หินเสริม หิน /206
โจมตี ประชิด ฟาด ทุบ คำราม เวท อาคม ตราเวท แชนเนล กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เคออส ธนู กระสุน ชิ่ง สุ่มธาตุ มิเนียน ทุ่นระเบิด กับดัก โทเทม ออร่า เคลื่อนที่ สาปสะกด สาปแช่ง ดีเด่น เสริม พื้นที่ ทริกเกอร์ กาลเวลา พร คริติคอล ประสาน
ชื่อ
หินเสริม Empower (1)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริม Chance to Bleed (1)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Ruthless (1)
ทุบ, เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
หินเสริม Ancestral Call (4)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
หินเสริม Added Fire Damage (8)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Earthbreaker (8)
โจมตี, ประชิด, ทุบ, พื้นที่, เสริม, โทเทม
หินเสริม Flamewood (8)
เสริม, โทเทม, เวท, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ทริกเกอร์
หินเสริม Knockback (8)
เสริม
หินเสริม Life Gain on Hit (8)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Lifetap (8)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Maim (8)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Melee Splash (8)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
หินเสริม Ballista Totem (8)
ธนู, กระสุน, เสริม, โทเทม
หินเสริม Spell Totem (8)
เสริม, เวท, โทเทม
หินเสริม Stun (8)
เสริม
หินเสริม Bloodlust (18)
โจมตี, กายภาพ, เสริม, ประชิด
หินเสริม Cold to Fire (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, เสริม
หินเสริม Cruelty (18)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stun (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี
หินเสริม Iron Grip (18)
กระสุน, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Iron Will (18)
เวท, เสริม
หินเสริม Damage on Full Life (18)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Melee Physical Damage (18)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
หินเสริม Rage (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี
หินเสริม Shockwave (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
หินเสริม Volatility (18)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Elemental Damage with Attacks (18)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Arrogance (31)
ออร่า, เสริม
หินเสริม Bloodthirst (31)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Controlled Blaze (31)
ไฟ, เสริม, ประชิด, โจมตี
หินเสริม Corrupting Cry (31)
พื้นที่, กายภาพ, เสริม, คำราม, กาลเวลา
หินเสริม Divine Blessing (31)
เสริม, ออร่า, กาลเวลา, พร
หินเสริม Fire Penetration (31)
ไฟ, เสริม
หินเสริม Fortify (31)
โจมตี, เสริม, ประชิด
หินเสริม Generosity (31)
เสริม, ออร่า
หินเสริม Guardian's Blessing (31)
เสริม, ออร่า, พร, มิเนียน
หินเสริม Burning Damage (31)
ไฟ, เสริม
หินเสริม Increased Duration (31)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Life Leech (31)
เสริม
หินเสริม Pulverise (31)
พื้นที่, เสริม, ประชิด, โจมตี
หินเสริม Less Duration (31)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Inspiration (31)
คริติคอล, เสริม
หินเสริม Urgent Orders (31)
คำราม, เสริม
หินเสริม Behead (38)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
หินเสริม Brutality (38)
กายภาพ, เสริม
หินเสริม Cast when Damage Taken (38)
เสริม, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Cast on Melee Kill (38)
เสริม, ประชิด, โจมตี, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Eternal Blessing (38)
เสริม, ออร่า, พร
หินเสริม Fist of War (38)
ทุบ, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, เสริม
หินเสริม Multiple Totems (38)
โทเทม, เสริม
หินเสริม Multistrike (38)
โจมตี, ประชิด, เสริม
หินเสริม Trauma (38)
กายภาพ, เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, กาลเวลา
หินเสริมจุติ Added Fire Damage (72)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
