Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
เจมสกิล คุณภาพ /12

เจมสกิล คุณภาพ /12

ไอเทมTypeStatsWeight
FireballDivergent เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–60)%
เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-40–0)%
40
Detonate DeadDivergent การระเบิดสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากศพมีสถานะ ลุกไหม้20
Explosive ArrowSuperior โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
50
Fire TrapDivergent โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–60)%
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–20)%
20
FlammabilitySuperior ระยะเวลาของการถูกลุกไหม้บนศัตรูที่ถูกสาปเพิ่มขึ้น (0–10)%50
FlammabilityDivergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป โอกาสติดสถานะ ลุกไหม้ +(0–20)%100
Purity of FireAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ ลุกไหม้ (0–5)%100
Flame DashDivergent โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–40)%
เพิ่มความเสียหายของ เผาไหม้ อีก (0–40)%
50
Tectonic SlamAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
IncinerateDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–4)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บป่วยต่อหนึ่งสเตจ
คลื่นสุดท้ายแรงขึ้น (-200–0)%
คลื่นสุดท้ายจะ เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-200–0)%
20
Infernal BlowDivergent เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
Pyroclast MineAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–100)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
เจมสนับสนุน /3

เจมสนับสนุน /3

เจมสนับสนุน คุณภาพ /11

เจมสนับสนุน คุณภาพ /11

ไอเทมTypeStatsWeight
Faster Casting SupportDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)% 50
Combustion SupportAnomalous สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–5)% 100
Combustion SupportDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย ช้าลง (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–20)%
50
Elemental Damage with Attacks SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง ช็อค และ ลุกไหม้100
Elemental Proliferation SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–20)% ตามจำนวนสถานะ แช่แข็ง ช็อค หรือลุกไหม้ บนตัวศัตรู20
Fire Penetration SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–100)% ที่จะทำลาย ศพที่ลุกไหม้ เมื่อ ลงมือสังหาร10
Burning Damage SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะทำศัตรูติดไฟนานขึ้น (0–20)%100
Controlled Destruction SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาสคริติคอล ลดลง อีก (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง ช็อค และ ลุกไหม้
100
Ignite Proliferation SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (0–10)%100
Immolate SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (0–10)%100
Trinity SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง ช็อค และ ลุกไหม้50
Item ม็อด /40

Item ม็อด /40

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1ถูก Corruptโอกาส (10–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟสร้อย 0
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
60ถูก Corruptไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟแหวน 500
Normal 0
of Ignition15Suffixโอกาส (6–8)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ ไฟคทา 1000
ไม้กายสิทธิ์ 1000
Normal 0
of Ignition15Suffixโอกาส (12–15)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ ไฟไม้พลอง 1000
Normal 0
of the Elder68Suffixเพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (8–12)%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 16 ธาตุ ไฟ หินสกิล
helmet_elder 800
Normal 0
of the Elder75Suffixเพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (13–16)%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 18 ธาตุ ไฟ หินสกิล
helmet_elder 800
Normal 0
of the Elder80Suffixเพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (17–20)%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 20 ธาตุ ไฟ หินสกิล
helmet_elder 800
Normal 0
Eldritch68Prefixโอกาส (4–6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (27–30) ถ้าศัตรูลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
ring_elder 800
Normal 0
Eldritch75Prefixโอกาส (7–10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13–16) ถึง (33–36) ถ้าศัตรูลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
ring_elder 800
Normal 0
of the Elder75Suffixไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา ธาตุ ไฟbelt_elder 400
Normal 0
of Shaping68Suffixโอกาส (5–7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 18 ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า หินสกิล
sceptre_shaper 1000
Normal 0
of Shaping75Suffixโอกาส (8–10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 20 ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า หินสกิล
sceptre_shaper 1000
Normal 0
of the Elder68Suffixโอกาส (5–7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 18 ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า หินสกิล
sceptre_elder 1000
Normal 0
of the Elder75Suffixโอกาส (8–10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 20 ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า หินสกิล
sceptre_elder 1000
Normal 0
of the Crusade68Suffixโอกาส (31–35)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_crusader 500
quiver_crusader 500
Normal 0
of the Crusade70Suffixโอกาส (36–40)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_crusader 500
quiver_crusader 500
Normal 0
of the Crusade75Suffixโอกาส (41–45)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_crusader 500
quiver_crusader 500
Normal 0
of the Hunt68Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5–7)% elemental_damage ธาตุ ไฟboots_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt73Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8–10)% elemental_damage ธาตุ ไฟboots_basilisk 500
Normal 0
of the Crusade68Suffixลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (31–35)% ธาตุ ไฟhelmet_crusader 500
Normal 0
of the Crusade70Suffixลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (36–40)% ธาตุ ไฟhelmet_crusader 500
Normal 0
of the Crusade75Suffixลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (41–45)% ธาตุ ไฟhelmet_crusader 500
Normal 0
of Redemption68Suffixโอกาส (6–8)% ที่จะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (15–17)% elemental_damage ธาตุ ไฟ
helmet_eyrie 500
Normal 0
of Redemption75Suffixโอกาส (6–8)% ที่จะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (18–20)% elemental_damage ธาตุ ไฟ
helmet_eyrie 500
Normal 0
of the Conquest75Suffixไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา ธาตุ ไฟbelt_adjudicator 500
Normal 0
Warlord's68Prefixโอกาส (4–6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (27–30) ถ้าศัตรูลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
ring_adjudicator 500
Normal 0
Warlord's75Prefixโอกาส (7–10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13–16) ถึง (33–36) ถ้าศัตรูลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
ring_adjudicator 500
Normal 0
of the Hunt68Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8–12)% elemental_damage ธาตุ ไฟsceptre_basilisk 500
wand_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt73Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13–15)% elemental_damage ธาตุ ไฟsceptre_basilisk 500
wand_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt68Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18–21)% elemental_damage ธาตุ ไฟstaff_basilisk 500
warstaff_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt73Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22–25)% elemental_damage ธาตุ ไฟstaff_basilisk 500
warstaff_basilisk 500
Normal 0
of the Elevated Elder90Suffixเพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (17–20)%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 25 ธาตุ ไฟ หินสกิล
helmet_elder 0
Normal 0
of the Elevated Crusade85Suffixลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (46–50)%
เพิ่มความเสียหาย (36–50)% หากคุณติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆ นี้ ธาตุ ไฟ
helmet_crusader 0
Normal 0
of Elevated Redemption85Suffixโอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (10–15)% elemental_damage ธาตุ ไฟ
helmet_eyrie 0
Normal 0
of the Elevated Hunt90Suffixทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Igniting Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (20–30)% ธาตุ ไฟ
helmet_basilisk 0
Normal 0
Elevated Shaper's78Prefixไม่ได้รับผลจาก ลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_shaper 0
Normal 0
of the Elevated Crusade85Suffixโอกาส (46–60)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_crusader 0
quiver_crusader 0
Normal 0
Elevated Warlord's78Prefixไม่ได้รับผลจาก ลุกไหม้ ธาตุ ไฟboots_adjudicator 0
Normal 0
of the Elevated Hunt83Suffixลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (11–15)%
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (10–20)% elemental_damage ธาตุ ไฟ
boots_basilisk 0
Normal 0
1FlaskEnchantmentInjectorใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้ขวดยา 100
Normal 0
ม็อดเอนแชน /9

