Search:

Weapon Unique /236 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Lifesprig Driftwood Wand
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–20)
ค่า มานาสูงสุด +(15–20)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–8)%
เลเวลเจม เวทย์ ที่ใส่ +1
ค่าฟื้นฟูพลังชีวิต (6–8) ต่อ 1 วินาทีเมื่อคุณร่ายเวทย์

Lifesprig
Abberath's Horn Goat's Horn
ต้องการ เลเวล: 6
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (8–12) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (40–60)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 25%

Abberath's Horn
Storm Prison Carved Wand
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (35–45)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (15–25)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
โอกาส (25–35)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร

Storm Prison
The Poet's Pen Carved Wand
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มเลเวลเจมสกิลแอคทีฟที่ใส่อยู่ในช่องอีก +1 ต่อทุกๆ 25 เลเวลของผู้เล่น
เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 5 ทุกๆ 3 เลเวล ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณโจมตีด้วยอาวุธนี้

The Poet's Pen
Ashcaller Quartz Wand
ต้องการ เลเวล: 18
มีโอกาสร่าย Summon Raging Spirit เลเวล 8 10% หากสังหารศัตรูได้
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(15–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (7–9) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20–30)%
โอกาส (16–22)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Ashcaller
Reverberation Rod Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า Intelligence +(10–30)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10

Use Power Magnified Upgrade Amplification Rod
Reverberation Rod
Amplification Rod Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 36
เลเวลเจมที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Intensify เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 10
ค่า Intelligence +(10–30)

「Fated」Limited Drop
Reverberation Rod Use Power Magnified Upgrade

Amplification Rod
Tulborn Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 24
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 10 ถึง 20 ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ให้กับเวทย์
ได้รับ มานา (20–25) เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง

「Tul's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Tul Upgrade Tulfall

Tulborn
Twyzel Sage Wand
ต้องการ เลเวล: 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (13–17)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%
เจ็มที่ใส่ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก

Twyzel
Shade of Solaris Sage Wand
ต้องการ เลเวล: 30
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
Critical Strikes ไม่สร้างความเสียหาย
เพิ่มความเสียหาย เวท 200% ถ้าใน 8 วินาทีที่ผ่านมาคุณได้ทำการคริติคอล

Shade of Solaris
Midnight Bargain Engraved Wand
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Intelligence +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (20–30)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50–70)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1
สำรองพลังชีวิต 30%
ไม่สามารถใช้ได้กับ Chaos Inoculation

Midnight Bargain
Eclipse Solaris Crystal Wand
ต้องการ เลเวล: 45
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–33)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (120–140)% ต่อศัตรูที่ตาบอด

Use Blinding Light Upgrade Corona Solaris
Eclipse Solaris
Corona Solaris Crystal Wand
ต้องการ เลเวล: 63
ใช้งาน Blinding Aura เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–33)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (120–140)% ต่อศัตรูที่ตาบอด
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด รัศมีแสง จะส่งผลต่อ ความแม่นยำ ด้วย
เสริมความเสียหาย ไฟ (145–157) ถึง (196–210) ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี่ ถ้าศัตรูตาบอด

「Fated」Limited Drop
Eclipse Solaris Use Blinding Light Upgrade

Corona Solaris
Obliteration Demon's Horn
ต้องการ เลเวล: 56
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–50) ถึง (85–125)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26–32)%
นำ (13–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 20% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส

Obliteration
Moonsorrow Imbued Wand
ต้องการ เลเวล: 59
ค่า Intelligence +10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–275)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20

Moonsorrow
Apep's Rage Opal Wand
ต้องการ เลเวล: 62
เสริมความเสียหาย เคออส (90–130) ถึง (140–190) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–30)%
ต้านทาน เคออส +(5–10)%
สกิลใช้มานาสุทธิ +40
พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 20%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Apep's Rage
Piscator's Vigil Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–18)%
ค่า ความแม่นยำ +(340–400)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–30)%
เพิ่มความเสียหายทางธาตุ (100–115)% เมื่อโจมตีด้วยอาวุธนี้
ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%

Piscator's Vigil
Tulfall Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 15 ถึง 25 ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ให้กับเวทย์
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อพาวเวอร์ชาร์จมีจำนวนถึงขีดสูงสุด
ความเสียหายจากความหนาวเย็นเพิ่มขึ้น (10–15)% ต่อหนึ่งเฟรนซี่ชาร์จ

「Breach」League Specific
Tulborn Use Blessing of Tul Upgrade

Tulfall
Shimmeron Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (26–35) ถึง (95–105) ให้กับเวทย์
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โอกาสติดคริติคอล +0.3% ต่อ Power Charge
โอกาสบล็อคเวท +2% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง 9 ต่อจำนวน Power Charge ให้กับเวทย์
คุณได้รับความเสียหายไฟฟ้าต่อเนื่อง 200 ต่อวินาที ถ้าสกิลของคุณติดคริติคอลเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Shimmeron
Void Battery Prophecy Wand
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า มานาสูงสุด +(40–50)
ลดความเสียหาย เวทย์ 80%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–65)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 25% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

「Itemlevel 77」Limited Drop
Void Battery
Goredrill Skinning Knife
ต้องการ เลเวล: 5
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–70)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (1–2) ถึง (3–5)
ค่า Dexterity +(10–15)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 30%
โอกาสทำเป้าหมายติดสเตตัสเลือดออก 50% ถ้าติดคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 40% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก

Use Crimson Hues Upgrade Sanguine Gambol
Goredrill
Sanguine Gambol Skinning Knife
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–70)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (70–85) ถึง (110–118)
ค่า Dexterity +(10–15)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 30%
โอกาสทำเป้าหมายติดสเตตัสเลือดออก 50% ถ้าติดคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 40% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก
ผู้เล่นจะได้ Crimson Dance หากเพิ่งโจมตีติดคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)

「Fated」Limited Drop
Goredrill Use Crimson Hues Upgrade

Sanguine Gambol
Bloodplay Stiletto
ต้องการ เลเวล: 15
ค่า Dexterity +20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (9–13)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
Extra gore

Bloodplay
Ungil's Gauche Boot Knife
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Dexterity +(10–20)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง 30
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
โอกาสบล็อค การโจมตี +12% ขณะถือ อาวุธคู่

Ungil's Gauche
Mightflay Flaying Knife
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า Strength +25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 12 ถึง 24
ได้รับพลังชีวิต +10 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี

Mightflay
Widowmaker Boot Blade
ต้องการ เลเวล: 44
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–40) ถึง (55–60)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22–30)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(30–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่มีพลังชีวิตเต็ม 100%
1% การโจมตีจะดูดเป็นพลังชีวิตในการโจมตีคริติคอล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Widowmaker
Heartbreaker Royal Skean
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า มานาสูงสุด +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +50
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–70)%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 10%
เวทย์ของคุณมี Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

Heartbreaker
The Consuming Dark Fiend Dagger
ต้องการ เลเวล: 53
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด +1
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40–60)%
ค่า Intelligence +(20–40)
เปลี่ยนความเสียหาย ไฟ 30% เป็น เคออส
มีโอกาส 60% ที่ดาเมจแบบ Chaos จะทำให้ศัตรูติด Poison
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

The Consuming Dark
Arakaali's Fang Fiend Dagger
ต้องการ เลเวล: 53
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–200)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–13) ถึง (20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 59
มีโอกาสร่าย Raise Spiders เลเวล 1 100% หากสังหารศัตรูได้
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 15%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Arakaali's Fang
Bino's Kitchen Knife Slaughter Knife
ต้องการ เลเวล: 65
เสริมความเสียหาย กายภาพ (50–60) ถึง (120–140)
ต้านทาน เคออส +(8–12)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (40–50)%
เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสภาพพิษ ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะติดสภาพพิษด้วย
เมื่อฆ่าศัตรูประเภทพิษ เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับการฟื้นคืนพลังชีวิตเป็น 200 หน่วยต่อวินาที
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 30%

Bino's Kitchen Knife
Taproot Ambusher
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–200)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (15–20)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา จากศัตรูที่ติดพิษ
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ ขาหัก
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาส (15–20)% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 20%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Taproot
Cold Iron Point Ezomyte Dagger
ต้องการ เลเวล: 62
เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด +3
ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ธาตุ ได้

Cold Iron Point
Mark of the Doubting Knight Platinum Kris
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–270)%
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(6–10)%
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสทำเป้าหมายติดสเตตัสเลือดออก 50% ถ้าติดคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
โอกาสทำเป้าหมายติดพิษ 50% ถ้าติดคริติคอล
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Mark of the Doubting Knight
Divinarius Imperial Skean
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–70)%
ได้รับ พลังชีวิต 30 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ (125–175)% ถ้าคุณทำการสังหารมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ตัวคุณคริติคอล +(40–60)% ถ้าคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Templar」Limited Drop
「Legion」League Specific

Divinarius
White Wind Imperial Skean
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (160–190) ถึง (280–320)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ค่า หลบหลีก +(1000–1500)
มีโอกาส (15–25)% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นไม่ได้ถืออะไรในมือข้างรอง
เพิ่มค่าโจมตีธาตุน้ำแข็ง (100–200)% ถ้ามือซ้ายไม่ได้ถืออะไร

White Wind
Vulconus Demon Dagger
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (85–110) ถึง (135–150)
เสริมความเสียหาย ไฟ (130–160) ถึง (220–240)
โอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วยการ ปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ต่อศัตรูที่เลือดไหล
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ถ้าศัตรูลุกไหม้
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ทุกๆ 8 วินาทีจะได้ Avatar of Fire เป็นเวลา 4 วินาที
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)
โอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (160–200)% ระหว่างที่ผู้เล่นมี Avatar of Fire
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ ขณะผู้เล่นมี Avatar of Fire
ค่าเกราะ +2000 ขณะผู้เล่นยังไม่มี Avatar of Fire

「The Enslaver」Limited Drop
Vulconus
Last Resort Nailed Fist
ต้องการ เลเวล: 3
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพจากกรงเล็บขึ้น 100% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มค่า ความแม่นยำ 100% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Last Resort
Wildslash Awl
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Strength +(10–15)
ค่า Dexterity +(10–15)
ลดความแม่นยำ โดยรวม 15%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–6) ถึง (16–22)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลเคลื่อนที่ 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี Movement skill ขึ้น 15%

Wildslash
Hand of Thought and Motion Blinder
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (50–60)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้

「Esh's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Esh Upgrade Hand of Wisdom and Action

Hand of Thought and Motion
Al Dhih Timeworn Claw
ต้องการ เลเวล: 26
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–120)%
ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ศัตรูที่คุณยั่วยุด้วยสกิล คำราม นี้จะระเบิดเมื่อพวกมันตาย สร้างความเสียหาย 8% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย เคออส
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
สกิล คำราม จะมีคูลดาวน์เป็น 4 วินาที

「Maraketh」Limited Drop
「Legion」League Specific

Al Dhih
Mortem Morsu Fright Claw
ต้องการ เลเวล: 34
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (75–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 25%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +40%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (10–20)% เป็นความเสียหาย เคออส
เพิ่มโอกาสติดสถานะ Stun ของศัตรูขึ้น 25% เมื่อใช้อาวุธนี้
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 60%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Mortem Morsu
Cybil's Paw Thresher Claw
ต้องการ เลเวล: 37
ค่า มานาสูงสุด +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 8% ต่อโอกาสบล็อคการโจมตี 5%
ได้พลังชีวิต +(5–8) ต่อคาถาที่โดนศัตรู

Cybil's Paw
Ornament of the East Gut Ripper
ต้องการ เลเวล: 46
เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–180)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 25%
การโจมตีไม่อาจหลบได้

Ornament of the East
Advancing Fortress Gut Ripper
ต้องการ เลเวล: 46
เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Fortify เลเวล 12
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–120)%
ค่า หลบหลีก +110
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +35
โอกาสบล็อคการโจมตี 15%
สะท้อนความเสียหายกายภาพ (71–90) ไปยังผู้โจมตีประชิด

Advancing Fortress
The Wasp Nest Throat Stabber
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–170)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–25)%
ค่า ความแม่นยำ +(330–350)
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 20%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีจะมีความเสียหายธาตุเคออสใส่ศัตรูเพิ่มขึ้น 80-120
ถ้าศ้ตรูติดพิษมาอย่างน้อย 5 แบบ

The Wasp Nest
Bloodseeker Hellion's Paw
ต้องการ เลเวล: 62
ดูด 1.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–170)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 12
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
การดูด พลังชีวิต ด้วยอาวุธนี้ ฟื้นฟูทันที
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Bloodseeker
Essentia Sanguis Vaal Claw
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +8% ขณะถือ กรงเล็บคู่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 200
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ลดปริมาณการดูด โล่พลังงาน ต่อครั้ง 50%
การดูด โล่พลังงาน จากการโจมตียังคงมีผลแม้โล่พลังงานเต็ม
Ghost Reaver
(ดูด โล่พลังงาน แทน พลังชีวิต, เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูดเป็นสองเท่า, ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงานอีก 50%%)

Essentia Sanguis
Allure Vaal Claw
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–130)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (30–40)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% ระหว่าง Phasing
ได้รับ Phasing 10 วินาทีเมื่อใช้สกิล Vaal
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)

Allure
Izaro's Dilemma Imperial Claw
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 50
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ค่า ความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 100% ขณะถูกแช่แข็ง

「Labyrinth」Limited Drop
Izaro's Dilemma
Touch of Anguish Imperial Claw
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (40–50) ถึง (130–150)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
สกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง ถ้าคุณมี Frenzy Charge เต็ม
คริติคอลจะไม่สร้างสถานะแช่แข็งเสมอไป
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง

Touch of Anguish
Hand of Wisdom and Action Imperial Claw
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (25–30)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (8–12)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (8–12)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Dexterity 25 แต้ม

「Breach」League Specific
Hand of Thought and Motion Use Blessing of Esh Upgrade

Hand of Wisdom and Action
Rive Terror Claw
ต้องการ เลเวล: 70
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (50–65)
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง 2% ต่อค่า Dexterity 10 หน่วย
สถานะเลิอดไหลจะนานขึ้น 1% ต่อ 12 Intelligence
มีโอกาส 30% ศัตรูถที่หล่บการโจมตีถูก Bleeding
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

Rive
The Scourge Terror Claw
ต้องการ เลเวล: 70
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–50) ถึง (100–125)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–15)%
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหายของ มิเนียน จะส่งผลกับคุณด้วยที่สัดส่วน 150%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน 70% ถ้าคุณทำการปะทะมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Guardian of the Chimera」Limited Drop
The Scourge
The Screaming Eagle Jade Hatchet
ต้องการ เลเวล: 6
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–15)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–15) ถึง (25–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ได้รับ พลังชีวิต (5–7) เมื่อสังหาร
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Flee เลเวล 2

Use The Apex Predator Upgrade The Gryphon
The Screaming Eagle
The Gryphon Jade Hatchet
ต้องการ เลเวล: 32
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Flee เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–190)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–15) ถึง (25–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–15)
ได้รับ พลังชีวิต (5–7) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
15% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Fated」Limited Drop
The Screaming Eagle Use The Apex Predator Upgrade

The Gryphon
Dreadarc Cleaver
ต้องการ เลเวล: 16
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย ไฟ (5–15) ถึง (20–25)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ต้านทาน ไฟ +(15–25)%
สาปศัตรูด้วย Flammability เลเวล 10 ถ้าโดนเป้า

Use Burning Dread Upgrade Dreadsurge
Dreadarc
Dreadsurge Cleaver
ต้องการ เลเวล: 60
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย ไฟ (223–250) ถึง (264–280)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ต้านทาน ไฟ +(15–25)%
หากผู้เล่นติดไฟอยู่การโจมตีของผู้เล่นจะทะลุผ่านค่าป้องกันธาตุไฟของศัตรู

「Fated」Limited Drop
Dreadarc Use Burning Dread Upgrade

Dreadsurge
Relentless Fury Decorative Axe
ต้องการ เลเวล: 29
ได้รับ Onslaught 3 วินาทีเมื่อ Culling Strike
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (7–10)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ไม่ติดสถานะหนาวสั่นเมื่อมี Onslaught
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

Relentless Fury
Moonbender's Wing Tomahawk
ต้องการ เลเวล: 39
ใช้งานสกิล Lightning Warp เลเวล 15 เมื่อคุณปะทะด้วยอาวุธนี้
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [1]
local_use_skill_on_hit_% [100]
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–50)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
นำ (75–100)% ของความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะของอาวุธนี้ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง หรือ สายฟ้า

Moonbender's Wing
Soul Taker Siege Axe
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
ใช้การโจมตีระยะประชิดได้แม้มานาไม่เพียงพอ
ความเสียหายทางกายภาพทำให้ติดสถานะหนาวสั่นได้
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)%

Soul Taker
Jack, the Axe Vaal Hatchet
ต้องการ เลเวล: 65
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–14) ถึง (18–23)
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (90–110)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
play_jack_the_axe_sounds [1]
ลดอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 50%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

Jack, the Axe
Rigwald's Savagery Royal Axe
ต้องการ เลเวล: 67
เสริมความเสียหาย กายภาพ (50–70) ถึง (135–165)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ 40% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ระดับสถานะ คลั่ง สูงสุด +25 ขณะถือดาบ

「Rigwald」Limited Drop
「Talisman」League Specific

Rigwald's Savagery
Dyadus Infernal Axe
ต้องการ เลเวล: 69
เสริมความเสียหาย ไฟ (255–285) ถึง (300–330) ให้มือหลัก
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (255–285) ถึง (300–330) ให้มือรอง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
Ignite ศัตรูที่ถูกแช่เย็นอยู่ได้แรงขึ้น 100%
โอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะลุกไหม้ด้วยมือหลัก
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ทำศัตรู หนาวเย็น เป็นเวลา 1 วินาที ปะทะ ด้วยอาวุธนี้ในมือรอง
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10%)

Dyadus
Oni-Goroshi Charan's Sword
ต้องการ เลเวล: 2
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (70–90)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ต่อเลเวล ให้การโจมตี
ได้ Her Embrace เป็นเวลา 3 วินาทีถ้าทำศัตรูติดไฟ
(Her Embrace จะให้: ไม่มีโอกาสติดมึน ค่าโจมตีกายภาพ 123% ของดาบจะกลายเป็นค่าโจมตีธาตุไฟ เดินผ่านพื้นที่ไฟไหม้ได้โดยไม่บาดเจ็บ จะไม่มีโอกาสติดไฟ แช่เย็นหรือแช่แข็ง โจมตีแรงขึ้น ร่ายคาถาเร็วขึ้นและเดินเร็วขึ้น 20%)
ระหว่างมี Her Embrace, 0.5% ของพลังชีวิตและเกราะพลังงานจะกลายเป็นค่าโจมตีธาตุไฟต่อวินาทีต่อเลเวล

Oni-Goroshi
Redbeak Rusted Sword
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 50%
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 100%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 6
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ได้รับพลังชีวิต +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี

Use The Dreaded Rhoa Upgrade Dreadbeak
Redbeak
Dreadbeak Rusted Sword
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 100%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 50%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 6
เสริมความเสียหาย กายภาพ (83–91) ถึง (123–130)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ได้รับพลังชีวิต +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
ผู้เล่นจะได้ Onslaught ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

「Fated」Limited Drop
Redbeak Use The Dreaded Rhoa Upgrade

Dreadbeak
The Princess Sabre
ต้องการ เลเวล: 10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (5–8)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากโครงกระดูก 10%
นำ (25–30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจาก Ghost 10%

The Princess
The Tempestuous Steel War Sword
ต้องการ เลเวล: 20
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (15–20)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 30%
นำ 15% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า
นำ 15% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
การโจมตีไม่อาจหลบได้

The Tempestuous Steel
The Goddess Scorned Elegant Sword
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–300)%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (90–110)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 100% เป็นความเสียหาย ไฟ
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 50%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
คุณสามารถสร้างความเสียหายด้วยอาวุธนี้และการลุกไหม้เท่านั้น

「Vendor Recipe」Limited Drop
The Goddess Scorned
Lakishu's Blade Elegant Sword
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (10–14)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
หายจากสถานะ มึนงง ช้าลง (30–40)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 20%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 1

Lakishu's Blade
Ephemeral Edge Dusk Blade
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Intelligence +10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 150%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (40–50)%
ดูด (0.6–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
ลดพลังชีวิตสูงสุด 10%

Ephemeral Edge
Story of the Vaal Variscite Blade
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหาร
50% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

「Crucible of Flame」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Fate Upgrade Fate of the Vaal