หินเสริมจุติ Ancestral Call (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
หินเสริมจุติ Brutality (72)
กายภาพ, เสริม
หินเสริมจุติ Burning Damage (72)
ไฟ, เสริม
หินเสริมจุติ Empower (72)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริมจุติ Fire Penetration (72)
ไฟ, เสริม
หินเสริมจุติ Generosity (72)
เสริม, ออร่า
หินเสริมจุติ Melee Physical Damage (72)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
หินเสริมจุติ Melee Splash (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
หินเสริมจุติ Multistrike (72)
โจมตี, ประชิด, เสริม
หินเสริมจุติ Elemental Damage with Attacks (72)
โจมตี, เสริม
ชื่อ
หินเสริม Enhance (1)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริม Chance to Poison (1)
เคออส, เสริม
หินเสริม Momentum (1)
โจมตี, เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Mirage Archer (4)
ธนู, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Volley (4)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Pierce (4)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Swift Assembly (4)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Added Cold Damage (8)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริม Additional Accuracy (8)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Arrow Nova (8)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
หินเสริม Blind (8)
เสริม
หินเสริม Chance to Flee (8)
เสริม
หินเสริม Faster Attacks (8)
โจมตี, เสริม
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles (8)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Locus Mine (8)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Manaforged Arrows (8)
ธนู, เสริม, ทริกเกอร์
หินเสริม Multiple Traps (8)
เสริม, กับดัก
หินเสริม Trap (8)
เสริม, กับดัก
หินเสริม Void Manipulation (8)
เคออส, เสริม
หินเสริม Block Chance Reduction (18)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Close Combat (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี, กาลเวลา
หินเสริม Culling Strike (18)
เสริม
หินเสริม Deadly Ailments (18)
เสริม
หินเสริม Nightblade (18)
โจมตี, คริติคอล, เสริม
หินเสริม Vicious Projectiles (18)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
หินเสริม Point Blank (18)
กระสุน, โจมตี, เสริม
หินเสริม Sadism (18)
เสริม
หินเสริม Trap and Mine Damage (18)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Cold Penetration (31)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริม Hypothermia (31)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริม Faster Projectiles (31)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Focused Ballista (31)
กระสุน, เสริม, โทเทม
หินเสริม Fork (31)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Ice Bite (31)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริม Charged Traps (31)
คริติคอล, เสริม, กับดัก
หินเสริม Impale (31)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Mana Leech (31)
เสริม
หินเสริม Critical Strike Affliction (31)
คริติคอล, เสริม
หินเสริม Swift Affliction (31)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Second Wind (31)
เสริม
หินเสริม Slower Projectiles (31)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Advanced Traps (31)
กับดัก, เสริม
หินเสริม Barrage (38)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
หินเสริม Cast On Critical Strike (38)
คริติคอล, เสริม, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Cast on Death (38)
เสริม, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Chain (38)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
หินเสริม Withering Touch (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Cluster Traps (38)
กับดัก, เสริม
หินเสริม Greater Multiple Projectiles (38)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Greater Volley (38)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Mark On Hit (38)
