โต๊ะคราฟ /28 ⍟

IDModRequireItemClassesUnlock
Niko2 รู1x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 รู3x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 รู10x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Vault ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 รู70x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Fissure ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 รู350x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Abyssal Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko2 เชื่อม1x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Howling Den ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 เชื่อม3x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Sweltering Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 เชื่อม5x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Beast Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 เชื่อม150x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Haunted Remains ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 เชื่อม1500x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Primeval Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 แดง120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 เขียว120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 ฟ้า4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 ฟ้า120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์

Niko Audio /97 ⍟

Titleชื่อAudio
บทนำดูเหมือนว่าฝนจะเรียกพวกหนอนออกมานะ! อย่าคิดว่าข้าเป็นเป้าหมายที่ง่ายซะล่ะเจ้าเอ็กไซล์ ข้าใช้เวลาอยู่กับเอ็กไซล์อย่างพวกเจ้ามานานข้าเลยรู้ดีว่าคมมีดพวกเจ้าน่ะมันหันไปทางไหน และข้าก็พร้อมที่จะช่วยจิ้มมันเข้าไปทางเจ้าถ้าหากว่าเจ้าคิดจะทำอะไรที่มัน... เหมือนหนอน

ข้ากำลังทำการขุดเล็กๆ น้อยๆ อยู่... เป็นโครงการเล็กๆ ที่จะทำให้คนที่มี 'ทักษะ' อย่างเจ้าได้อยู่อย่างสบาย ไม่ต้องกลัวไป ข้าไม่ได้ให้เจ้าไปขนดินหรอก ม๊าย ม่าย.. จะไปทุบหินทุบดินทำไม ถ้าทุบหัวคนได้ เหะ?

บทนำQuite liked it here, you know, right up until the bloody mountainside started bloody...well...bleedin'. Thought for sure I was hallucinating, 'til the others started screaming and scrambling. Always nice to get a little reassurance about your sanity, eh?

บทนำWell, this nice little outpost here's been, shall we say, marred. Don't get me wrong, I love a splash of colour, I just don't love that colour splashing on me and my friends here. Why do I get the feeling you were involved...?

บทนำBlood everywhere around here... Startin' to remind me of my time in that little room back in Oriath. All that digging really made a mess of me hands. The mitts ain't just for protecting me against the sulphite you know.

บทนำHow can there be this much blood, exile? Where's it coming from? Where's it going? Know what I think? I think it's going back into the mountain. One big loop, exile. One bloody big loop, and someone's down there pumpin it.

บทนำThis is a bad omen, exile. A real baaaad sign. What if all the water's turning to blood, eh? They say the Cataclysm did all sorts of strange things. This seems pretty strange to me! Been having a lot of dreams where I drink all that blood up. My body swells up like a big grape. Can't hold it in. BANG! I'm gone. What do you think that means, eh? Maybe I'm the only one who can stop it... Maybe I'm the reason it's here in the first place.

Voltaxic SulphiteSee that? One moment, big blades, next moment, gone! Should be able to go in there now. Heard this place reeked of Voltaxic Sulphite back in the day. I was planning on having a wander down there, only... I think I can hear things shuffling around down there, and I'm more of a lover than a fighter.

Actually, if you're headed in there, maybe you could do us a favour. See, I run a little mining operation of my own. Mining's dangerous at the best of times, but it's suicidal without a proper source of light. I've got lights, just ain't got no power. Run on Voltaxic Sulphite, they do. Nasty rocks. Stink like a dozen eggs rotting in the summer sun on the back of a whale carcass, and they're less stable than the High Templar on a bad day. Bloody toxic too.

Keep your nostrils peeled for some Voltaxic Sulphite while you're down there, or anywhere really.

Voltaxic Sulphiteเอ้อ ไอ้นี่แหละ เจ้านี่จมูกดีนี่หว่า ถ้าเจออีกก็เรียกข้านะ เดี๊ยวมาเอา อย่าไปจับมันล่ะ ถ้าไม่ตั้งตัวเดี๋ยวจะเป็นบ้า ดูอย่างข้าสิ เจ้าคิดว่าข้าชอบใส่ชุดแบบนี้รึ?

เอางี้ -- เจ้ามาดูเหมืองข้าดีกว่า พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกข้าเลย

ไปยังค่ายหน้าเหมืองเจ้าระเบิททิ้งไปแล้วสินะ กำแพงน่ะ แถมยังรอดกลับมาด้วย! ยอดเยียมกระเทียมเจียว หวังว่าคงจะเจออะไรดีๆ ที่อีกฟากนั่นนะ

เออออ เจ้าเอ็กไซล์ มันก็มีแค่นั่นแหละ ง๊าาย ง่าย เพราะงั้น... กลับไปหาแร่มาเติมเถอะ เหะ?

เหมืองอะซูไรต์มันก็ไม่ใช่ที่ๆ สวยงามอะไรในเวร์แคลส์ทหรอก แต่มันก็แห้งและปลอดภัย ตราบใดที่เจ้าอยู่ในแสงสว่างน่ะนะ ข้าก็ไม่ได้สนใจวิวสวยๆ อยู่ละ ข้าชอบบรรยากาศสบายๆ ใต้ร่มเงามากกว่า ไอ้ที่ว่ามานี่ในเวร์แคลส์ทก็มีแต่พวกกินคนยั้วเยี้ยเต็มไปหมด เหะ?

เหมืองอะซูไรต์เอ๋... เจ้าอยู่ในนั้นไม่ใช้หรอตะกี้ ข้าก็เลยเข้าไปเช็คดู แล้วก็ไม่เห็นเจ้าจริงๆ ข้าสาบานเลยว่าได้ยินเสียงเจ้าในนั้นจริงๆ นา

เหมืองอะซูไรต์ข้าว่าพวกมันกลับมาแล้วล่ะเอ็กไซล์ เสียงพวกมันเรียกหา ข้าได้ยินพวกมันเรียกข้าจากข้างล่างนั่น เสียกระซิบ ตรงนู้น ตรงนี้ ทั้งกระซิบและขูดขีด เหมือนพวกมันโดนฝังลึกที่ไหนซักแห่ง ข้าก็นึกคำพูดไม่ออก แต่ข้าสำผัสความรู้สึกมันได้ พวกมันไม่สุขนักหรอก ไม่สุขเลยล่ะ

เหมืองอะซูไรต์ชั้น ซ้อน ชั้น ซ้อน ชั้น... นั่นคือวิธีที่พวกเราสร้างๆ กันมา ซานสร้างทับซากของวาล พวกวาลก็สร้างทับซากของกระดูก แล้วอะไรอยู่ใต้กระดูกล่ะ เอ็กไซล์?

