Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
อวตารแห่งเบ้าหลอม
[76] Arena
Avatar of the Forge

อวตารแห่งเบ้าหลอม(Avatar of the Forge)

SpectreN
Area[76] Arena
Modความเร็ว
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]

ได้รับ Endurance Charge
ได้รับ Endurance Charge
monster_share_charges_with_pack [1]
ได้รับ Frenzy Charge
Tagswb_elite, red_blood, human, humanoid
Damage100%
พลังชีวิต270%
Ailment Threshold270%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeGladiatorBossEliteMap
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+100%
Accuracy+100%

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 64%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 54%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84อวตารแห่งเบ้าหลอม575051430.31.520571323228548040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 61%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 52%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82อวตารแห่งเบ้าหลอม515041275.71.517102283967945040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 56%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 48%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 9%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78อวตารแห่งเบ้าหลอม398541013.11.511524218806852040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 54%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 46%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 8%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 20%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
76อวตารแห่งเบ้าหลอม35772900.71.59699191906358040404025
#Stance 1 just uses Cyclone, and tries to stick to the player. Gets endurance charges on hit.
#Basic attack spam
Melee30TargetIsWbHighRankTarget
Cyclone160TargetNotFar TargetIsWbHighRankTarget
Cyclone40TargetNotFar TargetIsWbHighRankTarget TargetIsNotMinion
Cyclone40TargetNear
Cyclone80TargetNotNear TargetNotFar
#Advancing Movement
Advance10TargetNotNear
Advance20TargetFar
StrafeLeft4TargetNotNear NoRepeat
StrafeRight4TargetNotNear NoRepeat
#Stance Changes
ChangeToStance2 1000TargetIsWbSupport TargetOnLowLife TargetIsAlly IgnoresTaunt
ChangeToStance2 2000TargetIsWbLeader TargetOnLowLife TargetIsAlly IgnoresTaunt
ChangeToStance3200OnLessThan50PercentLife TargetIsSelf
ChangeToStance32000NoWbSupportInPack NoWbLeaderInPack
#Stance 2 is a protective stance triggered when either support or leader is on low life. Focuses on protecting support and leader plus hindeirng the player. The stance shares endurance charges with allies and gains them on hit.
stance stance2
#Basic attack spam
Melee10OnlyLastTarget
Melee240TargetFrozen
GlacialHammer120TargetNear
GlacialHammer40TargetNear
VaalGlacialHammer400TargetNear
#Will try to help supports and leaders if they are being attacked
LeapSlam80TargetNotNear TargetNotFar WbSupportNearTarget WbHighRankNearTarget
LeapSlam20TargetNotNear TargetNotFar
#Advancing Movement
Advance10TargetNotNear
Advance100TargetFar
#Stance Change
ChangeToStance3200OnLessThan50PercentLife TargetIsSelf
ChangeToStance32000NoWbSupportInPack NoWbLeaderInPack
stance stance3
#Stance 3 is aggressive. It gets up close, uses Ice Crash and VaalGroundSlam, and never runs away from the player. Gains Frenzy charges on hit.
#Basic attack spam
Melee20TargetNear
DoubleStrike60TargetNear
VaalGroundSlam40TargetNear
VaalGroundSlam200TargetNotNear TargetNotFar
#Aggressive Movement
LeapSlam120TargetNotNear

