แฟชั่นติดหลัง Zenith I
สินค้าแฟชั่น
ติด แฟชั่นติดหลัง Zenith ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Zenith Back Attachment I
แฟชั่นติดหลัง Zenith I MicrotransactionZenithBackAttachment1 /12
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Zenith Back Attachment I
BaseType แฟชั่นติดหลัง Zenith I
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionZenithBackAttachment1
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ส่งผลกับเสื้อเกราะ
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าZenith
IconArt/2DItems/Effects/Wings/ZenithBackAttachment1
แฟชั่นแฟชั่นติดหลัง
ReferenceCommunity Wiki
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.