Story of the Vaal
Severed in Sleep Cutlass
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–30)%
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน +17%
มินเนี่ยนมีโอกาส 60% ในการร่ายพิษใส่ศัตรูเมื่อโดนโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
มิเนียน จะฟื้นฟูพลังชีวิต 20% เมื่อมันสังหารศัตรูที่ติดพิษ

「Chayula's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Chayula Upgrade United in Dream

Severed in Sleep
United in Dream Cutlass
ต้องการ เลเวล: 38
ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน +29%
มินเนี่ยนมีโอกาส 60% ในการร่ายพิษใส่ศัตรูเมื่อโดนโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ถ้าศัตรูติดพิษ มิเนียน ดูด 5% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)

「Breach」League Specific
Severed in Sleep Use Blessing of Chayula Upgrade

United in Dream
Innsbury Edge Elder Sword
ต้องการ เลเวล: 47
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–25)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส
การโจมตีด้วยอาวุธนี้จะทำให้ศัตรู ขาหัก
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)

Innsbury Edge
Prismatic Eclipse Twilight Blade
ต้องการ เลเวล: 53
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–70) ถึง (71–80)
โอกาสบล็อค การโจมตี +8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 12% รูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 25% ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา ต่อรูสีฟ้าหนึ่งรู
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ระยะการฟาด +2 ต่อรูสีขาวหนึ่งรู
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)

Prismatic Eclipse
Fate of the Vaal Gemstone Sword
ต้องการ เลเวล: 56
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ติดไฟอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ช็อคอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%

「Incursion」League Specific
Story of the Vaal Use Vial of Fate Upgrade

Fate of the Vaal
Ichimonji Corsair Sword
ต้องการ เลเวล: 58
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (13–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–95)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
ลดมานาสำรอง 5%
ออร่าของเพื่อนไม่มีผลต่อคุณ
ออร่าของคุณไม่มีผลต่อเพื่อน
เพิ่มการแสดงผลของบัฟบนตัวคุณขึ้น 10%

Ichimonji
Scaeva Gladius
ต้องการ เลเวล: 60
เสริมความเสียหาย กายภาพ (75–92) ถึง (125–154)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–25)%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +10% ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา ต่อรูสีฟ้าหนึ่งรู
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
8% เพิ่มการป้องกันรวมต่อซ็อคเกตขาว
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
มีโอกาสโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น (60–80)% หากใช้เป็นอาวุธหลัก
โอกาสบล็อคการโจมตี +8% ถ้าถือด้วยมือรอง

Scaeva
Hyaon's Fury Legion Sword
ต้องการ เลเวล: 62
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (550–650)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มความเสียหายสายทางฟ้าขึ้น (15–20)% ต่อ Frenzy Charge
ได้รับ พลังชีวิต 20 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก เมื่อสังหาร
sound_on_kill_wolf_call [1]

Hyaon's Fury
The Rippling Thoughts Legion Sword
ต้องการ เลเวล: 62
ได้รับสกิล Summon Harbinger of the Arcane
ใช้งานสกิล Storm Cascade เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%

「Harbinger」League Specific
Use Electroshock Scroll Upgrade The Surging Thoughts

The Rippling Thoughts
The Saviour Legion Sword
ต้องการ เลเวล: 62
summon_mirage_warrior_on_crit [100]
ใช้งาน Reflection เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–22) ถึง (40–45)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–12)%

「Conqueror」Limited Drop
The Saviour
The Surging Thoughts Legion Sword
ต้องการ เลเวล: 62
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of the Arcane
ใช้งานสกิล Storm Cascade เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%

「Harvest」League Specific
The Rippling Thoughts Use Electroshock Scroll Upgrade

The Surging Thoughts
Rebuke of the Vaal Vaal Blade
ต้องการ เลเวล: 64
เสริมความเสียหาย กายภาพ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย ไฟ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (210–250)
เสริมความเสียหาย เคออส (49–98) ถึง (101–140)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%

「วาล์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Rebuke of the Vaal
Varunastra Vaal Blade
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (30–45) ถึง (80–100)
ได้รับมานา +(2–3) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
นับเป็นอาวุธประเภทมือเดียว

「Perandus」League Specific
Varunastra
Dreamfeather Eternal Sword
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย กายภาพ (30–50) ถึง (65–80)
ค่า หลบหลีก +(180–200)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
ค่า ความแม่นยำ +(280–300)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 1% ต่ออัตราหลบหลีก 450

Dreamfeather
The Goddess Unleashed Eternal Sword
ต้องการ เลเวล: 66
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (33–66)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (44–66)%
นำ (66–99)% ของความเสียหาย กายภาพของดาบ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 33%
ได้รับ Her Blessing เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้
โอกาส 33% ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆตาบอดเมื่อมี Her Blessing
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
ไม่ถูกแช่แข็ง, หนาวสั่นหรือลุกไหม้เมื่อมี Her Blessing
เพิ่มความเร็วการโจมตีและการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อมี Her Blessing
local_six_linked_sockets [1]
use_goddess_player_audio [1]

「Vendor Recipe」Limited Drop
The Goddess Unleashed
Beltimber Blade Eternal Sword
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มค่าหลบหลีก 80 ขณะเคลื่อนที่
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลเคลื่อนที่มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ยิงไกล
(การโจมตีระยะไกลจะแรงขึ้นตามระยะ จะเพิ่มความเสียหายแก่เป้าหมายได้สูงสุดถึง 30%)

「The Constrictor」Limited Drop
Beltimber Blade
Grelwood Shank Eternal Sword
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มเกราะ 80% ขณะอยู่กับที่
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก หากผู้เล่นถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Point Blank
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 30% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายลดลงเรื่อยๆในขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
ได้ Iron Reflexes ขณะอยู่กับที่
(เปลี่ยนค่าหลบหลีกทั้งหมดเป็นค่าเกราะ ค่า Dexterity ไม่ได้ให้โบนัสแก่ค่าหลบหลีก)

「The Constrictor」Limited Drop
Grelwood Shank
Rigwald's Command Midnight Blade
ต้องการ เลเวล: 68
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ อาวุธคู่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (150–180)
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ขณะถือ ขวาน +1% ต่อสถานะ คลั่ง หนึ่งระดับ
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Rigwald」Limited Drop
「Talisman」League Specific

Rigwald's Command
Razor of the Seventh Sun Midnight Blade
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–110) ถึง (145–170)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 25% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายไฟไหม้ในขณะที่คุณเผาไหม้ศัตรู 100%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้หนึ่งตัว
เพิ่มควาเสียหายกายภาพระยะประชิดต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 100%

「Guardian of the Phoenix」Limited Drop
Razor of the Seventh Sun
Ahn's Might Midnight Blade
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–115) ถึง (150–205)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–25)%
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด -1
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ต้องการ Strength +100
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50% ขณะที่คุณไม่มี Frenzy Charge
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) ขณะ Frenzy Charge เต็ม

Ahn's Might
The Goddess Bound Whalebone Rapier
ต้องการ เลเวล: 7
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–300)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 3 ถึง 7
ค่า หลบหลีก +(20–40)
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ใช้ทั้ง 2 สล็อต

The Goddess Bound
Aurumvorax Basket Rapier
ต้องการ เลเวล: 17
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–150)%
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง 20%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(40–60)%
ได้รับพลังชีวิต +3 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี

Aurumvorax
Fidelitas' Spike Jagged Foil
ต้องการ เลเวล: 22
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
ได้รับพลังชีวิต +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
โอกาส (15–20)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์นแห่งสายฟ้า 50%

Fidelitas' Spike
Ewar's Mirage Antique Rapier
ต้องการ เลเวล: 26
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (40–55)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (45–55)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–22)%
การโจมตีชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง ขณะอยู่ในมือหลัก
การโจมตี ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก หากอยู่ในมือรอง

Ewar's Mirage
Chitus' Needle Elegant Foil
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
ค่า Strength +30
ค่า มานาสูงสุด +30
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)

「Labyrinth」Limited Drop
Chitus' Needle
Daresso's Passion Estoc
ต้องการ เลเวล: 43
เสริมความเสียหาย กายภาพ (30–38) ถึง (40–50)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–38) ถึง (40–50)
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 20%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
(60–80)% เพิ่มความเสียหายในขณะที่คุณไม่มี Frenzy Charges

Daresso's Passion
Paradoxica Vaal Rapier
ต้องการ เลเวล: 66
การโจมตีด้วยอาวุธนี้สร้างความเสียหายสองเท่า
「Betrayal」League Specific
Paradoxica
Cospri's Malice Jewelled Foil
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (80–100) ถึง (160–200)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (40–60) ถึง (90–110) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
ต้องการ Intelligence +257
เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น 60%
ใช้งานสกิล เวทย์น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ เมื่อคุณทำคริติคอลด้วยการโจมตีประชิด

Cospri's Malice
Gorebreaker Spiked Club
ต้องการ เลเวล: 10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (300–360)%
ลดความเร็วในการโจมตี 20%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10–20)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (30–50)%
เพิ่มความเสียหายประชิดขึ้น 30% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก

Gorebreaker
Brightbeak War Hammer
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 45%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 25%

Brightbeak
Lavianga's Wisdom War Hammer
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70
ค่า มานาสูงสุด +70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%

「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific

Lavianga's Wisdom
Flesh-Eater Dream Mace
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 15
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Flesh-Eater
Clayshaper Rock Breaker
ต้องการ เลเวล: 41
เสริมความเสียหาย กายภาพ (24–30) ถึง (34–40)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)%
เสริมความเสียหาย โจมตี กายภาพ ของมิเนียน (5–8) ถึง (12–16)
จำนวน โกเลม สูงสุด +1
ได้รับสกิล Summon Stone Golem เลเวล 12

Clayshaper
Frostbreath Ornate Mace
ต้องการ เลเวล: 50
เสริมความเสียหาย กายภาพ (26–32) ถึง (36–42)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–32) ถึง (36–42)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น (35–50)%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้จะสร้างความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ถูกแช่แข็ง

Frostbreath
Mjölner Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–120)%
ต้องการ Strength +200
ต้องการ Intelligence +300
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%
ใช้งานสกิล เวทย์สายฟ้า ที่ใส่ไว้ เมื่อคุณปะทะด้วยสิ่งนี้
สกิล เวทย์สายฟ้า ที่ใส่ไว้ เพิ่มความเสียหาย 100% หากถูกใช้งานด้วยวิธีนี้

Mjölner
Cameria's Maul Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–20) ถึง (30–50)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–40)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ถูกแช่แข็งขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%

Use Cold Greed Upgrade Cameria's Avarice
Cameria's Maul
Cameria's Avarice Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–14) ถึง (17–21)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–40)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ถูกแช่แข็งขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%
ใช้งานสกิล Icicle Burst เลเวล 20 เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดแช่แข็ง

「Fated」Limited Drop
Cameria's Maul Use Cold Greed Upgrade

Cameria's Avarice
Callinellus Malleus Auric Mace
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (15–23)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
เพิ่มโอกาสติดสถานะ Stun ของศัตรูขึ้น (15–25)% เมื่อใช้อาวุธนี้
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ไม่สามารถทำ Knockback ใส่ศัตรู
ทุกการโจมตีที่ทำให้ติดสถานะ Stun จะทำให้ติดสถานะหนาวสั่น
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)

Callinellus Malleus
Nebuloch Nightmare Mace
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–60) ถึง (100–120)
นำ (30–40)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มค่าป้องกันธาตุเคออส +4% ต่อ Endurance Charge
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 8 ต่อจำนวน Endurance Charge
ค่า เกราะ +500 ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
รับความเสียหายไฟ 200 ต่อวินาที ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูกหากเพิ่งโดนปะทะเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Nebuloch
Axiom Perpetuum Bronze Sceptre
ต้องการ เลเวล: 10
เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (5–6) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (5–6) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (10–12) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (4–6)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100–140)%

Axiom Perpetuum
Spine of the First Claimant Iron Sceptre
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เพิ่มความเสียหาย 40% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (4–8)%
โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(25–35)%

「Labyrinth」Limited Drop
Spine of the First Claimant
Brutus' Lead Sprinkler Ritual Sceptre
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–13) ถึง (26–31)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 15 ถึง 25 เมื่อโจมตีศัตรูที่ลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 7 ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้

「Torment」League Specific
Brutus' Lead Sprinkler
The Dark Seer Shadow Sceptre
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
ค่าเกราะพลังงานต่อเลเวลสูงสุด +1
มานาต่อเลเวลสูงสุดเท่ากับ +1

「Beyond」League Specific
The Dark Seer
Bitterdream Shadow Sceptre
ต้องการ เลเวล: 32
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Bonechill เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Added Cold Damage เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1

Bitterdream
Earendel's Embrace Grinning Fetish
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดีบัฟศัตรูด้วยขี้เถ้า (Ash)
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดึงเอา (15–30)% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองต่อวินาทีมาเป็นค่าโจมตีธาตุไฟ
Skeleton ที่เสกมาจะมี Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)

Earendel's Embrace
Nycta's Lantern Crystal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 41
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
สนับสนุน Fire Penetration เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
ได้รับพลังชีวิต +(6–10) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
เสริมความเสียหาย ไฟ 63 ถึง 94 ให้สกิลที่ใส่ไว้

Nycta's Lantern
The Supreme Truth Crystal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 41
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 3%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่ม Intelligence ที่ต้องการขึ้น 60%

The Supreme Truth
Cerberus Limb Blood Sceptre
ต้องการ เลเวล: 47
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (70–100)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น พลังชีวิต ถ้าโล่ที่ใส่มีค่าบล็อคอย่างน้อย 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อค่า เกราะ 5 หน่วยที่โล่มี
ค่า เกราะ +5 ต่อค่า หลบหลีก 5 แต้มของโล่ที่ถืออยู่
ค่า หลบหลีก +20 ต่อค่าโล่พลังงาน 5 หน่วยที่โล่มี

「Ahuatotli, the Blind」Limited Drop
「Delve」League Specific

Cerberus Limb
The Black Cane Royal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)

「Conqueror」Limited Drop
The Black Cane
Death's Hand Karui Sceptre
ต้องการ เลเวล: 56
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–46) ถึง (85–128)
โอกาส 30% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้าคุณ Stun
ได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อคุณทำคริติคอล
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–50)%

Death's Hand
Sign of the Sin Eater Tyrant's Sekhem
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า Strength และ Intelligence +(10–30)
ได้รับสกิล Smite เลเวล 30
redirect_elemental_ailments_to_aura_owner [1]
คุณจะรับสถานะเจ็บป่วยธาตุจากมอนสเตอร์แทนเพื่อนๆ
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「Templar」Limited Drop
「Legion」League Specific

Sign of the Sin Eater
Balefire Opal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 60
ได้รับสกิล Scorching Ray เลเวล 25
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อสังหาร
เพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%

Balefire
Singularity Platinum Sceptre
ต้องการ เลเวล: 62
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (30–40) ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (14–18)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (6–8)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่ถูก Hindered 25%
(เมื่อถูกศัตรูขวางทางจะได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่คืน)
เพิ่มความเสียหาย (60–80)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อการขัดขวางศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

Singularity
Doon Cuebiyari Vaal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Strength +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 1% ต่อ 8 Strength ด้วยมือหลัก
เพิ่มค่า เกราะ 1% ต่อค่า Strength 16 หนึ่งหน่วย เมื่ออยู่ในมือรอง
สนับสนุน Iron Will เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่

Doon Cuebiyari
Doryani's Catalyst Vaal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 75
เสริมความเสียหาย กายภาพ (65–85) ถึง (100–160)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (80–100)%
สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Doryani's Catalyst
Breath of the Council Carnal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (260–310)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (80–100)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 40% ให้สกิล เคออส

「The Plaguemaw V」Limited Drop
「Prophecy」League Specific

Breath of the Council
Mon'tregul's Grasp Void Sceptre
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Raised Zombies +5000
ซอมบี้ จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ อีก (80–100)%
Raised Zombies จะมีค่าต้านทาน ทุกอย่าง +(25–30)%
ศัตรูที่ถูกสังหารโดยการปะทะจากซอมบี้จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ
ลดจำนวนสูงสุดของ Raised Zombie 50%
เพิ่มขนาดซอมบี้ขึ้น 25%

「Itemlevel 75」Limited Drop
Mon'tregul's Grasp
Augyre Void Sceptre
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (80–100)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
ทุกๆ 16 วินาทีจะได้ Elemental Overload เป็นเวลา 8 วินาที
(เพิ่มความเสียหาย ธาตุ อีก 40% ถ้าคุณได้ทำคริติคอลมาใน 8 วินาทีก่อนหน้านี้ การคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม สถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างจะไม่นับว่าเกิดขึ้นจากคริติคอลไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)
ได้ Resolute Technique ขณะที่ผู้เล่นยังไม่มี Elemental Overload
(การโจมตีของคุณไม่อาจหลบหลีกได้ ไม่ทำให้เกิดการโจมตีแบบคริติคอล)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100% ขณะมี Resolute Technique

「The Purifier」Limited Drop
Augyre
Nebulis Void Sceptre
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่เกิน 75%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน ไฟฟ้า ที่เกิน 75%

「Synthesis」League Specific
Nebulis
Silverbranch Crude Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า ความแม่นยำ +30
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1

Use The Silverwood Upgrade Silverbough
Silverbranch
Silverbough Crude Bow
ต้องการ เลเวล: 36
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า ความแม่นยำ +30
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–25) ถึง (50–60)

「Fated」Limited Drop
Silverbranch Use The Silverwood Upgrade

Silverbough
Quill Rain Short Bow
ต้องการ เลเวล: 5
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 100%
ค่า ความแม่นยำ +(25–50)
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (50–100)%
ลดความเสียหาย อีก 30%

Quill Rain
Storm Cloud Long Bow
ต้องการ เลเวล: 9
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 85
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (36–50)%

Use The Servant's Heart Upgrade The Tempest
Storm Cloud
The Tempest Long Bow
ต้องการ เลเวล: 32
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 100%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 85
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (36–50)%

「Fated」Limited Drop
Storm Cloud Use The Servant's Heart Upgrade

The Tempest
Roth's Reach Recurve Bow
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4–8)%
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%

Roth's Reach
Xoph's Inception Bone Bow
ต้องการ เลเวล: 23
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (70–90)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

「Xoph's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Xoph Upgrade Xoph's Nurture

Xoph's Inception
Doomfletch Royal Bow
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
นำ 100% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม

Use Ancient Doom Upgrade Doomfletch's Prism
Doomfletch
Doomfletch's Prism Royal Bow
ต้องการ เลเวล: 40
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
นำ 100% ของความเสียหาย กายภาพด้วยอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุทั้งสาม

「Fated」Limited Drop
Doomfletch Use Ancient Doom Upgrade

Doomfletch's Prism
Death's Harp Death Bow
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก

Use The Bowstring's Music Upgrade Death's Opus
Death's Harp
Iron Commander Death Bow
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–20)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (14–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (16–24)
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (14–20)%
Siege Ballista มีจำนวนโทเทมสูงสุด +1 ต่อค่า Dexterity 200
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 3 ต่อค่า Dexterity 25 แต้ม ให้กับการโจมตี

Iron Commander
Death's Opus Death Bow
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–20) ถึง (30–35)

「Fated」Limited Drop
Death's Harp Use The Bowstring's Music Upgrade

Death's Opus
Infractem Decimation Bow
ต้องการ เลเวล: 53
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (36–45)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–125)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ศรทะลุเป้าหมายทั้งหมด
ไม่สามารถดูดพลังชีวิต

Infractem
The Crimson Storm Steelwood Bow
ต้องการ เลเวล: 57
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–35)%
มีโอกาสทำให้ศัตรูเลือดไหล 50% เมื่อทำการคริติคอลด้วยการโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ศัตรูที่คุณทำให้เลือดไหล เติมขวดยามากขึ้น (60–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (100–120) ถึง (150–165) ถ้าศัตรูเลือดไหล
การโจมตี มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อทำการคริติคอล
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)

「Betrayal」League Specific
The Crimson Storm
Xoph's Nurture Citadel Bow
ต้องการ เลเวล: 64
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ignite Proliferation เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–240)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (40–60) เมื่อคุณเผาศัตรู

「Breach」League Specific
Xoph's Inception Use Blessing of Xoph Upgrade

Xoph's Nurture
Null's Inclination Ranger Bow
ต้องการ เลเวล: 60
เสริมความเสียหาย เคออส (50–80) ถึง (130–180)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
ต้านทาน เคออส +(7–11)%
ต้องการ Intelligence +212
ใช้เวทย์มิเนียนที่ใส่อุปกรณ์ หากใช้อาวุธนี้ฆ่าศัตรูได้
มิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม 1% ต่อ 10 Dexterity

