พื้นที่ส่งผล, ค่าต้านทานธาตุ
คลาสเสริม: Saboteur
ตัวละคร: Shadow
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +6%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
Area of Effect, Elemental Resistances
พื้นที่ส่งผล, ค่าต้านทานธาตุ Attr /15 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
IDAscendancySaboteur5
IconArt/2DArt/SkillIcons/passives/Saboteur/ElementalDamageElementalResistance.png
isKeystonefalse
isNotablefalse
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
isBlightedfalse
isJewelSocketfalse
isMasteryfalse
isProxyfalse
isUsedtrue
isRoyalefalse
AscendancyIDSaboteur
PassiveSkillsHash63135
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.