หีบ
Chest
SpectreN
Tagsconstruct, extra_large_height, immobile, is_unarmed, mud_blood, non_attacking, not_dex, not_int, stone_armour
200%พลังชีวิต
+100%เกราะ
200%Ailment Threshold
0 0 0 0ค่าต้านทาน
156%Damage
100%ความแม่นยำ
+5%โอกาสคริติคอล
+130%ตัวคูณคริติคอล
6 ~ 6Attack Distance
1.5 SecondAttack Time
±0%Damage Spread
200%ค่าประสบการณ์
100%Model Size
HarbingerTotemType


Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Totems/TotemBase"

Stats
{
	set_monster_no_drops_or_experience = 0
	set_is_hidden_monster = 1
	harbinger_base_currency_shard_stack_tenths_to_drop = 47
	harbinger_currency_shard_stack_size_+% = 50
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Totems/TotemBase"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Totems/HarbingerTotemChest"] = {
  name = "Chest",
  life = 2,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1.56,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
  },
  modList = {
  },
}
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.