Realmshaper

Realmshaper
Iron Staff
Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-42
ความเสียหายจากธาตุ: (10 to 15)-(20 to 25), (10 to 15)-(20 to 25)
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.4%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 18, 27 Strength, 27 Intelligence
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%
"การสร้างของพระเจ้าจบด้วยไฟและน้ำแข็งเสมอ
เมื่อเราไม่เห็นทั้งสองอย่างนั่นก็ถือว่าโชคดีแล้ว"
- Archbishop Geofri
Use The Beginning and the End Upgrade Realm Ender Realmshaper
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version2.0.0
BaseTypeIron Staff
SkillCold to Fire Support

โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง

GroupStaffBlockPercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • staff_block_% Min: 18 Max: 18 Global
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)

  GroupFireDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_minimum_added_fire_damage Min: 10 Max: 15 ในพื้นที่
 • local_maximum_added_fire_damage Min: 20 Max: 25 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีไฟ

  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)

  GroupColdDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_minimum_added_cold_damage Min: 10 Max: 15 ในพื้นที่
 • local_maximum_added_cold_damage Min: 20 Max: 25 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีน้ำแข็ง

  เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1

  GroupIncreaseSpecificSocketedGemLevel
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_socketed_fire_gem_level_+ Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • Tagsไฟgem_level

  เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1

  GroupIncreaseSpecificSocketedGemLevel
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_socketed_cold_gem_level_+ Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • Tagsน้ำแข็งgem_level

  สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่

  GroupDisplaySocketedGemsGetColdToFire
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Granted Skill2SupportColdToFire (เลเวล 5)
  เปลี่ยนความเสียหายทางน้ำแข็ง 50% เป็นความเสียหายทางไฟ
  นำ 14% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น ไฟ
  Stats
 • local_display_socketed_gems_get_cold_to_fire_level Min: 5 Max: 5 ในพื้นที่
 • Tagsไฟน้ำแข็ง

  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%

  GroupElementalDamagePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • elemental_damage_+% Min: 30 Max: 50 Global
 • Tagselementaljewellery_elemental