ข้าก็ยังได้ยินเสียงพวกมันข้างใต้นั่นอยู่เลย กึกๆกักๆ ขูดตบหินอยู่ พวกมันออกมา ต้องการสิ่งที่เรามี ต้องการชีวิตเรา ต้องการจิตรเรา

เหมืองอะซูไรต์ต้องขุดต่อไปอีกเอ็กไซล์ ต้องขุดต่อไป! ต้องปลดปล่อยมันออกมา ต้องหยุดเหลวไหลแล้วล่ะ มันดังเกินไปแล้ว เอ็กไซล์ แล้วพวกมันก็โกรธด้วย ตระโกนมาที่เรา ไม่เข้าใจซักคำหรอก อาจจะพอเข้าใจ ถ้าพวกมันเงียบบ้างซักนิด

เจ้าทนเสียงพวกนั้นได้ยังไง เอ็กไซล์ ข้าแทบจะนึกอะไรไม่ออกเลยจากเสียงบ้าๆ ที่พวกมันทำ หวังว่าใครซักคนจะทำให้พวกมัน... หายไป

ความมืดความมืดหลังกำแพงนี่มันไม่ธรรมชาติ แม้ท่ามกลางแสงมันก็ไม่สว่าง... แค่ถดถอยเท่านั้น เหมือนมันมีชีวิต ถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่ออกห่างจากโคมไฟเลย

ความมืดยิ่งเราดิ่งลึกแค่ไหน ความมืดมันยิ่งทำให้ข้ากลัว ข้าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน และข้าก็ขอให้ไม่เจออะไรแบบนี้อีกเลยเถอะ จงอยู่ในแสงไฟไว้ เอ็กไซล์ ถ้ายังไม่อยากตาย

ความมืดพวกมันอยู่ข้างนอกนั่น เอ็กไซล์ คอยเฝ้ามองพวกเรา พวกมันอยู่รอบๆ ตัวเรา เจ้ารู้สึกไหม? ความมืดนั่นต้องการเลือดเนื้อเรา ต้องการเขมือบเราเหมือนกับคนอื่นๆ มันต้องมีอะไรเป็นชักจูงมันแน่ๆ อะไร... หรือใคร?

ความมืดเจ้าได้ยินมันไหมเอ็กไซล์? พวกมันโดนกักขังไว้ที่นี่ ความมืดกักขังพวกมันไว้... เป็นเหยื่อ! ล่อพวกเราให้ออกจากแสงสว่าง แต่พวกเราไม่ได้โง่ ใช่ไหม เอ็กไซล์? ม่าย ม่าย ม่าย... เราจะไม่โดนล่อไปยังความมืดง่ายอย่างง้าน

ความมืดพวกมันกับลังเรียกเราอยู่... พวกมันเรียกเราอีกแล้ว เอ็กไซล์ เราต้องตอบพวกมัน ต้องติดต่อพวกมัน ปลดปล่อยพวกมัน พวกมันต้องการเรา เอ็กไซล์ เจ้าต้องรีบแล้ว ความมืดมันเริ่มย่ามเข้ามาแล้ว เอ็กไซล์ มันหิวโหย มันเลียใจเรา สำผัสความกลัวพวกเรา เลีย เลีย เลีย แค่ลิ้มรสเท่านั้นแหละ เอ็กไซล์ ตอนนี้ แค่รส

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicข้าใช้เวลาสร้างเจ้าเครื่องนี้มาเป็นปีๆ จะทดสอบก็ยาก ถ้าไม่มีวัตถุดิบจากเหมืองนั่น เจ้ามาก็ดีแล้ว บางที อะไรๆ อาจจะดีขึ้น

สุดสวยนี่สามารถแปลง azurite ที่เจ้าหาได้เป็นพลุไฟ หรือ ระเบิด ได้นะ ยิ่งถ้าเจ้ามีมากพอ ข้าก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกได้ด้วยนะ ทั้งเก็บ sulphite หรือจะทำให้พลุไฟกับระเบิดเจ้าดีขึ้นอีกนะ

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicเธอสุดยอดใช่ไหมล่ะ เธอคือแหล่งพลังงานให้ Crawler ไง ที่ทำให้ข้างล่างนั่นยังสว่างอยู่

ถ้าเจอ Azurite ข้างล่างนั่น เอามันมาไว้ที่นี่เลย เดี๋ยวจะเปลี่ยนมันเป็นอะไรที่ร้ายกาจให้ หรือไม่งั้นก็ สว่างๆ ถ้าชอบแบบนั้นน่ะนะ

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicถ้ามีวัสดุที่ถูกต้อง เจ้าสามารถสร้างของดีๆ จากเครื่องจักรของข้าได้ ข้าพยายามอย่างมากให้มันทำสิ่งที่ข้าต้องการ

พูดตามตรงนะ... ข้าคิดว่ามีคนมายุ่งกับมัน พวกมันอาจจะพยายามขโมยความคิดข้าก็ได้

ข้ามศพที่เน่าๆ ของข้าไปก่อนเถอะ ใช่มะ เหะ?

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicลองบอกข้ามาซิ เจ้าคิดว่าอะไรมีค่ามากกว่ากัน: เครื่องจักรนี่ หรือ พลีงและแสงที่มันสร้าง? คิดว่าเจ้าคงรู้คำตอบดี เจ้าคงไม่ได้โง่ขนาดจะคิดแย่งชิงมันไปจากข้าหรอกนะ?

