ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, fire_affinity, is_daemon, is_unarmed, plate_armour, puncturing_weapon, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
GhostPirateDaemonTreasureHunter
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
MasterTHGhostOrb
Damage, Area, Fire, Spell, Triggerable, AreaSpell
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 406.5 ถึง 496.8
ยิงกระสุน เพิ่มเติม 6 ลูก
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 85%
is area damage [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/GhostPirateDaemonTreasureHunter"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "MasterTHGhostOrb",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MasterTHGhostOrb"] = {
  name = "MasterTHGhostOrb",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "number_of_additional_projectiles",
    "base_movement_velocity_+%",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0.89999997615814, 1.1000000238419, 6, -85, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, non_attacking, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
SummonRavenDaemon
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
ScarecrowDaemonSummonRaven
Spell, Multicastable, Triggerable, Trappable, Totemable, Mineable
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 6 วินาที
alternate minion [242]
minion dies when parent deleted [1]
monster no drops or experience [1]
number of monsters to summon [1]
summon specific monsters radius +% [-50]
summoned monsters are minions [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/SummonRavenDaemon"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "ScarecrowDaemonSummonRaven",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["ScarecrowDaemonSummonRaven"] = {
  name = "ScarecrowDaemonSummonRaven",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "number_of_monsters_to_summon",
    "alternate_minion",
    "summon_specific_monsters_radius_+%",
    "summoned_monsters_are_minions",
    "monster_no_drops_or_experience",
    "minion_dies_when_parent_deleted",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 242, -50, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, non_attacking, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
SummonRavenDaemonChampion
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
ScarecrowDaemonSummonRaven
Spell, Multicastable, Triggerable, Trappable, Totemable, Mineable
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 6 วินาที
alternate minion [242]
minion dies when parent deleted [1]
monster no drops or experience [1]
number of monsters to summon [1]
summon specific monsters radius +% [-50]
summoned monsters are minions [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/SummonRavenDaemonChampion"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "ScarecrowDaemonSummonRaven",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["ScarecrowDaemonSummonRaven"] = {
  name = "ScarecrowDaemonSummonRaven",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "number_of_monsters_to_summon",
    "alternate_minion",
    "summon_specific_monsters_radius_+%",
    "summoned_monsters_are_minions",
    "monster_no_drops_or_experience",
    "minion_dies_when_parent_deleted",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 242, -50, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, fire_affinity, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
SummonMagmaOrbNovaDaemon
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
AxisBossMagmaOrb
Spell, Damage, Area, Trappable, Mineable, Totemable, Triggerable, Fire, Projectile, ProjectilesFromUser, Multicastable, Chains, CanRapidFire, AreaSpell
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
โอกาสคริติคอล: 5%
เวลาร่าย: 0.7 วินาที
ปล่อยลูกไฟที่สร้างความเสียหาย พื้นที่ เมื่อตกถึงพื้น สกิลนี้จะเด้งไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเสียหายหลายครั้ง
สร้างความเสียหาย ไฟ 1355 ถึง 2032
ยิงกระสุน เพิ่มเติม 5 ลูก
ชิ่ง +3 ครั้ง
ยิงกระสุนเป็นวงกลม
เพิ่มความเร็วในการร่าย 30%
base is projectile [1]
is area damage [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/SummonMagmaOrbNovaDaemon"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "AxisBossMagmaOrb",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AxisBossMagmaOrb"] = {
  name = "Rolling Magma",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Lob a fiery orb that deals area damage as it hits the ground. The skill chains, bouncing forward to deal damage multiple times.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Chains] = true,
    [SkillType.CanRapidFire] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.7,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "number_of_additional_projectiles",
    "base_cast_speed_+%",
    "number_of_chains",
    "is_area_damage",
    "base_is_projectile",
    "projectiles_nova",
  },
  levels = {
    [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 5, 30, 3, critChance = 5, levelRequirement = 55, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, non_attacking, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
SummonIonCannonDaemon
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
AxisBossSummonIonCannon
Spell, Multicastable, Triggerable
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 0.5 วินาที
alternate minion [221]
minion dies when parent deleted [1]
number of monsters to summon [1]
summon specific monsters radius +% [-90]
summoned monsters are minions [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/SummonIonCannonDaemon"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "AxisBossSummonIonCannon",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AxisBossSummonIonCannon"] = {
  name = "AxisBossSummonIonCannon",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.25,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "alternate_minion",
    "number_of_monsters_to_summon",
    "summon_specific_monsters_radius_+%",
    "summoned_monsters_are_minions",