เสริม, สาปแช่ง, ทริกเกอร์
หินเสริม Returning Projectiles (38)
เสริม, กระสุน
หินเสริม Vile Toxins (38)
เสริม
หินเสริมจุติ Added Cold Damage (72)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริมจุติ Arrow Nova (72)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
หินเสริมจุติ Cast On Critical Strike (72)
คริติคอล, เสริม, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริมจุติ Chain (72)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
หินเสริมจุติ Cold Penetration (72)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริมจุติ Deadly Ailments (72)
เสริม
หินเสริมจุติ Enhance (72)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริมจุติ Fork (72)
เสริม, กระสุน
หินเสริมจุติ Greater Multiple Projectiles (72)
เสริม, กระสุน
หินเสริมจุติ Swift Affliction (72)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริมจุติ Vicious Projectiles (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
หินเสริมจุติ Void Manipulation (72)
เคออส, เสริม
ชื่อ
หินเสริม Enlighten (1)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริม Arcane Surge (1)
อาคม, เสริม, เวท, กาลเวลา
หินเสริม Elemental Proliferation (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, สายฟ้า, เสริม, พื้นที่
หินเสริม Prismatic Burst (1)
เสริม, เวท, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สุ่มธาตุ, ทริกเกอร์
หินเสริม Spell Cascade (4)
พื้นที่, เวท, เสริม
หินเสริม Infused Channelling (4)
เสริม, แชนเนล, กาลเวลา
หินเสริม Summon Phantasm (4)
เสริม, มิเนียน
หินเสริม Added Lightning Damage (8)
สายฟ้า, เสริม
หินเสริม Combustion (8)
ไฟ, เสริม
หินเสริม Devour (8)
เสริม
หินเสริม Efficacy (8)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Increased Critical Strikes (8)
คริติคอล, เสริม
หินเสริม Infernal (8)
ไฟ, พื้นที่, เสริม, มิเนียน
หินเสริม Minion Damage (8)
เสริม, มิเนียน
หินเสริม Blastchain Mine (8)
เสริม, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Unbound Ailments (8)
เสริม
หินเสริม Concentrated Effect (18)
เสริม, พื้นที่
หินเสริม Controlled Destruction (18)
เวท, คริติคอล, เสริม
หินเสริม Predator (18)
เสริม, มิเนียน, เวท, กาลเวลา
หินเสริม Elemental Focus (18)
เสริม
หินเสริม Faster Casting (18)
เสริม, เวท
หินเสริม Fresh Meat (18)
คริติคอล, เสริม, มิเนียน
หินเสริม Increased Critical Damage (18)
คริติคอล, เสริม
หินเสริม Minion Life (18)
เสริม, มิเนียน
หินเสริม Minion Speed (18)
เคลื่อนที่, เสริม, มิเนียน
หินเสริม Overcharge (18)
สายฟ้า, เสริม
หินเสริม Physical to Lightning (18)
สายฟ้า, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Power Charge On Critical (18)
คริติคอล, เสริม
หินเสริม Sacred Wisps (18)
โจมตี, เสริม, ทริกเกอร์, กาลเวลา, เวท
หินเสริม Trinity (18)
เสริม
หินเสริม Added Chaos Damage (31)
เคออส, เสริม
หินเสริม Archmage (31)
สายฟ้า, อาคม, เสริม, เวท
หินเสริม Blasphemy (31)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
หินเสริม Charged Mines (31)
คริติคอล, เสริม, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Cursed Ground (31)
พื้นที่, กาลเวลา, เสริม, สาปสะกด
หินเสริม Elemental Penetration (31)
เสริม
หินเสริม Energy Leech (31)
เสริม
หินเสริม Feeding Frenzy (31)
เสริม, มิเนียน, กาลเวลา
หินเสริม Intensify (31)
พื้นที่, เวท, เสริม
หินเสริม High-Impact Mine (31)
ทุ่นระเบิด, เสริม, พื้นที่, ออร่า
หินเสริม Impending Doom (31)
เสริม, สาปสะกด, เวท, พื้นที่, เคออส, ทริกเกอร์
หินเสริม Item Rarity (31)
เสริม
หินเสริม Lightning Penetration (31)
สายฟ้า, เสริม
หินเสริม Meat Shield (31)
เสริม, มิเนียน
หินเสริม Innervate (31)
สายฟ้า, เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Pinpoint (31)
เสริม, กระสุน, เวท
หินเสริม Sacrifice (31)
เคออส, เสริม, เวท
หินเสริม Elemental Army (31)
เสริม, มิเนียน
หินเสริม Swiftbrand (31)
ตราเวท, เสริม
หินเสริม Bonechill (38)
