วิปลาสวนเวียน
อันเดด
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
Lingering Aberration
SpectreN
Areaท่อส่งสารพิษ
Tagsflesh_armour, humanoid, is_unarmed, medium_height, melee, not_dex, not_int, physical_affinity, red_blood, slow_movement, undead
พลังชีวิต
120%
เกราะ
+50%
Ailment Threshold
120%
ค่าต้านทาน
20 20 20 0
Damage
75%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 9
Attack Time
2.4 Second
Damage Spread
±20%
ค่าประสบการณ์
100%
Model Size
100%
Type
NecromancerRaisedZombiePack
Metadata
ZombieGiantSummoningPackMember
เลเวล
56
พลังชีวิต
3,430
เกราะ
4,287
การหลบหลีก
3,063
โล่พลังงาน
0
Damage
151
ความเสียหายเวท
151
ความแม่นยำ
179
Attack Time
2.4
ค่าประสบการณ์
7,134
Ailment Threshold
3,430
Chill
11
Shock
11
Brittle
61
Scorch
11
Sap
30
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 121–181
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 2.4 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Stats
{
	set_item_drop_slots = 0

}
Actor
{
	basic_action = "Emerge"
	basic_action = "ScaledMove"
}

Life
{
	corpse_usable = false
}

DiesAfterTime
{
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Animated
{
	on_emerge = "SpawnEffect( Metadata/Effects/Spells/raisezombie/raisezombie.ao, emerge );"
}

Life
{
	on_death = "RemoveEffects( );"
	on_spawned_dead = "RemoveEffects( );"
}
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Zombies/ZombieGiantSummoningPackMember"] = {
  name = "Lingering Aberration",
  life = 1.2,
  fireResist = 20,
  coldResist = 20,
  lightningResist = 20,
  chaosResist = 0,
  damage = 0.75,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 2.4,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "Melee",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.RangedAttack] = true,
    [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Multistrikeable] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
cannot have affliction mods [1]
IdCannotGainAfflictedMods
FamilyNothing
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • cannot have affliction mods Min: 1 Max: 1 Global
 • is map boss underling monster [1]
  IdDeliriumMapBossUnderling
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • is map boss underling monster Min: 1 Max: 1 Global
 • Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.