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Stats
{
}

Actor
{	
	basic_action = "ChangeToStance1"
	basic_action = "ChangeToStance2"
	basic_action = "ChangeToStance3"
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/GladiatorBosses/GladiatorBossEliteMap"] = {
  name = "Avatar of the Forge",
  life = 2.7,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Mace",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
    "GladiatorBossEliteVaalGroundSlam",
    "Melee",
    "GladiatorBossLeapSlam",
    "GladiatorBossEliteGlacialHammer",
    "GladiatorBossCyclone",
    "GladiatorBossIceCrash",
    "GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer",
    "GladiatorBossEliteDoubleStrike",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteVaalGroundSlam"] = {
  name = "Vaal Ground Slam",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "The character slams the ground with a Staff, Mace or Sceptre, creating a wave that travels in all directions and damages enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Vaal] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "knockback_distance_+%",
    "animation_effect_variation",
    "enemy_knockback_direction_is_reversed",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "global_knockback",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {-15, -20, 200, -1, 1, 0, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossLeapSlam"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Jump into the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "cast_time_overrides_attack_duration",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 25, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1}, },
    [2] = {1, 25, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1}, },
    [3] = {1, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteGlacialHammer"] = {
  name = "Glacial Hammer",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Hits enemies, converting some of your physical damage to cold damage. If an enemy is frozen and is on less than one third life, they will shatter when hit by Glacial Hammer. If striking three times in a row, the third strike will freeze enemies more easily. Requires a Mace, Sceptre or Staff.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.Type53] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "base_chance_to_freeze_%",
    "chill_duration_+%",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 25, 15, 0, 10, 0, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 25, 15, 1, 10, 0, levelRequirement = 11, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 25, 15, 1, 10, 0, levelRequirement = 20, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {50, 25, 15, 2, 10, 5, levelRequirement = 29, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {50, 25, 15, 2, 10, 5, levelRequirement = 32, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {50, 25, 15, 3, 10, 5, levelRequirement = 37, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {50, 25, 15, 4, 10, 10, levelRequirement = 42, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {50, 25, 15, 4, 10, 10, levelRequirement = 50, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [9] = {50, 35, 15, 5, 10, 10, levelRequirement = 52, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [10] = {50, 35, 15, 5, 10, 10, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [11] = {50, 35, 15, 5, 10, 15, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [12] = {50, 35, 15, 6, 10, 15, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [13] = {50, 35, 15, 6, 10, 15, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [14] = {50, 35, 15, 7, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [15] = {50, 35, 15, 8, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [16] = {50, 35, 15, 8, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [17] = {50, 35, 15, 9, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [18] = {50, 35, 15, 9, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [19] = {50, 35, 15, 10, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossCyclone"] = {
  name = "Cyclone",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 0.85,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Damage enemies around you, then perform a spinning series of attacks as you travel to a target location. Cannot be supported by Ruthless or Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.Type65] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "attack_speed_+%",
    "cyclone_movement_speed_+%_final",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 9, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 13, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 18, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 24, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {2, 2, 10, -50, levelRequirement = 27, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {5, 4, 10, -50, levelRequirement = 30, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {7, 6, 10, -50, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [9] = {9, 8, 10, -50, levelRequirement = 35, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [10] = {12, 10, 10, -50, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [11] = {14, 12, 10, -50, levelRequirement = 40, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [12] = {16, 14, 10, -50, levelRequirement = 43, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [13] = {19, 16, 10, -50, levelRequirement = 46, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [14] = {21, 18, 10, -50, levelRequirement = 48, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [15] = {24, 20, 10, -50, levelRequirement = 50, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [16] = {26, 22, 10, -50, levelRequirement = 52, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [17] = {28, 24, 10, -50, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [18] = {31, 26, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [19] = {33, 28, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [20] = {35, 30, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 60, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [21] = {38, 32, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 62, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [22] = {40, 34, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 64, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [23] = {42, 36, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 66, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [24] = {44, 37, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [25] = {45, 38, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [26] = {46, 39, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [27] = {47, 40, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [28] = {48, 41, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [29] = {49, 42, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [30] = {51, 43, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [31] = {52, 44, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [32] = {53, 45, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [33] = {54, 46, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [34] = {55, 47, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [35] = {56, 48, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [36] = {58, 49, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [37] = {59, 50, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [38] = {60, 51, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [39] = {61, 52, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [40] = {64, 54, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 84, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [41] = {66, 56, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 86, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [42] = {68, 58, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 88, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossIceCrash"] = {
  name = "Ice Crash",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Slam the ground, damaging enemies in an area around the impact in three stages. Enemies take slightly less damage on the second and third stage. Works with Swords, Maces, Sceptres, Axes, Staves and Unarmed.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
    "ice_crash_second_hit_damage_+%_final",
    "ice_crash_third_hit_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 28, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 37, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 44, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer"] = {
  name = "Vaal Glacial Hammer",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Hits enemies, converting some of your physical damage to cold damage. It traps enemies with you in a circle of ice so that they can't escape. Requires a Mace, Sceptre or Staff.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Vaal] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "base_chance_to_freeze_%",
    "chill_duration_+%",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "base_skill_effect_duration",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteDoubleStrike"] = {
  name = "Double Strike",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Performs two fast strikes with a melee weapon.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.PhysicalSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "base_skill_number_of_additional_hits",
  },
  levels = {
    [1] = {6, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
SpectreN
Area
Modความเร็ว
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]

ได้รับ Endurance Charge
ได้รับ Endurance Charge
monster_share_charges_with_pack [1]
ได้รับ Frenzy Charge
Tagswb_elite, red_blood, human, humanoid
Damage100%
พลังชีวิต270%
Ailment Threshold270%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeGladiatorBossEliteMap
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+100%
Accuracy+100%