Null's Inclination
Hopeshredder Ranger Bow
ต้องการ เลเวล: 60
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (130–150) ถึง (270–300)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4% ต่อ Frenzy Charge
ค่า ความแม่นยำ +(400–500)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–25)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 14 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
มีโอกาส 2% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
ดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
รับความเสียหายธาตุน้ำแข็ง 200 ต่อวินาทีต่อ Frenzy Charge ขณะเดิน

「The Elder」Limited Drop
Hopeshredder
Chin Sol Assassin Bow
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–260)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 25 ถึง 50
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
การจ่อยิงด้วยธนูจะแรงขึ้น 50%
ธนูจะ Knockback เมื่อโจมตีจากระยะใกล้
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)

Chin Sol
Darkscorn Assassin Bow
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–150)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (15–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 20% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 300%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

「Maraketh」Limited Drop
「Legion」League Specific

Darkscorn
Arborix Assassin Bow
ต้องการ เลเวล: 62
ได้รับสกิล Dash เลเวล 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (95–115) ถึง (240–265)
การโจมตีด้วย ธนู จะยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูก หากคุณไม่ได้ใช้งาน Dash มาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)% หากคุณไม่ได้ใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มค่า หลบหลีก (100–160)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
สกิลเดินทางทุกสกิลที่ไม่ใช่ Dash จะไม่สามารถใช้งานได้
Iron Reflexes
(เปลี่ยนค่าหลบหลีกทั้งหมดเป็นค่าเกราะ ค่า Dexterity ไม่ได้ให้โบนัสแก่ค่าหลบหลีก)

「Vendor Recipe」Limited Drop
Arborix
Voltaxic Rift Spine Bow
ต้องการ เลเวล: 64
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (275–325)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
60% ของความเสียหายสายฟ้าถูกแปลงเป็นความเสียหายเคออส
ความเสียหาย เคออส ของคุณทำให้ติดสถานะช็อคได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 300%
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 100%

Voltaxic Rift
Reach of the Council Spine Bow
ต้องการ เลเวล: 64
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Volley เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–30) ถึง (70–95)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งแรก เจาะทะลุทุกเป้าหมาย
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สอง จะแยกตัว
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สาม จะย้อนกลับมาหาคุณ
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สี่ ชิ่ง +2 ครั้ง

「The Feral Lord V」Limited Drop
「Prophecy」League Specific

Reach of the Council
Lioneye's Glare Imperial Bow
ต้องการ เลเวล: 66
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–175)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–12) ถึง (20–32)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
การโจมตีไม่อาจหลบได้
ยิงไกล
(การโจมตีระยะไกลจะแรงขึ้นตามระยะ จะเพิ่มความเสียหายแก่เป้าหมายได้สูงสุดถึง 30%)

Lioneye's Glare
Windripper Imperial Bow
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (48–60) ถึง (72–90)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (120–150)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เพิ่มจำนวนไอเทมที่ดร็อปจากศัตรูติดแช่แข็งที่ถูกสังหารขึ้น 15%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ติดช็อตที่ถูกสังหารขึ้น 30%

Windripper
Nuro's Harp Harbinger Bow
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (120–140) ถึง (180–210)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–30)%
โอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่แห่งความเย็นเมื่อคุณแช่แข็งศัตรู
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)
โอกาสที่จะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณทำให้ศัตรูตัวแตกสลาย
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)

Nuro's Harp
Slivertongue Harbinger Bow
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (110–125) ถึง (245–265)
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ลูกธนูที่ แบ่งตัว (150–200)%
ลูกธนูจะเจาะทะลุทุกเป้าหมายหลังจากการ Fork
ลูกธนูที่เจาะทะลุ มี ตัวคูณคริติคอล +50%

「Guardian of the Hydra」Limited Drop
Slivertongue
Fencoil Gnarled Branch
ต้องการ เลเวล: 4
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–50)%
สนับสนุน Trap เลเวล 8 กับเจ็มที่ใส่

Use Fencoil Fated Upgrade Mirebough
Fencoil
The Blood Thorn Gnarled Branch
ต้องการ เลเวล: 12
โอกาสบล็อค การโจมตี +12% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค (22–44)
สาปศัตรูด้วย Vulnerability เลเวล 5 หากบล็อกได้

The Blood Thorn
Mirebough Gnarled Branch
ต้องการ เลเวล: 32
สนับสนุน Trap เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cluster Trap เลเวล 16
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–50)%

「Fated」Limited Drop
Fencoil Use Fencoil Fated Upgrade

Mirebough
Dying Breath Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 13
เพิ่มความเร็วในการร่าย 18%
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 18%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลคำสาปขึ้น 18%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้รับผลของคำสาปมากขึ้น 18%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 18%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 18%

Dying Breath
Pillar of the Caged God Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 13
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 20 หน่วย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อ 10 Dexterity
เพิ่มความเสียหายในกายภาพจากอาวุธขึ้น 16% ต่อ 10 Strength

Pillar of the Caged God
Realmshaper Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 18
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%

Use The Beginning and the End Upgrade Realm Ender
Realmshaper
Realm Ender Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 40
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%
เลเวลเจม ธาตุ ที่ใส่ +2

「Fated」Limited Drop
Realmshaper Use The Beginning and the End Upgrade

Realm Ender
Xirgil's Crank Coiled Staff
ต้องการ เลเวล: 23
เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด +1
โอกาสบล็อค การโจมตี +15% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–80)%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตีระยะประชิด 1 ถึง 150
โอกาสที่โล่พลังงานจะ Recharge ทันทีเมื่อ Block สำเร็จ 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–100)

「Labyrinth」Limited Drop
Xirgil's Crank
The Stormheart Royal Staff
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35) ถึง (45–60)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–10) ถึง (70–90)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–35)%
ไม่ติด ช็อค ถ้า หนาวเย็น อยู่
มีโอกาส ช็อค ศัตรูที่ หนาวเย็น 50%
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

Use The Storm Spire Upgrade The Stormwall
The Stormheart
The Stormwall Royal Staff
ต้องการ เลเวล: 60
โอกาสบล็อค การโจมตี +15% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (242–260) ถึง (268–285)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–35)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
ไม่ติด ช็อค ถ้า หนาวเย็น อยู่
มีโอกาสทำศัตรูแช่เย็น (30–40)% เป็นเวลา 4 วินาทีถ้าผู้เล่นบล็อกการโจมตีได้
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10%)
มีโอกาสทำศัตรูติดสถานะช็อต (30–40)% เป็นเวลา 4 วินาทีหากบล็อกการโจมตีได้
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)

「Fated」Limited Drop
The Stormheart Use The Storm Spire Upgrade

The Stormwall
The Whispering Ice Vile Staff
ต้องการ เลเวล: 33
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (14–18)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
ได้รับสกิล Icestorm เลเวล 1
sound_on_rare_kill_ice_whisper [1]
เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย

The Whispering Ice
Tremor Rod Military Staff
ต้องการ เลเวล: 41
เลเวลเจม เวทย์ ที่ใส่ +2
หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 10
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–60)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (15–20)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ทุ่นระเบิดทำงานเพิ่ม 1 ครั้ง

Tremor Rod
Sire of Shards Serpentine Staff
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(5–7)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (60–100)%
สกิลที่ใส่ไว้จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
เจ็มที่ใส่ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 4 ลูก

Sire of Shards
Martyr of Innocence Highborn Staff
ต้องการ เลเวล: 52
ได้รับสกิล Vengeance เลเวล 15
โอกาสบล็อค การโจมตี +(12–16)% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เสริมความเสียหาย ไฟ (350–400) ถึง (500–600)
เสริมความเสียหาย ไฟ (230–250) ถึง (300–350) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%
เจาะต้านทาน ไฟ 15% ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
ถ้าติดไฟอยู่จะไม่ได้รับผลแช่แข็งและ Chill

Martyr of Innocence
Witchhunter's Judgment Highborn Staff
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Brandsurge เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Brand (50–100)%

「Harvest」League Specific
Witchhunter's Judgment
Femurs of the Saints Primordial Staff
ต้องการ เลเวล: 58
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60–80)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +1% ต่อ โครงกระดูก ที่มีหนึ่งตัว
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ต่อ Raging Spirit ที่เสกออกมาหนึ่งตน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที ต่อ Zombie ที่เสกไว้หนึ่งตัว
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30% ต่อ Spectre ที่เรียกออกมาหนึ่งตน

Femurs of the Saints
The Searing Touch Lathi
ต้องการ เลเวล: 60
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(40–60)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (70–90)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด +2

The Searing Touch
Cane of Unravelling Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด +2
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายต่อ Power Charge ขึ้น 2%
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(40–55)%
ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
ฟื้นฟูมานา 2 แต้มต่อวินาทีต่อ Power Charge

Cane of Unravelling
Soulwrest Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
ใช้งานสกิล Summon Phantasm เลเวล 20 เมื่อคุณกลืนกินศพ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–51) ถึง (66–78) ให้มิเนียน
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที ถ้าคุณดูดกลืนศพเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Soulwrest
Taryn's Shiver Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด +2
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–60)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40–50)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
โอกาส 8% ที่จะแช่แข็ง
ศัตรูที่โดนคุณแช่แข็งรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%

Taryn's Shiver
Duskdawn Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหายของเวทขึ้น (120–150)% ถ้าคุณโจมตีติดคริดิคอลเมื่อเร็วๆ ก่อนหน้านั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Vendor Recipe」Limited Drop
Duskdawn
Disintegrator Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
เสริมความเสียหาย กายภาพ (220–240) ถึง (270–300)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (376–400) ถึง (568–600) ให้กับเวทย์
จำนวน Siphoning Charge สูงสุด +1 ต่อไอเท็ม Elder หรือ Shaper ที่ใส่
มีโอกาส25% ที่จะได้ Siphoning Charge หากผู้เล่นใช้สกิล
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–14) ถึง (15–16) ต่อจำนวน Siphoning Charge หนึ่งลูก ให้การโจมตีและเวทย์
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ต่อ Siphoning Charge หนึ่งลูก
เสริมป้องกันกายภาพ 1% ต่อ Siphoning Charge
ดูด 0.2% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ต่อหนึ่ง Siphoning Charge
เอาค่าโจมตีกายภาพต่อวินาที 150 ต่อ Siphoning Charge หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Disintegrator
Agnerod East Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด +2
ค่า Intelligence +(80–120)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30–50)%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น 100%
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 40%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%

Agnerod East
Agnerod North Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด +2
ค่า Intelligence +(80–120)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30–50)%
โอกาส 15% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 40%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%

Agnerod North
Agnerod South Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด +2
ค่า Intelligence +(80–120)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 40%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%

Agnerod South
Agnerod West Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด +2
ค่า Intelligence +(80–120)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30–50)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–15) ถึง (100–140) ให้กับเวทย์
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 40%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%

Agnerod West
The Enmity Divine Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Brutality
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%

「Harbinger」League Specific
Use Haemocombustion Scroll Upgrade The Yielding Mortality

The Enmity Divine
The Yielding Mortality Imperial Staff
ต้องการ เลเวล: 66
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Brutality
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%

「Harvest」League Specific
The Enmity Divine Use Haemocombustion Scroll Upgrade

The Yielding Mortality
Pledge of Hands Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Spell Echo เลเวล 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (120–160)%
เพิ่มมานาสูงสุด 100%

「วาล์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Pledge of Hands
Hegemony's Era Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (135–145) ถึง (160–175)
โอกาสบล็อค การโจมตี +6% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้า Knockback ศัตรูด้วยความเสียหายระยะประชิด

Hegemony's Era
The Grey Spire Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่มีรูใส่เจม
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (250–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +(1–4)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)

The Grey Spire
Limbsplit Woodsplitter
ต้องการ เลเวล: 13
เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
ใช้งานสกิล Gore Shockwave เลเวล 1 เมื่อคุณปะทะด้วยการโจมตีปะชิดและมีค่า Strength อย่างน้อย 150 แต้ม
ค่า Strength +(15–30)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

Use Severed Limbs Upgrade The Cauteriser
Limbsplit
The Cauteriser Woodsplitter
ต้องการ เลเวล: 40
เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
ใช้งานสกิล Gore Shockwave เลเวล 5 เมื่อคุณปะทะด้วยการโจมตีปะชิดและมีค่า Strength อย่างน้อย 150 แต้ม
ค่า Strength +(15–30)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10
นำ 70% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

「Fated」Limited Drop
Limbsplit Use Severed Limbs Upgrade

The Cauteriser
Wideswing Poleaxe
ต้องการ เลเวล: 18
ค่า Strength +10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–160)%
ค่า ความแม่นยำ +(120–150)
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)

Wideswing
Reaper's Pursuit Shadow Axe
ต้องการ เลเวล: 33
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–40)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
การโจมตีไม่อาจหลบได้

Reaper's Pursuit
The Harvest Jasper Chopper
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–140)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 3% ต่อหนึ่งเลเวล
ได้รับแฟลสก์ชาร์จเมื่อคุณโจมตีแบบ Crit
ดูดความเสียหาย 1.2% ไปเป็นพลังชีวิตเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Beyond」League Specific
The Harvest
The Blood Reaper Headsman Axe
ต้องการ เลเวล: 45
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +100
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–200)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 10 ต่อวินาที
เพิ่มมานาในการใช้สกิลขึ้น 50%
มีโอกาสติดสเตตัสเลือดไหล 50% หากโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

The Blood Reaper
Uul-Netol's Kiss Labrys
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
ลดความเร็วในการโจมตี 15%
มีโอกาส 25% ในการสาปศัตรูที่โดนโจมตีและมีความอ่อนแอในเลเวล 10
การโจมตีมีโอกาสติดสเตตัสเลือดออก 25% ถ้าโจมตีศัตรูที่ติดคำสาปอยู่
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Uul-Netol's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Uul-Netol Upgrade Uul-Netol's Embrace

Uul-Netol's Kiss
Ngamahu's Flame Abyssal Axe
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–190)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เจาะต้านทาน ไฟ 20%
มีโอกาสร่าย Molten Burst เลเวล 16 20% หากโดนโจมตีระยะประชิด

Ngamahu's Flame
Kaom's Primacy Karui Chopper
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
ได้รับ พลังชีวิต 20 เมื่อสังหาร
ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
ได้รับสถานะคลั่ง 1 ระดับทุกครั้งทีทำคริติคอลศัตรูด้วยการโจมตี แต่ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อ 0.5 วินาที
(ระหว่างผู้เล่นอยู่ในสถานะคลั่งจะได้ผลต่อไปนี้: เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 1 ระดับ เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 2 ระดับ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะคลั่ง 5 ระดับ)
นำ 1% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ต่อระดับความคลั่งของคุณ 1 ระดับ

「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific

Kaom's Primacy
Wings of Entropy Ezomyte Axe
ต้องการ เลเวล: 62
โอกาสบล็อคเวท 7.5%
โอกาสบล็อค การโจมตี +(8–12)% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (75–100) ถึง (165–200) ให้มือหลัก
เสริมความเสียหาย เคออส (75–100) ถึง (165–200) ให้มือรอง
นับเป็นอาวุธคู่

Wings of Entropy
Sinvicta's Mettle Ezomyte Axe
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–152)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2% ต่อ Rampage Kill 25 ครั้ง
ได้ Frenzy Charge ทุกๆ 50 แต้มสังหารระหว่างติด Rampage

Sinvicta's Mettle
Atziri's Disfavour Vaal Axe
ต้องการ เลเวล: 75
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2
เสริมความเสียหาย กายภาพ (205–220) ถึง (250–270)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Disfavour
Hezmana's Bloodlust Vaal Axe
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (16–24)
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% ถ้าคุณโดนการปะทะที่ร้ายแรงมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
การโจมตีมี Blood Magic
(ใช้พลังชีวิตแทนการใช้มานาสำหรับ Skill เกี่ยวกับ Blood Magic)

Hezmana's Bloodlust
Uul-Netol's Embrace Vaal Axe
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (280–320)%
ลดความเร็วในการโจมตี (25–30)%
การโจมตีมีโอกาสติดสเตตัสเลือดออก 25% ถ้าโจมตีศัตรูที่ติดคำสาปอยู่
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ใช้งานสกิล Bone Nova เลเวล 20 เมื่อคุณปะทะศัตรูที่ติดเลือดไหล

「Breach」League Specific
Uul-Netol's Kiss Use Blessing of Uul-Netol Upgrade

Uul-Netol's Embrace
Kingmaker Despot Axe
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–200)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 30%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆมี Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
ใช้การโจมตีระยะประชิดได้แม้มานาไม่เพียงพอ
ตัวคูณคริติคอล +50% ให้เพื่อนที่อยู่ใกล้
เพื่อนที่อยู่ใกล้มี Fortify
(Fortify จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะลง อีก 20%)

Kingmaker
Debeon's Dirge Despot Axe
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (310–350) ถึง (460–500)
15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หากคุณใช้ Warcry ในขณะนั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหายธาตุ 150% ถ้าเพิ่งใช้ Warcry
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
สกิล คำราม จะผลักศัตรูในพื้นที่เล็กๆและทำให้พวกมันชะงักด้วย

Debeon's Dirge
Kitava's Feast Void Axe
ต้องการ เลเวล: 68
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–240)%
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ฟื้นฟู พลังชีวิต 5% เมื่อสังหาร
ศัตรูที่คุณโจมตีโดนจะถูกทำลายเมื่อสังหาร

Kitava's Feast
Shiversting Bastard Sword
ต้องการ เลเวล: 14
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 35 ถึง 70
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Shiversting
Edge of Madness Etched Greatsword
ต้องการ เลเวล: 22
เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย เคออส (60–68) ถึง (90–102)
เพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น 1% ต่อเลเวล
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ต่อเลเวล ให้การโจมตี

「Beyond」League Specific
Edge of Madness
Queen's Decree Ornate Sword
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาของ โครงกระดูก (150–200)%
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1

Use The Misunderstood Queen Upgrade Queen's Escape
Queen's Decree
Queen's Escape Ornate Sword
ต้องการ เลเวล: 38
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (80–100)%
เพิ่มระยะเวลาของ โครงกระดูก (150–200)%
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1

「Fated」Limited Drop
Queen's Decree Use The Misunderstood Queen Upgrade

Queen's Escape
Rigwald's Charge Highland Blade
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)

Rigwald's Charge
Terminus Est Tiger Sword
ต้องการ เลเวล: 51
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
ได้รับ Frenzy Charge เมื่อโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (50–75)%

Terminus Est
The Dancing Dervish Reaver Sword
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
ติด Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 ถ้าติดสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง

Use Dance of Steel Upgrade The Dancing Duo
The Dancing Dervish
Hiltless Reaver Sword
ต้องการ เลเวล: 59
สนับสนุน Blood Magic เลเวล 1 กับเจ็มที่ใส่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–115) ถึง (230–260)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (40–50)%
ศัตรูจะสะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับคุณ 100
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)

Hiltless
The Dancing Duo Reaver Sword
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
ติด Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 ถ้าติดสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง
Manifest Dancing Dervish จะสร้าง Dancing Dervish เพิ่มอีกตัว

「Fated」Limited Drop
The Dancing Dervish Use Dance of Steel Upgrade

The Dancing Duo
Kondo's Pride Ezomyte Blade
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (220–250)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหายประชิดขึ้น 50% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก
ไม่สามารถดูดพลังชีวิตจากการคริติคอลได้
โอกาสที่จะทำให้ศัตรูตาบอดเมื่อคริติคอล 30%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
โอกาสทำเป้าหมายติดสเตตัสเลือดออก 50% ถ้าติดคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

Kondo's Pride
Doomsower Lion Sword
ต้องการ เลเวล: 65
เพชรที่ใส่ไว้ใน Golem จะมี Area of Effect เพิ่มขึ้น15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (65–75) ถึง (100–110)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–12)%
สกิลโจมตี จะนำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
คุณจะมี Vaal Pact หากหินที่ใส่ไว้ทุกเม็ดเป็นสีแดง
(เพิ่มอัตราการดูด พลังชีวิต ต่อวินาทีเป็นสองเท่า, เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูดเป็นสองเท่า, การฟื้นฟู พลังชีวิต ไม่ส่งผล)

Doomsower
Oro's Sacrifice Infernal Sword
ต้องการ เลเวล: 67
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย ไฟ (425–475) ถึง (550–600)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
โอกาส 20% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 10%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 10%
ได้รับ Frenzy Charge ถ้าทำให้ศัตรูติดสถานะลุกไหม้
Culling Strike เมื่อสู้กับศัตรูที่ไฟไหม้
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