ม็อดเอนแชน /9

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
เอนแชนท์ Status Ailments 153Enchantmentมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 6% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้ ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลรองเท้า 100
Normal 0
เอนแชนท์ Status Ailments 266Enchantmentมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 8% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้ ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลรองเท้า 100
Normal 0
เอนแชนท์ Status Ailments 375Enchantmentมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้ ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลรองเท้า 100
Normal 0
เอนแชนท์ Burning Arrow Ignite Chance 166EnchantmentBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20% ธาตุ ไฟ โจมตีหมวก 100
Normal 0
เอนแชนท์ Burning Arrow Ignite Chance 275EnchantmentBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30% ธาตุ ไฟ โจมตีหมวก 100
Normal 0
เอนแชนท์ Elemental Hit Chance To Freeze Shock Ignite 166Enchantmentการโจมตีธาตุมี +20% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้ ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีหมวก 100
Normal 0
เอนแชนท์ Elemental Hit Chance To Freeze Shock Ignite 275Enchantmentการโจมตีธาตุมี +30% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้ ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีหมวก 100
Normal 0
เอนแชนท์ Fireball Ignite Chance 166EnchantmentFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20% ธาตุ ไฟ นักเวทหมวก 100
Normal 0
เอนแชนท์ Fireball Ignite Chance 275EnchantmentFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30% ธาตุ ไฟ นักเวทหมวก 100
Normal 0
มอนสเตอร์ ม็อด /2

มอนสเตอร์ ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Arsonist's Touch1วิญญาณที่ถูกทรมานสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
base chance to ignite % [10]
base fire damage resistance % [25] physical_damage elemental_damage bleed กายภาพ ธาตุ ไฟ ต้านทาน
Normal 1000
Arsonist's Grip1วิญญาณที่ถูกทรมานสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
base chance to ignite % [25]
base fire damage resistance % [40] physical_damage elemental_damage bleed กายภาพ ธาตุ ไฟ ต้านทาน
Normal 1000
จิวเวลอะบิส ม็อด /2

จิวเวลอะบิส ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Extinguishing1Suffixโอกาส (12–16)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟNormal 300
of Extinguishing30Suffixโอกาส (17–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟNormal 150
ถูกปิดผนึก ม็อด /2

ถูกปิดผนึก ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Chosen60Prefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (70–79)%
โอกาส (21–23)% ที่จะลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
อาวุธสองมือ 0
ไม้กายสิทธิ์ 1000
มีด 1000
คทา 1000
อาวุธ 100
Normal 0
Chosen60Prefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (100–109)%
โอกาส (35–40)% ที่จะลุกไหม้ elemental_damage ธาตุ ไฟ
อาวุธมือเดียว 0
ธนู 0
ไม้พลอง 1000
อาวุธ 100
Normal 0
Fossil ม็อด /1