น้ำแข็ง, เสริม
หินเสริม Cast when Stunned (38)
เสริม, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Cast while Channelling (38)
เสริม, แชนเนล, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริม Hextouch (38)
เสริม, สาปสะกด, ทริกเกอร์
หินเสริม Decay (38)
เคออส, เสริม
หินเสริม Frigid Bond (38)
น้ำแข็ง, เสริม, ประสาน, กาลเวลา
หินเสริม Unleash (38)
เวท, เสริม
หินเสริม Hexbloom (38)
เสริม, สาปสะกด
หินเสริม Ignite Proliferation (38)
ไฟ, เสริม, พื้นที่
หินเสริม Immolate (38)
ไฟ, เสริม
หินเสริม Increased Area of Effect (38)
เสริม, พื้นที่
หินเสริม Minefield (38)
เสริม, ทุ่นระเบิด
หินเสริม Spell Echo (38)
เวท, เสริม
หินเสริม Spellblade (38)
เสริม, เวท
หินเสริมจุติ Added Chaos Damage (72)
เคออส, เสริม
หินเสริมจุติ Added Lightning Damage (72)
สายฟ้า, เสริม
หินเสริมจุติ Blasphemy (72)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
หินเสริมจุติ Cast While Channelling (72)
เสริม, แชนเนล, เวท, ทริกเกอร์
หินเสริมจุติ Controlled Destruction (72)
เวท, คริติคอล, เสริม
หินเสริมจุติ Hextouch (72)
เสริม, สาปสะกด, ทริกเกอร์
หินเสริมจุติ Elemental Focus (72)
เสริม
หินเสริมจุติ Enlighten (72)
ดีเด่น, เสริม
หินเสริมจุติ Increased Area of Effect (72)
เสริม, พื้นที่
หินเสริมจุติ Lightning Penetration (72)
สายฟ้า, เสริม
หินเสริมจุติ Minion Damage (72)
เสริม, มิเนียน
หินเสริมจุติ Spell Cascade (72)
พื้นที่, เวท, เสริม
หินเสริมจุติ Spell Echo (72)
เวท, เสริม
หินเสริมจุติ Unbound Ailments (72)
เสริม
หินเสริมจุติ Unleash (72)
เวท, เสริม
หินเสริม List /206 ⍟
IconSkillชื่อเลเวลตัวคูณค่าใช้งานและค่าสำรองAdded Tag
!หินเสริม Cast when Damage Taken38250%Triggered, Cooldown
!หินเสริม Cast on Death380%Triggered
!หินเสริม Cast when Stunned38100%Triggered, Cooldown
#หินเสริม Trauma38140%Duration
&หินเสริม Cast on Melee Kill38120%
&หินเสริม Cast On Critical Strike38120%
&หินเสริมจุติ Cast On Critical Strike72120%
&หินเสริม Hextouch38130%
&หินเสริมจุติ Hextouch72130%
*หินเสริม Locus Mine850%RemoteMined, HasReservation
*หินเสริม Hexbloom38140%
*หินเสริม Devour8120%
+หินเสริม Empower1130%
+หินเสริมจุติ Empower72130%
+หินเสริม Enhance1120%
+หินเสริมจุติ Enhance72120%
+หินเสริม Enlighten1100%
+หินเสริมจุติ Enlighten72100%
-หินเสริม Charged Mines31120%
3หินเสริม Multistrike38150%
3หินเสริมจุติ Multistrike72150%
8หินเสริม Second Wind31200%
=หินเสริม Volley4130%
Aหินเสริม Ancestral Call4130%
Aหินเสริมจุติ Ancestral Call72130%
aหินเสริม Divine Blessing31100%Duration, Blessing, ReservationBecomesCost
Aหินเสริม Faster Attacks8110%
aหินเสริม Additional Accuracy8110%
Aหินเสริม Blasphemy31100%HasReservation, TotemCastsWhenNotDetached, TotemCastsAlone, Aura, AuraAffectsEnemies, CanHaveBlessing, Cooldown
aหินเสริม Efficacy8130%
Aหินเสริมจุติ Blasphemy72100%HasReservation, TotemCastsWhenNotDetached, Aura, AuraAffectsEnemies, CanHaveBlessing, Cooldown
Bหินเสริม Arrogance31220%
bหินเสริม Burning Damage31130%
bหินเสริมจุติ Burning Damage72130%
bหินเสริม Point Blank18110%
Bหินเสริม Block Chance Reduction18100%Duration
bหินเสริม Infused Channelling4130%Duration
Bหินเสริม Bonechill38130%
Cหินเสริม Bloodthirst31140%
cหินเสริม Eternal Blessing38100%Blessing
Cหินเสริม Corrupting Cry311000%DamageOverTime, Duration
Cหินเสริม Added Cold Damage8120%
cหินเสริม Chain38150%
Cหินเสริมจุติ Added Cold Damage72120%
cหินเสริมจุติ Chain72150%
cหินเสริม Increased Critical Damage18130%
Cหินเสริม Controlled Destruction18140%
Cหินเสริมจุติ Controlled Destruction72140%
Dหินเสริม Increased Duration31130%
dหินเสริม Less Duration31130%
dหินเสริม Vicious Projectiles18130%
Dหินเสริม Hypothermia31130%
dหินเสริมจุติ Vicious Projectiles72130%
dหินเสริม Minion Damage8140%
Dหินเสริม Decay38120%
dหินเสริมจุติ Minion Damage72140%
eหินเสริม Endurance Charge on Melee Stun18120%