Oro's Sacrifice
Starforge Infernal Sword
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ความเสียหายกายภาพคุณทำให้เกิดช็อตได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของการโจมตีขึ้น 20%
ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ธาตุ ได้

「The Shaper」Limited Drop
Starforge
Voidforge Infernal Sword
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–60)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ค่าโจมตีธาตุของผู้เล่นทำศัตรูติดไฟช็อตได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
นำ 300% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของการโจมตีขึ้น 20%
ค่าโจมตีจะเป็นธาตุทั้งหมด

「The Elder」Limited Drop
Voidforge
Hrimnor's Hymn Sledgehammer
ต้องการ เลเวล: 17
ค่า Strength +10
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–200)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%

Use Winter's Mournful Melodies Upgrade Hrimnor's Dirge
Hrimnor's Hymn
Hrimnor's Dirge Sledgehammer
ต้องการ เลเวล: 36
ค่า Strength +10
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–200)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
นำ 50% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง

「Fated」Limited Drop
Hrimnor's Hymn Use Winter's Mournful Melodies Upgrade

Hrimnor's Dirge
Quecholli Jagged Maul
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ

Use Quecholli Fated Upgrade Panquetzaliztli
Quecholli
Panquetzaliztli Jagged Maul
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (94–98) ถึง (115–121)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 5% เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ

「Fated」Limited Drop
Quecholli Use Quecholli Fated Upgrade

Panquetzaliztli
Geofri's Baptism Brass Maul
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 200%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 11 ถึง 23
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10–20)%
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล

Use Black Devotion Upgrade Geofri's Devotion
Geofri's Baptism
Geofri's Devotion Brass Maul
ต้องการ เลเวล: 61
ใช้งานสกิล Elemental Warding เลเวล 20 เมื่อปะทะด้วยการโจมตีประชิด ขณะติดคำสาป
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 200%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (42–47) ถึง (66–71)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 11 ถึง 23
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10–20)%
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล

「Fated」Limited Drop
Geofri's Baptism Use Black Devotion Upgrade

Geofri's Devotion
Chober Chaber Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–220)%
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +1
เพิ่มมานาสูงสุด 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
ลด Strength ที่ต้องการลง 20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 15%

Use Faith Exhumed Upgrade Chaber Cairn
Chober Chaber
Trypanon Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
ลดความเร็วในการโจมตี 50%
ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เป็นการโจมตีคริติคอล

「Perandus」League Specific
Trypanon
Chaber Cairn Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 60
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–220)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (45–55)
เพิ่มมานาสูงสุด 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 30%

「Fated」Limited Drop
Chober Chaber Use Faith Exhumed Upgrade

Chaber Cairn
Jorrhast's Blacksteel Steelhead
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดระยะเวลาของ Animate Weapon อีก 30%
อาวุธจาก Animate Weapon ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1
มีโอกาสร่าย Animate Weapon เลเวล 20 25% หากฆ่าศัตรูได้

「Tempest」League Specific
Jorrhast's Blacksteel
Voidhome Dread Maul
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 150%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50%
ลดประสบการณ์ที่ได้รับลง (30–50)%

Voidhome
Marohi Erqi Karui Maul
ต้องการ เลเวล: 57
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
ค่า ความแม่นยำ -100

「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific

Marohi Erqi
Brain Rattler Meatgrinder
ต้องการ เลเวล: 63
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (270–320)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
โอกาส 50% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 300%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วร่าย 30%
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วเคลื่อนที่ 20%

「Guardian of the Minotaur」Limited Drop
Brain Rattler
Tidebreaker Imperial Maul
ต้องการ เลเวล: 65
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 20
เสริมความเสียหาย กายภาพ (70–80) ถึง (340–375)
ค่า Intelligence +40
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10% ต่อหนึ่ง Endurance Charge
เพิ่มโอกาสติดสถานะ Stun ของศัตรูขึ้น (20–30)% เมื่อใช้อาวุธนี้
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Tidebreaker
Kongor's Undying Rage Terror Maul
ต้องการ เลเวล: 67
เสริมความเสียหาย กายภาพ (43–56) ถึง (330–400)
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
การโจมตีไม่อาจหลบได้
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%

Kongor's Undying Rage
Song of the Sirens Fishing Rod
เหยื่อ Siren Worm
ลดจำนวนปลาที่จับได้ลง (40–50)%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (50–60)%
สามารถจับปลา Exotic

Song of the Sirens
Reefbane Fishing Rod
เพิ่มความเร็วในการร่าย (30–40)%
เหยื่อล่อ Thaumaturgical
เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (10–20)%
แสงจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้เมื่อมี Unique Fish

Reefbane

Armour Unique /345 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Lycosidae Rawhide Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 11
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(120–160)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
การโจมตีของคุณไม่อาจหลบได้
โอกาสที่จะบล็อค +(3–5)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 250 ถึง 300 ให้กับ สกิลโจมตีสวน
(การโจมตีที่จะเริ่มเมื่อผู้เล่นโดนเคาเตอร์กลับ)

Lycosidae
Trolltimber Spire Cedar Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
คุณและโทเทมของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลที่ใช้โดยโทเทมขึ้น 15%
0.5% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Tempest」League Specific
Trolltimber Spire
Titucius' Span Reinforced Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 30
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น (-80–-50)
เพิ่มค่า เกราะ 200% เมื่อปะทะกับกระสุน
โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +25%

Titucius' Span
Redblade Banner Painted Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มระยะเวลาของ การยั่วยุ 20%
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
สกิลคำรามมีระดับพลังเป็นอนันต์
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็ย 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)

「Warbands」League Specific
Redblade Banner
Chernobog's Pillar Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +(35–50)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ
มีโอกาส 25% ที่จะสาปศัตรู (ที่ยังไม่โดนสาปอยู่แล้ว) ด้วย Enfeeble ถ้าโดนเป้า
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์

Chernobog's Pillar
Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 40%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
ค่า เกราะ +300 ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Tukohama's Fortress
The Surrender Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Reckoning เลเวล 30
เพิ่มค่า เกราะ (130–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 250 เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1500 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Breach」League Specific
The Anticipation Use Blessing of Uul-Netol Upgrade

The Surrender
The Anticipation Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1000 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เมื่อบล็อคจะทำให้ศัตรูติดสถานะ ข่มขู่ ถาวร
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)

「Uul-Netol's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Uul-Netol Upgrade The Surrender

The Anticipation
Ahn's Heritage Colossal Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (50–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -1
โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด -10%
โอกาสที่จะบล็อค +6%
+2% ให้กับค่า Resistance สูงสุดทั้งหมดถ้าไม่มีชาร์จ Endurance
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มี Onslaught เมื่อมี Endurance Charges สูงสุด
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Ahn's Heritage
Lioneye's Remorse Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 20%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–180)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น -25
โอกาสที่จะบล็อค +5%

「Itemlevel 73」Limited Drop
Lioneye's Remorse
Magna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Elemental Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(80–100)

「Vendor Recipe」Limited Drop
Magna Eclipsis
Crest of Perandus Pine Buckler
ต้องการ เลเวล: 8
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7.5) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Crest of Perandus
Kaltenhalt Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Use The Snuffed Flame Upgrade Kaltensoul
Kaltenhalt
Kaltensoul Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 20% เป็น น้ำแข็ง แทน

「Fated」Limited Drop
Kaltenhalt Use The Snuffed Flame Upgrade

Kaltensoul
Chalice of Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 29
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค

Use Mouth of Horrors Upgrade Thirst for Horrors
Chalice of Horrors
Thirst for Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 32
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
1% ของความเสียหายที่ดูดกลืนเป็นพลังชีวิตต่อศัตรูที่ถูกสาป
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Fated」Limited Drop
Chalice of Horrors Use Mouth of Horrors Upgrade

Thirst for Horrors
Mutewind Pennant Enameled Buckler
ต้องการ เลเวล: 42
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อใช้ Warcry
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
Call to Arms
(การใช้งานสกิล คำราม จะใช้งานออกทันที, สกิล คำราม ใช้งานคูลดาวน์ร่วมกัน)

「Warbands」League Specific
Mutewind Pennant
Great Old One's Ward Corrugated Buckler
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสบล็อคเวท (8–12)%

Great Old One's Ward
Atziri's Mirror Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
ลดระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณลง 50%
สะท้อนคำสาป
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +10% ขณะที่ไม่โดนคำสาป
โอกาสในการบล็อคเวท +20% ขณะโดนคำสาป

Use The Queen's Sacrifice Upgrade Atziri's Reflection
Atziri's Mirror
Atziri's Reflection Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(180–200)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
สะท้อนคำสาป
ไม่ได้รับผลจาก คำสาป
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (15–20)%

「Fated」Limited Drop
Atziri's Mirror Use The Queen's Sacrifice Upgrade

Atziri's Reflection
Mistwall Lacquered Buckler
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Mistwall
Thousand Teeth Temu Vaal Buckler
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–90)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง 1000
นำ 10% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต

Thousand Teeth Temu
Matua Tupuna Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 10%
กระจายน้ำมันดินเมื่อคุณโดนคริติคอล
ground_tar_on_take_crit_duration_ms [4500]
ground_tar_on_take_crit_monvement_speed_pluspercent [-50]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)

Use The Mentor Upgrade Whakatutuki o Matua
Matua Tupuna
Brinerot Flag Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม Warcry ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
สกิล คำราม จะมอบสถานะ Arcane Surge ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 50%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)

「Warbands」League Specific
Brinerot Flag
Whakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 20%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 20%
ทิ้งพื้นโคลนเมื่อคุณบล็อค
ground_tar_on_block_duration_ms [4500]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
ถ้าคุณทำการบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Prophecy」Limited Drop
Matua Tupuna Use The Mentor Upgrade

Whakatutuki o Matua
Light of Lunaris Jingling Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–39) ถึง (54–60) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (475–600)%
โอกาสที่จะบล็อค +(6–10)%
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +25% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Light of Lunaris
Sentari's Answer Brass Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 33
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท 10%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4–8)%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
ทำให้ศัตรูติด Punishment เลเวล 15 เมื่อบล็อคการโจมตีประชิด โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น
ทำให้ศัตรูติด Temporal Chains เลเวล 15 เมื่อบล็อคกระสุน โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น
ทำให้ศัตรูติด Elemental Weakness เลเวล 15 เมื่อบล็อคเวทย์ โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น

Sentari's Answer
Kongming's Stratagem Ivory Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 41
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่สามารถบล็อคได้

Kongming's Stratagem
Apep's Slumber Ancient Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 45
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (20–22) ถึง (30–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 50 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 250 แต้มต่อวินาที
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

「Toxic Grove」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Awakening Upgrade Apep's Supremacy

Apep's Slumber
The Eternal Apple Chiming Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
คุณสูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดที่ Endurance Charge สูงสุด
เมื่อคุณเสีย Endurance Charge จะใช้งานสกิล Warcry ที่อยู่ในนี้เอง
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
ไม่บล็อค

The Eternal Apple
Esh's Mirror Thorium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(35–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศตรูติดช็อคที่คุณสังหารมา เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Shock Reflection

「Esh's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Esh Upgrade Esh's Visage

Esh's Mirror
Manastorm Fossilised Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที

「Conqueror」Limited Drop
Manastorm
Esh's Visage Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–260)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน ขณะที่ พลังชีวิต หรือ มานา ไม่เหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
สะท้อนอาการช็อคที่ศัตรูใช้กับคุณไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด

「Breach」League Specific
Esh's Mirror Use Blessing of Esh Upgrade

Esh's Visage
Apep's Supremacy Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

「Incursion」League Specific
Apep's Slumber Use Vial of Awakening Upgrade

Apep's Supremacy
Malachai's Loop Harmonic Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +2
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–16)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ทำให้คุณ Shock เมื่อ Power Charge สูงสุด
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)

Malachai's Loop
Rathpith Globe Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น

「วาล์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Rathpith Globe
Bitterbind Point Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน Raised Spectre หนึ่งตน

「Catarina, Master of Undeath」Limited Drop
「Betrayal」League Specific

Bitterbind Point
Wheel of the Stormsail Rotted Round Shield
ต้องการ เลเวล: 5
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(5–10)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 25%
เพิ่มระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณขึ้น 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Wheel of the Stormsail
The Deep One's Hide Studded Round Shield
ต้องการ เลเวล: 20
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–130)%
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
สาปศัตรูด้วย Vulnerability เลเวล 5 หากบล็อกได้

The Deep One's Hide
Daresso's Courage Baroque Round Shield
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +30% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
โอกาสที่จะบล็อค +(3–6)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +20% ถ้าคุณทำการบล็อคเวทเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสบล็อคเวท +20% ถ้าคุณทำการบล็อคการโจมตีเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Daresso's Courage
Vix Lunaris Cardinal Round Shield
ต้องการ เลเวล: 66
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Cold Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Vix Lunaris
Springleaf Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 7
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Use Nature's Resilience Upgrade The Oak
Springleaf
The Oak Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 40
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–150)
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

「Fated」Limited Drop
Springleaf Use Nature's Resilience Upgrade

The Oak
Emperor's Vigilance Steel Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (16–22)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–15)%
ไม่สามารถ บล็อค ได้หากคุณไม่มีโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคได้ จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคไม่ได้ จะทะลุโล่พลังงานเสมอ
Glancing Blows
(โอกาสในการบล็อคการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โอกาสในการบล็อคเวทย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คุณจะต้องรับความเสียหายจากการปะทะที่บล็อคได้ 50%)

「Harvest」League Specific
Emperor's Vigilance
Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 50
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 20%
โอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ถูกฆ่า 10%
โอกาสที่ได้รับ Franzy Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับการโจมตี 5%

Victario's Charity
Saffell's Frame Branded Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +4%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ไม่สามารถบล็อคการโจมตี

Saffell's Frame
Aegis Aurora Champion Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–20)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
เติมโล่พลังงาน 2% ของเกราะเมื่อบล็อค

Aegis Aurora
Rise of the Phoenix Mosaic Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ต้านทาน ไฟ +25% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Rise of the Phoenix
Prism Guardian Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 25%
ค่า Dexterity +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +25%

Prism Guardian
Broken Faith Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค -10%
เพื่ม Global Armour 100% ในขณะที่ไม่มี Energy Shield
คุณจะได้รับสถานะ Unholy Might ระหว่างที่คุณไม่มีโล่พลังงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
สร้าง พื้นที่นอกรีด แทนการสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
(ศัตรูที่อยู่บนพื้นที่นอกรีตจะมีค่าต้านทาน -10% และการปะทะพวกมันจะมีโอกาสคริติคอล +1%)

「Warbands」League Specific
Broken Faith
The Unshattered Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

「Harbinger」League Specific
Use Specularity Scroll Upgrade The Immortal Will

The Unshattered Will
Invictus Solaris Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Fire Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้

Invictus Solaris
Unyielding Flame Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Commandment of Inferno จะทำงานหากโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–70)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
โจมตีเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Unyielding Flame
The Immortal Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

「Harvest」League Specific
The Unshattered Will Use Specularity Scroll Upgrade

The Immortal Will
Glitterdisc Burnished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 27
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
มีโอกาส 25% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
คุณสามารถ Ignite ข้าศึกได้หากตัวเองติดไฟอยู่
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

「Labyrinth」Limited Drop
Glitterdisc
Maligaro's Lens Compound Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 45
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -50%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของพลังชีวิตของคุณเมื่อคุณถูกสังหาร

Maligaro's Lens
Zeel's Amplifier Polished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่สังหารได้เร็วๆ นี้ แต่ไม่เกิน 50%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ผู้เล่นจะมี Zealot's Oath หากเพิ่งโดนโจมตีมาเร็วๆ นี้
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Zeel's Amplifier
Perepiteia Ezomyte Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ใช้งาน Lightning Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–20)%

「Synthesis」League Specific
Perepiteia
Leper's Alms Mirrored Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 66
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 40%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「The Eradicator」Limited Drop
Leper's Alms
Jaws of Agony Supreme Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (18–28)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-18–-14)
โอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อวางกับดัก
ได้รับสกิล Bear Trap เลเวล 25

Jaws of Agony
Ezomyte Peak Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้

Use The Bloody Flowers Redux Upgrade Ezomyte Hold
Ezomyte Peak
Ezomyte Hold Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
ไม่ติดสถานะ มึนงง

「Fated」Limited Drop
Ezomyte Peak Use The Bloody Flowers Redux Upgrade

Ezomyte Hold
The Baron Close Helmet
ต้องการ เลเวล: 26
ค่า Strength +(20–40)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–20)%
เพิ่ม Strength ครึ่งหนึ่งของผู้เล่นให้มิเนียน
เพิ่มปริมาณซอมบี้ 1 ตัวต่อค่า Strength 500 แต้ม
ถ้ามี Strength 1000 หรือมากกว่า ความเสียหายที่ทำได้จากพวก Zombies จะถูกดูดมาเป็น Life ของคุณ (1.5–2)%

The Baron
The Formless Flame Siege Helmet
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า เกราะ +(100–120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ได้รับความเสียหาย ไฟ -20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

「Xoph's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Xoph Upgrade The Formless Inferno

The Formless Flame
Hrimnor's Resolve Samite Helmet
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +30%
เลี่ยงการถุกแช่แข็งหรือติดสถานะ Chilled หากเพิ่งใช้สกิลธาตุไฟไป

Hrimnor's Resolve
Abyssus Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
เสริมความเสียหาย กายภาพ 40 ถึง 60 ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ (40–50)%

Abyssus
Cowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟ ของคุณกลายเป็น 75%

「ไบล์ท」League Specific
Cowl of the Thermophile
The Formless Inferno Royal Burgonet
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน ไฟ -30%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 8% เป็น ไฟ แทน
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

「Breach」League Specific
The Formless Flame Use Blessing of Xoph Upgrade

The Formless Inferno
Goldrim Leather Cap
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า หลบหลีก +(30–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 4 ไปยังผู้โจมตีประชิด

Goldrim
Fairgraves' Tricorne Tricorne
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า มานาสูงสุด +(15–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 6 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 70%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ไม่ติดสถานะช็อต

Fairgraves' Tricorne
Heatshiver Leather Hood
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหายจากความเย็น (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลประเภทไฟเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหายไฟ (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลเย็นเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%

Use A Vision of Ice and Fire Upgrade Frostferno
Heatshiver
Frostferno Leather Hood
ต้องการ เลเวล: 60
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +2
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (450–500)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(20–30)%

「Fated」Limited Drop
Heatshiver Use A Vision of Ice and Fire Upgrade

Frostferno
Rat's Nest Ursine Pelt
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (60–75)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ลดขนาดตัวละครลง 10%

Rat's Nest
Starkonja's Head Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเสียหายลงเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 50%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า Dexterity +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 25%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Starkonja's Head
Saqawal's Flock Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
ใช้งานสกิล Tornado เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับบัฟ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Flock
Cowl of the Cryophile Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของคุณกลายเป็น 75%

「ไบล์ท」League Specific
Cowl of the Cryophile
Alpha's Howl Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
โอกาส 25% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ลดมานาสำรอง 8%

Alpha's Howl
Assailum Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
สกิล ธนู ที่ไม่ใช่แชนเนลที่ถูกใส่ไว้จะถูกใช้งานเองจากสกิล Snipe
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 33%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล

「Delirium」League Specific
Assailum
Obscurantis Lion Pelt
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า ความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ

「Guardian of the Chimera」Limited Drop
Obscurantis
Crown of Thorns Vine Circlet
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)

Use Pleasure and Pain Upgrade Martyr's Crown
Crown of Thorns
Martyr's Crown Vine Circlet
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(110–130)

「Fated」Limited Drop
Crown of Thorns Use Pleasure and Pain Upgrade

Martyr's Crown
Asenath's Mark Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%

Use Song of the Sekhema Upgrade Asenath's Chant
Asenath's Mark
Asenath's Chant Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 45
ใช้งานสกิล เวทย์ ที่ใส่ไว้เองเมื่อคุณทำการโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%

「Fated」Limited Drop
Asenath's Mark Use Song of the Sekhema Upgrade

Asenath's Chant
Wreath of Phrecia Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 8
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผลที่อัตรา 50% ของมันด้วย
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหายด้วย
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos

「นิรันดร์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Wreath of Phrecia
Mark of the Red Covenant Tribal Circlet
ต้องการ เลเวล: 26
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ

Mark of the Red Covenant
Wraithlord Bone Circlet
ต้องการ เลเวล: 34
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Spectre +1000

Wraithlord
Plume of Pursuit Bone Circlet
ต้องการ เลเวล: 34
ลดความเร็วในการร่าย (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–130)%
ลดความเสียหายของ การปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล อีก 80%
สกิลเวทย์จะทำ คริติคอล อย่างแน่นอนในการออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
สกิลเวทย์ไม่สามารถทำ คริติคอล ได้เลยหากไม่ใช่การออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล

「Harvest」League Specific
Plume of Pursuit
Doedre's Scorn Lunaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 39
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +2
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มความเสียหาย (10–20)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บคำสาปต่อครั้งใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

Doedre's Scorn
Maw of Conquest Steel Circlet
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ฟื้นฟู (10–20)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น พลังชีวิต ภายใน 4 วินาที

「วาล์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Maw of Conquest
Chitus' Apex Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
ค่า Strength +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 5%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%

Chitus' Apex
Fenumus' Toxins Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาส (6–10)% ที่จะทำศัตรูติดพิษต่อ Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Toxins
The Devouring Diadem Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 20%
ใช้งานสกิล Feast of Flesh ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาส 10% ที่เมื่อใช้สกิลจะเริ่มการฟื้นตัวของโล่พลังงานทันที
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

「Catarina, Master of Undeath」Limited Drop
「Betrayal」League Specific

The Devouring Diadem
Flamesight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถลุกไหม้
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดต้านทานธาตุได้สูงสุด 30% ขึ้นกับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะ Scorched, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Flamesight
Galesight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Brittle
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ได้
(เมื่อปะทะศัตรูที่โดน Brittle จะเพิ่มโอกาสคริติคอลพื้นฐานได้สูงสุด +15% ขึ้นกับความเสียหายน้ำแข็งจากการปะทะที่สร้างสถานะ Brittle, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Galesight
Thundersight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Sap
ไม่สามารถช็อต
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Thundersight
Cowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟฟ้า ของคุณกลายเป็น 75%

「ไบล์ท」League Specific
Cowl of the Ceraunophile
Rime Gaze Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–200)%
ลดอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานลง 50%
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–22)%

Rime Gaze
Scold's Bridle Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (80–100)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
เมื่อใช้สกิล คุณจะได้รับความเสียหาย กายภาพ 400% ของมานาที่ใช้ในการร่ายสกิลนั้น

「Torment」League Specific
Scold's Bridle
Hale Negator Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Hale Negator
Crown of Eyes Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ต้านทาน ไฟ -30%
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย เวทย์ จะส่งผลต่อ การโจมตี ด้วยที่สัดส่วน 150%

Crown of Eyes
Ylfeban's Trickery Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ติดสกิล Shock Ground เลเวล 10 หากถูกโจมตีโดน
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–80) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–170)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–35)%
มีโอกาสสาปศัตรูที่ยังไม่ถูกสาปอยู่ก่อนแบบสุ่มเมื่อโจมตีโดน 20%

「Tempest」League Specific
Ylfeban's Trickery
Eber's Unification Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ใช้งานสกิล Void Gaze เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิล
ค่า มานาสูงสุด +(50–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
นำ (5–8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส

「The Pale Court」Limited Drop
Eber's Unification
Indigon Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มมานาสูงสุด (6–10)%
ฟื้นฟูมานา (8–10)% ทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
ถ้าขวดยาเป็นแบบค่อยๆ เติมมานาให้จะเติมชีวิตให้ด้วย
สกิลจะใช้มานาเพิ่มขึ้น (50–60)% ต่อทุกๆ 200 มานาที่เพิ่งใช้ไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)% ทุก 200 มานาที่ใช้ไปเร็วๆ นี้ เพิ่มสูงสุดที่ 2000%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Indigon
The Peregrine Visored Sallet
ต้องการ เลเวล: 23
ค่า ความแม่นยำ +500
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%

The Peregrine
Deidbell Gilded Sallet
ต้องการ เลเวล: 33
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Use Dying Cry Upgrade Deidbellow
Deidbell
Deidbellow Gilded Sallet
ต้องการ เลเวล: 33
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ถ้าคุณใช้สกิล คำราม มาเร็วๆนี้ คุณและเพื่อที่อยู่ใกล้จะได้ เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Fated」Limited Drop
Deidbell Use Dying Cry Upgrade

Deidbellow
Skullhead Secutor Helm
ต้องการ เลเวล: 36
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +10%
มิเนียนมีค่า เกราะ +(300–350)
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 2% ต่อวินาที

Skullhead
Black Sun Crest Lacquered Helmet
ต้องการ เลเวล: 51
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า เกราะ (100–150)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Strength ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–15)%

Black Sun Crest
The Bringer of Rain Nightmare Bascinet
ต้องการ เลเวล: 67
สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาสบล็อคการโจมตี 6%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 30 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–220)
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
ไม่สามารถใช้ชุดเกราะ
Extra gore

The Bringer of Rain
Devoto's Devotion Nightmare Bascinet
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า Dexterity +(50–65)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
Mercury Footprints

「Itemlevel 74」Limited Drop
Devoto's Devotion
Honourhome Soldier Helmet
ต้องการ เลเวล: 12
เลเวลเจมที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%

「นิรันดร์」Limited Drop
「Legion」League Specific
Use Honour Held Upgrade Honourhold

Honourhome
Veil of the Night Great Helmet
ต้องการ เลเวล: 22
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
เพิ่มค่า Global Defences (18–22)%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
ความต้านทานทางธาตุเป็น 0

Veil of the Night
Mask of the Spirit Drinker Crusader Helmet
ต้องการ เลเวล: 31
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
Energy Shield ของคุณเริ่มจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม

「Sanctum of Immortality」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Summoning Upgrade Mask of the Stitched Demon

Mask of the Spirit Drinker
Mindspiral Aventail Helmet
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10–15)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–120)
นำ (5–10)% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
ไม่สามารถดูดมานา

Mindspiral
Kitava's Thirst Zealot Helmet
ต้องการ เลเวล: 44
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
มีโอกาส 50% ที่จะร่ายสกิลที่อยู่ในช่อง
ต้องใช้ Mana อย่างน้อย 100 เพื่อใช้สกิล

Kitava's Thirst
Geofri's Crest Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%

Use The Bishop's Legacy Upgrade Geofri's Legacy
Geofri's Crest
Lightpoacher Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Lightpoacher
Geofri's Legacy Great Crown
ต้องการ เลเวล: 62
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
จำนวน Holy Relic สูงสุดที่อัญเชิญได้ +1
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Holy Relics (20–25)%

「Fated」Limited Drop
Geofri's Crest Use The Bishop's Legacy Upgrade

Geofri's Legacy
Forbidden Shako Great Crown
ต้องการ เลเวล: 68
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–131) เลเวล (15–25)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–131) เลเวล (15–25)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

「Oshabi, Avatar of the Grove」Limited Drop
「Harvest」League Specific

Forbidden Shako
Craiceann's Chitin Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 5
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Chitin
Mask of the Stitched Demon Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า Intelligence +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
Energy Shield ของคุณเริ่มจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม

「Incursion」League Specific
Mask of the Spirit Drinker Use Vial of Summoning Upgrade

Mask of the Stitched Demon
Crown of the Tyrant Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
resist_all_% [-10]
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทานทุกชนิด -10%
เพิ่มความเสียหายไฟ 64 ถึง 96 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 16 ถึง 144 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีน้ำเงินหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู

「Aul, the Crystal King」Limited Drop
「Delve」League Specific

Crown of the Tyrant
Mask of the Tribunal Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มค่า เกราะ (4–6)% ต่อค่า Strength ที่คุณมี 100 หน่วย
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ ตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อค่า Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–4)% ต่อค่า Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
ลดมานาสำลอง 1% ทุก 250 หน่วยของคุณสมบัติทุกชนิดรวมกัน

「Synthesis」League Specific
Mask of the Tribunal
The Broken Crown Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast on Death เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 20%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–100)%
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(43–61)%

The Broken Crown
The Brine Crown Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (240–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งลดลง 5%
ให้เกราะ +1500 ขณะอยู่กับที่
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60% ขณะอยู่กับที่
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่หนาวเย็น เมื่อโดนปะทะจากการโจมตี
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)

The Brine Crown
Speaker's Wreath Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วการโจมตีของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
การโจมตีของ Minion จะสามารถฆ่าได้เฉพาะศัตรูที่ติดไฟ

Speaker's Wreath
Crown of the Inward Eye Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวทย์ ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)

Crown of the Inward Eye
Voll's Vision Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า เกราะ +(260–300)
ต้านทาน ไฟ +(26–32)%
ต้านทาน เคออส +(8–16)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด (8–12)% ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)

Use Vaal Orb Upgrade Malachai's Vision
Voll's Vision
Malachai's Vision Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (29–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 250 แต้มต่อวินาที ถ้าไอเท็มที่สวมทั้งหมดเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูมานา 35 ต่อวินาทีถ้าของที่ใส่ทุกชิ้นเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)

Voll's Vision Use Vaal Orb Upgrade
Malachai's Vision
Ahn's Contempt Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
นำ (8–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส เมื่อ Power Charge เต็ม
ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากคริติคอลน้อยลง 50% ถ้าไม่มี Power Charge

Ahn's Contempt
Memory Vault Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
ค่า มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
เพิ่มมานาสำรอง 10%
ได้ค่าเกราะเท่ากับมานาที่สำรองไว้

「The Enslaver」Limited Drop
Memory Vault
Curtain Call Plague Mask
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +23
ลดความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (10–15)%
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (40–50)%
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Dexterity อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Intelligence อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)

Curtain Call
Malachai's Simula Iron Mask
ต้องการ เลเวล: 17
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +10%
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Use The Nightmare Awakens Upgrade Malachai's Awakening
Malachai's Simula
Malachai's Awakening Iron Mask
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (42–54) ถึง (78–88) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟ (54–64) ถึง (96–107) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–14) ถึง (160–173) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

「Fated」Limited Drop
Malachai's Simula Use The Nightmare Awakens Upgrade

Malachai's Awakening
Leer Cast Festival Mask
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเสียหาย 30%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Leer Cast
The Three Dragons Golden Mask
ต้องการ เลเวล: 35
ต้านทาน ทุกธาตุ +(26–30)%
ความเสียหายทางไฟทำให้ติดสถานะช็อตแต่ไม่ติดสถานะลุกไหม้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ความเสียหายทางน้ำแข็งทำให้ติดสถานะลุกไหม้แต่ไม่ติดสถานะแช่แข็งหรือหนาวสั่น
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหายทางสายฟ้าจะแช่แข็งแต่ไม่ติดสถานะช็อต
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)

The Three Dragons
The Gull Raven Mask
ต้องการ เลเวล: 38
ถ้าฆ่าศัตรูได้จะติดการใช้สกิล Create Lesser Shrine level 1
(Create Lesser Shrine มีช่วงเวลา Cooldown สักพักก่อนเวทเริ่มทำงาน)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น 75%
เพิ่มระยะเวลาของการแสดงผลจากสถานบูชาขึ้น 50%

「Domination」League Specific
The Gull
The Tempest's Binding Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 60
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%

「Harbinger」League Specific
Use Deregulation Scroll Upgrade The Tempest's Liberation

The Tempest's Binding
Eye of Malice Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%

Eye of Malice
The Tempest's Liberation Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 60
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%

「Harvest」League Specific
The Tempest's Binding Use Deregulation Scroll Upgrade

The Tempest's Liberation
Crown of the Pale King Regicide Mask
ต้องการ เลเวล: 52
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
สะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับการโจมตีระยะประชิด 100 ถึง 150
นำ 30% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต

「The Pale Court」Limited Drop
「Tempest」League Specific

Crown of the Pale King
Gorgon's Gaze Regicide Mask
ต้องการ เลเวล: 52
ได้รับสกิล Petrification Statue เลเวล 20
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะเคลื่อนที่
บาดเจ็บจากการโจมตีแบบธาตุน้อยลง 5% ขณะอยู่กับที่

「Pillars of Arun」Limited Drop
Gorgon's Gaze
Mind of the Council Harlequin Mask
ต้องการ เลเวล: 57
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
+20% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
รับความเสียหาย ไฟฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)

「Unbearable Whispers V」Limited Drop
「Prophecy」League Specific

Mind of the Council
Farrul's Bite Harlequin Mask
ต้องการ เลเวล: 57
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Bite
The Vertex Vaal Mask
ต้องการ เลเวล: 62
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (245–280)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน เคออส +(24–30)%
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
เจ็มที่ใส่ใช้มานาน้อยลง 50%

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
The Vertex
Fractal Thoughts Vaal Mask
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ตัวคุณคริติคอล +(25–40)% ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มค่า Dexterity 15% ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 1% ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม
พลังชีวิต +2 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม

Fractal Thoughts
Heretic's Veil Deicide Mask
ต้องการ เลเวล: 67
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 22
ลดมานาสำรอง 12% ให้กับ Socketed ที่มีเจมของคำสาป
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (90–110)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–50)

Heretic's Veil
Demigod's Immortality Golden Visage
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%

Demigod's Immortality
Bramblejack Plate Vest
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–20)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 40% ไปยังผู้โจมตี

Use The King and the Brambles Upgrade Wall of Brambles
Bramblejack
Wall of Brambles Plate Vest
ต้องการ เลเวล: 30
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +2000
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–20)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 40% ไปยังผู้โจมตี

「Fated」Limited Drop
Bramblejack Use The King and the Brambles Upgrade

Wall of Brambles
Skin of the Loyal Plate Vest
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
<Six Linked>

「Chayula's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Chayula Upgrade Skin of the Lords

Skin of the Loyal
Solaris Lorica Copper Plate
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(10–20)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลดความเสียหายเคออสทุกวินาที 25%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-40–-30)

Solaris Lorica
Greed's Embrace Golden Plate
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 20%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (10–15)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–50)%
ต้านทาน ไฟ -10%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า -20%
ลด Strength ที่ต้องการลง 30%

Greed's Embrace
Craiceann's Carapace Golden Plate
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ได้รับสกิล Aspect of the Crab เลเวล 20
เพิ่มค่า เกราะ (300–350)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–120)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(25–30)%
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
จำนวน Crab Barrier สูงสุด +5

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Carapace
Lioneye's Vision Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
สนับสนุน Pierce เลเวล 15 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–100)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ต้องการ Dexterity +160
อาวุธปล่อยศัตรูจะเจาะเกราะผู้เล่นเสมอ

Lioneye's Vision
Iron Heart Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
โอกาสบล็อคการโจมตี (8–12)%
บล็อกคาถาไม่ได้
โบนัสค่าโจมตีของ Strength จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มค่าโจมตีกายภาพระยะประชิด 3% ต่อทุกๆ 10 Strength

Use Battle Hardened Upgrade The Iron Fortress
Iron Heart
The Iron Fortress Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
โบนัสค่าโจมตีของ Strength จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มค่าโจมตีกายภาพระยะประชิด 3% ต่อทุกๆ 10 Strength
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
โอกาสบล็อค การโจมตี +1% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
คุณ โชคร้าย ในการคำนวณ โอกาสบล็อคเวทย์
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
ค่า Strength +(60–120)

「Fated」Limited Drop
Iron Heart Use Battle Hardened Upgrade

The Iron Fortress
Death's Oath Astral Plate
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ได้รับสกิล Death Aura เลเวล 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(40–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มค่า เกราะ (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ได้รับความเสียหาย เคออส 450 ต่อวินาที เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]

Death's Oath
The Brass Dome Gladiator Plate
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ลดโอกาสบล็อคการโจมตีและเวทย์ 30%
เพิ่มค่า เกราะ (600–650)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของคุณขึ้น 50%
คุณจะไม่ได้รับความเสียหายพิเศษจากคริติคอล

「Guardian of the Minotaur」Limited Drop
The Brass Dome
Kaom's Heart Glorious Plate
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่มีรูใส่เจม
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +500
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–40)%

Kaom's Heart
Perfidy Glorious Plate
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (25–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
คุณสามารถมีธงได้สองชนิดพร้อมกัน
ธงที่คุณถือจะได้รับ 1 เสต็จทุกครั้งที่คุณปะทะด้วยการโจมตีประชิด แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เสต็จต่อวินาที
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Adrenaline ที่ได้จาก War Banner (100–200)%
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Fortify ที่ได้จาก Dread Banner (100–200)%

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Perfidy
Briskwrap Strapped Leather
ต้องการ เลเวล: 9
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า หลบหลีก +(120–180)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–25)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%

Use Last of the Wildmen Upgrade Wildwrap
Briskwrap
Wildwrap Strapped Leather
ต้องการ เลเวล: 57
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า หลบหลีก +(600–700)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–25)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%
โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity

「Fated」Limited Drop
Briskwrap Use Last of the Wildmen Upgrade

Wildwrap
Ashrend Buckskin Tunic
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย อาวุธระยะไกล (10–15)%

Ashrend
Foxshade Wild Leather
ต้องการ เลเวล: 25
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (50–70)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า หลบหลีก +500 หากพลังชีวิตเต็ม

Use Dark Instincts Upgrade Fox's Fortune
Foxshade
Fox's Fortune Wild Leather
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า หลบหลีก +1500 หากพลังชีวิตเต็ม
ค่า หลบหลีก +(400–500)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะพลังชีวิตเต็ม
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)

「Fated」Limited Drop
Foxshade Use Dark Instincts Upgrade

Fox's Fortune
The Snowblind Grace Coronal Leather
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 25%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

「Tul's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Tul Upgrade The Perfect Form

The Snowblind Grace
Bronn's Lithe Cutthroat's Garb
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เลเวลเจม สกิลเคลื่อนที่ ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลเคลื่อนที่ (35–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย เมื่อคุณได้ใช้ Movement Skill ในขณะนี้ 15%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Bronn's Lithe
The Rat Cage Sharkskin Tunic
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–200)
ต้านทาน ไฟ -50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 20%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 10% เป็น กายภาพ แทน
unique_rat_cage_chance_to_squeak_when_hit_by_fire_damage [1]

「Torment」League Specific
The Rat Cage
Queen of the Forest Destiny Leather
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (200–240)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 25%
เดินเร็วขึ้น 1% ต่อค่าหลบหลีก 600 ได้สูงสุด 75%
ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-50–-40) เมื่อโดนปะทะ จากสัตว์
ต้านทาน ไฟ +(6–10)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(26–40)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–25)%

Queen of the Forest
Kintsugi Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +30%
20%ได้รับความเสียหายลดลงหากคุณไม่ได้ถูกโจมตีในขณะนั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
50% เพิ่มค่าการหล่บหลีกถ้าคุณถูกโจมตี
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Prophecy」League Specific
Kintsugi
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้สกิล Summon Bestial Rhoa เลเวล 20
ค่า ความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีระยะไกลมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (40–60)%
กระสุนจากการโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรู ขาหัก เมื่อปะทะ ขณะที่คุณมีมิเนียน Bestial
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
เพิ่มความเร็วโจมตีและเคลื่อนที่ (10–15)% เมื่อผู้เล่นมีมิเนียนสัตว์

「The Pale Court」Limited Drop
Yriel's Fostering
Hyrri's Ire Zodiac Leather
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(40–50)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (105–145) ถึง (160–200) ให้การโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (140–220)%
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 25%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 10%
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

Hyrri's Ire
The Perfect Form Zodiac Leather
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง -30%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–10)%
ลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 100%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
Phase Acrobatics
(มีโอกาส 30% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้)

「Breach」League Specific
The Snowblind Grace Use Blessing of Tul Upgrade

The Perfect Form
Cospri's Will Assassin's Garb
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–160)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก 1 สาป
คุณสามารถสาปศัตรูที่มี Hexproof ได้
ศัตรูติดพิษเมื่อถูกโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Cospri's Will
Thousand Ribbons Simple Robe
ต้องการ เลเวล: 3
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +6
ค่า มานาสูงสุด +6
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(10–20)
ต้านทาน ไฟ +(5–10)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(5–10)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(5–10)%
สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่

Thousand Ribbons
Skin of the Lords Simple Robe
ต้องการ เลเวล: 3
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
คุณสามารถใส่เพชรที่คอรัปท์แล้วในไอเท็มนี้ได้เท่านั้น
<Six Linked>
<Random Keystone>

「Breach」League Specific
Skin of the Loyal Use Blessing of Chayula Upgrade

Skin of the Lords
Cloak of Flame Scholar's Robe
ต้องการ เลเวล: 18
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (30–50)%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 20% เป็น ไฟ แทน
สะท้อนความเสียหายไฟ 15 ไปยังผู้โจมตีประชิด

Cloak of Flame
Zahndethus' Cassock Sage's Robe
ต้องการ เลเวล: 37
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 40 ให้กับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (125–150)%
ต้านทาน เคออส +(40–50)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
โอกาส 100% ที่จะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อบล็อค
consecrate_on_block_%_life_regen_per_minute [360]
consecrate_on_block_base_radius [18]
consecrate_on_block_duration_ms [8000]
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)