Fossil ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of the Underground1Suffixไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่ ธาตุ สายฟ้าabyss_jewel 0
jewel 0
แหวน 2000
Normal 0
แผนที่ ม็อด /4

แผนที่ ม็อด /4

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Conflagrating69Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 15%
มีโอกาส (1–3)% ที่ไอเทมที่พบในด่านจะดรอปแบบ มีมลทิน
ด่านมี กองมอนสเตอร์วาล์ที่ มีมลทิน อีก 2 กอง
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ ธาตุ ไฟ
Corrupted Area 500
Normal 0
Conflagrating1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 12%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ 6%
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ ธาตุ ไฟ
Corrupted Area 0
unique_map 0
Old Map 0
Normal 0
Conflagrating1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ 6%
มี ขนาดของกองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 4%
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ ธาตุ ไฟ
Corrupted Area 0
unique_map 0
maven_map 0
expedition_logbook 0
Normal 650
Conflagrating1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ 6%
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ ธาตุ ไฟ
Corrupted Area 0
unique_map 0
maven_map 650
Normal 0
Delve Area ม็อด /1

Delve Area ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
92DelveAreaเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ (5–10)%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ (3–6)%
มี ขนาดของกองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (3–6)%
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Heist Area ม็อด /1

Heist Area ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Conflagrating46Prefixความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [4]
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [null] ธาตุ ไฟ
Normal 650
โต๊ะคราฟท์ /6

โต๊ะคราฟท์ /6

IDModRequireItemClassesUnlock
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
โอกาส (21–24)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
โอกาส (25–28)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
โอกาส (29–34)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
อื่นๆ ม็อด /9

อื่นๆ ม็อด /9

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Dousing6FlaskSuffixป้องกันสถานะ ลุกไหม้ 1 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ ไฟNormal 1000
of Infliction12FlaskSuffixมีโอกาสทำศัตรูติด แช่แข็ง, ช็อค และ ลุกไหม้ (20–25)% ขณะรับผลจากขวดยา ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าNormal 1000
Incandescent1ChestPrefixลุกไหม้เมื่อใช้งานNormal 1000
1Jewelถูก Corruptลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (3–5)% ธาตุ ไฟjewel 0
Normal 0
of Burning1JewelSuffixโอกาส (3–5)% ที่จะลุกไหม้
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (6–8)% ธาตุ ไฟ
not_str 250
Normal 350
1JewelUniqueลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 10% ธาตุ ไฟjewel 1
Normal 0
1JewelUniqueโอกาส 10% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟjewel 1
Normal 0
1ExpeditionRelicPrefixมอนสเตอร์ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
มอนสเตอร์ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
มอนสเตอร์ไม่ติดสถานะ ลุกไหม้
มอนสเตอร์ไม่ติดสถานะ ช็อค
Normal 1000
10ExpeditionRelicPrefixการปะทะของมอนสเตอร์ มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ ลุกไหม้
ความเสียหาย ปะทะ ทั้งหมดของมอนสเตอร์สร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
มอนสเตอร์มีระยะเวลาสถานะ ลุกไหม้ เพิ่มขึ้น 100%
Normal 1000
ไอเทม /1

ไอเทม /1

Iconชื่อ
Splitnewt Talisman
ระดับสร้อยเครื่องราง: 2
โอกาส (4–6)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
local stat monsters pick up item [1]
ถูก Corrupt
Unique /86

