Watcher's Eye

Watcher's Eye
Prismatic Jewel
จิวเวล
จำกัดถึง: 1
ต้องการ เลเวล 1
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
[Two random aura modifiers]
คนเหล่านี้ต่อต้านสัตว์ร้ายที่พวกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำ จะพิชิตก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก และถูกกลืนไปทีละคนสองคน
「The Elder」Limited Drop Watcher's Eye
Watcher's Eye
Prismatic Jewel
จิวเวล
จำกัดถึง: 1
ต้องการ เลเวล 1
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
[Three random aura modifiers]
คนเหล่านี้ต่อต้านสัตว์ร้ายที่พวกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำ จะพิชิตก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก และถูกกลืนไปทีละคนสองคน
「The Elder」Limited Drop Watcher's Eye
Drop Model Viewer
Release Version3.1.0
BaseTypePrismatic Jewel
ไพ่พยากรณ์The Samurai's Eye
Mods /90

Mods /90

ชื่อWeight
เสริมป้องกันกายภาพ (5–8)% ขณะรับผลจาก Determination1000
โอกาสบล็อคการโจมตี +(5–8)% ขณะได้รับผลของ Determination1000
ไม่ได้รับผลจาก Vulnerability ขณะรับผลจาก Determination1000
ผู้เล่นจะโดนคริติคอลเบาลง (40–60)% ขณะรับผลจาก Determination1000
ค่า เกราะ +(600–1000) ระหว่างได้รับผลจาก Determination1000
ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (40–50)% ขณะได้รับผลของ Determination1000
โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี +(5–8)% ขณะได้รับผลจาก Grace1000
มีโอกาส (6–10)% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นรับผลจาก Grace1000
ไม่ได้รับผลจาก Enfeeble ขณะรับผลจาก Grace1000
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–15)% ขณะได้รับผลของ Grace1000
มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (30–50)% หากศัตรูนั้นโจมตีผู้เล่นขณะรับผลจาก Grace1000
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1.5–2.5)% ต่อวินาที ขณะรับผลจาก Discipline1000
โอกาสบล็อคเวท +(5–8)% ขณะที่คุณได้รับผลของ Discipline1000
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–40)% ขณะรับผลจาก Discipline1000
ได้เกราะพลังงานเพิ่ม +(20–30) ต่อทุกการโจมตีที่โดนศัตรูขณะรับผลจาก Discipline1000
เพิ่มอัตราฟื้นฟู โล่พลังงาน (20–30)% ขณะได้รับผลของ Discipline1000
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (10–15)% ขณะรับผลจาก Wrath1000
ดูด (1–1.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะได้รับผลจาก Wrath1000
นำ (15–25)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ขณะได้รับผลของ Wrath1000
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (25–40)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ขณะรับผลจาก Wrath1000
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (40–60)% ขณะได้รับผลของ Wrath1000
เพิ่มโอกาสคริติคอล (70–100)% ขณะได้รับผลของ Wrath1000
เจาะต้านทาน ไฟ (10–15)% ขณะรับผลจาก Anger1000
ดูด (1–1.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะรับผลจาก Anger1000
นำ (15–25)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ขณะได้รับผลของ Anger1000
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (25–40)% เป็นความเสียหาย ไฟ ขณะรับผลจาก Anger1000
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40–60)% ขณะได้รับผลของ Anger1000
ตัวคูณคริติคอล +(30–50)% ขณะได้รับผลของ Anger1000
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10–15)% ขณะรับผลจาก Hatred1000
โอกาสคริติคอล +(1.2–1.8)% ขณะได้รับผลของ Hatred1000
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (58–70) ถึง (88–104) ขณะรับผลจาก Hatred1000
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (25–40)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ขณะรับผลจาก Hatred1000
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40–60)% ขณะได้รับผลของ Hatred1000
ดูด (1–1.5)% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะรับผลจาก Vitality1000
ฟื้นฟูพลังชีวิต (100–140) ต่อวินาทีขณะรับผลจาก Vitality1000
เพิ่มอัตราฟื้นฟู พลังชีวิต (20–30)% ขณะได้รับผลของ Vitality1000
ได้พลังชีวิต +(20–30) ต่อทุกๆ การโจมตีที่โดนศัตรูขณะรับผลจาก Vitality1000
เพิ่มการฟื้นฟู พลังชีวิต จากยา (50–70)% ขณะได้รับผลของ Vitality1000
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-10–-5) ขณะได้รับผลจาก Clarity1000
รับความเสียหาย (6–10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะรับผลจาก Clarity1000
มีโอกาส (10–15)% ที่จะฟื้นฟูมานา 10% เมื่อคุณใช้งานสกิล ขณะได้รับผลของ Clarity1000
นำ (12–18)% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ขณะรับผลจาก Clarity1000
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (20–30)% ขณะได้รับผลของ Clarity1000
ฟื้นฟู (15–20)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที ขณะได้รับผลของ Clarity1000