พวกมันใช้เครื่องนี้ไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีแร่ azurite ซึ่งอยู่ในความลึกที่มืดมิดนั่น พวกมันก็ไม่ได้โง่ขนาดจะลงไปเพ่นพ่านในนั้นหรอก... ห้า! อยากเห็นพวกมันลองดูเหมือนกัน

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicเครื่องจักรนี่มีค่ามากกว่าชีวิตข้า ชีวิตพวกเรา ถ้ามันถึงที่สุดจริงๆ นะ เอ็กไซล์ ไม่มีใครไม่ว่าหน้าไหน จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อีกแล้ว พวกมันก็ได้แค่ลอง ได้แค่ลองแค่นั้นแหละ พวกมันอาจจะเปิดเปลือกเธอออกเหมือนไข่ ปล่อยให้ใส้เธอไหลเข้าไปในเหมือง กลับไปยังความมืด ให้มันกลืนกิน

ต้องไม่ให้มันเกิดขึ้น ต้องข้าใครที่จะแย่งชิงทันที แม้แต่เจ้า เอ็กไซล์ เจ้าเองข้าก็ไม่เว้น

เมืองใต้ดินไอ้พวกจักรวรรดินิรันดร์มันสร้างทับซากของพวกวาล มันก็เลยไม่แปลกที่จะเจอวาลที่ข้างใต้นั่น แต่ก็เจอร่องรอยอื่นๆ เหมือนกัน อารยธรรมอื่นที่ไม่ใช่พวกจักรวรรดิหรือวาล เคยขุดหลุบศพวาลแบบไม่สนใจอยู่พัก จนได้มานั่งนับจำนวนกระดูดดู... เลยรู้ว่ามันใช้กระดูกพวกนี้แหละสร้างเมือง ข้าไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะ แต่ข้าก็ไม่เคยได้ยินว่าวาลมันใช้กระดูกมนุษย์สร้างเมืองมาก่อนเหมือนกัน

เมืองใต้ดินไม่ต้องแปลกใจถ้าเจ้าขุดลงไปลึกพอแล้วเจอซากของพวกวาล พวกจักรวรรดินิรันดร์สร้างเมืองทับพวกมันไว้ ดีไม่ดีอาจจะเจอพวกมันเดินเพ่นพ่านในห้องโถงก็เป็นได้ แต่ถ้าเจ้าเจอ... อารยธรรมอื่น... ระวังตัวไว้ให้ดี ไม่มีใครเก็บกระดูกมากมายขนาดนั้นอย่างสงบหรอก

เมืองใต้ดินเจ้าอาจจะเจอซากเยอะแยะที่ข้างล่างนั่น ไม่ว่าจะจักรวรรดิ หรือ วาล หรือ... พวกอื่นๆ!? เจ้าจะรู้เองแหละถ้าเจ้าเจอพวกมัน กระดูกเต็มไปหมด กำแพงกระดูก เสากระดูก กองซ้อนกองซ้อนกอง เล็กใหญ่ กระโหลกเด็กก็มี พวกวาลอาจจะโหดร้าย แต่พวกมันก็ยังดีกว่าสิ่งที่เจ้าจะได้เห็น พอข้าเจอเข้า ข้าไม่กล้าลงลึกกว่านั้นเลย คิดอยู่เลยว่าไม่น่าลงไปลึกขนาดนั้นแต่แรกด้วยซ้ำ

เมืองใต้ดินเจ้าได้ยินพวกมันเดินไปมาข้างล่างนั่นไหม? พวกวาล ขดตัวอยู่ในซาก ยังคงคุ้ยเขี่ยผนังและพื้นดินอยู่ จักรวรรดิมันล่มสลายไปเป็นพันปีแล้ว แต่พวกมันไม่ ในสายตาข้า มันยังไม่ตาย พวกมันอยู่ข้างใต้นี้ แต่อะไรอยู่ใต้มันล่ะ? ข้ารู้... เจ้าได้ยินเสียงกุกกักจากกระดูกของพวกมันไหม เอ็กไซล์? กวักมือเรียกพวกเราให้ดิ่งลึกลงไป ลึกลงไป ลงไปยังหลุมกระดูกของพวกมัน? แล้วอะไรอยู่ใต้กระดูกพวกนั้นล่ะ เอ็กไซล์? อะไรอยู่ใต้กระดูกพวกนั้น?

เมืองใต้ดินจักรวรรดิรากฐานอยู่บนวาล ซากวาลก็อยู่บนสุสานที่ยังมีชีวิต ลึกลงไป ลึกลงไป ลึกลงไปอีก ชั้นซ้อนทับชั้น ทศวรรษ ทับ ศตวรรษ ไม่หยุดที่จะสร้างขึ้น พวกเราก็ไม่หยุดที่จะขุดลง เหะ? อยู่ที่เวลาแล้วล่ะที่เราจะโดนฝังไปอีกคน เอ็กไซล์ แล้วความลับที่จะฝังไปกับเราล่ะ? ความลับที่คนรุ่นหลังจะขุดคุ้ยมาเจอจากเรา? เห~เห~เห... ข้ามีความลับนะ แล้วเจ้าล่ะ เอ็กไซล์?

Prosperoกองทอง หรอ? ที่นี่ไม่ใช่เหมืองทองนะเห้ย ดูเหมือนเจ้าจะเข้าไปเจอศาลเจ้าของ Prospero เก่าแก่เข้าแล้วล่ะ นักขุดเค้ารู้ๆ กัน บางคนยังเคยต่อรองกับเขาระหว่างเพื่อทรัพย์สิน กับ ชีวิต เลยด้วยซ้ำ พวกมันคิดเหมือนๆ กัน ว่าทั้งสองมันแลกเปลี่ยนกันได้ ถ้าเจ้าคิดแบบพวกมัน ข้าก็มีนกโรอ์บินขายให้เจ้านะ

Prosperoลัทธิส่วนใหญ่มันหายไปพร้อมกับจักรวรรดินิรันดร์ แต่ดูเหมือนเจ้าจะเจอกับศาลเจ้าของ Prospero แล้วสิ ตามที่เขาว่ามา Prospero ดูแลทุกสิ่งที่มาจากดิน คนเหมืองมักจะสรรเสริญเขา บางทีพวกมันอาจจะหวังให้ Prospero ปกป้องพวกมันจากการโดนดินยุบก็เป็นได้ ไม่งั้นก็ระเบิท หรืออาจจะแก๊ส?

นี่ข้าบอกเจ้าหรือยังว่างานนี้มันอันตรายแค่ไหน?

Prosperoข้อตกลงสกปรกมันเขียนด้วยดิน นั่นคือความหมายของกองทองข้างล่างนั่น มันคือข้อต่อรองกับเทพแห่งความมั่งคั่งและภพใต้ดิน นามว่า Prospero มันทำให้ข้านึกขึ้นได้ว่า Prospero ได้จากไปแล้ว หรือ... ไม่งั้นพิธีกรรมนั่นอาจจะพึ่งเกิดไม่นานมานี้ หวังว่าเจ้าจะไม่ไปรบกวนมันนะ คงไม่อยากล่อให้เทพโมโหหรอกใช่ไหม? เหะ?