Unique /86

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ImmortalFleshImmortal Flesh Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(75–100)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (66.7–75) ต่อวินาที
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-50–-40)
ต้านทาน ทุกธาตุ (-25–-15)%
ฟื้นฟูมานา (8–10) ต่อวินาที
เพิ่มค่า เกราะ 40% เมื่อไม่ลุกไหม้ แช่แข็งหรือช็อค
BereksPassBerek's Pass Two-Stone Ring
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ระหว่างที่ลุกไหม้
ค่า เกราะ +5000 ขณะที่ถูกแช่แข็ง
BereksRespiteBerek's Respite Two-Stone Ring
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(12–16)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–40)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Shock ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Shock ไปด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
TheTamingThe Taming Prismatic Ring
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย 20% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อแช่แข็ง ช๊อค และจุดไฟใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
DrillneckDrillneck Penetrating Arrow Quiver
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–14) ถึง (19–24) ให้การโจมตีด้วย ธนู
ค่า หลบหลีก +350
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ธนูจะแรงและสเตตัสเจ็บป่วยจากธนูจะแรงขึ้นอีก 50% กับเป้าหมายที่เจาะเกราะได้
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
AshrendAshrend Buckskin Tunic
สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 10 กับหินสกิลที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย อาวุธระยะไกล (10–15)%
BodyInt1AuniqueCloak of Flame Scholar's Robe
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (30–50)%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 20% เป็น ไฟ แทน
สะท้อนความเสียหายไฟ 15 ไปยังผู้โจมตีประชิด
RecallingtheWretchedShackles of the Wretched Chain Gloves
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (40–60)%
สาปสะกดที่เกิดขึ้นจากสกิลคำสาปที่ใส่ จะถูกสะท้อนกลับมาหาคุณ
คุณจะไม่ติดสถานะหนาวสั่นเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพหนาวสั่น
คุณจะไม่ติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพแช่แข็ง
คุณจะไม่ติดสถานะลุกไหม้เป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพลุกไหม้
คุณจะไม่ติดสถานะช็อตเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพช็อต
เพื่อนของคุณได้รับ Frenzy Charge (4–6) ชาร์จเมื่อคุณถูกสังหาร
ThreeDragonsThe Three Dragons Golden Mask
ต้านทาน ทุกธาตุ +(26–30)%
ความเสียหายไฟ จะทำให้ ช็อค แต่ไม่ ลุกไหม้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ความเสียหายทางน้ำแข็งทำให้ติดสถานะลุกไหม้แต่ไม่ติดสถานะแช่แข็งหรือหนาวสั่น
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหายทางสายฟ้าจะแช่แข็งแต่ไม่ติดสถานะช็อต
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
RiseofthephoenixRise of the Phoenix Mosaic Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
มีต้านทาน ไฟ +25% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมีสถานะ พลังชีวิต เหลือน้อย ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
ไม่ติดสถานะลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตน้อย
DyadusDyadus Infernal Axe
เสริมความเสียหาย ไฟ (255–285) ถึง (300–330) ให้มือหลัก
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (255–285) ถึง (300–330) ให้มือรอง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
Ignite ศัตรูที่ถูกแช่เย็นอยู่ได้แรงขึ้น 100%
โอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะลุกไหม้ด้วยมือหลัก
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ทำให้ศัตรู หนาวสั่น เป็นเวลา 1 วินาที เมื่อปะทะด้วยอาวุธนี้ เมื่ออยู่ในมือรอง
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10%)
TheGoddessscornedThe Goddess Scorned Elegant Sword
ค่า ความแม่นยำ +190
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–300)%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (90–110)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 100% เป็นความเสียหาย ไฟ
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 50%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
คุณสามารถสร้างความเสียหายด้วยอาวุธนี้และการลุกไหม้เท่านั้น
OrosSacrificeOro's Sacrifice Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย ไฟ (425–475) ถึง (550–600)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
โอกาส 20% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 10%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 10%
ได้รับ Frenzy Charge ถ้าทำให้ศัตรูติดสถานะลุกไหม้
Culling Strike เมื่อสู้กับศัตรูที่ไฟไหม้
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
CherufePyre Sapphire Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(25–35)%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (60–80)%
เปลี่ยนความเสียหายทางน้ำแข็ง 40% เป็นความเสียหายทางไฟ
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ลุกไหม้ด้วยการปะทะ พวกมันจะถูกทำลาย
GangsBootsGang's Momentum Legion Boots
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน ไฟ +(50–60)%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–40)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะลุกไหม้
MokousEmbraceMokou's Embrace Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–40)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะลุกไหม้
โอกาส (5–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
NullAndVoidNull and Void Legion Gloves
ค่า Strength +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ถ้าติดสถานะ Rampage สถานะเจ็บป่วยทั้งหมดจะหายไปทันที
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 1.5 วินาทีเมื่อ Rampage
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
BloodBoilBloodboil Coral Ring
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–15)%
ลดผลสถานะ หนาวเย็น 75% ที่คุณได้รับ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้
MaloneysNightfallMaloney's Nightfall Blunt Arrow Quiver
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (14–16) ให้การโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ต้านทาน เคออส +(12–16)%
เพิ่มความเสียหาย (40–60)% ด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย ต่อศัตรูที่ ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
โอกาส 25% ที่จะสร้างเมฆควันเมื่อโจมตี
(ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของ Smoke Clouds จะติด Blinded)
NgamahusSignNgamahu's Sign Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 15%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ค่า Strength +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) เมื่อคุณเผาศัตรู
RashkaldorsPatienceRashkaldor's Patience Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–80)
ค่า มานาสูงสุด +(20–40)
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ 10%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ไม่สามารถรับ Power Charge
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 20%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
OneHandMace1Ashes of the Sun Driftwood Club
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เสริมความเสียหาย ไฟ 3 ถึง 6
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ 25%
โอกาส 30% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 500%
Wand1Splinter of the Moon Driftwood Wand
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8–12)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 12%
โอกาส 4% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
MotherDyadusDyadian Dawn Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–85)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ไม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ด้วยการโจมตี ทำความเสียหายเร็วขึ้น 35%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
DoedresScornDoedre's Scorn Lunaris Circlet
เลเวลของหินสกิล สาป ที่ใส่ +2
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มความเสียหาย (10–20)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บคำสาปต่อครั้งใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
unique14Hotheaded Viridian Jewel
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)% ขณะลุกไหม้
TearOfPurityTear of Purity Lapis Amulet
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(5–10)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ได้รับสกิล Purity of Elements เลเวล 10
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 5%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
HighQuestRewardGreenConqueror's Longevity Viridian Jewel