มีโอกาส (5–8)% ที่จะหลบคาถาได้หากผู้เล่นรับผลจาก Haste1000
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าศัตรูได้ขณะรับผลจาก Haste1000
ได้ Phasing ขณะรับผลจาก Haste1000
ไม่ได้รับผลจาก Temporal Chains ขณะรับผลจาก Haste1000
ดีบัฟที่ผู้เล่นติดจะหายไวขึ้น (15–20)% ขณะรับผลจาก Haste1000
สกิลเคลื่อนที่คูลดาวน์เร็วขึ้น (30–50)% ขณะได้รับผลของ Haste1000
(6–10)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุไฟขณะรับผลจาก Purity of Fire1000
จะไม่ติดไฟขณะรับผลจาก Purity of Fire1000
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้ ขณะรับผลจาก Purity of Fire1000
ไม่ได้รับผลจาก Flammability ขณะรับผลจาก Purity of Fire1000
(6–10)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุน้ำแข็งขณะรับผลจาก Purity of Ice1000
จะไม่โดนแช่แข็งขณะรับผลจาก Purity of Ice1000
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ขณะรับผลจาก Purity of Ice1000
ไม่ได้รับผลจาก Frostbite ขณะรับผลจาก Purity of Ice1000
(6–10)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุไฟฟ้าขณะรับผลจาก Purity of Lightning1000
จะไม่ติดไฟช็อตขณะรับผลจาก Purity of Lightning1000
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ขณะรับผลจาก Purity of Lightning1000
ไม่ได้รับผลจาก Conductivity ขณะรับผลจาก Purity of Lightning1000
(8–12)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุไฟขณะรับผลจาก Purity of Elements1000
(8–12)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุน้ำแข็งขณะรับผลจาก Purity of Elements1000
(8–12)% ของความเสียหายกายภาพที่โดนจะถูกแปลงเป็นธาตุไฟฟ้าขณะรับผลจาก Purity of Elements1000
ไม่ได้รับผลจาก Elemental Weakness ขณะรับผลจาก Purity of Elements1000
ต้านทาน เคออส +(30–50)% ขณะได้รับผลของ Purity of Elements1000
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (40–50)% ขณะได้รับผลของ Purity of Elements1000
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(18–22)% ขณะได้รับผลของ Malevolence1000
เพิ่มอัตราฟื้นฟู พลังชีวิต และ โล่พลังงาน (15–20)% ขณะได้รับผลของ Malevolence1000
ไม่ได้รับผลจาก พิษ ขณะได้รับผลของ Malevolence1000
ไม่ได้รับผลจาก เลือดไหล ขณะได้รับผลของ Malevolence1000
การเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (10–15)% ขณะรับผลจาก Malevolence1000
การทำคริติคอลศัตรู เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8–10)% ขณะรับผลจาก Zealotry1000
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)% ขณะได้รับผลของ Zealotry1000
ผลของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสร้าง ระหว่างได้รับผลของ Zealotry คงอยู่ต่อเป็นเวลา 2 วินาที แม้ออกจากพื้นที่แล้ว1000
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสร้าง ระหว่างได้รับผลของ Zealotry ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่ม (8–10)%1000
ได้รับ Arcane Surge เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อคุณสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างได้รับผลของ Zealotry1000
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 30% ขณะได้รับผลของ Zealotry1000
เพิ่มโอกาสคริติคอล (100–120)% ต่อศัตรูบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างได้รับผลของ Zealotry1000
ตัวคูณคริติคอล +(30–50)% ขณะได้รับผลของ Precision1000
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (40–60)% ขณะได้รับผลของ Precision1000
ได้รับชาร์จยาเมื่อทำคริติคอล ขณะได้รับผลของ Precision1000
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)% ขณะได้รับผลของ Precision1000
จะไม่ติดสถานะ ตาบอด ขณะได้รับผลของ Precision1000
มีโอกาส (8–12)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ขณะใช้ Pride1000
การปะทะของคุณทำให้ติดสถานะ ข่มขู่ เป็นเวลา 4 วินาที ถ้าคุณใช้ Pride1000
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (40–60)% ขณะใช้ Pride1000
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะศัตรูด้วยการโจมตี ขณะใช้ Pride1000
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 2 ครั้งขณะใช้ Pride1000

เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%

GroupEnergyShieldPercent
Domainsจิวเวล (10)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • maximum_energy_shield_+% Min: 4 Max: 6 Global
 • Tagsการป้องกันjewellery_defense

  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%

  GroupMaximumLifeIncreasePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • maximum_life_+% Min: 4 Max: 6 Global
 • Tagsพลังชีวิต

  เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%

  GroupMaximumManaIncreasePercent
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • maximum_mana_+% Min: 4 Max: 6 Global
 • Tagsมานา