Sunprism ซีรี่ส์ของแฟชั่น /6 ⍟

Sunprism ซีรี่ส์ของแฟชั่น /6 ⍟

Iconชื่อ
Sunprism Weapon
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Sunprism Weapon


Sunprism Weapon
Sunprism Shield
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินโล่ที่สวมเป็น Sunprism Shield


Sunprism Shield
Sunprism Herald Effect
สินค้าแฟชั่น
Herald จะมีเอฟเฟค Sunprism


Sunprism Herald Effect
Sunprism Cat Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Sunprism Cat Pet
Sunprism Cat Premium Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ

Sunprism Cat Premium Pet
Sunprism Cat Premium Expired Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ

Sunprism Cat Premium Expired Pet