Zahndethus' Cassock
Dialla's Malefaction Sage's Robe
ต้องการ เลเวล: 37
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สามารถใส่เจมสีใดก็ได้ลงไอเท็มนี้
เลเวลเจมที่ใส่ในรูสีแดง +1
เจมในช่องเจมสีเขียวจะมีคุณภาพ +10
เจมในช่องเจมสีนำเงินจะมีค่าประสบการณ์เพิ่ม 25%
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Dialla's Malefaction
The Covenant Spidersilk Robe
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุน Added Chaos Damage เลเวล 15 กับเจ็มที่ใส่
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%

The Covenant
Soul Mantle Spidersilk Robe
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 50%
ได้รับคำสาปแบบสุ่มเลเวล 20 เมื่อโทเทมของคุณถูกทำลาย
สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่

Soul Mantle
The Coming Calamity Destroyer Regalia
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
มีโอกาส 35% ที่จะหลบเลี่ยงสถานะ มึนงง ต่อจำนวนบัฟ สาส์น ที่คุณมี
สกิล สาส์น จะสำรองมานา 45% ไม่ว่าในกรณีใดๆ
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +2

The Coming Calamity
Cloak of Tawm'r Isley Savant's Robe
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
มินเนียลไม่สามารถถูก Blind ได้
มินเนียล 15% มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Blind เมื่อถูกโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
ซอคเกตมินเนียลสนับสนุน Life Leech ระดับ 16
ค้นหาไอเทม Magic ที่ไม่ได้ทำการ Identified

Cloak of Tawm'r Isley
Garb of the Ephemeral Savant's Robe
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–230)%
ความต้องการ Strength และ Intelligence +600
ได้รับ Divine Charge ตอนปะทะ
จำนวน Divine Charge สูงสุด +10
เมื่อ Divine Charge เต็ม คุณจะได้รับสถานะ Divinity เป็นเวลา 10 วินาที
สูญเสีย Divine Charge ทั้งหมดเมื่อได้รับสถานะ Divinity
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ความเร็วในการกระทำของ เพื่อนที่อยู่ใกล้ ไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล
ศัตรูที่อยู่ใลก้ไม่สามารถทำคริติคอลได้

「Synthesis」League Specific
Garb of the Ephemeral
Vis Mortis Necromancer Silks
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–220)%
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 20%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%
มิเนียน จะนำ (15–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส

Vis Mortis
Fleshcrafter Necromancer Silks
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
มิเนียน จะเปลี่ยน พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน 2% ไปเป็น โล่พลังงานสูงสุด ต่อค่าต้านทาน เคออส ที่มันมีทุกๆ 1%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงานของมิเนียน
มิเนียน จะเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (50–100)%
มิเนียน จะมองข้ามต้านทานธาตุของมอนสเตอร์ ในขณะที่มิเนียนมีโล่พลังงานอยู่

Fleshcrafter
Shavronne's Wrappings Occultist's Vestment
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตีระยะประชิด 1 ถึง 250
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน

Shavronne's Wrappings
Infernal Mantle Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 100%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เปลี่ยนความเสียหาย ไฟ 15% เป็น เคออส
ได้รับความเสียหาย เวทย์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อมานาเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Mana ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังมานาสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Infernal Mantle
Doedre's Skin Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 20
ให้สกิล Summon Doedre's Effigy เลเวล 20
หากเรียก Doedre's Effigy ออกมาจะสกิลคำสาปที่ใส่ช่องไว้จะทำงาน
สกิลคำสาปที่ใส่ช่องไว้จะไม่สนใจข้อจำกัดของคำสาป
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–150)%

Doedre's Skin
Fenumus' Shroud Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน (80–100) ต่อวินาที
ลดความเสียหายของ ศัตรูที่โดน Spider's Webs จากผู้เล่น 10%
ศัตรูที่โดน Spider's Web ของผู้เล่นจะมีค่าป้องกันธาตุทั้งหมด -10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Aspect of the Spider ขึ้น (50–70)%

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Shroud
The Beast Fur Shawl Vaal Regalia
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 40%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (110–130)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (30–40)%

The Beast Fur Shawl
The Queen's Hunger Vaal Regalia
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ใช้งานวกิล Bone Offering หรือ Flesh Offering หรือ Spirit Offering เลเวล 20 ทุก 5 วินาที
สกิล Offering ที่ถูกใช้งานด้วยวิธีนี้มีผลกับคุณด้วย
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%

「Catarina, Master of Undeath」Limited Drop
「Betrayal」League Specific

The Queen's Hunger
Viper's Scales Full Scale Armour
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
ไม่ติดสภาพพิษ
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ พิษ ด้วยการโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

「Labyrinth」Limited Drop
Viper's Scales
Gruthkul's Pelt Wyrmscale Doublet
ต้องการ เลเวล: 38
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 100%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–240)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 15%
ทักษะเวทมนตร์ไม่สร้างความเสียหาย
ไม่สามารถร่ายเวทได้

Gruthkul's Pelt
Belly of the Beast Full Wyrmscale
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (30–40)%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น 50%
Extra gore

Belly of the Beast
Lightning Coil Desert Brigandine
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (20–30) ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–120)%
ต้านทาน ไฟฟ้า -60%
แปลง 30% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า

Lightning Coil
Daresso's Defiance Full Dragonscale
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ดูด (0.4–0.6)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 6%
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
ได้รับ Onslaught เป็นเวลา 5 วินาทีต่อ Endurance Charge เมื่อถูกโจมตี
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มเอฟเฟค Onslaught ขึ้น (60–100)%
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Daresso's Defiance
Cherrubim's Maleficence Triumphant Lamellar
ต้องการ เลเวล: 69
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 100%

Cherrubim's Maleficence
Farrul's Fur Triumphant Lamellar
ต้องการ เลเวล: 69
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
Aspect of the Cat จะไม่สำรองมานา
เพิ่มเวลา +2 วินาทีให้ Cat's Stealth
Frenzy Charges และ Power Charge เต็มทันทีที่ผู้เล่นได้ Cat's Stealth
ผู้เล่นได้ Phasing ขณะมี Cat's Stealth

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Fur
Voll's Protector Holy Chainmail
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ลดมานาสูงสุด 50%
ได้รับ Power Charge หนึ่งลูกต่อศัตรูหนึ่งตัวที่คุณทำคริติคอลใส่
Inner Conviction
(เพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 3% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก / ได้รับ Power Charge แทน Frenzy Charge)

「Templar」Limited Drop
「Legion」League Specific

Voll's Protector
Icetomb Latticed Ringmail
ต้องการ เลเวล: 39
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(30–40)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–160)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(50–75)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 150%

Use End of the Light Upgrade Crystal Vault
Icetomb
Crystal Vault Latticed Ringmail
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(30–40)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–160)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(50–75)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
แปลง 20% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 30% เป็น น้ำแข็ง แทน
เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (15–20)%

「Fated」Limited Drop
Icetomb Use End of the Light Upgrade

Crystal Vault
Ambu's Charge Crusader Chainmail
ต้องการ เลเวล: 43
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%
ได้รับ Endurance Charge เมื่อถูกศัตรูโจมตีติดคริติคอล
เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆได้รับ Endurance Charge ด้วย
รีเจนพลังชีวิต 2 ต่อวินาทีหากเพิ่งถูกตีโดน
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Ambu's Charge
Lightbane Raiment Ornate Ringmail
ต้องการ เลเวล: 47
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ลดรัศมีของแสงลง 25%
สะท้อนความเสียหาย เคออส 30 ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาส 100% ที่จะสร้างพื้นที่ผุพังเมื่อบล็อค
desecrate_on_block_base_chaos_damage_to_deal_per_minute [15000]
desecrate_on_block_base_radius [16]
desecrate_on_block_duration_ms [8000]
(คุณได้รับความเสียต่อเนื่องจากความเสียหายทางคาออส ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่ที่โดน Descecrate)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย เคออส

Lightbane Raiment
Rotting Legion Loricated Ringmail
ต้องการ เลเวล: 58
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Meat Shield เลเวล 1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย (5–8)% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว

「ไบล์ท」League Specific
Rotting Legion
Kingsguard Conquest Chainmail
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–170)%
เติมพลังชีวิต 100 หน่วย เมื่อคุณสูญเสีย Endurance Charge
เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 30%

Kingsguard
Geofri's Sanctuary Elegant Ringmail
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (50–75)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(14–18)%
+2 เพิ่มโล่พลังงานต่อ 5 Strenght
Zealot's Oath
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)

Geofri's Sanctuary
Loreweave Elegant Ringmail
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
มี 6 Socket
เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–10) ถึง (14–36) ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–24)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–60)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–50)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–60)
ค่า มานาสูงสุด +(20–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–50)%
ค่าป้องกันสูงสุดของผู้เล่นคือ (76–78)%

「Vendor Recipe」Limited Drop
Loreweave
Sporeguard Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ใช้งานสกิล Contaminate เลเวล 10 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่อยู่บน พื้นรา มันจะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตของมันเป็นความเสียหาย เคออส
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
สร้าง พื้นรา รอบตัวคุณขณะยืนอยู่กับที่
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)

「ไบล์ท」League Specific
Sporeguard
The Ivory Tower Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต

「Conqueror」Limited Drop
The Ivory Tower
Doryani's Prototype Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ไม่สร้างความเสียหายใดที่ไม่ใช่ความเสียหาย สายฟ้า
ค่า เกราะ จะส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับจากการปะทะด้วย
ต้านทาน สายฟ้า จะไม่ส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับ
ค่าต้านทาน สายฟ้า ของศัตรูที่อยู่ใกล้จะเท่ากันกับคุณ

「Harvest」League Specific
Doryani's Prototype
Incandescent Heart Saintly Chainmail
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (220–240)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–90)
ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายธาตุที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (20–30)%
รัศมีของแสงขึ้นอยู่กับโล่พลังงานแทนพลังชีวิต

Incandescent Heart
Chains of Command Saintly Chainmail
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–190)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
Animated Guardian จะโจมตีแรงขึ้น 5% ต่ออาวุธที่ปลุกขึ้นมา (Animated Weapon)ทุกๆ อัน
การโจมตีของพวกมิเนียนที่ปลุกขึ้นมา (Animated) จะกระจายใส่เป้าหมายรอบๆ ได้
ค่าโจมตีประชิดของ Animated Minion ต่อเป้าหมายรอบข้างจะเบาลง 50%
animate_guardian_and_weapon_track_on_kill [1]
Animate Guardian's Weapon เลเวล 20 จะทำงานหาก Animated Guardian สังหารศัตรูได้
animate_guardian_and_weapon_track_on_kill [1]
มีโอกาส 10% ที่ Animate Guardian's Weapon เลเวล 18 จะทำงานหากอาวุธที่ปลุกเสกมาสังหารศัตรูได้
ผู้เล่นจะมีมิเนียนแบบปลุกเสกได้อย่างเดียวเท่านั้น

Chains of Command
Bloodbond Bone Armour
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ให้สกิล Blood Offering เลเวล 15
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (15–25)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)%
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
มิเนียนมีโอกาสหลบการโจมตี (6–10)%

Bloodbond
Cloak of Defiance Lacquered Garb
ต้องการ เลเวล: 52
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–150)
รับความเสียหาย 10% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
ฟื้นฟูมานา 1% ต่อวินาที
Mind Over Matter
(30% ของการความเสียหายที่ได้รับจะดึงจาก Mana ก่อน Life)

Cloak of Defiance
Victario's Influence Lacquered Garb
ต้องการ เลเวล: 52
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 30%
สนับสนุน Generosity เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น (20–40)%

Victario's Influence
Dendrobate Sentinel Jacket
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 10
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (130–150)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (75–100)% ถ้าคุณมี Dexterity อย่างน้อย 300 แต้มขึ้นไป
ถ้ามี Intelligence 150 แต้มขึ้นไปจะทำให้ติดพิษนานขึ้น (15–25)%

Dendrobate
Carcass Jack Varnished Coat
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (40–50)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (40–50)%
Extra gore

Carcass Jack
Saqawal's Nest Blood Raiment
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–75)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ลดมานาสำรอง (6–10)%
เพิ่มผลบัฟ Aspect of the Avian 100%
Aspect of the Avian จะให้ Avian's Might กับ Avian's Flight ให้เพื่อนข้างเคียงด้วย
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(120–150)

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Nest
The Eternity Shroud Blood Raiment
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ใช้งานสกิล Glimpse of Eternity เลเวล 20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
นำ (3–5)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ต่อไอเทม Shaper ที่ใส่หนึ่งชิ้น
เจาะต้านทาน เคออส ทั้งหมด ของมอนสเตอร์ ถ้าไอเทมที่ใส่ทุกชิ้นเป็นไอเทม Shaper

「The Elder」Limited Drop
The Eternity Shroud
Tinkerskin Sadist Garb
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก (10–15)%
15% โอกาสที่จะได้รับค่า Frenzy Charge เมื่อกับดักของคุณจะถูกทำให้ทำงานโดยศัตรู
มีโอกาศ 30% ที่จะได้รับ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทีหากศัตรูติด Trap ที่เราวางไว้
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
ฟื้นฟู 100 พลังชีวิตคุณเมื่อกับดักถูกทำงานให้กับศัตรู
ฟื้นฟู 50 โล่พลังงานเมื่อกับดักของคุณทำงานให้กับศัตรู

Tinkerskin
Inpulsa's Broken Heart Sadist Garb
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย (20–50)% ถ้าเพิ่งทำศัตรูติดสถานะช็อคได้เร็วๆนี้
เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (15–25)%
ไม่ได้รับผลจาก ช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ศัตรูที่ติดสถานะไฟช็อตแล้วถูกผู้เล่นสังหารจะระเบิด แรงระเบิดจะเท่ากับ 5%
ของชีวิตสูงสุดและเป็นธาตุไฟฟ้า แต่จะทำศัตรูอื่นติดสถานะไฟช็อตอีกไม่ได้

Inpulsa's Broken Heart
The Restless Ward Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 1% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มระยะเวลาของ Endurance, Frenzy และ Power Charge 100%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge

The Restless Ward
Shroud of the Lightless Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะติดสกิล Shade Form เลเวล 20 หากผู้เล่นใช้สกิลที่ใส่ช่องอยู่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มขีดชีวิตสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มขีดมานาสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Shroud of the Lightless
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (380–420)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Shadowstitch Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 72
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–350)%
ได้ม็อด Implicit เพิ่มอีกตัว
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟู พลังชีวิต (3–5)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3–5)% เมื่อสังหาร
(-6–-4)% ให้ค่าป้องกันธาตุทุกชนิดต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใส่
เพิ่มเกราะพลังงานสูงสุด 8% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่สวม
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใช้
local_six_linked_sockets [1]

「Locus of Corruption」Limited Drop
「Incursion」League Specific

Shadowstitch
Demigod's Dominance Golden Mantle
ต้องการ เลเวล: 20
เลเวลเจมที่ใส่ +1
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(30–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Demigod's Dominance
Stormcharger Plated Greaves
ต้องการ เลเวล: 23
ต้านทาน ไฟฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น 50%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (15–25)%

Stormcharger
Windscream Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 33
เพิ่มค่า เกราะ (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]

Use Darktongue's Shriek Upgrade Windshriek
Windscream
Windshriek Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลคำสาปขึ้น 60%

「Fated」Limited Drop
Windscream Use Darktongue's Shriek Upgrade

Windshriek
Torchoak Step Antique Greaves
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (30–50)%
เมื่อถูกโจมตีโทเทมสะท้อน 25% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นความเสียหายไฟแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้

Torchoak Step
Redblade Tramplers Ancient Greaves
ต้องการ เลเวล: 46
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–5) ถึง (7–10) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–10)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)

「Warbands」League Specific
Redblade Tramplers
The Infinite Pursuit Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Uul-Netol's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Uul-Netol Upgrade The Red Trail

The Infinite Pursuit
Craiceann's Tracks Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มค่า เกราะ (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จะไม่ติดมึนหากมี Crab Barrier อย่างน้อย 10 อัน
ผู้เล่นจะเสีย Crab Barrier เพียง (5–7) อัน หากโดนโจมตีแบบกายภาพ

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Tracks
Kaom's Roots Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(150–200)
ไม่มีรูใส่เจม
Unwavering Stance
(ไม่สามารถหลบการโจมตีของศัตรู. แต่จะไม่ติดสถานะ Stun)
ไม่ถูก Knockback
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้

Kaom's Roots
The Red Trail Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เสริมป้องกันกายภาพ 10% ในขณะหยุดนิ่ง
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อโจมตีโดนในขณะที่เลือดออก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]

「Breach」League Specific
The Infinite Pursuit Use Blessing of Uul-Netol Upgrade

The Red Trail
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Fire เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

「Doryani's Machinarium」Limited Drop
Doryani's Delusion
Seven-League Step Rawhide Boots
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 50%
「Perandus」League Specific
Seven-League Step
Victario's Flight Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Dexterity +15
ค่า Intelligence +15
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณและเพื่อนใกล้เคียง 10%
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Victario's Flight
Abberath's Hooves Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
โอกาส (6–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
ใช้งาน Abberath's Fury เลเวล 7 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
Burning Hoofprints

Abberath's Hooves
Deerstalker Deerskin Boots
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(35–45)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (14–18)%
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 9 วินาทีหลังวางกับดัก
สนับสนุน Trap เลเวล 11 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Deerstalker
Goldwyrm Nubuck Boots
ต้องการ เลเวล: 34
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (14–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%

Goldwyrm
The Blood Dance Sharkskin Boots
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 2% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาส (20–30)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
ลดความเร็วในการโจมตีและการร่ายลง 4% ต่อ Frenzy Charge
0.8% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีต่อ Frenzy Charge
เพิ่มดาเมจ (20–30)% ต่อ Frenzy Charge เมื่อโจมตีศัตรูที่ใกล้ตาย
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [1]

The Blood Dance
Three-step Assault Shagreen Boots
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100% ขณะที่มี Onslaught
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
มีโอกาสที่จะหลบคาถาได้ 10% ขณะทำการ Phasing
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)

Three-step Assault
Sin Trek Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–150)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ศัตรูไม่สามารถดูด พลังชีวิต คุณได้

Sin Trek
Garukhan's Flight Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (320–380)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
จะไม่บาดเจ็บถ้าเจอพื้นที่ติดไฟ มีไฟฟ้า หรือแช่แข็ง
ฟื้นฟูชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +2 ต่อ Dexterity 10 แต้ม

Garukhan's Flight
Atziri's Step Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(55–75)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 180%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส (14–16)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Step
Farrul's Chase Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ได้ Intimidating Cry เลเวล 20 หากผู้เล่นเสีย Cat's Stealth
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (110–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (40–50)%
เดินเร็วขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Cat's Stealth

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Chase
Wanderlust Wool Shoes
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า Dexterity +5
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Wanderlust
Wondertrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 9
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–16)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 100%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%

Use Greed's Folly Upgrade Greedtrap
Wondertrap
Greedtrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(90–110)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย (10–16)%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

「Fated」Limited Drop
Wondertrap Use Greed's Folly Upgrade

Greedtrap
Bones of Ullr Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
ค่า มานาสูงสุด +20
เลเวลของหิน Raise Zombie ทุกเม็ด +1
เลเวลของหิน Summon Skeleton ทุกเม็ด 0
เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด +1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–15)%

Use Trespasser's End Upgrade Ullr's Advent
Bones of Ullr
Shavronne's Pace Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Use The Flow of Energy Upgrade Shavronne's Gambit
Shavronne's Pace
Shavronne's Gambit Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

「Fated」Limited Drop
Shavronne's Pace Use The Flow of Energy Upgrade

Shavronne's Gambit
Rainbowstride Conjurer Boots
ต้องการ เลเวล: 53
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%

Rainbowstride
Inya's Epiphany Arcanist Slippers
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เมื่อใดที่คุณได้รับ Power Charge มีโอกาส 25% ที่จะได้รับจำนวนสูงสุดทันที

「The Pale Court」Limited Drop
Inya's Epiphany
Steppan Eard Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% บนพื้นที่ลุกไหม้
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อแช่แข็งในพื้นที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% บนพื้นที่ช็อต

「Warbands」League Specific
Steppan Eard
Skyforth Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า มานาสูงสุด +(60–120)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ลดมานาสำรอง 6%
คุณไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิต
โอกาสการ Stun ขึ้นอยู่กับ 500% ของมานาแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

「Itemlevel 84」Limited Drop
Skyforth
Dusktoe Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

Use Agony at Dusk Upgrade Duskblight
Dusktoe
Duskblight Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 40
ใช้งานสกิล Stalking Pustule เลเวล 1 เมื่อสังหาร
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

