อุปราชอาบเพลิง Implicit

อุปราชอาบเพลิง Implicit

15759300ความเร็วเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #%
15752790เพิ่มความเร็วในการกระทำ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการกระทำ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการกระทำ #%
457516740ทิ้ง พื้นแผดเผา # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นแผดเผา # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นแผดเผา # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ทิ้ง พื้นเปราะ # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นเปราะ # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นเปราะ # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ทิ้ง พื้นอ่อนแรง # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นอ่อนแรง # วินาที ขณะเคลื่อนที่
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ทิ้ง พื้นอ่อนแรง # วินาที ขณะเคลื่อนที่
15759300ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ไฟ +#%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน ไฟ +#%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน ไฟ +#%
15759300ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทานค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
15759300ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
15756510เคออส ค่าต้านทานค่าต้านทาน เคออส +#%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน เคออส +#%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน เคออส +#%
15759300ความเสียหายเพิ่มความเสียหาย #% ต่อจำนวน Endurance Charge
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเสียหาย #% ต่อจำนวน Endurance Charge
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเสียหาย #% ต่อจำนวน Endurance Charge
15755580ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
15756510ความเร็วเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม #%
15756510นักเวทเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท #%
907516740เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมไฟ ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมไฟ ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมไฟ ของคุณ #%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมน้ำแข็ง ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมน้ำแข็ง ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมน้ำแข็ง ของคุณ #%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมสายฟ้า ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมสายฟ้า ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมสายฟ้า ของคุณ #%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมหิน ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมหิน ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมหิน ของคุณ #%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมเคออส ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมเคออส ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมเคออส ของคุณ #%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมซากศพ ของคุณ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมซากศพ ของคุณ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมซากศพ ของคุณ #%
45758370เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering) มีผล เพิ่มขึ้น #%
15756510ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
15756510ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
15756510ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
15754650มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง #%
15752790เพิ่มผลของสถานะ เร่งราวี #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของสถานะ เร่งราวี #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของสถานะ เร่งราวี #%
14322075Total
ผู้กลืนกินโลกา Implicit

ผู้กลืนกินโลกา Implicit

15759300พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต #%
15759300เพิ่มค่าเกราะ #% จาก หมวกกับถุงมือ ที่สวมใส่
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มค่าเกราะ #% จาก หมวกกับถุงมือ ที่สวมใส่
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มค่าเกราะ #% จาก หมวกกับถุงมือ ที่สวมใส่
457516740elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น #%
15755580physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
15755580physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็งนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
15755580physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้านำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
15755580physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
15759300พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge
15759300เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง #%
307510230เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง #%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ #%
15756510ความเร็วเพิ่มความเร็วในการ คำราม #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการ คำราม #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มความเร็วในการ คำราม #%
1207522320คำรามเรียกความแข็งแกร่ง (Enduring Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ คำรามเรียกความแข็งแกร่ง (Enduring Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ คำรามเรียกความแข็งแกร่ง (Enduring Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามแห่งบรรพชน (Ancestral Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามแห่งบรรพชน (Ancestral Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ การโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย คำรามแห่งบรรพชน (Ancestral Cry) สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
เพิ่มผลของบัฟของ คำรามรวมทัพ (Rallying Cry) #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟของ คำรามรวมทัพ (Rallying Cry) #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟของ คำรามรวมทัพ (Rallying Cry) #%
เพิ่มผลของบัฟของ คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry) #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟของ คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry) #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของบัฟของ คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry) #%
คำรามแห่งโลกันต์ (Infernal Cry) มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ คำรามแห่งโลกันต์ (Infernal Cry) มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ คำรามแห่งโลกันต์ (Infernal Cry) มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น #%
คำรามแม่ทัพ (General's Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ คำรามแม่ทัพ (General's Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ คำรามแม่ทัพ (General's Cry) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น #%
15754650ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ #%
15756510bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
15756510poison เคออส เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
15752790เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล #%
ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล #%
ขณะที่ บอสแผนที่สูงสุด ปรากฏกายต่อคุณ เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล #%
13578075Total
Vaal Orb ถูก Corrupt Implicit /22

Vaal Orb ถูก Corrupt Implicit /22

3752500ป้องกันค่าเกราะ +# ขณะอยู่กับที่
3752500ป้องกันอัตราการหลบหลีก ของตัวละคร +# ขณะเคลื่อนที่
111000โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +#%
1601000โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +#% ขณะเคลื่อนที่
111000หินสกิลเลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ #
156500ได้รับสกิล ว่องไว (Haste) เลเวล #
1601000จำนวน Endurance Charge สูงสุด #
11500ความเร็วเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #%
1601000พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่
1201000หินสกิลเลเวลของ หินสกิลกาลเวลา ที่ใส่ #
1201000หินสกิลเลเวลของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ #
1201000ออร่า หินสกิลเลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ #
1201000นักเวท หินสกิล คำสาปเลเวลของ หินสกิลสาป ที่ใส่ #
1201000หินสกิลเลเวลของ หินสกิลกับดักหรือทุ่นระเบิด ที่ใส่ #
1201000หินสกิลเลเวลของ หินสกิลคำราม ที่ใส่ #
1201000หินสกิลเลเวลของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ #
111000พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%
111000ป้องกันเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%
2000075Total
รองเท้า Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

รองเท้า Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

Item ClassesMods
รองเท้า
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • รองเท้า Synthesis Implicit

  รองเท้า Synthesis Implicit

  5480พลังชีวิตมานา พลังชีวิตพลังชีวิตสูงสุด +#
  2150พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%
  10480พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที
  4240พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที
  5480พลังชีวิตมานา มานามานาสูงสุด +#
  3240พลังชีวิตมานา มานาเพิ่มมานาสูงสุด #%
  4480พลังชีวิตมานา มานาเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา #%
  ฟื้นฟูมานา # ต่อวินาที
  3240พลังชีวิตมานา มานาค่าใช้งานมานา สุทธิ ของ สกิล #
  3240พลังชีวิตมานา มานาลดค่าใช้งานมานา ของ สกิล #%
  14480ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ไฟ #%
  ค่าต้านทาน ไฟ +#%
  4600ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด #%
  14480ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทานค่าต้านทาน น้ำแข็ง #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
  14480ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานค่าต้านทาน สายฟ้า #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
  10240เคออส ค่าต้านทานค่าต้านทาน เคออส +#%
  3360ธาตุ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%
  6480เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค #%
  1650ป้องกันUnwavering Stance
  3360ธาตุ เจ็บป่วยลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ #%
  3360ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
  3360ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
  2480ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง #%
  3360ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
  2480ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยเพิ่มผลของสถานะ ช็อค #%
  3240elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ #%
  6480poison เคออส เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
  3360bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
  1550elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟเพิ่มความเสียหาย ไฟ #% ต่อ Strength # หน่วย
  15240ค่าคุณสมบัติStrength +#
  15240ค่าคุณสมบัติDexterity +#
  1160ค่าคุณสมบัติเพิ่ม Dexterity #%
  15240ค่าคุณสมบัติIntelligence +#
  1160ค่าคุณสมบัติเพิ่ม Intelligence #%
  3240ค่าคุณสมบัติค่าคุณสมบัติทั้งหมด +#
  60480ป้องกันเพิ่มค่าเกราะ #%
  เพิ่มอัตราการหลบหลีก #%
  เพิ่มโล่พลังงาน #%