Pillar of the Caged God

Pillar of the Caged God
Iron Staff
Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.4%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 13, 27 Strength, 27 Intelligence
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 20 หน่วย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อ 10 Dexterity
เพิ่มความเสียหายในกายภาพจากอาวุธขึ้น 16% ต่อ 10 Strength
หลอมมาเพื่อปกครองคลื่นและกระแสน้ำ
ลิขิตมาเพื่อรับใช้อุ้งเท้าของวานร
แข็งแกร่งดั่งหอคอยเหล็ก
ชำนาญเหมือนความกังขาในฝีเข็ม
Pillar of the Caged God
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version0.10.5
BaseTypeIron Staff

Alternate Artwork /1

โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง

GroupStaffBlockPercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • staff_block_% Min: 18 Max: 18 Global
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 20 หน่วย

  GroupWeaponPhysicalDamagePerStrength
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • area_of_effect_+%_per_20_int Min: 1 Max: 1 Global
 • Tagsกายภาพ

  เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อ 10 Dexterity

  GroupAttackSpeedPerDexterity
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • attack_speed_+%_per_10_dex Min: 1 Max: 1 Global
 • Tagsspeed

  เพิ่มความเสียหายในกายภาพจากอาวุธขึ้น 16% ต่อ 10 Strength

  GroupIncreasedAreaOfEffectPerIntelligence
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • physical_weapon_damage_+%_per_10_str Min: 16 Max: 16 Global