    "minion_dies_when_parent_deleted",
  },
  levels = {
    [1] = {221, 1, -90, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, ghost_armour, has_one_hand_sword, has_one_handed_melee, is_daemon, lightning_affinity, ranged, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±20%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
DaemonDamageRange
Metadata
LightningWhipGroundLightningMapBoss
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
StormflayLightningStrike
Spell, Lightning, Projectile, Damage, ProjectilesNotFromUser
เวลาร่าย: 1 วินาที
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 2151 ถึง 3227
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
ระยะเวลาพื้นฐาน 3 วินาที
ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
ยิงกระสุนเป็นวงกลม
ลดความเร็วกระสุน 90%
show number of projectiles [1]
total projectile spread angle override [70]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/LightningWhipGroundLightningMapBoss"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Sword",
  skillList = {
    "StormflayLightningStrike",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["StormflayLightningStrike"] = {
  name = "StormflayLightningStrike",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Lightning] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.ProjectilesNotFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "number_of_additional_projectiles",
    "total_projectile_spread_angle_override",
    "base_projectile_speed_+%",
    "base_skill_effect_duration",
    "show_number_of_projectiles",
    "projectiles_nova",
    "always_pierce",
  },
  levels = {
    [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2, 70, -90, 3000, levelRequirement = 68, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    [2] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2, 70, -90, 3000, levelRequirement = 69, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
Daemon
SpectreN
Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, non_attacking, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
LightningWhipBossMapDaemon
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
SummonKamikazeLightningDemon
Spell, Multicastable, Triggerable, Trappable, Totemable, Mineable
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 11 วินาที
alternate minion [158]
minion dies when parent dies [1]
number of monsters to summon [3]
summon specific monsters radius +% [100]
summoned monsters are minions [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/LightningWhipBossMapDaemon"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "SummonKamikazeLightningDemon",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["SummonKamikazeLightningDemon"] = {
  name = "SummonKamikazeLightningDemon",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "alternate_minion",
    "number_of_monsters_to_summon",
    "summon_specific_monsters_radius_+%",
    "summoned_monsters_are_minions",
    "minion_dies_when_parent_dies",
  },
  levels = {
    [1] = {158, 3, 100, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
ปีศาจ
is beyond monster daemon [1]
Daemon
SpectreN
Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, fire_affinity, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
พลังชีวิต
100%
Ailment Threshold
100%
ค่าต้านทาน
0 0 0 0
Damage
100%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 6
Attack Time
1 Second
Damage Spread
±0%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
Daemon
Metadata
BeyondDemonDaemonFlameblast
IsSummoned
Y
เลเวล
68
พลังชีวิต
6,433
ค่าเกราะ
28,790
การหลบหลีก
4,739
โล่พลังงาน
0
Damage
374
ความเสียหายเวท
374
ความแม่นยำ
290
Attack Time
1
ค่าประสบการณ์
10,255
Ailment Threshold
6,433
Chill
20
Shock
20
Brittle
115
Scorch
20
Sap
56
BeyondDemonVaalFlameblast
Spell, Damage, Area, Totemable, Vaal, Fire, AreaSpell
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 50%
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 1.8 วินาที
กำหนดเป้าหมายในพื้นที่และสะสมสร้างการระเบิดขนาดใหญ่ ความเร็วการสะสมจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการร่าย การระเบิดจะเกิดขึ้นหลังจากถึง 10 ขั้น
สร้างความเสียหาย ไฟ 385.1 ถึง 577.7
ลดความเร็วในการร่าย 50%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 100%
เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 110% ต่อจำนวนสเตจ
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย อีก 110% ต่อจำนวนสเตจ
active skill area of effect radius +% final [49]
is area damage [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonFlameblast"] = {
  name = "Daemon",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "BeyondDemonVaalFlameblast",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["BeyondDemonVaalFlameblast"] = {
  name = "Vaal Flameblast",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Targets an area and builds up a large explosion. The build-up speed is based on cast speed. The explosion occurs after it reaches 10 stacks.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Vaal] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "charged_blast_spell_damage_+%_final_per_stack",
    "base_cast_speed_+%",
    "base_chance_to_ignite_%",
