Lavianga's Wisdom

Lavianga's Wisdom
War Hammer
One Handed Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-31
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 20, 71 Strength
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70
ค่า มานาสูงสุด +70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%
"ความทรงจำที่เจ็บปวดคือสิ่งที่นึกถึงได้ง่ายที่สุด"
- Lavianga, ที่ปรึกษาของ Kaom
「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific
Lavianga's Wisdom
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version2.0.0
BaseTypeWar Hammer

ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%

GroupStunThresholdReduction
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • base_stun_threshold_reduction_+% Min: 10 Max: 10 Global
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%

  GroupLocalPhysicalDamagePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_physical_damage_+% Min: 160 Max: 200 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีกายภาพ

  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70

  GroupIncreasedLife
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_maximum_life Min: 70 Max: 70 Global
 • Tagsพลังชีวิต

  ค่า มานาสูงสุด +70

  GroupIncreasedMana
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_maximum_mana Min: 70 Max: 70 Global
 • Tagsมานา

  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%

  GroupMovementVelocity
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_movement_velocity_+% Min: -5 Max: -5 Global
 • Tagsspeed

  เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%

  GroupAreaOfEffect
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_skill_area_of_effect_+% Min: 15 Max: 25 Global
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%

  GroupAreaDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • area_damage_+% Min: 10 Max: 20 Global