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 8%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 3%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
WychvergeAbberath's Horn Goat's Horn
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–14)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (8–12) ให้กับเวท
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (40–60)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 25%
TheGoddessUnleashedThe Goddess Unleashed Eternal Sword
ค่า ความแม่นยำ +475
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (33–66)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (44–66)%
นำ (66–99)% ของความเสียหาย กายภาพของดาบ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 33%
ได้รับ Her Blessing เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้
โอกาส 33% ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆตาบอดเมื่อมี Her Blessing
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
ไม่ถูกแช่แข็ง, หนาวสั่นหรือลุกไหม้เมื่อมี Her Blessing
เพิ่มความเร็วการโจมตีและการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อมี Her Blessing
local six linked sockets [1]
use goddess player audio [1]
Ring10Emberwake Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
คุณสามารถก่อให้เกิดความว่องไวต่อศัตรู
ศัตรูที่ติดไฟจะไหม้ช้ากว่า (50–65)%
QuiverSerratedSlivers of Providence Serrated Arrow Quiver
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
นำ 25% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 50%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
unique21Izaro's Turmoil Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18–25)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18–25)%
โอกาส 2% ที่จะแช่แข็ง
โอกาส 2% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
FireballModifierRolling Flames Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Fireball ไม่สามารถทำให้ ลุกไหม้ ได้
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Fireball จะมีโอกาส (30–50)% ที่จะทำให้ติดสถานะ Scorch
local jewel effect base radius [1200]
BurningArrowModifierPitch Darkness Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ต่อ Dexterity 40 ในรัศมี คุณมีโอกาส 10% ที่จะกระจายน้ำมันดินเมื่อคุณไม่ได้ทำให้ศัตรูลุกไหม้ด้วย Burning Arrow
local jewel effect base radius [1200]
ต่อ Dexterity 40 ในรัศมี คุณมีโอกาส 10% ที่จะกระจายพื้นที่ไฟไหม้เมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้ด้วย Burning Arrow
KongmingsStratagemKongming's Stratagem Ivory Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่มีโอกาสบล็อค
GloomeyeSingularity Platinum Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (30–40) ถึง (60–70) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการร่าย (14–18)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (6–8)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่ถูก Hindered 25%
(เมื่อถูกศัตรูขวางทางจะได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่คืน)
เพิ่มความเสียหาย (60–80)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อการขัดขวางศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
GlitterdiskGlitterdisc Burnished Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น 10%
มีโอกาส 25% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
คุณสามารถ Ignite ข้าศึกได้หากตัวเองติดไฟอยู่
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
AshwakerAshcaller Quartz Wand
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18–22)%
มีโอกาสร่าย Summon Raging Spirit เลเวล 8 10% เมื่อสังหารศัตรู
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(15–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (7–9) ให้กับเวท
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20–30)%
โอกาส (16–22)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
HrimsorrowHrimburn Goathide Gloves
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตีและเวท
ค่า หลบหลีก +(40–50)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง 10 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหายน้ำแข็งของคุณสามารถทำให้เกิดเผาไหม้ได้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
DeathsdoorDeath's Door Crusader Boots
ค่า Strength +(20–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 200%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ยืดเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นมากขึ้น 50%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
RazorOfTheSeventhSunRazor of the Seventh Sun Midnight Blade
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–110) ถึง (145–170)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 25% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายไฟไหม้ในขณะที่คุณเผาไหม้ศัตรู 100%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้หนึ่งตัว
เพิ่มควาเสียหายกายภาพระยะประชิดต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 100%
EyeOfInnocenceEye of Innocence Citrine Amulet
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (50–70)% ระหว่างที่ลุกไหม้
ทำความเสียหายไฟ 100 เมื่อคุณเผาศัตรู
ดูด 2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะ ลุกไหม้
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
BloodPerigreeBREACHXoph's Nurture Citadel Bow
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ignite Proliferation เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (265–330)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (40–60) เมื่อคุณเผาศัตรู
BloodPerigreeXoph's Inception Bone Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (70–90)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
SinSin's Rebirth Stibnite Flask
สร้างม่านควันเมื่อใช้งาน
ได้รับพลัง Unholyในขณะที่ผลของขวดทำงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางเคออส)
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ 1 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ ลุกไหม้
AbberathsHoovesAbberath's Hooves Goathide Boots
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
โอกาส (6–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
ใช้งาน Abberath's Fury เลเวล 7 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
Burning Hoofprints
MartyrInnocenceMartyr of Innocence Highborn Staff
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
ได้รับสกิล Vengeance เลเวล 15
โอกาสบล็อค การโจมตี +(12–16)% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เสริมความเสียหาย ไฟ (315–360) ถึง (450–540)
Battlemage
(เพิ่มความเสียหายเวทของคุณตามความเสียหายของอาวุธในมือหลักของคุณ)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%
เจาะต้านทาน ไฟ 15% ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
ถ้าติดไฟอยู่จะไม่ได้รับผลแช่แข็งและ Chill
MinionHelmetSpeaker's Wreath Prophet Crown
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วการโจมตีของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
การโจมตีของ Minion จะสามารถฆ่าได้เฉพาะศัตรูที่ติดไฟ
DoryanisInvitationDoryani's Invitation Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ต้านทาน สายฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
InvictusInvictus Solaris Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2
ใช้งาน Fire Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
YokeOfSufferingYoke of Suffering Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ +(10–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
ต้านทาน สายฟ้า +(20–40)%
ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูลง 30%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ พิษ)
โอกาส (5–10)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ศัตรูได้รับความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยแต่ละประเภท ที่ผู้เล่นทำให้ติดเพิ่มขึ้น 5%
ค่าโจมตีธาตุของผู้เล่นทำศัตรูติดไฟช็อตได้
LepersAlmsLeper's Alms Mirrored Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 40%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ พิษ)
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
VulconusVulconus Demon Dagger
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (85–110) ถึง (135–150)
เสริมความเสียหาย ไฟ (130–160) ถึง (220–240)
โอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วยการ ปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ต่อศัตรูที่เลือดไหล
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ถ้าศัตรูลุกไหม้
ทุกๆ 8 วินาทีจะได้ Avatar of Fire เป็นเวลา 4 วินาที
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire
สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)

โอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (160–200)% ระหว่างที่ผู้เล่นมี Avatar of Fire
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ ขณะผู้เล่นมี Avatar of Fire
ค่าเกราะ +2000 ขณะผู้เล่นยังไม่มี Avatar of Fire
ElderBeltCyclopean Coil Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–15)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Dexterity
ไม่ติดสถานะ ช็อค ถ้าค่า Intelligence สูงกว่าค่า Strength
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อทุก 5 หน่วยของคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดของคุณ
TheGoddessUnleashedOni-Goroshi Charan's Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เพิ่มโอกาสคริติคอล (70–90)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ต่อเลเวล ให้การโจมตี
ได้ Her Embrace เป็นเวลา 3 วินาทีถ้าทำศัตรูติดไฟ
(Her Embrace จะให้:
ไม่มีโอกาสติดมึน
ค่าโจมตีกายภาพ 123% ของดาบจะกลายเป็นค่าโจมตีธาตุไฟ
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
จะไม่มีโอกาสติดไฟ แช่เย็นหรือแช่แข็ง
โจมตีแรงขึ้น ร่ายคาถาเร็วขึ้นและเดินเร็วขึ้น 20%)

ระหว่างมี Her Embrace, 0.5% ของพลังชีวิตและเกราะพลังงานจะกลายเป็นค่าโจมตีธาตุไฟต่อวินาทีต่อเลเวล
StormFireStormfire Opal Ring
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–45)%
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(20–30)%
ความเสียหายจากการติดไฟจะเพิ่มขึ้น (4–6)% หากผู้เล่นเพิ่งทำศัตรู (ที่ยังไม่โดนช็อต) ติดสถานะไฟช็อตไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (62–70) ให้การปะทะ ศัตรูที่ลุกไหม้
ความเสียหายสายฟ้า ของคุณทำให้ ลุกไหม้ ได้
TigerHelmetFarrul's Bite Harlequin Mask
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
TigerGlovesFarrul's Pounce Hydrascale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล
หากผู้เล่นมี Cat's Stealth การโจมตีจะทำศัตรูติดสถานะเลือดไหลทุกครั้ง
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
ผู้เล่นจะได้ Crimson Dance ขณะที่มี Cat's Stealth
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)
SpiderArmour%20GlovesFenumus' Weave Carnal Mitts
ได้รับสกิล Aspect of the Spider เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–9)%
หากโจมตีศัตรูที่ติด Spider's Web 3 อัน ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–60)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
เสริมความเสียหาย เคออส (8–10) ถึง (13–15) ต่อจำนวน Spider Web บนตัวศัตรู
PhantasmlaFlameMark of the Red Covenant Tribal Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ
SundanceSunspite Clasped Boots
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (260–300)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (75–125) ต่อวินาทีขณะติดไฟ
BloodBoilWinterweave Coral Ring
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้
ผลจากสถานะ หนาวเย็น ต่อผู้เล่น มีผลตรงกันข้าม
DreadarcDreadsurge Cleaver
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย ไฟ (223–250) ถึง (264–280)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ต้านทาน ไฟ +(15–25)%
การปะทะจะทะลุผ่าน ต้านทานไฟ ของมอนสเตอร์ศัตรู ขณะที่คุณมีสถานะ ลุกไหม้
StoryOfTheVaalStory of the Vaal Gemstone Sword
ค่า ความแม่นยำ +400
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
50% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
การปะทะด้วยอาวุธนี้่สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (150–200)%
การปะทะด้วยอาวุธนี้่สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูเหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (150–200)%
เพิ่มความเสียหายของสถานะ ลุกไหม้ ด้วยอาวุธนี้ อีก (50–75)%
FateOfTheVaalFate of the Vaal Gemstone Sword
ค่า ความแม่นยำ +400
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ติดไฟอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ช็อคอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
ZerphisHeartZerphi's Heart Paua Amulet
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ 50%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ความเสียหายธาตุเคออสสามารถทำให้ติดไฟ แช่แข็งและช็อคได้
ได้ Soul Eater เป็นเวลา 20 วินาทีหากผู้เล่นใช้สกิลของพวก Vaal
VialofUnlifeCinderswallow Urn Silver Flask
เติม 1 ชาร์จ เมื่อคุณดูดกลืนศพที่ลุกไหม้
ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ลุกไหม้ขณะอยู่ในผลของขวดยามี เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ (7–10)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ExplorersVisionFireFlamesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถลุกไหม้
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดต้านทานธาตุได้สูงสุด 30% ขึ้นกับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะ Scorched, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลต่อด่าน
Betrayal_Unique_Transport_BeltHyperboreus Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เมื่อคุณ Focus จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ หนาวเย็น ลดความเร็วของพวกมัน 30%
grant focus skill [1]
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวของ Focus (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะหนาวเย็น
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
ScepterOfSufferingSign of the Sin Eater Tyrant's Sekhem
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
ค่า Strength และ Intelligence +(10–30)
ได้รับสกิล Smite เลเวล 30
redirect elemental ailments to aura owner [1]
คุณจะรับสถานะเจ็บป่วยธาตุจากมอนสเตอร์แทนเพื่อนๆ
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
MinionConversionGlovesTriad Grip Mesh Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ ต่อรูสี แดง หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อรูสี เขียว หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย สายฟ้า ต่อรูสี ฟ้า หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส ต่อรูสี ขาว หนึ่งรู
มิเนียนมีโอกาส (5–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, และลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
AstralProjectorAstral Projector Topaz Ring
ต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
SharedUnsightRetaliation Charm Citrine Amulet
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
เพิ่มความเสียหาย (25–40)% ด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย ต่อศัตรูที่ ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ พิษ)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (30–50)% ต่อศัตรูที่ตาบอด
โอกาสที่จะทำให้ศัตรูตาบอดเมื่อคริติคอล (40–50)%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อรัศมีแสงของคุณ
สถานะ ตาบอด ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
MalachaisArtificeReplica Malachai's Artifice Unset Ring
มี 1 Socket
หินสกิลที่ใส่มี Secrets of Suffering
(ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้ หนาวสั่น แช่แข็ง และ ช็อค ได้
การทำคริติคอลจะก่อให้เกิดสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped)