Eหินเสริม Chance to Bleed1120%
eหินเสริม Vile Toxins38130%
Eหินเสริม Increased Area of Effect38130%
eหินเสริม Minion Speed18120%
Eหินเสริมจุติ Increased Area of Effect72130%
Fหินเสริม Added Fire Damage8120%
fหินเสริม Damage on Full Life18130%
Fหินเสริมจุติ Added Fire Damage72120%
fหินเสริม Flamewood8140%
Fหินเสริม Charged Traps31120%
fหินเสริม Faster Casting18110%
Fหินเสริม Elemental Focus18130%
Fหินเสริมจุติ Elemental Focus72130%
fหินเสริม Fresh Meat18140%Buff
fหินเสริม Frigid Bond38140%DamageOverTime, DegenOnlySpellDamage, NonHitChill, Duration
Gหินเสริม Generosity31100%
gหินเสริม Rage18130%
Gหินเสริมจุติ Generosity72100%
gหินเสริม Guardian's Blessing31200%Blessing
Gหินเสริม Arrow Nova8150%Rain
Gหินเสริมจุติ Arrow Nova72150%Rain
Gหินเสริม Summon Phantasm4120%CreatesMinion, MinionsCanExplode
gหินเสริม Energy Leech31130%
hหินเสริม Life Gain on Hit8130%
Hหินเสริม Behead38130%
Hหินเสริม Added Chaos Damage31120%
hหินเสริม Feeding Frenzy31120%Duration
hหินเสริม Predator18130%
Hหินเสริมจุติ Added Chaos Damage72120%
iหินเสริม Iron Grip18110%
iหินเสริม Deadly Ailments18140%
Iหินเสริม Impale31130%
iหินเสริมจุติ Deadly Ailments72140%
iหินเสริม Combustion8130%
Iหินเสริม Ignite Proliferation38130%Area
jหินเสริม Faster Projectiles31120%
Jหินเสริม Slower Projectiles31120%
Jหินเสริม Prismatic Burst1130%
kหินเสริม Knockback8100%
Kหินเสริม Ice Bite31120%
kหินเสริม Mark On Hit38200%Triggered, Cooldown
kหินเสริม Spell Echo38150%
Kหินเสริม Innervate31120%Duration
kหินเสริมจุติ Spell Echo72150%
lหินเสริม Life Leech31110%
Lหินเสริม Bloodlust18140%
lหินเสริม Lesser Multiple Projectiles8130%
Lหินเสริม Cluster Traps38140%
Lหินเสริม Added Lightning Damage8120%
lหินเสริม Elemental Penetration31130%
Lหินเสริมจุติ Added Lightning Damage72120%
Mหินเสริม Melee Physical Damage18130%
mหินเสริม Maim8130%
Mหินเสริมจุติ Melee Physical Damage72130%
mหินเสริม Mana Leech31100%
Mหินเสริม Mirage Archer4130%Duration
Mหินเสริม Minefield38140%
mหินเสริม Immolate38120%
Mหินเสริม Sacred Wisps18140%
nหินเสริม Momentum1110%Duration, Buff
Nหินเสริม Barrage38150%
nหินเสริม Minion Life18120%
Nหินเสริม Arcane Surge1130%Duration
Oหินเสริม Fortify31130%
oหินเสริม Urgent Orders31130%
oหินเสริม Critical Strike Affliction31130%
Oหินเสริม Chance to Poison1120%
oหินเสริม Concentrated Effect18140%
Oหินเสริม Infernal8120%CausesBurning, DamageOverTime
Pหินเสริม Pulverise31130%
Pหินเสริม Greater Multiple Projectiles38150%
pหินเสริม Pierce4120%
Pหินเสริมจุติ Greater Multiple Projectiles72150%
Pหินเสริม Power Charge On Critical18120%
pหินเสริม Spell Cascade4130%
pหินเสริมจุติ Spell Cascade72130%
qหินเสริม Unleash38150%
qหินเสริมจุติ Unleash72150%
rหินเสริม Inspiration31120%
Rหินเสริม Ballista Totem8120%Trappable, Mineable, SummonsTotem, ReservationBecomesCost, TotemsAreBallistae
Rหินเสริม Returning Projectiles38150%
rหินเสริม Swift Affliction31140%
Rหินเสริม Advanced Traps31120%
rหินเสริมจุติ Swift Affliction72140%
Rหินเสริม Item Rarity31100%
rหินเสริม Elemental Army31120%
Sหินเสริม Melee Splash8130%Area
sหินเสริม Shockwave18140%
Sหินเสริมจุติ Melee Splash72130%Area
sหินเสริม Close Combat18140%Duration, Buff
sหินเสริม Increased Critical Strikes8120%
Sหินเสริม Elemental Proliferation1110%Area
tหินเสริม Stun8100%
Tหินเสริม Spell Totem8200%Trappable, Mineable, SummonsTotem, ReservationBecomesCost
Tหินเสริม Lifetap8300%Duration
Tหินเสริม Trap8120%Trapped, ReservationBecomesCost
tหินเสริม Multiple Traps8140%
Tหินเสริม Intensify31140%
tหินเสริม Swiftbrand31130%
Uหินเสริม Brutality38140%
uหินเสริม Ruthless1120%
Uหินเสริมจุติ Brutality72140%
uหินเสริม Nightblade18140%
Uหินเสริม Manaforged Arrows8200%Triggered, Cooldown
Uหินเสริม Unbound Ailments8120%
