ที่ซ่อน /76 ⍟
Iconชื่อ
ที่ซ่อน Lush
ปลดล็อก: ป่าชัฏสยดสยอง
ที่ซ่อน Robber's Trench
ปลดล็อก: Dig Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Battle-scarred
ปลดล็อก: Promenade Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Coastal
ปลดล็อก: Atoll Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Enlightened
ปลดล็อก: Academy Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Overgrown
ปลดล็อก: Orchard Map
Rarity: Very Rare
ที่ซ่อน Immaculate
ปลดล็อก: Ivory Temple Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Unearthed
ปลดล็อก: Graveyard Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Backstreet
ปลดล็อก: Arcade Map
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Undercity
ปลดล็อก: ท่อน้ำทิ้ง
ที่ซ่อน Excavated
ปลดล็อก: สายแร่คริสตัล
ที่ซ่อน Stately
ปลดล็อก: จัตุรัสโอริอาท, จัตุรัสย่อยยับ
ที่ซ่อน Coral
ปลดล็อก: ถ้ำโทสะ
ที่ซ่อน Baleful
ปลดล็อก: โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
ที่ซ่อน Desert
ปลดล็อก: โอเอซิส
ที่ซ่อน Skeletal
ปลดล็อก: สถานเก็บกระดูก
ที่ซ่อน Luxurious
ปลดล็อก: โรงอาบน้ำ
ที่ซ่อน Cartographer
ปลดล็อก: ห้องทดลองเทมพลาร์
ที่ซ่อน Towering
ที่ซ่อน Corrupted
ที่ซ่อน Innocent
ที่ซ่อน Shaped
ที่ซ่อน Furious
ที่ซ่อน Champion
ที่ซ่อน Indomitable
ที่ซ่อน Morbid
ที่ซ่อน Eclipsed
ที่ซ่อน Ravenous
ที่ซ่อน Sunken
ปลดล็อก: Sunken City Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Celestial
ปลดล็อก: ดินแดนของเชปเปอร์
ที่ซ่อน Divided
ปลดล็อก: The Twilight Temple
Rarity: Rare
ที่ซ่อน Arboreal
ปลดล็อก: Terrace Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Haunted
ปลดล็อก: Haunted Mansion Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Brutal
ปลดล็อก: Tower Map
Rarity: Very Rare
ที่ซ่อน Sanguine
ปลดล็อก: Crimson Temple Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Glacial
ปลดล็อก: Iceberg Map
Rarity: Very Rare
ที่ซ่อน Alpine
ปลดล็อก: Summit Map
Rarity: Very Rare
ที่ซ่อน Doomguard
ที่ซ่อน Sunspire
ที่ซ่อน Glimmerwood
ที่ซ่อน Celestial Nebula
ที่ซ่อน Entombed
ที่ซ่อน Void
ที่ซ่อน Chiyou
ที่ซ่อน Infinite Abyss
ที่ซ่อน Urban Sprawl
ที่ซ่อน Boundless Skies
ที่ซ่อน Endless Sands
ที่ซ่อน Eternal Wasteland
ที่ซ่อน Vast Plains
ที่ซ่อน All at Sea
ที่ซ่อน Glacial Expanse
ที่ซ่อน Thaumaturgical
ที่ซ่อน Yaochi
ที่ซ่อน Humanoid Pet
ที่ซ่อน Nocturnal
ปลดล็อก: Moon Temple Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Primeval
ปลดล็อก: Primordial Blocks Map
Rarity: Extremely Rare
ที่ซ่อน Ritualist
ที่ซ่อน Crucible
ที่ซ่อน Tavern
ที่ซ่อน Azurite Cavern
ที่ซ่อน Synthesis
ที่ซ่อน Redeemer
ที่ซ่อน Cataclysmic
ที่ซ่อน Black Void
ที่ซ่อน Ancestral
ที่ซ่อนของผู้คุมกาลเวลา
ที่ซ่อนสุสานแสงผี
ที่ซ่อน Polaric
ที่ซ่อน Seething
ที่ซ่อนสมุดแผนที่
ที่ซ่อน Tangled
ที่ซ่อน Searing
ที่ซ่อน ExileCon 2023
ที่ซ่อนเตาหลอมแห่งไททัน
ที่ซ่อนบททดสอบแห่งบรรพชน
เวย์พอยน์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เวย์พอยน์ หน้าต่างช่วยเหลือ

Community Wiki

Edit

Hideout

A hideout is a special area players can design for themselves. Hideouts can first be unlocked after freeing Helena in Act 2, who will let you change hideouts and help find new ones. Players can invite masters, Helena, Navali, Kirac and former league-specific NPCs Sister Cassia, Tane] to their hideout. Player can also and decorate hideout with decorations. Decorations are bought from the masters for special earnable currency called "Favour".

Hideouts can be visited using the /hideout command while in town, or from any waypoint. The waypoint for the hideout is found in the bottom right corner of the map, but only appears for players when they are at a waypoint.

Unlocking hideouts

When first finding a hideout, it must be fully cleared of all monsters in it. Afterwards, the tileset for the hideout is unlocked.

Note: Even after clearing the monsters inside the hideout, other players can come in afterwards to unlock it.[confirmation needed]

Decorations

It is possible to buy various decorations (a maximum of 750) for favour from the masters in the hideout or from masters in towns. By pressing the "Hideout"-button players can see the Decorations available. By pressing the "Edit"-button players can move the decorations and rotate them around.

Hover over the "i"-button in the Editing-Menu to get the following instructions.

  • To move an object, drag it or press the arrow keys.
  • To rotate an object, drag between the two circles or press R/Shift+R.
  • To rotate an object exactly 90°, use CTRL+R/CTRL+ALT+R.
  • To flip an object, use F.
  • To change the variation of a decoration, use the mousewheel or press Page Up/Page Down.
  • To reclaim an object, select it and press Delete.
  • When finished, click the Done button.

Visitors

Players can visit someone else's hideout by right clicking on the desired player's name and choosing "Visit Hideout".

It's possible to control who can do this via tickboxes at the bottom of the hideout stash. Players can separately allow or disallow friends, guild members, or party members.

Visitors can sell at masters, but cannot buy, and cannot use any crafting benches.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.