    "flameblast_ailment_damage_+%_final_per_stack",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0.25, 0.44999998807907, 14, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [2] = {0.27000001072884, 0.47999998927116, 16, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 5, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [3] = {0.28999999165535, 0.50999999046326, 18, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 8, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [4] = {0.31000000238419, 0.54000002145767, 20, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 10, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [5] = {0.33000001311302, 0.56999999284744, 22, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 13, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [6] = {0.34999999403954, 0.60000002384186, 23, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 16, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [7] = {0.37999999523163, 0.63999998569489, 25, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 19, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [8] = {0.40999999642372, 0.68000000715256, 26, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 22, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [9] = {0.43999999761581, 0.72000002861023, 28, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 25, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [10] = {0.46999999880791, 0.75999999046326, 29, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 28, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [11] = {0.5, 0.80000001192093, 31, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 32, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [12] = {0.52999997138977, 0.83999997377396, 32, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 36, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [13] = {0.56000000238419, 0.87999999523163, 34, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 40, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [14] = {0.58999997377396, 0.9200000166893, 35, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 44, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [15] = {0.62000000476837, 0.95999997854233, 37, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [16] = {0.64999997615814, 1, 38, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 50, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [17] = {0.68000000715256, 1.039999961853, 40, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 53, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [18] = {0.70999997854233, 1.0800000429153, 41, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 56, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [19] = {0.74000000953674, 1.1200000047684, 43, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 59, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [20] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 44, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 62, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [21] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 46, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 64, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [22] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 47, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 66, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [23] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 49, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 68, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [24] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 50, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 69, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [25] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 52, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 70, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [26] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 53, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 71, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [27] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 55, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 72, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [28] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 56, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 73, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [29] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 58, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 74, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [30] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 59, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 75, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [31] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 61, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 76, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [32] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 62, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 77, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [33] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 64, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 78, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [34] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 65, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 79, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [35] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 66, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 80, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [36] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 67, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 81, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    [37] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 68, 110, -50, 100, 110, levelRequirement = 82, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
  },
}
is beyond monster daemon [1]
IdIsBeyondMonsterDaemon
FamilyMonsterIsBeyondMonster
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • ปีศาจ
  is beyond monster daemon [1]
  Daemon
  SpectreN
  Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, fire_affinity, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BeyondDemonDaemonFlameblast2
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  BeyondDemonVaalFlameblast2
  Spell, Damage, Area, Totemable, Vaal, Fire, AreaSpell
  วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 50%
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  คูลดาวน์: 0.5 วินาที
  กำหนดเป้าหมายในพื้นที่และสะสมสร้างการระเบิดขนาดใหญ่ ความเร็วการสะสมจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการร่าย การระเบิดจะเกิดขึ้นหลังจากถึง 10 ขั้น
  สร้างความเสียหาย ไฟ 385.1 ถึง 577.7
  เพิ่มความเร็วในการร่าย 35%
  มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 100%
  เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 110% ต่อจำนวนสเตจ
  เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย อีก 110% ต่อจำนวนสเตจ
  active skill area of effect radius +% final [49]
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  
  Actor
  {	
  	basic_action = "ChangeToStance1"
  	basic_action = "ChangeToStance2"
  }
  
  Stats
  {
  	set_mana_regeneration_rate_per_minute_% = 800
  	set_base_maximum_mana = 200
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonFlameblast2"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "BeyondDemonVaalFlameblast2",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonVaalFlameblast2"] = {
    name = "Vaal Flameblast",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Targets an area and builds up a large explosion. The build-up speed is based on cast speed. The explosion occurs after it reaches 10 stacks.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Vaal] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "charged_blast_spell_damage_+%_final_per_stack",
      "base_cast_speed_+%",
      "base_chance_to_ignite_%",
      "flameblast_ailment_damage_+%_final_per_stack",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.25, 0.44999998807907, 14, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [2] = {0.27000001072884, 0.47999998927116, 16, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 5, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [3] = {0.28999999165535, 0.50999999046326, 18, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 8, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [4] = {0.31000000238419, 0.54000002145767, 20, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 10, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [5] = {0.33000001311302, 0.56999999284744, 22, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 13, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [6] = {0.34999999403954, 0.60000002384186, 23, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 16, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [7] = {0.37999999523163, 0.63999998569489, 25, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 19, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [8] = {0.40999999642372, 0.68000000715256, 26, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 22, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [9] = {0.43999999761581, 0.72000002861023, 28, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 25, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [10] = {0.46999999880791, 0.75999999046326, 29, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 28, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [11] = {0.5, 0.80000001192093, 31, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 32, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [12] = {0.52999997138977, 0.83999997377396, 32, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 36, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [13] = {0.56000000238419, 0.87999999523163, 34, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 40, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [14] = {0.58999997377396, 0.9200000166893, 35, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 44, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [15] = {0.62000000476837, 0.95999997854233, 37, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [16] = {0.64999997615814, 1, 38, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 50, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [17] = {0.68000000715256, 1.039999961853, 40, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 53, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [18] = {0.70999997854233, 1.0800000429153, 41, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 56, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [19] = {0.74000000953674, 1.1200000047684, 43, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 59, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [20] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 44, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 62, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [21] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 46, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 64, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [22] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 47, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 66, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [23] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 49, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 68, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [24] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 50, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 69, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [25] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 52, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 70, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [26] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 53, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 71, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [27] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 55, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 72, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [28] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 56, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 73, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [29] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 58, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 74, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [30] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 59, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 75, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [31] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 61, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 76, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [32] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 62, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 77, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [33] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 64, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 78, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [34] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 65, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 79, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [35] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 66, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 80, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [36] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 67, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 81, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
      [37] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 68, 110, 35, 100, 110, levelRequirement = 82, statInterpolation = {3, 3, 1}, cost = { }, },
    },
  }
  
  is beyond monster daemon [1]
  IdIsBeyondMonsterDaemon
  FamilyMonsterIsBeyondMonster
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • ปีศาจ
  Daemon
  SpectreN
  Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, fire_affinity, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BossDaemonStrMissionFlameCall
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  StrMissionTotemBossFlameCall
  Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, Multicastable, Lightning, Cascadable, CanRapidFire, AreaSpell
  เรียกสายฟ้า (Storm Call)
  เวลาร่าย: 0.5 วินาที
  ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง หลังจากระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมาย สร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆ และทำให้เกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณได้ร่ายไว้ด้วย
  ระยะเวลาพื้นฐาน 3 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1047 ถึง 1571
  เพิ่มความเร็วในการร่าย 100%
  active skill area of effect radius +% final [-31]
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  
  Actor
  {	
  	basic_action = "ChangeToStance1"
  	basic_action = "ChangeToStance2"
  }
  
  Stats
  {
  	set_mana_regeneration_rate_per_minute_% = 400
  	set_base_maximum_mana = 200
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BossDaemonStrMissionFlameCall"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "StrMissionTotemBossFlameCall",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["StrMissionTotemBossFlameCall"] = {
    name = "Storm Call",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Sets a marker at a location. After a short duration, lightning strikes the marker, dealing damage around it and causing lightning strikes at any other markers you've cast.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Multicastable] = true,
      [SkillType.Lightning] = true,
      [SkillType.Cascadable] = true,
      [SkillType.CanRapidFire] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.5,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "base_cast_speed_+%",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 3000, 100, -31, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  
  ปีศาจ
  Daemon
  SpectreN
  Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, lightning_affinity, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BossDaemonStrMissionStormCall
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  StrMissionNecroBossStormCall
  Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, Multicastable, Lightning, Cascadable, CanRapidFire, AreaSpell
  เรียกสายฟ้า (Storm Call)
  เวลาร่าย: 0.5 วินาที
  ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง หลังจากระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมาย สร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆ และทำให้เกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณได้ร่ายไว้ด้วย
  สร้างความเสียหาย สายฟ้า 1178 ถึง 1768
  ระยะเวลาพื้นฐาน 3 วินาที
  เพิ่มความเร็วในการร่าย 100%
  active skill area of effect radius +% final [-31]
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  
  Actor
  {	
  	basic_action = "ChangeToStance1"
  	basic_action = "ChangeToStance2"
  }
  
  Stats
  {
  	set_mana_regeneration_rate_per_minute_% = 400
  	set_base_maximum_mana = 200
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BossDaemonStrMissionStormCall"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "StrMissionNecroBossStormCall",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["StrMissionNecroBossStormCall"] = {
    name = "Storm Call",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Sets a marker at a location. After a short duration, lightning strikes the marker, dealing damage around it and causing lightning strikes at any other markers you've cast.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Multicastable] = true,
      [SkillType.Lightning] = true,
      [SkillType.Cascadable] = true,
      [SkillType.CanRapidFire] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.5,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_lightning_damage",
      "spell_maximum_base_lightning_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "base_cast_speed_+%",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 3000, 100, -31, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  
  ปีศาจ
  is beyond monster daemon [1]
  Daemon
  SpectreN
  Tagsนักเวท, cold_affinity, extra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BeyondDemonDaemonFrostCall
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  BeyondDemonFrostCall
  Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, Multicastable, Lightning, Cascadable, CanRapidFire, AreaSpell
  เรียกสายฟ้า (Storm Call)
  เวลาร่าย: 0.5 วินาที
  ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง หลังจากระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมาย สร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆ และทำให้เกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณได้ร่ายไว้ด้วย
  สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 1028 ถึง 1542
  ระยะเวลาพื้นฐาน 2 วินาที
  ลดความเร็วในการร่าย 60%
  active skill area of effect radius +% final [-31]
  is area damage [1]
  BeyondDemonFrostCall2
  Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, Multicastable, Lightning, Cascadable, CanRapidFire, AreaSpell
  เรียกสายฟ้า (Storm Call)
  เวลาร่าย: 0.5 วินาที
  ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง หลังจากระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมาย สร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆ และทำให้เกิดฟ้าผ่าที่เครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณได้ร่ายไว้ด้วย
  สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 1028 ถึง 1542
  ระยะเวลาพื้นฐาน 2 วินาที
  ลดความเร็วในการร่าย 60%
  active skill area of effect radius +% final [-31]
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  
  Stats
  {
  	set_mana_regeneration_rate_per_minute_% = 2400
  	set_base_maximum_mana = 200
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/Daemon"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonFrostCall"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "BeyondDemonFrostCall",
      "BeyondDemonFrostCall2",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonFrostCall"] = {
    name = "Storm Call",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Sets a marker at a location. After a short duration, lightning strikes the marker, dealing damage around it and causing lightning strikes at any other markers you've cast.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Multicastable] = true,
      [SkillType.Lightning] = true,
      [SkillType.Cascadable] = true,
      [SkillType.CanRapidFire] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.5,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_cold_damage",
      "spell_maximum_base_cold_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "base_cast_speed_+%",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2500, -75, -31, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
      [2] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2000, -60, -31, levelRequirement = 51, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
      [3] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 1750, -50, -31, levelRequirement = 71, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonFrostCall2"] = {
    name = "Storm Call",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Sets a marker at a location. After a short duration, lightning strikes the marker, dealing damage around it and causing lightning strikes at any other markers you've cast.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Multicastable] = true,
      [SkillType.Lightning] = true,
      [SkillType.Cascadable] = true,
      [SkillType.CanRapidFire] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.5,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_cold_damage",
      "spell_maximum_base_cold_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "base_cast_speed_+%",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2500, -75, -31, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
      [2] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 2000, -60, -31, levelRequirement = 51, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
      [3] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 1750, -50, -31, levelRequirement = 71, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
    },
  }
  
  is beyond monster daemon [1]
  IdIsBeyondMonsterDaemon
  FamilyMonsterIsBeyondMonster
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • ปีศาจ
  is beyond monster daemon [1]
  Daemon
  SpectreN
  Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BeyondDemonDaemonDesecrate
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  BeyondDemonDesecrate
  Spell, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, DamageOverTime, Multicastable, Chaos, Cascadable, AreaSpell
  วิชาผิดผี (Desecrate)
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  นำความเสื่อมมาแก่พื้นดินให้เป็น พื้นเสื่อมทราม พร้อมกับอัญเชิญ ศพ แล้วสร้างความเสียหาย เคออส ต่อศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ ศพจะถูกเลือกจาก มอนสเตอร์ในด่านหรือสเปคเตอร์ ที่อยู่ในอินสแตนซ์นี้
  สร้างความเสียหาย เคออส พื้นฐาน 286.4 ต่อวินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 12 วินาที
  เพิ่มความเร็วในการร่าย 65%
  เรียก 3 ศพ
  เรียกศพสูงสุดที่เลเวล 100
  มีจำนวน ศพ ได้สูงสุด 10 ศพ
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonDesecrate"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "BeyondDemonDesecrate",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonDesecrate"] = {
    name = "Desecrate",
    hidden = true,
    color = "2",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Desecrates the ground, summoning corpses and dealing chaos damage to all enemies in the area. The corpses will be chosen from the monsters in the current area and any Spectres that have existed in this instance.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.DamageOverTime] = true,
      [SkillType.Multicastable] = true,
      [SkillType.Chaos] = true,
      [SkillType.Cascadable] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "base_chaos_damage_to_deal_per_minute",
      "base_skill_effect_duration",
      "desecrate_number_of_corpses_to_create",
      "desecrate_corpse_level",
      "base_cast_speed_+%",
      "desecrate_maximum_number_of_corpses",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {1, 12000, 3, 100, 65, 10, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3}, cost = { }, },
    },
  }
  
  is beyond monster daemon [1]
  IdIsBeyondMonsterDaemon
  FamilyMonsterIsBeyondMonster
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • ปีศาจ
  is beyond monster daemon [1]
  Daemon
  SpectreN
