Global Physical Damage /33 ⍟

Global Physical Damage /33 ⍟

Typeชื่อDetail
ElderThe Elderเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (16–20)%
ElderThe Elderเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (21–25)%
ElderThe Elderเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (26–30)%
NPCMastersโต๊ะคราฟเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–12)%
NPCMastersโต๊ะคราฟเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–16)%
NPCMastersโต๊ะคราฟเพิ่มความเสียหาย เคออส (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–10)%
NPCMastersโต๊ะคราฟเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–13)%
NPCMastersโต๊ะคราฟเพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14–16)%
UniquesThe Magnate
UniquesBlackheart
UniquesBroadstroke
UniquesMeginord's Vise
UniquesDevoto's Devotion
UniquesEzomyte Peak
UniquesDaresso's Courage
UniquesPrismatic Eclipse
UniquesJaws of Agony
UniquesBelt of the Deceiver
UniquesSurvival Skills
UniquesBrinerot Whalers
UniquesIzaro's Dilemma
UniquesNatural Hierarchy
UniquesRapid Expansion
UniquesWeight of the Empire
UniquesEzomyte Hold
UniquesVoidheart
UniquesGruthkul's Pelt
UniquesRing of Blades
UniquesOverwhelming Odds
UniquesMight and Influence
UniquesCollateral Damage
UniquesThe Tactician
UniquesThe Nomad