Prosperoพวกมันพยายามซื้อขายกับ Prospero นั่นคือเหตุผลที่เจ้าเจอทองคำมากมายที่ข้างล่างนั่น บ้างก็ต้องการหนีชะตาดำมืด สูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มี แต่พวกมันก็ยังอยู่ตรงนั้น แสดวงว่า... เทพแห่งทรัพย์สมบัติต้องมีล้นเกินแล้วแน่ๆ ไม่งั้นเทพก็ไม่มีอยู่จริง ตำนานพวกนี้มันก็มีไว้แค่หรอกเด็ก หรือหรอกเอาเงินจากพวกคนบ้า หรือคนโง่ เท่านั้นแหละ ข้าไม่ได้โง่นะ ใช่ไหม? ไม่... ข้าไม่โง่

Prosperoทองคำมันจะไปมีค่าอะไรกับคนตายหะ ใช้เงินไม่ได้หรอกถ้าขยับไม่ได้ จัดวางกระเป๋าได้ดีแค่ไหนล่ะ Prospero เทพแห่งหินล้ำค่า! เขาจะให้เจ้ามีชีวิตต่อแน่... ด้วยราคาที่เหมาะน่ะนะ อันนี้ข้าได้ยินเขาพูดมาอีกที พวกมันก็พูดกันแต่เรื่องเดิมๆ บอกให้ข้าบูชาอีก บูชาความงามที่ข้ามี แต่ข้าจะได้อะไรล่ะ? ข้าตายไปแล้วหรือยัง พวกมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลย? พิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าพวกเราทุกคนไม่ได้เป็นผีน่ะ! จนกว่าข้าจะตายจริงๆ หินพวกนี้มันของข้า!

ถ้า Prospero อยากได้มันมากนัก ก็เข้ามาเอากับข้าเอาเลยสิ... เหะๆๆๆๆ... อยากรู้เหมือนกันว่าเลือดเทพมันรสชาติเป็นยังไง

โอริอาทโตในเมือง Oriath ก็เคยชอบมันนะ... วัยเยาว์ข้าชอบบุกตลุยหา Sulphite ไม่มีใครอื่นรู้วิธีรับมือมันแต่พวกเทมพล่ามันหิวโหยต้องการมันมาาาก พวกมันจะเอาไปจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักรเทพบ้าบออะไรของมันนี่แหละ ก็พอเป็นงานหาเลี้ยงตัวได้จนกระทั่ง...

เอิ่ม.. เอาเป็นว่า ช่วงนึงข้าผันตัวมาเป็นหมอดู แล้วพวกเทมพล่ามันไม่ค่อยชอบนักหรอกเวลาใครเรียกตัวเองว่า 'หมอดู' มันเลยจับข้าขังไว้ในโรงบาลบ้า!? แต่ข้าก็ขุดหนีออกมาจนได้ พวกเทมพล่ามันเกรียจคนหลบหนียิ่งกว่าหมอดูซะอีก ข้าก็เลยมาอยู่นี่ไง ขุดคุ้ยซากที่พวกนิรันด์ทิ้งไว้

โอริอาทถ้าเจ้ารู้วิธิแตะต้อง Voltaxic Sulphite โดยไม่ทำให้มือขาด เจ้าคงรวยเละที่ Oriath ไปแล้ว ก็อย่างที่เจ้าเห็นล่ะ มือข้ายังอยู่ดี ข้าขายบางส่วนให้พวกเทมพล่าไป ข้าน่าจะถามพวกมันก่อนว่าจะเอาไปทำอะไร แต่เวลามีเสียงพูดกับข้าทั้งๆ ที่ไม่เห็นตัวคน ข้าก็ไม่รู้จะไปถามใครนอกจากพวกมัน

เจ้าเคยแหกหนีโรงบาลบ้าของพวกเทมพล่าไหมล่ะ? มันง่ายกว่าที่เจ้าคิดนะ ง่ายกว่าซ่อนแอบกับพวกเทมพล่าซะอีก พวกมันจับข้าส่งมาเวร์แคลส์ททันทีที่พวกมันจับข้าได้ มันคงคิดว่ากำจัดข้าง่ายกว่ารักษาข้าจากเสียงพวกนี้สินะ

โอริอาทเจ้าอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการทดลองแปลกๆ ของพวกเทมพล่ามาบ้างที่ Oriath เหะ? บางทีอาจจะเห็นผลของมันที่นี่แล้วก็ได้ มันต้องใช้พลังงานเยอะมากที่จะทำอะไรแบบนั้น ข้าคิดว่า... มันอาจจะเป็นข้านี่แหละที่เป็นแหล่งพลังงานของพวกมัน เพราะที่ Oriath ไม่มีใครสามารถแตะต้อง Voltaxic Sulphite ได้ ทำเงินได้ดีเชียวแหละในการขายพวกมันให้กับไอ้พวกเทมพล่า

พอข้าเริ่มได้ยินเสียง... ผู้คน... ข้าก็ไปขอให้เทมพล่ามันช่วย คิดว่าพวกมันจะช่วยคนเหมืองที่พักดีต่อพวกมัน แต่ไม่ พวกมันจับข้าขังแทน! โดนขัง! ข้าโดนขังในโรงบาลบ้า! จริงๆ ซื้อพวกมันออกมาได้ แต่ข้าดันขุดออกมาแทน จริงๆ ซื้อพวกมันก่อนโดนส่งมาเวร์แคลส์ทได้ แต่ตอนนั้นสมองข้ามันไม่ปกติแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ปกติ

โอริอาทข้าขาย Voltaxic Sulphite ให้ไอ้พวกเทมพล่าจนข้ารวย ไม่รู้หรอกว่าพวกมันเอาไปทำอะไร แต่ก็เดาได้ไม่ยากนักหรอก หลังจากนั้นไม่นานข้าก็เริ่มได้ยินเสียง... พวกมัน เสียงพูด พูดกับข้า พูดเกี่ยวกับผู้คนรอบๆ ตัวข้า สิ่งที่ข้าไม่ควรรู้ ความลับ ความลับที่แสนวิเศษและอันตราย

ข้าไปหาพวกเทมพล่าและบอกสิ่งที่ข้ารู้กับพวกมัน สิ่งที่ข้าได้ยินมา และได้ยินมายังไง ไอ้พวกเทมพล่าบ้า ไม่ยอมเชื่อข้า จับข้าขังไว้ใน... คุก! แต่เสียงนั่นมันบอกวิธีหนีให้กับข้า บอกให้ข้าขุด ขุด ขุด ขุด ขุดหาเสรีภาพ พวกเทมพล่าไม่ชอบที่ข้าหนีออกมา ไม่ ไม่ พวกมันส่งกองทัพมาไล่ตามข้า แล้วจับข้าลงเรือทาส แล้วส่งข้ามาทิ้งไว้ให้เน่าตายในเวร์แคลส์ท แต่ข้าจะไม่ตายอยู่นี่ ใช่ไหม เอ็กไซล์? ข้าแข็งแรงกว่าที่เคย เหะๆๆ