「Fated」Limited Drop
Dusktoe Use Agony at Dusk Upgrade

Duskblight
Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ต้องการ เลเวล: 30
ใช้งานสกิล Rain of Arrows เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วยธนู
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

「นิรันดร์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Lioneye's Paws
Mutewind Whispersteps Serpentscale Boots
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–70)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–50) ให้กับเวทย์
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

「Warbands」League Specific
Mutewind Whispersteps
Saqawal's Talons Hydrascale Boots
ต้องการ เลเวล: 59
ได้รับสกิล Aspect of the Avian เลเวล 20
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Flight
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight
ฟื้นฟูมานา 12 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Talons
Darkray Vectors Dragonscale Boots
ต้องการ เลเวล: 65
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
ลดรัศมีของแสงลง 25%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาสหลบการโจมตีเพิ่ม 2% ต่อ Frenzy Charge
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 40%
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–70)%

Darkray Vectors
Wake of Destruction Mesh Boots
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 120 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (20–60)%
ได้รับ พลังชีวิต (10–20) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ทิ้งพื้นช็อคตามทางที่เดินผ่าน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)

Wake of Destruction
Ralakesh's Impatience Riveted Boots
ต้องการ เลเวล: 36
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge อันหนึ่งต่อวินาทีถ้าอยู่กับที่
เสียชาร์จ Frenzy, Endurance, Power ทั้งหมดเมื่อผู้เล่นเคลื่อนไหว

Ralakesh's Impatience
Alberon's Warpath Soldier Boots
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่ม Strength ขึ้น (15–18)%
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +(180–220)
ต้านทาน เคออส +(9–12)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด 0
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Alberon's Warpath
Gang's Momentum Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน ไฟ +(50–60)%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–40)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะลุกไหม้

Gang's Momentum
March of the Legion Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blessing เลเวล 25
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(12–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%

March of the Legion
Death's Door Crusader Boots
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Strength +(20–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 200%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ยืดเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นมากขึ้น 50% increased Elemental Ailment Duration on You
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล

「Labyrinth」Limited Drop
Death's Door
Nomic's Storm Strapped Boots
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า หลบหลีก +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–30)
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% เมื่อโล่พลังงานเต็ม
20% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อโล่พลังงานเต็ม

Nomic's Storm
Sundance Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–120)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Use Sun's Punishment Upgrade Sunspite
Sundance
Sunspite Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (260–300)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (75–125) ต่อวินาทีขณะติดไฟ

「Fated」Limited Drop
Sundance Use Sun's Punishment Upgrade

Sunspite
Dance of the Offered Shackled Boots
ต้องการ เลเวล: 34
ค่า มานาสูงสุด +(50–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เสียมานา (30–40) แต้มทุกวินาที

「Conduit of Lightning」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of the Ritual Upgrade Omeyocan

Dance of the Offered
Brinerot Whalers Trapper Boots
ต้องการ เลเวล: 41
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (20–40)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

「Warbands」League Specific
Brinerot Whalers
Omeyocan Carnal Boots
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 2% ต่อค่ามานาสูงสุดทุก 500 แต้ม สูงสุดไม่เกิน 20%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
สูญเสีย มานา 7% ต่อวินาที

「Incursion」League Specific
Dance of the Offered Use Vial of the Ritual Upgrade

Omeyocan
Fenumus' Spinnerets Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–200)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Aspect of the Spider สามารถทำศัตรูติด Spider's Web ได้อีกครั้ง
ได้เกราะพลังงาน (15–20) ต่อศัตรูทุกๆ ตัวที่รับผลจาก Spider's Web แล้วถูกผู้เล่นโจมตี
เพิ่มระยะเวลาดีบัฟของ Aspect of the Spider(40–50)%

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Spinnerets
The Stampede Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของสกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน

「ไบล์ท」League Specific
The Stampede
Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
20% โอกาสหล่บโปรเจคไทล์ในขณะ Phasing
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
อาวุธปล่อยต่างๆ จะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 5 หากคุณมี Phasing
ให้ Celestial Footprints

「The Shaper」Limited Drop
Voidwalker
Bubonic Trail Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Bubonic Trail
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Beacon of Madness
Lochtonial Caress Iron Gauntlets
ลดมานาสูงสุด (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Conduit
(แชร์ Endurance, Frenzy และ Power Charges ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้ๆ)

Lochtonial Caress
Giantsbane Bronze Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 23
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(30–40)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
Iron Grip
(โบนัสความเสียหายจาก Strength จะส่งผลกับการโจมตีระยะไกลด้วย)

Giantsbane
Meginord's Vise Steel Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า Strength +100
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
เพิ่มค่า เกราะ (40–60)%
รีเจนพลังชีวิต 2 ต่อวินาทีหากมีค่า Strength เกิน 400

Use Fall of the Tower Upgrade Meginord's Vigour
Meginord's Vise
Winds of Change Ancient Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 47
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง (5–10)%
โอกาส 10% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%

「Labyrinth」Limited Drop
Winds of Change
Empire's Grasp Goliath Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 53
ค่า เกราะ +(400–600)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Knockback เลเวล 10
สลับทิศทางการ Knockback
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)

Empire's Grasp
Atziri's Acuity Vaal Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 75
ค่า Intelligence +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–75)
เพิ่มค่า เกราะ (200–220)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (25–35)%
ได้ Vaal Pact ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
(เพิ่มอัตราการดูด พลังชีวิต ต่อวินาทีเป็นสองเท่า, เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูดเป็นสองเท่า, การฟื้นฟู พลังชีวิต ไม่ส่งผล)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Acuity
Doryani's Fist Vaal Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 63
ได้รับสกิล Doryani's Touch เลเวล 20
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
โอกาส 30% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (150–225) ถึง (525–600) ให้การโจมตีด้วย มือเปล่า
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (90–135) ถึง (315–360) ให้กับเวทย์ ขณะมือเปล่า
(ผู้เล่นจะเหลือมือเปล่าหากไม่ได้ติดอาวุธใดๆ)
ได้รับ โล่พลังงาน (200–250) เมื่อสังหารศัตรูที่ติดช็อค
เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต 30%

Doryani's Fist
Veruso's Battering Rams Titan Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 69
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (120–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3–5)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 50%
4% เพิ่มความเสียหายกายภาพต่อ Endurance Charge
คุณไม่สามารถถูกช็อตได้ในขณะที่จำนวนสูงสุดของ Endurance Charge เต็ม

Veruso's Battering Rams
Craiceann's Pincers Titan Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 69
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (50–70) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มค่าโจมตี 3% ต่อ Crab Barrier
มีโอกาส 10% ที่หากได้ Crab Barrier
แล้วจะได้แบบเต็มจำนวนที่มีได้

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Pincers
Hrimsorrow Goathide Gloves
ต้องการ เลเวล: 9
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(40–50)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง 10 ไปยังผู้โจมตีประชิด

Use Fire and Ice Upgrade Hrimburn
Hrimsorrow
Hrimburn Goathide Gloves
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(40–50)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง 10 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหายน้ำแข็งของคุณสามารถทำให้เกิดเผาไหม้ได้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

「Fated」Limited Drop
Hrimsorrow Use Fire and Ice Upgrade

Hrimburn
Maligaro's Virtuosity Deerskin Gloves
ต้องการ เลเวล: 21
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ตัวคูณคริติคอลของคุณเท่ากับ 300%

「นิรันดร์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Maligaro's Virtuosity
Oskarm Nubuck Gloves
ต้องการ เลเวล: 33
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (30–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน เคออส (-20–-10)%
มีโอกาส (7–8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
สาปศัตรูด้วย Assassin's Mark เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 2% ต่อค่าความแม่นยำ 200 แต้ม

Oskarm
Great Old One's Tentacles Eelskin Gloves
ต้องการ เลเวล: 38
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาส (10–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
(เมื่อศัตรูที่ถูกทิ่มแทงโดนปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย 10% ของความเสียหายกายภาพตั้งต้น การทิ่มแทงอยู่ได้นาน 5 ครั้งแต่ไม่เกิน 8 วินาที)
มีโอกาส 50% ที่สถานะ ทิ่มแทง บนตัวศัตรูที่คุณสังหารจะสะท้อนความเสียหายไปยังศัตรูโดยรอบ

Great Old One's Tentacles
Painseeker Shagreen Gloves
ต้องการ เลเวล: 54
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–10) ถึง (33–38)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–120)%
คริติคอลจะไม่สร้างสถานะเจ็บป่วยเสมอไป มีผลเฉพาะความเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย
สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่มีความเสียหาย เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (100–200)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Painseeker
Sadima's Touch Wool Gloves
ต้องการ เลเวล: 11
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +18
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (5–10)%

Sadima's Touch
Doedre's Tenure Velvet Gloves
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Intelligence +20
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +32
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–60)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%

Use The Malevolent Witch Upgrade Doedre's Malevolence
Doedre's Tenure
Doedre's Malevolence Velvet Gloves
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Intelligence +20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–60)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–56) ถึง (73–84) ให้กับเวทย์
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(64–96)
สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะเพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal (30–50)%

「Fated」Limited Drop
Doedre's Tenure Use The Malevolent Witch Upgrade

Doedre's Malevolence
Asenath's Gentle Touch Silk Gloves
ต้องการ เลเวล: 25
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า มานาสูงสุด +(60–80)
ศัตรูติดคำสาป Temporal Chains เลเวล 10 เมื่อโจมตี
คำสาปที่ไม่ใช่ออร่าที่คุณสาปจะไม่หายไปเมื่อศัตรูตาย
ศัตรูที่อยู่ใกล้ศพที่ได้รับผลคำสาปของคุณจะติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่ถูกสังหารใกล้ศพที่ได้รับผลคำสาปของคุณจะระเบิด สร้างความเสียหาย
3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพ

「Maraketh」Limited Drop
「Legion」League Specific

Asenath's Gentle Touch
Vixen's Entrapment Embroidered Gloves
ต้องการ เลเวล: 36
ใช้งานสกิลคำสาปที่ใส่ไว้ เมื่อคุณร่ายคำสาป
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–90)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน ต่อหนึ่งคำสาปที่ศัตรูมี
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)
คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก 1 สาป
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป (10–20)%

Vixen's Entrapment
Demon Stitcher Satin Gloves
ต้องการ เลเวล: 41
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ทุกครั้งที่ร่ายเวท สละพลังชีวิต 5% เพื่อไปเพิ่มโล่พลังงานตามจำนวนที่เสียไป

Demon Stitcher
Kalisa's Grace Samite Gloves
ต้องการ เลเวล: 47
สนับสนุน Faster Casting เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้โอกาสติดคริติคอล +2% เป็นเวลาสองวินาทีเมื่อผู้เล่นใช้มานาไปทั้งหมดแล้ว 800 แต้ม

Kalisa's Grace
Voidbringer Conjurer Gloves
ต้องการ เลเวล: 55
เลเวลเจม ธาตุ ที่ใส่ +1
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (125–150)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–250)%
สกิลใช้มานาสุทธิ +(40–80)
ได้รับ โล่พลังงาน (15–20) เมื่อสังหาร

Voidbringer
Grip of the Council Arcanist Gloves
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า Strength +30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
มิเนียนได้รับต้านทาน น้ำแข็ง +40%
มิเนียนจะ นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง

「The Unbreathing Queen V」Limited Drop
「Prophecy」League Specific

Grip of the Council
Allelopathy Sorcerer Gloves
ต้องการ เลเวล: 69
ได้รับสกิล Blight เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
Blight จะมี Hinder นานขึ้น (20–30)%
คุณจะไม่ถูกขัดขวาง

Allelopathy
Flesh and Spirit Ironscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 15
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–9)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
ฟื้นฟู พลังชีวิต 20% เมื่อ Rampage
การสังหารให้ Soul เพิ่มขึ้นถ้าคุณทำ Rampage เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Rampage」League Specific
Flesh and Spirit
Slitherpinch Bronzescale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 27
ค่า Dexterity +(40–50)
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%

Slitherpinch
Vaal Caress Bronzescale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 27
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–140)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +40%
เลเวลเจม Vaal ที่ใส่ +2
ได้รับ Onslaught 5 วินาทีเมื่อใช้สกิล Vaal
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

「Ambush/Invasion」League Specific
Vaal Caress
Aurseize Steelscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 36
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (40–50)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%

Aurseize
Tombfist Steelscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 36
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่เพชร Murderous Eye ในช่อง, จะทำ Intimidate ศัตรูให้กลัวเป็นเวลา 4 วินาทีหากโจมตีโดน
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
ถ้ามีจิวเวล Searching Eye ใส่ไว้ล่ะก็ การโจมตีของคุณจะทำให้ศัตรู ขาหัก 4 วินาที เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Tombfist
Haemophilia Serpentscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 43
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
ค่า Strength +(20–30)
การโจมตีมีโอกาส 25% ที่จะติดสถานะเลือดออก
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–40)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก
ศัตรูที่เลือดไหลจะระเบิดเมื่อถูกฆ่า สร้างความเสียหาย 5% ของ
พลังชีวิตสูงสุดเป็นความเสียหายกายภาพ
ลดระยะเวลาของ เลือดไหล 25%

Haemophilia
Wyrmsign Wyrmscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 49
สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดมานาที่ใช้ลง 4% ต่อ Endurance Charge
ได้รับ Rampage เมื่อมี Endurance Charge สูงสุด
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อ Rampage จบลง

Wyrmsign
Farrul's Pounce Hydrascale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล
หากผู้เล่นมี Cat's Stealth การโจมตีจะทำศัตรูติดสถานะเลือดไหลทุกครั้ง
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ผู้เล่นจะได้ Crimson Dance ขณะที่มี Cat's Stealth
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Pounce
Breathstealer Hydrascale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
สร้าง Blighted Spore หนึ่งอันเมื่อสกิลของคุณหรือมิเนียนของคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์
(Blighted Spores มีออร่าแบบสุ่ม และอยู่ได้ 10 วินาที)

「ไบล์ท」League Specific
Breathstealer
Surgebinders Dragonscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–110)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (4–7)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โอกาส 10% ที่จะขโมย Power, Frenzy, และ Endurance Charge เมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (4–7)% ต่อหนึ่ง Endurance Charge
เพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (4–7)% ต่อ Frenzy Charge

Surgebinders
Worldcarver Dragonscale Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 67
ใช้งานสกิล Arcane Wake เลเวล 20 เมื่อใช้มานาครบ 200
ค่า ความแม่นยำ +(200–300)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3% ต่อทุกม็อดแผนที่ในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการดรอปไอเท็ม
เพิ่มความความเสียหาย การโจมตี 6% ต่อทุกม็อดแผนที่ในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการดรอปไอเท็ม

Worldcarver
Shackles of the Wretched Chain Gloves
ต้องการ เลเวล: 7
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (40–60)%
คำสาปในไอเทมนี้สะท้อนกลับมายังคุณ
คุณจะไม่ติดสถานะหนาวสั่นเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพหนาวสั่น
คุณจะไม่ติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพแช่แข็ง
คุณจะไม่ติดสถานะลุกไหม้เป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพลุกไหม้
คุณจะไม่ติดสถานะช็อตเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดสภาพช็อต
เพื่อนของคุณได้รับ Frenzy Charge (4–6) ชาร์จเมื่อคุณถูกสังหาร

Shackles of the Wretched
Triad Grip Mesh Gloves
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ ต่อรูสี แดง หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อรูสี เขียว หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ต่อรูสี ฟ้า หนึ่งรู
มิเนียน จะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส ต่อรูสี ขาว หนึ่งรู
มิเนียนมีโอกาส (5–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, และลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Triad Grip
Command of the Pit Riveted Gloves
ต้องการ เลเวล: 37
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
มิเนียนได้รับความแม่นยำ +1000 ถ้ามีจีเวล Ghastly Eye ใส่ไว้
ได้รับ Arcane Surge เมื่อเวทของคุณปะทะ ถ้ามีจีเวล Hypnotic Eye ใส่ไว้
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)

「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Command of the Pit
Volkuur's Guidance Zealot Gloves
ต้องการ เลเวล: 43
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–20) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ลดระยะเวลาของ พิษ อีก 50%
ค่าโจมตีธาตุน้ำแข็งของผู้เล่นอาจทำศัตรูติดพิษได้
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
สกิลความเย็นมีโอกาส 20% ที่จะติดพิษจากการโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

「The Pale Court」Limited Drop
Volkuur's Guidance
Southbound Soldier Gloves
ต้องการ เลเวล: 51
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–36) ถึง (44–50) ให้กับการโจมตี
ต้านทาน น้ำแข็ง +(40–50)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–16)%
การโจมตีของคุณสามารถฆ่าศัตรูที่ถูกแช่แข็งได้เท่านั้น
เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 50%

Southbound
Saqawal's Winds Soldier Gloves
ต้องการ เลเวล: 51
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(20–25)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Might
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (37–40) ขณะรับผลจาก Avian's Might
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (55–62) ขณะที่คุณได้รับผลของ Avian's Might

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Winds
Null and Void Legion Gloves
ต้องการ เลเวล: 57
ค่า Strength +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ถ้าติดสถานะ Rampage สถานะเจ็บป่วยทั้งหมดจะหายไปทันที
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 1.5 วินาทีเมื่อ Rampage

「Rampage」League Specific
Null and Void
Offering to the Serpent Legion Gloves
ต้องการ เลเวล: 57
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ลดปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–10)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น (15–25)% ขณะดูดพลัง
การดูด พลังชีวิต ยังคงมีผลแม้พลังชีวิตเต็ม

「Synthesis」League Specific
Offering to the Serpent
Repentance Crusader Gloves
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (120–180)%
เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น 500%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
Iron Will
(โบนัสความเสียหายจาก Strength จะส่งผลกับการโจมตีเวทมนตร์ด้วย)
ลดความเสียหาย เวทย์ (0–30)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–16)

Repentance
Shaper's Touch Crusader Gloves
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
+4 ความแม่นยำต่อ 4 Intelligence
+1 พลังชีวิตต่อ 4 Dexterity
+1 มานาต่อ 4 Strength
เพิ่มโล่พลังงาน 1% ต่อ 10 Strength
เพิ่มอัตราค่าหล่บหลีก 2% ต่อ 10 Intelligence
เพิ่มความเสียหายกายภาพต่อ 10 Dexterity 2%

「The Shaper」Limited Drop
Shaper's Touch
Hands of the High Templar Crusader Gloves
ต้องการ เลเวล: 66
สามารถแก้ไขได้แม้มี มลทิน
สามารถมีม็อดติดไอเทมได้สูงสุด 5 ม็อด ขณะที่ยังมีม็อดบรรทัดนี้อยู่
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดติดไอเทมทุกม็อดเหลือไว้เพียงม็อดเดียว)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(20–30)%

「Conqueror」Limited Drop
Hands of the High Templar
Ondar's Clasp Wrapped Mitts
ต้องการ เลเวล: 5
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตี
ค่า ความแม่นยำ +(50–80)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30%เมื่อพลังชีวิตเต็ม

Ondar's Clasp
Facebreaker Strapped Mitts
ต้องการ เลเวล: 16
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +30%
ค่าโจมตีกายภาพด้วยมือเปล่าจะเพิ่มขึ้น (600–800)%
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
Extra gore

Facebreaker
Architect's Hand Strapped Mitts
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–125)%
ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (10–20)%
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก ด้วย

「Defense Research Lab」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Dominance Upgrade Slavedriver's Hand

Architect's Hand
Shadows and Dust Clasped Mitts
ต้องการ เลเวล: 31
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–30)%
สร้างม่านควันเมื่อ Rampage
(ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของ Smoke Clouds จะติด Blinded)
ได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อ Rampage
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)

「Rampage」League Specific
Shadows and Dust
Aukuna's Will Clasped Mitts
ต้องการ เลเวล: 31
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–7)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของซอมบี้ขึ้น (80–100)%
สกิล Raise Zombie ไม่ต้องใช้ศพ
Raised Zombies ของคุณนับว่าเป็นศพ

「Maraketh」Limited Drop
「Legion」League Specific

Aukuna's Will
Slavedriver's Hand Ambush Mitts
ต้องการ เลเวล: 45
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
สกิลที่วางกับดักได้จะมี Blood Magic
(ใช้พลังชีวิตแทนการใช้มานาสำหรับ Skill เกี่ยวกับ Blood Magic)
สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (10–20)%
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก ด้วย
มีโอกาส 10% ที่จะได้ชาร์จ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge หากมีศัตรู
ตัวใดๆ มาติดกับดักของผู้เล่น