ต้านทาน ทุกธาตุ -20%
ต้านทาน ไฟ +(75–100)% ถ้าใส่สกิลแดง
ต้านทาน น้ำแข็ง +(75–100)% ถ้าใส่หินสกิลสีเขียว
ต้านทาน สายฟ้า +(75–100)% ถ้าใส่หินสกิลน้ำเงิน
ซอคเก็ตเป็นสีขาวทั้งหมด
Ring10Replica Emberwake Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 90%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (35–45)%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
RecklessDefenseReplica Reckless Defence Cobalt Jewel
โอกาสบล็อคเวทย์ +(2–4)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–4)%
มีโอกาส +10% ที่จะติดสถานะแช่แข็ง, ช็อค, และ ลุกไหม้
PaleCouncilGlovesReplica Volkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย เคออส (17–23) ถึง (29–31)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(29–41)%
ความเสียหาย เคออส ของคุณสามารถทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้
สกิล เคออส มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ลุกไหม้
ลดระยะเวลาของ ลุกไหม้ อีก 50%
TheBloodThornReplica Blood Thorn Gnarled Branch
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อค การโจมตี +12% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อบล็อค และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20%
(Flammability คือคำสาปสะกดที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -25% และทำให้การปะทะเป้าหมายมีโอกาสทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ +25% คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
สะท้อนความเสียหาย ไฟ (22–44) ไปสู่ผู้โจมตีเมื่อบล็อค
PyroshockClaspPyroshock Clasp Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Dexterity +(30–40)
ค่า หลบหลีก +(300–500)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (10–15)%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ ที่ทำ (10–15)% เป็นไฟ
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ช็อค จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ ที่ทำ (10–15)% เป็นสายฟ้า
HeartoftheElementsThe Admiral Varnished Coat
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาส (5–10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหาย ปะทะ ธาตุ ของคุณจะถูกต้านทานด้วย ต้านทานธาตุ ที่น้อยที่สุดแทน
ElementalHarmonyThe Fulcrum Ezomyte Staff
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย ไฟ
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
คุณ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหาย ปะทะ ธาตุ ขณะที่คุณมีสถานะ ช็อค
เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8–10)% เมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็น
นำ (30–40)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุสุ่ม ขณะที่คุณมีสถานะ ลุกไหม้
KuraisMasteryLeadership's Price Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
ต้านทาน สายฟ้า สูงสุด (-3–3)%
คุณมี Scorching Conflux, Brittle Conflux กับ Sapping Conflux ขณะที่คุณมีสองค่าสถานะสูงที่สุด เท่ากัน
ไม่สามารถสร้าง หลุกไหม้, หนาวสั่น, หรือ ช็อค ได้
ถูก Corrupt
BlackFlameFireBlackflame Amethyst Ring
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(8–12)%
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 50%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ รับความเสียหาย เคออส แทนไฟ จากสถานะลุกไหม้
use unique blackflame ignite effect [1]
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะทำให้สถานะ เหี่ยวเฉา ไม่หมดเวลา
ต้านทาน ไฟ และ เคออส +(20–25)%
GoddessScalesThe Scales of Justice Chiming Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ไม่มี โล่พลังงาน
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ค่า มานาสูงสุด +(40–70)
เสริมความเสียหาย ไฟ (3–4) ถึง (7–8) ต่อค่า พลังชีวิต หรือ มานา 100 แต้ม โดยอิงจากค่าที่น้อยที่สุด
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ลุกไหม้ หรือ ช็อค หาก พลังชีวิตสูงสุด กับ มานาสูงสุด ห่างกันไม่เกิน 500 แต้ม
passives /9