โอริอาทเหะๆๆ พวกมันคิดว่าจะฆ่าข้าได้ คิดว่าข้าจะตายตรงนี้ คิดว่าข้าจะตายไปพร้อมกับความลับของพวกมัน! แต่ข้าก็ยังหายใจอยู่ ยังขุดหินสวยๆ ของพวกมันออกมาอยู่ เหมือนกับที่ข้าเคยทำใน Oriath ซึ่งพวกมันจะไม่ได้ แม้แต่ เม็ดเดียว

พวกมันคิดว่าจะขังข้าจากเสียงโกรธแค้นนั่นในห้องมืดๆ นั่นได้ แต่ข้าก็หลุดออกมา วิ่งว่อนกลางเมืองในชุดนักโทษนี่แหละ มือเต็มไปด้วยเลือด พวกมันตามรอยเลือดข้ามา แต่ก็ฆ่าข้าไม่ได้ ถึงขนาดต้องส่งข้ามาที่ทวีปต้องสาปนี่ให้ข้าเน่าตาย เจ้าคิดว่าพวกมันยังพยายามจัดการข้าไหม เอ็กไซล์ ส่งสายลับมาจัดการข้า?

บางทีเราน่าจะโยนมันไปเป็นอาหารของความมืดนั่นนะ

เชิญเข้าที่ซ่อนไอ้นี่ใช้ได้เลย เอ็กไซล์

เหมืองเฮ้ย สหาย เป็นไงบ้าง? ข้าดั้งด้นมาจนถึงที่นี่เพื่อมาดูเหมืองที่เขาร่ำลือกัน แต่มันดั๊นมีกำแพงยักษ์เรืองแสงมาขวางทางไว้ซะนี่ ข้าเบียดเข้าไปไม่ไหว!

Voltaxic Sulphiteข้าเคยขุดแร่พวกนี้ให้ไอ้พวกเทมพร่า ไม่รู๊พวกมันจะเอาพลังขนาดนั้นไปทำอะไร แต่ข้าก็ไม่เคยสนหรอก ยิ่งข้ารู้น้อยเท่าไหร่ ยิ่งดี เคยหยุดอยู่พักนึงตอนหัวข้าเกือบเน่า มันทำข้าสำผัสพลังงานบางอย่างได้ แต่ตอนนี้ข้าดีขึ้นแล้วล่ะ

Voltaxic Sulphiteซักพักเดี๋ยวเจ้าก็ชินกับกลิ่นนี่เองแหละ บางทีอาจจะติดมันด้วยซ้ำ sulphite นี่ก็แปลก หาเจอแค่บนดิน ข้าไม่เคยเจอหินแบบนี้มาก่อน

คุณสมบัติมัน... น่าสนใจ ทำให้มันควบคุมยาก มีไม่กี่คนหรอกที่ต้องการมัน น้อยคนนักที่ทนกลิ่นมันได้ มันทำให้ธุรกิจข้าไปได้ดีจนข้าโดนจับเข้าโรงบาลบ้า แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะ ส่วนใหญ่ มั้งนะ

Voltaxic Sulphiteของดีจริงๆ ทั้งน้ำหนัก ความหยาบ... มันทำให้มือและสมองข้าซู่ซ่าเหมือนมันปกคลุมไปด้วยมดนับร้อย เราต้องมันการอีกมาก เพื่อให้แสงสว่างในเหมืองยังส่องอยู่ หามาอีกยังไงข้าก็ทนได้

Voltaxic Sulphiteนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้เจอ sulphite เยอะขนาดนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าข้ารู้สึกดีแค่ไหนที่ได้เห็น เยี่ยม! แต่... ลืมไปว่าคนอื่นๆ ต้องการมันแค่ไหน มันสงเสียงแค่ไหน พวกมันต้องการสิ่งนี้ พวกมันจะฆ่าข้าเพื่อสิ่งนี้ ฉีกร่างข้าเป็นชิ้นๆ ขยี้หนังข้าเป็นผุยผง ข้าอาจจะทำแบบนั้นกับเจ้าก็ได้เอ็กไซล์

Voltaxic Sulphiteพวกมันต้องมาเอาไอ้สิ่งนั้นแน่ๆ เลย เอ็กไซล์ ต้องมาเอาหินสวยๆ ของพวกเราแน่ๆ อ้อมล้อมเราเหมือนฝูงหมาป่า เหมือนความมืดลึกในเหมืองนั่น พวกมันต้องการหินของเรา ให้พวกมันหัวเราะไปก่อน เพราะยังไง "หัวเราะที่หลัง ดังกว่า"

sulphite เป็นของพวกเรา ทำให้ที่มืดกลายเป็นสว่างด้วยหินสวยๆพวกนี้ มันนำพาเราลึกลงไป ลึกลงไป ไปในที่ๆ ไม่มีใครรู้จัก และไม่มีวันรู้จักนั่น

ใกล้เข้าไป ใกล้... พวกมัน

เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicเป็นการค้นพบที่สวยงาม เอ็กไซล์ แต่ Generator มันเต็มแล้วนี่สิ น่าจะเป็นเวลาดีที่จะขุดเพิ่มนะ เหะ?
เป็นการค้นพบที่สวยงาม เอ็กไซล์ แต่ Generator มันเต็มแล้วนี่สิ น่าจะเป็นเวลาดีที่จะขุดเพิ่มนะ เหะ?


เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicสิ่งนี้มีพลังงานสถิตอยู่เยอะ แต่ generator เต็มไปด้วยพลังงานแล้ว ทำไมเจ้าไม่ลองลงเหมืองดูล่ะ?
สิ่งนี้มีพลังงานสถิตอยู่เยอะ แต่ generator เต็มไปด้วยพลังงานแล้ว ทำไมเจ้าไม่ลองลงเหมืองดูล่ะ?


เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicไม่มีพื่นที่แล้วหละ generator เต็มซะขนาดนั้น แต่ข้าก็จะเก็บไว้ดีกว่าให้ใครก็ไม่รู้หรอกนะ
ไม่มีพื่นที่แล้วหละ generator เต็มซะขนาดนั้น แต่ข้าก็จะเก็บไว้ดีกว่าให้ใครก็ไม่รู้หรอกนะ


เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicเจ้าจะทำให้ generator เกินพิกัดสิท่า? มันเต็มแล้ว เต็มปริ่มจนจะล้น! ทำไมเจ้าไม่ใช้ sulphite พวกนั้นที่เจ้าสะสมไว้บ้างล่ะ
เจ้าจะทำให้ generator เกินพิกัดสิท่า? มันเต็มแล้ว เต็มปริ่มจนจะล้น! ทำไมเจ้าไม่ใช้ sulphite พวกนั้นที่เจ้าสะสมไว้บ้างล่ะ


เครื่องกำเนิดพลังงาน Voltaxicsulphite ที่สวยงาม ของข้า generator ก็เต็มไปด้วย sulphite ยัดเพิ่มไม่ได้แล้วแม้อยากจะทำก็เถอะ! มาดูสิ เอ็กไซล์! มาดู!
sulphite ที่สวยงาม ของข้า generator ก็เต็มไปด้วย sulphite ยัดเพิ่มไม่ได้แล้วแม้อยากจะทำก็เถอะ! มาดูสิ เอ็กไซล์! มาดู!


คุยกับ Nikoเหะ? อ่อ ตอนนี้ข้ายุ่งอยู่น่ะ
เหะ? อ่อ ตอนนี้ข้ายุ่งอยู่น่ะ
เหะ? อ่อ ตอนนี้ข้ายุ่งอยู่น่ะเหมืองอะซูไรต์เหมือนขรี้ ใช่ป๊ะ? เอาเป็นว่า อย่าตัดสินเหมืองที่ทางเข้า ไอ้พวกนิรันดร์มันเคยเจอของดีๆ จากหินพวกนี้มาเยอะละ ขนาดว่าพวกมันไม่มีอาวุธลับของข้านะ

ตรงทางเข้าเหมืองมันจะมีลูกน้อย Crawler เอี๊ยดๆ ของข้า เอาเครื่องมือทรมารของพวกนิรันดร์มาดัดแปลงนิดหน่อย.. เพื่อให้ใช้งานได้ เอ๊อ แต่มันก็ยังถลกหนังเจ้าได้เหมือนปลอกเปลือกผลไม้นะ ก็หวังว่ามันจะไม่ทำอย่างที่ว่า ข้าก็เลย ให้มันวางไฟที่ใช้พลังจากไอ้ Voltaxic Sulphite เป็นทอดๆ ตามทางแทน มันเป้นหน้าที่เจ้าแล้วล่ะที่ต้องไปหามันมาเพิ่ม

ส่วนขวัญตามหึมาข้างๆ ข้านี้น่ะหรอ? ความภาคภูมิใจของข้าเลยล่ะ มันให้พลัง Crawler จากการสกัดแร่ sulphite และสามารถนำวัตถุดิบอีเหละเขะขะใต้ดินทุกชนิดมาทำเป็นแหล่งแสงสว่างและระเบิทได้ด้วย

เจ้าไม่ลองลงไปใต้ดินแล้วตามหุ่นกระป๋องน้อยไปหาสายแร่ azurite ดูล่ะ เหะ?

เหมืองอะซูไรต์สวยงาย ดูความเปร่งประกายนั่นสิ ระยิบระยับดั่งถ่านสีฟ้าสดในที่มืด เครื่องจักรอันนี้ของข้าช่วยเปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นที่มีประโยชน์กับเจ้าได้นะ แต่เจ้าต้องหามาให้มากกว่าที่เจ้ามีตอนนี้ กลับมาใหม่หลังจากเจ้าหา Azurite เพิ่มเติมนะ เหะ?

Flares and Dynamiteช่างสวยงาม ดูประกายมันสิ ส่องสว่างเหมือนเศษถ่านสีฟ้าท่ามกลางความมืด เครื่องจักรนี้ของข้าสามารถเปลี่ยนหินพวกนี้ให้กลายเป็นอะไรที่มีประโยชน์ได้ เจ้าอาจจะต้องการแสงเพิ่มที่ใต้ดินนั่น งั้นลองมาทำพลุไฟดูไหมล่ะ

เหมืองมันเต็มไปด้วยทางตัน และพวกสิ่งมีชีวิตตันๆ ด้วยเช่นกัน เอาแท่งระเบิทนี่ไปลองดู น่าจะพอทำให้เจ้าได้ทั้งสองอย่างนะ

ไปยังค่ายหน้าเหมืองไอ้แท่งร้อนๆ ที่เจ้าได้มาน่ะ ระวังอย่าเผลอใช้ผิดเชียวล่ะ ข้าไม่อยากเก็บซากเจ้านักหรอก... แต่มาลองนึกๆ ดู โดนระเบิทเป็นชิ้นๆ ก็ยังดีกว่าหลงทางในความมืดนั่นล่ะนะ

ข้าแนะนำให้เจ้าเอาระเบิทและพลุไฟไปด้วยซักสองสามอันถ้าเจ้าจะลงไปลุยข้างล่างนั่นนะ Crawler มันจะพาเจ้าไปตามสายทานแร่เส้นใหญ่ๆ แต่การโยนพลุไฟไปในความมืด มันอาจเผยให้เห็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้

เหมืองนี้มันก็มีมาแต่นมนานละ เพราะงั้นของที่หาง่ายๆ ก็โดนสอยไปหมดแล้ว บางทีเจ้าอาจจะต้องขุดให้มันลึกเข้าไปอีกด้วยตัวเอง ถ้าเจ้าอยากจะเจออะไรที่มีล้ำค่าจริงๆ

มันมีกำแพงบางแห่งที่ดูเปราะๆ ถ้าเห็นล่ะก็โยนระเบิดแม่นๆ ซักลูกก็พอที่จะทำให้มันทลายลงมาได้ เจ้าก็ลองดูซักทีสิ เหะ? ถ้าเจออะไรข้างหลังกำแพงนั่น ข้ายกให้เจ้าไปเลย

ความกว้างของแสงยิ่งเจ้าลงไปลึกแค่ไหน มันยิ่งรู้สึกอึดอัด เหมือนความมืดมันเข้ามาใกล้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงเอ็กไซล์ มันอาจจะพยายามบีบรัดเจ้าอยู่ อาจจะถึงเวลาที่เราต้องบีบเอาความสว่างนั่นออกมาใช้แล้ว ถ้าเจ้าเหลือ Azurite ล่ะก็ ทำไมไม่ลองอัพเกรดไฟที่ generator ดูล่ะ