「Incursion」League Specific
Architect's Hand Use Vial of Dominance Upgrade

Slavedriver's Hand
Abhorrent Interrogation Ambush Mitts
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–7)%
มีโอกาส (20–25)% ที่จะทำให้ติดสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ
(Withered เพิ่มความเสียหายเคออสที่ได้รับขึ้น 6% และสามารถมีซ้อนได้สูงสุด 15 ครั้ง)
ศัตรูจะได้รับความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะของคุณ เพิ่มขึ้น 4% ต่อระดับของสถานะ เหี่ยวเฉา ที่คุณทำไว้กับมัน
การปะทะของคุณจะไม่สามารถ เจาะทะลุ หรือ มองข้าม ค่าต้านทาน ธาตุ ได้

「Harvest」League Specific
Abhorrent Interrogation
The Embalmer Carnal Mitts
ต้องการ เลเวล: 50
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Vile Toxins เลเวล 20
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (23–29)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (20–25)%

The Embalmer
Fenumus' Weave Carnal Mitts
ต้องการ เลเวล: 50
ได้รับสกิล Aspect of the Spider เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–9)%
หากโจมตีศัตรูที่ติด Spider's Web 3 อัน ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–60)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
เสริมความเสียหาย เคออส (8–10) ถึง (13–15) ต่อจำนวน Spider Web บนตัวศัตรู

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Weave
Algor Mortis Carnal Mitts
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(15–20)%
มีโอกาส (20–30)% ที่จะทำให้ศัตรูใน พื้นที่หนาวเย็น ติดสถานะ Sapped
(พื้นหนาวเย็นและน้ำวนคือพื้นที่หนาวเย็น)
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
ศัตรูในพื้นที่หนาวเย็นของคุณจะ ได้รับความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (25–35)%
(พื้นหนาวเย็นและน้ำวนคือพื้นที่หนาวเย็น)
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15–20)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Algor Mortis
Snakebite Assassin's Mitts
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มค่า ความแม่นยำ 6% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
ลดระยะเวลา Frenzy Charge ลง 10% ต่อ Frenzy Charge
การโจมตีจะมีโอกาส 60% เป็น Poison เมื่อ Frenzy Charges เต็ม
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ พิษ +5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก

Snakebite
Blasphemer's Grasp Assassin's Mitts
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ สถานะเจ็บป่วย +4% ต่อจำนวนไอเทม เอลเดอร์ ที่ใส่
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +6 ต่อทุกไอเท็ม Elder ที่สวมอยู่
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู 8% ต่อไอเทม Elder ที่ใส่หนึ่งชิ้น
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
หายจากสถานะเจ็บป่วยอันหนึ่งแบบสุ่ม หากใช้ขวดยาและของที่ผู้เล่นสวมเป็นไอเท็ม Elder ทั้งหมด

「The Elder」Limited Drop
Blasphemer's Grasp
Storm's Gift Assassin's Mitts
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ศัตรูที่ถูกคุณสังหารจะโดนช็อค
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย

「Synthesis」League Specific
Storm's Gift
Thunderfist Murder Mitts
ต้องการ เลเวล: 67
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 100 ให้กับการโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น 100%
สนับสนุน Added Lightning Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่

「Itemlevel 76」Limited Drop
Thunderfist
Malachai's Mark Murder Mitts
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ได้รับ พลังชีวิต (15–25) เมื่อสังหาร
ได้รับ โล่พลังงาน (15–25) เมื่อสังหาร
ได้ Malachai's Endurance, Frenzy และ Power อย่างละ 6 วินาทีติดต่อกัน
(Malachai's Endurance จะมีโอกาสให้ Endurance Charge 20% หากฆ่าศัตรูได้)
(Malachai's Frenzy จะมีโอกาสให้ Frenzy Charge 20% หากฆ่าศัตรูได้)
(Malachai's Power จะมีโอกาสให้ Power Charge 20% หากฆ่าศัตรูได้)

Malachai's Mark
Machina Mitts Murder Mitts
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
1% ของความเสียหายที่ ทุ่นระเบิด สร้างจะดูดมาเป็น พลังชีวิต ให้คุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต และ โล่พลังงาน (20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต และ โล่พลังงาน 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
สูญเสีย Power Charge หนึ่งลูกทุกวินาที ถ้าคุณไม่ได้ จุดระเบิด ทุ่นระเบิดมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「ไบล์ท」League Specific
Machina Mitts

Other Unique /391 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Blackheart Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 2
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 5%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนี

Use From The Void Upgrade Voidheart
Blackheart
Le Heup of All Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–30)%
เพิ่มความเสียหาย (10–30)%

Le Heup of All
Voidheart Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 5%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนี
การโจมระยะประชิดมีโอกาสทำให้ติดพิษเมื่อโจมตี (20–40)%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
การโจมตีระยะประชิดมีโอกาส (30–50)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออก
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Fated」Limited Drop
Blackheart Use From The Void Upgrade

Voidheart
The Warden's Brand Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (25–50) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 30%
โอกาสที่ได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณสตั๊นศัตรู 15%

The Warden's Brand
Circle of Guilt Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (13–15)
ค่า เกราะ +(350–400)
[Random Herald of Purity modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

「Synthesis」League Specific
Circle of Guilt
Icefang Orbit Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Dexterity +(20–30)
โอกาส 25% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
เพิ่มความเสียหาย พิษ (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ พิษ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มันติด พิษ หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดพิษด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ

「ไบล์ท」League Specific
Icefang Orbit
Venopuncture Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Strength +(20–30)
โอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณ เลือดไหล
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มัน เลือดไหล หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่เลือดไหลด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ

「ไบล์ท」League Specific
Venopuncture
Kaom's Sign Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 4
ค่า Strength +(10–20)
ได้พลังชีวิต +(2–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1

Use The King's Path Upgrade Kaom's Way
Kaom's Sign
Bloodboil Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 24
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–15)%
ลดผลสถานะ หนาวเย็น 75% ที่คุณได้รับ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้

Use Cold Blooded Fury Upgrade Winterweave
Bloodboil
Sibyl's Lament Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 45
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–15) ถึง (20–28) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–30)%
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (10–20)%
ช่องใส่แหวนซ้าย: คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 80%
ช่องใส่แหวนขวา: คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 80%

Sibyl's Lament
Kaom's Way Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Strength +(10–20)
ได้พลังชีวิต +(2–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.4% ต่อวินาที ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก

「Fated」Limited Drop
Kaom's Sign Use The King's Path Upgrade

Kaom's Way
Winterweave Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 53
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้
ผลจากสถานะ หนาวเย็น ต่อผู้เล่น มีผลตรงกันข้าม

「Fated」Limited Drop
Bloodboil Use Cold Blooded Fury Upgrade

Winterweave
Doedre's Damning Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า Intelligence +(5–10)
ต้านทาน ทุกธาตุ +5%
ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
number_of_additional_curses_allowed [1]

Doedre's Damning
Perandus Signet Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (45–65)%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 2%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น 2% ต่อยูนิคไอเท็มที่ถือ
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
โอกาส 3% ที่มอนสเตอร์ที่สังหารจะดร็อป Scroll of Wisdom

Perandus Signet
Praxis Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
ฟื้นฟูมานา (3–6) ต่อวินาที
สกิลใช้มานาสุทธิ (-8–-4)
ฟื้นฟู 8% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที

Praxis
Andvarius Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Dexterity +10
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (50–70)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%

「Itemlevel 71」Limited Drop
Andvarius
Ventor's Gamble Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 65
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(0–60)
ลดจำนวนไอเท็มที่พบลง (-10–10)%
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (-40–40)%
ต้านทาน ไฟ (-25–50)%
ต้านทาน น้ำแข็ง (-25–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า (-25–50)%

Ventor's Gamble
Kikazaru Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1 ต่อวินาทีต่อเลเวล
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 40%

Kikazaru
Valako's Sign Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า มานาสูงสุด +(20–40)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 20%
โอกาส 25% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
40% เพิ่มความเสียหายด้วยการโจมตีศัตรูที่ถูกช็อต
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Bloodlines」League Specific
Valako's Sign
Putembo's Valley Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Ahuatotli, the Blind」Limited Drop
「Delve」League Specific

Putembo's Valley
Putembo's Mountain Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Aul, the Crystal King」Limited Drop
「Delve」League Specific

Putembo's Mountain
Putembo's Meadow Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Putembo's Meadow
Precursor's Emblem Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Intelligence +20
%1% %2%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
%1% %2%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
%1% %2%

「Vendor Recipe」Limited Drop
Precursor's Emblem
Circle of Regret Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Intelligence +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
[Random Herald of Thunder modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

「Synthesis」League Specific
Circle of Regret
Astral Projector Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น

「Metamorph」League Specific
Astral Projector
Storm Secret Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 56
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
โอกาส (10–15)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
Herald of Thunder จะสร้าง มรสุม ขึ้นด้วยเมื่อคุณช็อคศัตรู
มรสุม ที่ถูกสร้างจากสกิล Herald of Thunder จะปะทะศัตรูด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้น (30–50)%
ได้รับความเสียหาย สายฟ้า 250 หน่วย ทุกครั้งที่ Herald of Thunder ปะทะศัตรู

「Harvest」League Specific
Storm Secret
Dream Fragments Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 11
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50%
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%

Dream Fragments
Pyre Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน ไฟ +(25–35)%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (60–80)%
เปลี่ยนความเสียหายทางน้ำแข็ง 40% เป็นความเสียหายทางไฟ
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
ศัตรูที่ลุกไหม้จะระเบิดเมื่อถูกสังหาร

Pyre
Tasalio's Sign Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 29
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(200–300)
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 40 ถึง 60 ถ้าศัตรูหนาวเย็น
โอกาส 50% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น

「Bloodlines」League Specific
Tasalio's Sign
Snakepit Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ช่องใส่แหวนด้านซ้าย: กระสุนจากเวทไม่สามารถชิ่งได้
ช่องใส่แหวนด้านซ้าย: กระสุนจากเวท Fork
ช่องใส่แหวนด้านขวา: กระสุนจากเวทชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
ช่องใส่แหวนด้านขวา: กระสุนจากเวทไม่สามารถ แบ่งตัว ได้
กระสุนจากสกิลเวทไม่สามารถเจาะทะลุได้

「Guardian of the Hydra」Limited Drop
Snakepit
Uzaza's Meadow Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Ahuatotli, the Blind」Limited Drop
「Delve」League Specific

Uzaza's Meadow
Uzaza's Mountain Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Uzaza's Mountain
Uzaza's Valley Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Aul, the Crystal King」Limited Drop
「Delve」League Specific

Uzaza's Valley
Circle of Fear Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
[Random Herald of Ice modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

「Synthesis」League Specific
Circle of Fear
Mokou's Embrace Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–40)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะลุกไหม้
โอกาส (5–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Mokou's Embrace
Ngamahu's Sign Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 29
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 15%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ค่า Strength +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) เมื่อคุณเผาศัตรู

「Bloodlines」League Specific
Ngamahu's Sign
Emberwake Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 11
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
คุณสามารถก่อให้เกิดความว่องไวต่อศัตรู
ศัตรูที่ติดไฟจะไหม้ช้ากว่า (50–65)%

Emberwake
Ahkeli's Mountain Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Ahuatotli, the Blind」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Mountain
Ahkeli's Meadow Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Aul, the Crystal King」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Meadow
Ahkeli's Valley Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Valley
Circle of Anguish Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
[Random Herald of Ash modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

「Synthesis」League Specific
Circle of Anguish
Warrior's Legacy Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 30%
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย

「Metamorph」League Specific
Warrior's Legacy
Lori's Lantern Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (6–8)% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 31%
ต้านทาน เคออส +(20–25)% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)

Lori's Lantern
The Taming Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย 20% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อแช่แข็ง ช๊อค และจุดไฟใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

「Vendor Recipe」Limited Drop
「Domination/Nemesis」League Specific

The Taming
Thief's Torment Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (10–16)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(16–24)%
ได้พลังชีวิต +(40–60) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 50%
ได้รับมานา +30 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
ไม่สามารถใช้แหวนอื่นได้

Thief's Torment
Shavronne's Revelation Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ค่า Intelligence +(60–75)
สล็อตแหวนขวา: คุณไม่สามารถฟื้นฟูมานา
ช่องใส่แหวนขวา: ค่า มานาสูงสุด +100
สล็อตแหวนขวา: ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที
สล็อตแหวนซ้าย: คุณไม่สามารถฟื้นฟูโล่พลังงาน
ช่องไส่แหวนซ้าย: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +100
ช่องใส่แหวนซ้าย: อัตราฟื้นฟูมานา 40 ต่อวินาที

「Anarchy/Onslaught」League Specific
Shavronne's Revelation
Timeclasp Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 15%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ลดการแสดงผลของ Temporal Chains ที่มีต่อคุณลง 50%

Use A Rift in Time Upgrade Timetwist
Timeclasp
Heartbound Loop Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15) ต่อวินาที
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 15%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน 10%
ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 350 เมื่อมิเนียนถูกสังหาร

Heartbound Loop
Valyrium Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง -40%
เกณฑ์การถูกสตั้นคือฐานจากโล่พลังงานแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Valyrium
Timetwist Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 15%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (-10–10)%
ไม่ได้รับผลจาก Temporal Chains
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

「Fated」Limited Drop
Timeclasp Use A Rift in Time Upgrade

Timetwist
Death Rush Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 46
ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ค่า เกราะ +(260–300)
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
ต้านทาน เคออส +(15–20)%
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหาร
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)

「Onslaught」League Specific
Death Rush
Ming's Heart Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 69
ลดโล่พลังงานสูงสุด (5–10)%
ต้านทาน เคออส +(40–50)%
ลดพลังชีวิตสูงสุด (5–10)%
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส

「Itemlevel 73」Limited Drop
Ming's Heart
Circle of Nostalgia Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
[Random Herald of Agony modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

「Synthesis」League Specific
Circle of Nostalgia
Gifts from Above Diamond Ring
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–35)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–15)%
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อโจมตีติดคริติคอล
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)
เพิ่มไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่โดนสังหารโดยการโจมตีติดคริติคอลขึ้น (40–50)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% เมื่ออยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

「Anarchy」League Specific
Gifts from Above
Romira's Banquet Diamond Ring
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ค่า ความแม่นยำ +333
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
ได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
สูญเสีย Power Charge ทั้งหมดเมื่อโจมตีติดคริติคอล

Romira's Banquet
Berek's Grip Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (50–70) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 1% ของความเสียหายที่สร้างกับศัตรูที่ติด แช่แข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)

「Domination/Nemesis」League Specific
Berek's Grip
Berek's Pass Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ระหว่างที่ลุกไหม้
ค่า เกราะ +5000 ขณะที่ถูกแช่แข็ง

「Domination/Nemesis」League Specific
Berek's Pass
Berek's Respite Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–40)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Shock ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Shock ไปด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)

「Domination/Nemesis」League Specific
Berek's Respite
Call of the Brotherhood Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Intelligence +(15–25)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–25)%
เปลี่ยนความเสียหายทางสายฟ้า 40% เป็นความเสียหายทางน้ำแข็ง
เวทย์ของคุณมีโอกาส 100% ที่จะช็อตศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

Call of the Brotherhood
Rigwald's Crest Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
มีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร

「Rigwald」Limited Drop
「Talisman」League Specific

Rigwald's Crest
Voideye Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
เลเวลเจมที่ใส่ +5
「Ambush/Invasion」League Specific
Voideye
Malachai's Artifice Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 5
เจ็มที่ใส่มี Elemental Equilibrium
(ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยการโจมตีด้วยธาตุต่างๆ จะได้รับพลังป้องกันธาตุนั้นๆเพิ่ม 25% แต่จะได้รับความเสียหายจากธาตุอื่นๆเพิ่มขึ้น 50% เป็นการชั่วคราว)
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%
ต้านทาน ไฟ +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีแดงไว้
ต้านทาน น้ำแข็ง +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีเขียวไว้
ต้านทาน ไฟฟ้า +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีฟ้าไว้
ซอคเก็ตเป็นสีขาวทั้งหมด

Malachai's Artifice
Brinerot Mark Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
เพิ่มผลของบัฟต่างๆที่ได้รับจากสกิล Socketed Golem 25%
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้ จะนำ 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด

「Warbands」League Specific
Brinerot Mark
Redblade Band Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า Strength +(30–40)
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–12) ถึง (20–30) ให้กับการโจมตี
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
สกิล Socketed Golem มีอัตรา 25% ที่จะติดสถานะยั้วยุเมื่อโจมตี
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้จะมี ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 5% ต่อวินาที

「Warbands」League Specific
Redblade Band
Mutewind Seal Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (11–15) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3–5)%
สกิลที่ใส่ไว้ใน Golem จะมีความเร็วการโจมตีกับร่ายเวทเพิ่มขึ้น 20%
ได้รับผล Onslaught 10 วินาทีเมื่อร่ายสกิล Socketed Golem
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

「Warbands」League Specific
Mutewind Seal
The Pariah Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 60
เลเวลเจมที่ใส่ +2
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดต่อซอคเก็ตสึแดง +100
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุดต่อซอคเก็ตสึฟ้า +100
เพิ่มมานาสูงสุดต่อซอคเก็ตสีเขียว +100
เพิ่มจำนวนไอเท็มขึ้น 15% ต่อซอคเก็ตสีขาว

「Warbands」League Specific
The Pariah
Essence Worm Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 38
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มจะไม่ทำให้สำรองมานาเมื่อสวมใส่
เพิ่มมานาสำรอง 40%

Essence Worm
Angler's Plait Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 38
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 100%
เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น 20%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น 40%
เพิ่มความไวการตกปลาขึ้น (20–40)%
(การกัดจากปลาที่มีหลายปาก จะเช็ค Bite Sensitivity แค่ครั้งเดียว)

Angler's Plait
The Hungry Loop Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 70
กลืนหินเสริมที่ใส่ไว้ทันทีที่เลเวลของหินเต็ม เห็นเสริมจะต้องไม่มีมลทิน
สามารถกลืนหินเสริมที่ไม่มีมaลทินได้ 4 เม็ด
ยังไม่ได้กลืนหินเสริมใดๆ

The Hungry Loop
Mark of Submission Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 24
เมื่อปะทะศัตรูจะสาปศัตรูด้วยคำสาปที่ใส่ไว้
Mark of Submission
Vivinsect Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +5
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาเพิ่มขึ้น 10%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที ต่อไอเท็มที่ไม่มีมลทินที่ใส่หนึ่งชิ้น
สกิลใช้มานาสุทธิ -2 ต่อไอเท็มมีมลทินที่สวมใส่หนึ่งชิ้น

「Betrayal」League Specific
Vivinsect
Profane Proxy Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 52
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +3
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ช่องใส่แหวนซ้าย: ออร่าหนาวเย็นของ หุ่นยนต์จิ๋ว จะถูกเปลี่ยนเป็นทำให้ศัตรูโดน คำสาป ที่ใส่ไว้แทน
ช่องใส่แหวนขวา: ออร่าช็อคของ หุ่นยนต์จิ๋ว จะถูกเปลี่ยนเป็นทำให้ศัตรูโดน คำสาป ที่ใส่ไว้แทน

Profane Proxy
Mark of the Elder Steel Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–32) ถึง (42–48) ให้กับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
โจมตีแรงขึ้น (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Shaper
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Elder
มีโอกาส 20% ที่สกิล Tentacle Whip เลเวล 20 จะทำงานหากผู้เล่นสังหารศัตรูได้

「The Elder」Limited Drop
Mark of the Elder
Stormfire Opal Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–45)%
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(20–30)%
ความเสียหายจากการติดไฟจะเพิ่มขึ้น (4–6)% หากผู้เล่นเพิ่งทำศัตรู (ที่ยังไม่โดนช็อต) ติดสถานะไฟช็อตไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (62–70) ให้การปะทะ ศัตรูที่ลุกไหม้
ค่าโจมตีธาตุไฟฟ้าของผู้เล่นจะทำศัตรูติดไฟได้

Stormfire
Mark of the Shaper Opal Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13–18) ถึง (50–56) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
โจมตีด้วยคาถาแรงขึ้น (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Elder
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Shaper
มีโอกาส 20% ที่สกิล Summon Volatile Anomaly เลเวล 20 จะทำงานหากสังหารศัตรูได้

「The Elder」Limited Drop
Mark of the Shaper
Atziri's Foible Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า มานาสูงสุด +100
เพิ่มมานาสูงสุด (16–24)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (80–100)%
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 25%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Atziri's Foible
Sidhebreath Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 3
ต้านทาน น้ำแข็ง +25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (10–15)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–9) ถึง (11–15) ให้มิเนียน
(10–15)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills

Use Upgrade Sidhebite
Sidhebreath
Zerphi's Heart Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 70
เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 50%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ความเสียหา