Conqueror's Efficiency

Conqueror's Efficiency
Crimson Jewel
จิวเวล
จำกัดถึง: 1
ต้องการ เลเวล 20
ลดมานาสำรอง 2%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 4%
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
แม้แต่หินก็หลั่งเลือดได้
Conqueror's Efficiency
Drop Model Viewer
Release Version2.0.0
BaseTypeCrimson Jewel

ลดมานาสำรอง 2%

GroupReducedManaReservationsCost
Domainsจิวเวล (10)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • base_mana_reservation_+% Min: -2 Max: -2 Global
 • Tagsมานาออร่า

  เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 4%

  GroupSkillEffectDuration
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • skill_effect_duration_+% Min: 4 Max: 4 Global
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%

  GroupManaCostReduction
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_mana_cost_-% Min: 3 Max: 3 Global
 • Tagsมานา

  GroupLocalItemLimit
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • dummy_stat_display_nothing Min: 1 Max: 1 Global