ความกว้างของแสงนึกว่าข้าคิดไปเองตอนเห็นมันครั้งแรก ความมืดนั่น... ย่ามเข้ามา ถ้าข้าแค่คิดไปเองก็ดีหรอก แต่... ยิ่งลงไปลึกแค่ไหน มันยิ่งบีบรัดแน่น เจ้าน่าจะใช้ azurite ที่มีทำให้แสงสว่างมันสว่างกว่านี้ที่ generator นะ

ความกว้างของแสงเจ้าเห็นมันแล้วสินะ ข้ารู้ว่าเจ้าเห็น ความมืดที่อยู่ลึกลงไปนั่น... มันกำลังแข็งแกร่งขึ้น บีบแสงสว่างออกไป เจ้าอยู่รอดไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างใช่ไหมล่ะ? ต้องเพิ่มระดับแล้วล่ะ ใช้ azurite ที่เจ้าสะสมมาทำให้แสงมันสว่างขึ้นสิ ไม่งั้นเจ้าจะไม่เหลือที่ยืนนะ

ความกว้างของแสงเจ้าได้ทำมันลงไปแล้วเอ็กไซล์ เจ้าทำมันลงไปจริงๆ มองดูความมืดนั่นสิ มันรอตะครุบเจ้าอยู่ ยิ่งเจ้าลงลึกแค่ไหน มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น มันสู้แสงเข้ามา มีวิธีเดียวที่จะสู้ได้เอ็กไซล์ เพิ่มแสงเข้าไปอีก แสงที่สว่างขึ้นอีก! อัพเกรดแสงได้ที่ generator ด้วยแร่ที่เจ้าหามาได้ ลองดูซิว่าความมืดมันจะว่ายังไง เหะ? เหะๆๆๆ

ความกว้างของแสงความมืดมันจะมาจัดการเจ้าเอ็กไซล์ ยิ่งลงไปลึกแค่ไหน มันยิ่งดันแสงรุนแรงเท่านั้น และหยุดมันไม่ได้ด้วย ทำได้แค่ชะลอให้มันช้าลงด้วยการทำให้แสงสว่างขึ้น สว่างขึ้น สว่างจากการช่วยเหลือของ generator มันจะพอไหมหรอ? ใครจะไปรู้ฟระ!

ต้านทานความมืดระดับความลึกที่เจ้าสำรวจมันอันตรายมาก เอ็กไซล์ ไม่ใช่แค่มอนสเตอร์นะ - ถ้าเจ้าอยู่ในความมืดในสภาพนี้ล่ะก็ เจ้าจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ เลยล่ะ ข้าแนะนำให้เจ้าเอาอะซูไรต์มาปกป้องตัวเองจากความมืดนั่น มันอาจจะปกป้องได้ไม่สุด แต่... ก็นะ อย่างน้อยเจ้าก็จะตายช้าลงบ้าง Generator สามารถช่วยได้ในเรื่องนี้ ถ้าเจ้ามีแร่ที่ว่า เอาล่ะ... สู้ๆ

ต้านทานความมืดไม่นานมานี้ข้าดำดิ่งลงไปในเหมืองไวเกินไป ข้าเห็นสมบัติวาววับ แต่ลืมดูแสงสว่าง เลยหลงเข้าไปในความมืด ข้ารู้สึกเหมือนหนังข้าถูกกัดกินจากภายในร่างกายข้า ข้าโชคดีที่รอดมาได้ ยิ่งเจ้าลงไปลึกแค่ไหน ความมืดมันยิ่งเข้ามาฆ่าเจ้าไวแค่นั้น เจ้าต้องปกป้องชีวิตตัวเองที่ generator ไม่มี Azurite เยอะแค่ไหนจะมีค่ามากไปกว่าชีวิตเจ้าหรอก

ต้านทานความมืดมันโกรธแล้วเอ็กไซล์ ความมืดมันกำลังโกรธ โกรธที่เจ้าเดินท่ามกลางมัน อย่างเป็นๆ เพราะมันอยากให้เจ้าตาย และยิ่งเจ้าลงลืกแค่ไหน มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น อย่าให้มันจัดการเจ้าได้ ใช้ azurite ที่ generator เพื่อป้องกันตัวเองจากมัน ข้าไม่ได้จ้างเจ้ามาเป็นอาหารความมืดนั่นหรอกนะ

ต้านทานความมืดดูเจ้าสิ คิดว่าเจ้าจะสู้สิ่งที่คอยอยู่ในเหมืองลึกนั่นได้หรอ คิดว่าของที่เจ้าใส่มันจะช่วยชีวิตเจ้าได้หรอ? ฮะ! ความมืดมันกัดกินทะลุหมด มันแข็งแกร่งมาก เอ็กไซล์ แข็งแกร่งกว่าเจ้าอีก สิ่งเดียวที่จะทำให้เจ้าอยู่รอดได้คือใช้ azurite ปกป้องตัวเองซะ เป็นข้าก็จะทำถ้าข้าเป็นเจ้า Generator สามารถช่วยเจ้าได้ หรือถ้าเจ้าจะยอมแพ้ต่อความมืดนั่นเหมือนคนอื่นๆ ก็ตามใจเจ้าแล้วกัน เหะๆๆๆ

ต้านทานความมืดรู้สึกถึงการทิ่มแทงของความมืดที่หิวโหยนั่นหรือยังล่ะ? อีกไม่นาน ความมืดที่หิวโหยยิ่งกว่าที่เคย หิวกว่าที่เป็น และจะไม่มีอะไรมาทำให้มันพอใจได้ เจ้าทำได้แค่เปลี่ยนรสชาติตัวเองให้ไม่อร่อย ใช้แร่ที่มีของเจ้าที่ generator บางที แค่บางที เจ้าอาจจะรอดไปได้อีกนิด เหะๆๆ

The Crawlerนี่คือ Crawler มันสามารถค้นหาสิ่งของมีค่าที่ซ่อนอยู่ข้างใต้เนี่ย แต่เจ้าต้องแกร่งพอที่จะไปให้ถึง แค่บอกมันว่าจะไปไหน แล้วเอาชีวิตตัวเองให้รอดก็พอ มันจะเผา sulphite ตลอดทาง ซึ่งเราก็มีไม่มากด้วยสิ เพราะฉนั้นเจ้าก็เลือกเป้าหมายดีๆ ล่ะ

เอางี้ เจ้าไม่ลองสั่งมันไปสายแร่ Azurite ใกล้ๆ ดูก่อนล่ะ เหะ? อย่าลืมยืนอยู่ในแสงของมันล่ะ เชื่อข้าเถอะถ้าข้าบอกเจ้าว่าเจ้าไม่อยากโดนลากเข้าไปในความมืดนั่นหรอก

EinharEinhar... Bloody Einhar won't leave me alone! "We are best friends yes? We will survive the bloody first ones yes?" No, Einhar, none of that is true and you're bloody crazy. And wash yourself once in a bloody while, will ya!