  Tagsนักเวท, extra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, lightning_affinity, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BeyondDemonDaemonVaalStormCall
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  BeyondDemonVaalStormCall
  Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Vaal, Lightning, AreaSpell
  วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)
  เวลาร่าย: 0.5 วินาที
  คูลดาวน์: 1.2 วินาที
  ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง ทำให้ฟ้าผ่าศัตรูที่อยู่ใกล้เครื่องหมายซ้ำๆ แบบสุ่มตลอดระยะเวลาของสกิล สร้างความเสียหายในพื้นที่รอบๆ ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาของสกิลจะส่งผลต่อระยะเวลาระหว่างฟ้าผ่าแต่ละครั้งเช่นกัน เมื่อหมดระยะเวลาจะเกิดฟ้าผ่าขนาดใหญ่ที่เครื่องหมาย สร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆ
  สร้างความเสียหาย สายฟ้า 154.3 ถึง 286.5
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 10 วินาที
  ฟาดศัตรูทุก 0.25 วินาที
  active skill area of effect radius +% final [-13]
  is area damage [1]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonVaalStormCall"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "BeyondDemonVaalStormCall",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonVaalStormCall"] = {
    name = "Vaal Storm Call",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Sets a marker at a location. Lightning strikes random enemies around the marker repeatedly over the skill's duration, dealing damage in an area around the strike. Modifiers to the skill's duration will also affect the delay between these strikes. When the duration ends, a large bolt of lightning strikes the marker, dealing damage around it.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Vaal] = true,
      [SkillType.Lightning] = true,
      [SkillType.AreaSpell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.5,
    baseFlags = {
      area = true,
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_lightning_damage",
      "spell_maximum_base_lightning_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "vaal_storm_call_base_delay_ms",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
      "cannot_stun",
    },
    levels = {
      [1] = {0.69999998807907, 1.2999999523163, 10000, 250, -13, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
      [2] = {0.69999998807907, 1.2999999523163, 10000, 250, -13, levelRequirement = 34, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
      [3] = {0.69999998807907, 1.2999999523163, 10000, 250, -13, levelRequirement = 71, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  
  is beyond monster daemon [1]
  IdIsBeyondMonsterDaemon
  FamilyMonsterIsBeyondMonster
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • ปีศาจ
  is beyond monster daemon [1]
  Daemon
  SpectreN
  Tagsextra_extra_small_height, ghost_armour, is_daemon, is_unarmed, non_attacking, summoner, very_slow_movement
  พลังชีวิต
  100%
  Ailment Threshold
  100%
  ค่าต้านทาน
  0 0 0 0
  Damage
  100%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 6
  Attack Time
  1 Second
  Damage Spread
  ±0%
  ค่าประสบการณ์
  100%
  Model Size
  100%
  Type
  Daemon
  Metadata
  BeyondDemonDaemonVaalSummonSkeleton
  IsSummoned
  Y
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  6,433
  ค่าเกราะ
  28,790
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  374
  ความเสียหายเวท
  374
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1
  ค่าประสบการณ์
  10,255
  Ailment Threshold
  6,433
  Chill
  20
  Shock
  20
  Brittle
  115
  Scorch
  20
  Sap
  56
  BeyondDemonVaalSummonSkeletons
  Spell, Minion, Duration, MinionsCanExplode, Trappable, Totemable, Mineable, Vaal, CreatesMinion
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  คูลดาวน์: 6 วินาที
  จำนวน โครงกระดูกอัญเชิญ สูงสุด +60 ตัว
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  number of archer skeletons to summon [3]
  number of melee skeletons to summon [8]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Daemon/AbstractDaemon"
  
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Daemon/BeyondDemonDaemonVaalSummonSkeleton"] = {
    name = "Daemon",
    life = 1,
    fireResist = 0,
    coldResist = 0,
    lightningResist = 0,
    chaosResist = 0,
    damage = 1,
    damageSpread = 0,
    attackTime = 1,
    attackRange = 6,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "BeyondDemonVaalSummonSkeletons",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["BeyondDemonVaalSummonSkeletons"] = {
    name = "BeyondDemonVaalSummonSkeletons",
    hidden = true,
    color = "3",
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Minion] = true,
      [SkillType.Duration] = true,
      [SkillType.MinionsCanExplode] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.Vaal] = true,
      [SkillType.CreatesMinion] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      spell = true,
      duration = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "number_of_melee_skeletons_to_summon",
      "number_of_archer_skeletons_to_summon",
      "base_number_of_skeletons_allowed",
      "base_skill_effect_duration",
    },
    levels = {
      [1] = {5, 2, 60, 20000, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [2] = {6, 2, 60, 20000, levelRequirement = 23, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [3] = {6, 3, 60, 20000, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [4] = {7, 3, 60, 20000, levelRequirement = 61, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [5] = {8, 3, 60, 20000, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [6] = {8, 4, 60, 20000, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [7] = {9, 4, 60, 20000, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
      [8] = {10, 4, 60, 20000, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1}, cost = { }, },
    },
  }
  
  is beyond monster daemon [1]
  IdIsBeyondMonsterDaemon
  FamilyMonsterIsBeyondMonster
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is beyond monster daemon Min: 1 Max: 1 Global
 • Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.