Uหินเสริมจุติ Unbound Ailments72120%
Vหินเสริม Fire Penetration31130%
vหินเสริม Multiple Totems38140%
Vหินเสริมจุติ Fire Penetration72130%
vหินเสริม Volatility18130%
Vหินเสริม Cold Penetration31130%
vหินเสริม Void Manipulation8130%
Vหินเสริมจุติ Cold Penetration72130%
vหินเสริมจุติ Void Manipulation72130%
Vหินเสริม Lightning Penetration31130%
vหินเสริม Meat Shield31120%
Vหินเสริมจุติ Lightning Penetration72130%
Wหินเสริม Elemental Damage with Attacks18130%
wหินเสริม Iron Will18110%
Wหินเสริมจุติ Elemental Damage with Attacks72130%
Wหินเสริม Trap and Mine Damage18130%
wหินเสริม Withering Touch38130%Duration
Wหินเสริม Cast while Channelling38120%
Wหินเสริมจุติ Cast While Channelling72120%
xหินเสริม Cold to Fire18120%
Xหินเสริม Fist of War38140%
Xหินเสริม Culling Strike18110%
xหินเสริม Blind8110%
Xหินเสริม Sadism18130%
xหินเสริม Physical to Lightning18120%
Xหินเสริม Impending Doom31130%
Yหินเสริม Cruelty18140%Duration
Yหินเสริม Fork31130%
Yหินเสริมจุติ Fork72130%
Yหินเสริม Blastchain Mine850%RemoteMined, HasReservation
Yหินเสริม High-Impact Mine3150%RemoteMined, HasReservation, Area, Aura, AuraAffectsEnemies
yหินเสริม Trinity18140%
Zหินเสริม Controlled Blaze31130%
zหินเสริม Chance to Flee8100%
Zหินเสริม Swift Assembly4110%
Zหินเสริม Overcharge18120%
^หินเสริม Focused Ballista31140%
^หินเสริม Archmage31100%
^หินเสริม Sacrifice31100%
_หินเสริม Cursed Ground31140%PreventHexTransfer
|หินเสริม Earthbreaker8200%SummonsTotem
|หินเสริม Spellblade38130%
«หินเสริม Pinpoint31140%
หินเสริม Greater Volley38150%

Community Wiki

Edit

Support Skill Gems

Support Skill Gems, more commonly referred to as support gems or just supports are an item class used to augment Skill Gemss (or known as "skill gem").

They are socketed in the same way as Skill Gemss, with the difference that they do not give access to another active skill. Instead, they modify any active skill gems in sockets linked to the support gem, while also typically increasing the Mana cost of the skill. The modifications vary based on both the active skill being altered and the support gem, and certain skill gem - support gem combinations will leave the skill unmodified. For instance a Clarity gem linked with Added Fire Damage Support remains unchanged. Please note that gem tags do not determine the supportability.

Multiple skill gems may be linked to a support gem, in which case it will modify all of the skills, and multiple support gems may be linked to a skill gem, in which case it will be modified by all of them. However, if two copies of a support gem are linked to the same skill, only the higher level gem will be used. If a Body Armours contains two copies of a skill gem linked to different sets of support gems, two separate versions of the skill will be available, each with their own modifications. This may be desirable if for instance one version has been modified for single target damage, while another has been modified for area of effect damage. Support Gems add an icon in the form of a coloured letter or symbol to any supported skills' icons on the Skill Bar.

In terms of modifiers, support gems with # gem tag (e.g. fire/minion) DOES NOT benefit from mod such as +1 to Level of all # (e.g. Fire/Minion) Skill Gems, since support [skill] gems is not a [active] skill gem.

Lastly, the "base" Support Skill Gems and Awakened Support Gems are considered the same gem. If socketing Awakened and non-Awakened gems together, only the Awakened gem has effects. This also applies to supporting the active skill with two copies of the same Support Skill Gems. In that case, only the higher level Support Skill Gem has effects.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.