EinharThat Einhar keeps lugging skins and organs over to me, like they're bloody gifts. What am I supposed to do with half a hellion kidney, Einhar? Eh? I don't want it. No one wants it. No one wants you. Just stay in your little zoo!

EinharYou know, me and him have spent a little time together now, and I must say... I really don't like him. He smells and he talks too much. I told him to piss off and he laughed and slapped me on the back! I wasn't bloody joking.

EinharEinhar's a bloody lunatic. But you know what? He's growing on me. I don't want to actively hit him in the face with a rock, so that's something. Weird thing is, when he's not around, I still hear his laugh. Or someone's laugh... Might be my laugh.

EinharMy beasty mate. What a guy. Heck of a shot. Loves a laugh. Rips animals apart and brings me all sorts of odd giblets. Can't believe I used to hate him! Dunno what changed if I'm honest, but since we're all stuck together, I ain't complaining.

AlvaI'm plenty familiar with her type. Sniffin' around for treasure but doing anything they can to make sure it's not their own nose that gets dirty. No thank you.

AlvaI know 'er, sure. Don't care much for her. She's the type of person that gets others to do the hard work. Rather just do me own work, thank you.

AlvaSeen her sniffin' around my mine... Reckon she was looking for some unguarded goods. Lucky for me I own nothing of value!

AlvaOh yes... The time traveller. Says she can go back in time. Must mean she's from the future, eh? Yet when I asked her what I was gonna do next, she couldn't tell me. Very suspicious.

AlvaThat girl... She's been eyeing my machine. I know she's after it. Greedy little-... She can't have it. Can't even touch it. She tries, and I'll bury her alive.

JulSomethin' about masks just put me on the defensive. Probably has something to do with my less-than-pleasant run-ins with the Templar. But she seems like an alright sort. Not exactly one to mess with, what with those bloody big blades of hers.

JulShe's hiding her face, but her eyes tell you everything you need to know, don't they. Curious. A thinker. The type of person who looks you in the eye but sees every other movement too. Dangerous.

JulThe thing about her is... she's so... normal. It's like she's trying to blend in so hard that she sticks out. Suspicious if you ask me... very, very suspicious. Not that I'd tell her that. I've seen what she can do with a knife.

JulOoooh, she's up to something. Nobody with those darty little eyes and massive blades is completely innocent. Dunno what she's hidin', but I'm sure I'll find out soon enough.

JulNice girl, she is. Very nice indeed. Too nice. Whatever it is she's hiding with that little performance, its big, exile. Big and heavy. A boulder-sized secret that threatens to sink our nice little ship.

ซานะZana's bright. Brighter than anyone else I can think of, actually, and since I live surrounded by literal darkness, I know a thing or two about bright. When I hit a wall with my own machinery, she's the one I talk to.

ซานะThere aren't many people worthy of praise left in this world, but Zana is one of them. She outwitted the Templar, built a magnificent device, and hasn't tried to kill anyone in front of me yet. A rare gem indeed.

ซานะClever and ambitious, that Zana. And with a kind heart! That's a particularly rare find in this day and age. Still... I can't shake the feeling there's something she's not telling me. Something... important.

ซานะZana's hiding something. She's very clever, so it's not obvious, but I've seen her...fidgeting. And fretting. What is there to fret about? Something she hasn't told us, that's what. She's lucky I like her...

ซานะShh. Don't want her hearing. I think she's found something she doesn't want the rest of us to know about. Know what I think it is?... That's right, exile... another mine. A secret load of Azurite. And she's keeping it all for herself. But her secret's safe with me! ...err... Us, I guess.

HelenaShe's smart enough to know that the blackguards are bad news... Though she did join 'em in the first place. Well, we've all made bad decisions, eh? Couldn't have been easy deciding to leave 'em neither. They're not exactly the most forgiving lot.

HelenaHelena's a good egg. Her moral compass was a little bent, but Oriath'll do that to ya, as we both know all too well. Got a pretty good brain in her too. Not quite as knowledgeable as me about rocks, but who is, eh?

HelenaBeen thinkin' that maybe I oughta keep an eye on that girl. She seems pretty desperate to stay hidden. Gotta ask yourself why... She says she's worried about blackguards, but who knows how true that really is, eh?

HelenaShe says she's still on the run from the blackguards, but... how do we really know where her loyalties lie? Wish we could crack her head open and see what her brain's doing. She looks like a fighter though. Not really much of a fighter, myself. Just gonna keep an eye on her for now.

HelenaHelena... Clever, kind, polite... seems too good to be true, if you ask me. You ask me, I think it IS too good to be true. Reckon she's got some sinister plans... Oh, she hasn't done anything...untoward...yet, but why would she blow her cover like that, eh? No, she's biding her time. Well I'm biding mine too. Let's see who lasts longer. Let's just wait and see, eh?

นาวาลีDunno how I feel about Navali. Seems to me like the power to see the future could make someone very prosperous, but she's keeping tight-lipped about anything that could help me! Seems pretty selfish, if you ask me.

นาวาลีI want to like Navali. I really do. But... did you know she's bloody undead?! I've seen what the undead can do, exile, and let me tell you, it's hard to trust someone who might eat your face at any moment.

นาวาลีSometimes Navali looks over at me and just... frowns. Not an angry frown, more like... pity? I know she's seeing my future... Doesn't exactly fill me with hope. If my future's looking grim, I'd quite frankly rather not know.

นาวาลีHow can Navali sit there, knowing what's going to happen to all of us, keeping those lips tightly sealed, eh? She knows exactly where and when each of us is going to die. That's creepy. And she won't bloody tell us? That's... evil.

นาวาลีShe knows too much, exile. Too much! And there's nothing we can do about it! Can't kill her, since she's already bloody dead. Can't make her tell us what she knows, because even if we know, we can't bloody do a thing to change it. What's the point? What's the point in anything!?