passives /9

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
NotableHoly Fire
pyromaniac
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
โอกาส 15% ที่จะลุกไหม้
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +10%
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 5%
NotableHoly Dominion
elementalist
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
NotableAsh, Frost and Storm
ashfrostandstorm
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%
สถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง 20%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
NotableBreath of Flames
BreathofFlames2
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 20%
โอกาส 20% ที่จะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +10%
NotableSearing Heat
SearingHeat
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น 45%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +20%
ตัวคูณคริติคอล +20% หากศัตรูติดสถานะลุกไหม้
NotableBurning Brutality
FireAilment
เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี 24%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +8%
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 8%
NotableFanned Flames
pyromaniac
โอกาส 25% ที่จะลุกไหม้
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะมีค่าต้านทาน ไฟ -10%
NotableWildfire Emissary
hellfire
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 25 หน่วย
โอกาส 25% ที่จะลุกไหม้
NotableCoalwalker
FireResistNotable
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 80%
ต้านทาน ไฟ +15%
Ascendancy passives /5

Ascendancy passives /5

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
NotableTasalio, Cleansing Water
TasalioCleansingWater
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 15% เป็น ไฟ แทน
ไม่ได้รับผลจาก ลุกไหม้
ต้านทาน ไฟ +100%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต 50% ถ้าคุณได้รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะของศัตรู เร็วๆนี้
NotableRamako, Sun's Light
RamakoSunsLight
เจาะต้านทาน ไฟ 15%
โอกาส 25% ที่จะลุกไหม้
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +25%
NotableMaster Alchemist
MasterAlchemist
มีโอกาสทำศัตรูแช่แข็ง ช็อต และติดไฟ 20% ระหว่างรับผลจากขวดยา
การใช้ขวดยาจะทำให้หายจากสถานะเจ็บป่วย
NotableShaper of Flames
IgniteSpecialisation
ความเสียหาย ปะทะ ทั้งหมดทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ ได้
การปะทะของคุณ จะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ
สถานะ ลุกไหม้ จาก ปะทะ ของคุณ มีความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 25% หากมี ไฟ สูงกว่าความเสียหาย ชนิดอื่น
NotablePyromaniac
BlindedAssult
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อกับดักที่ทำงานไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อวินาที
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ต่อทุ่นระเบิดที่จุดระเบิดไปเร็วๆนี้หนึ่งลูก แต่ไม่เกิน 10%
กันสถานะ ลุกไหม้ และ ช็อค
คลัสเตอร์จิวเวล passives /12

คลัสเตอร์จิวเวล passives /12

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
KeystoneSecrets of Suffering
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, ช็อค ได้
คริติคอลจะทำให้ติดสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped
NotableAgent of Destruction
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
มีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
NotableBlowback
FireDamageOverTimeNotable
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 8%
NotableCalamitous
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 15%
NotableCooked Alive
FireDamageOverTimeNotable
โอกาส 15% ที่จะลุกไหม้
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะมีค่าต้านทาน ไฟ -5%
NotableCremator
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ลุกไหม้ด้วยการปะทะ พวกมันจะถูกทำลาย
NotableEye of the Storm
IncreaseCritChanceNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 40%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20% ที่คุณสร้างด้วย คริติคอล
NotableFan the Flames
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้างจะกระจายใส่ศัตรูใกล้เคียงในรัศมี 15 หน่วย
NotableFire Attunement
FireResistNotable
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
คุณจะไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณเคยติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
NotableNon-Flammable
FireResistNotable
ต้านทาน ไฟ +20%
โอกาส 30% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
NotableRaze and Pillage
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียนจะ นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
มิเนียนมีโอกาสทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน ที่กระทำต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
NotableSadist
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
Passive Skills Changes to /1

Passive Skills Changes to /1

FactionTypeIconชื่อStats
วาล์PassiveVaalOffensiveIgnite Chanceโอกาส (3–6)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
Timeless Jewel Passive Skills Additions /2

Timeless Jewel Passive Skills Additions /2

FactionTypeStats
วาล์Notable
โอกาส (3–6)% ที่จะลุกไหม้
KaruiNotable
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 10%