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 64%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 54%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84อวตารแห่งเบ้าหลอม575051430.31.520571323228548040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 61%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 52%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82อวตารแห่งเบ้าหลอม515041275.71.517102283967945040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 56%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 48%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 9%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78อวตารแห่งเบ้าหลอม398541013.11.511524218806852040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 51%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 43%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 8%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 20%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73อวตารแห่งเบ้าหลอม296097561.57332157445676040404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossCyclone
cyclone
Cyclone
โจมตีใส่ศัตรูรอบๆ ตัวผู้เล่น แล้วจะกวาดรอบทิศไปเรื่อยๆ ขณะผู้เล่นเคลื่อนตัวเองไปจนถึงจุดหมาย แต่ใช้สกิล Ruthless หรือ Multistrike ซัพอีกไม่ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 45%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 38%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 10%
ลดความเสียหาย อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 20%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill Type65
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossLeapSlam
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
cast_time_overrides_attack_duration [1]
เพิ่มความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

is_area_damage Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

GladiatorBossIceCrash
IceCrash
Ice Crash
ทำการทุบพื้นทำความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่จุดปะทะเป็นระลอก 3 ระลอก ซึ่งแต่ละรอบจะทำความเสียหายน้อยลง สามารถใช้ได้กับดาบ กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง และมือเปล่าเท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25%
การโจมตีที่สองจะสร้างความเสียหายลดลง 25%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง 0%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 80%

is_area_damage Attack Area Melee ColdSkill AttackCanRepeat SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteGlacialHammer
icehammer
Glacial Hammer
แปลงความเสียหายกายภาพของคุณส่วนหนึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทำการโจมตีศัตรู ซึ่งฆ่าศัตรูถูกทำให้แช่แข็งและเหลือพลังชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในสาม พวกมันจะแตกกระจายจากการปะทะของ Glacial Hammer ทันที ท่าโจมตีศัตรูสามครั้งติดกัน การโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งง่ายขึ้น ต้องใช้กับ กระบองหรือคทา ไม้พลอง เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 35%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเสียหาย อีก 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 15%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee ColdSkill Type53
เวลาในการร่าย: 1 Second

GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer
icehammer
Vaal Glacial Hammer
โจมตีศัตรูโดยแปลงบางส่วนของความเสียหายทางกายภาพของคุณเป็นความเสียหายจากน้ำแข็ง ดักศัตรูให้กับคุณในวงกลมแห่งน้ำแข็งเพื่อไม่ให้หนี ต้องใช้ กระบองหรือคทา ไม้เท้า เท่านั้น
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
โอกาสแช่แข็งศัตรู 20%
เพิ่มระยะเวลาการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 29%
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40%

Attack MeleeSingleTarget Melee Duration Area Vaal ColdSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second

GladiatorBossEliteVaalGroundSlam
icongroundslam
Vaal Ground Slam
ตัวละครทำการฟาดพื้นด้วยไม้พลอง, กระบองหรือคทา สร้างคลื่นพลังไปรอบทิศทางทำความเสียหายให้ศัตรูที่โดน
ลดความเสียหาย กายภาพ 15%
ลดความเสียหาย อีก 20%
200% เพิ่มระยะทางถูก Knock
animation_effect_variation [-1]
สลับทิศทางการ Knockback
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

global_knockback is_area_damage Attack Area Melee Vaal SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second

GladiatorBossEliteDoubleStrike
icondoubleswing
Double Strike
ทำการโจมตีสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
base_skill_number_of_additional_hits [1]

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee PhysicalSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68อวตารแห่งเบ้าหลอม215365611.54649112844681040404025
#Stance 1 just uses Cyclone, and tries to stick to the player. Gets endurance charges on hit.
#Basic attack spam
Cyclone40TargetNear
Cyclone80TargetNotNear TargetNotFar
#Advancing Movement
Advance10TargetNotNear
Advance20TargetFar
StrafeLeft4TargetNotNear NoRepeat
StrafeRight4TargetNotNear NoRepeat
#Stance Changes
ChangeToStance2 1000OnLessThan75PercentLife TargetIsSelf IgnoresTaunt
ChangeToStance32000OnLessThan50PercentLife TargetIsSelf IgnoresTaunt
#Stance 2 is a protective stance triggered when either support or leader is on low life. Focuses on protecting support and leader plus hindeirng the player. The stance shares endurance charges with allies and gains them on hit.
stance stance2
#Basic attack spam
Melee10OnlyLastTarget
Melee240TargetFrozen
GlacialHammer120TargetNear
GlacialHammer40TargetNear
VaalGlacialHammer400TargetNear
LeapSlam20TargetNotNear TargetNotFar
#Advancing Movement
Advance10TargetNotNear
Advance100TargetFar
#Stance Change
ChangeToStance32000OnLessThan50PercentLife TargetIsSelf IgnoresTaunt
stance stance3
#Stance 3 is aggressive. It gets up close, uses Ice Crash and VaalGroundSlam, and never runs away from the player. Gains Frenzy charges on hit.
#Basic attack spam
Melee20TargetNear
DoubleStrike60TargetNear
VaalGroundSlam40TargetNear
VaalGroundSlam200TargetNotNear TargetNotFar
Move 20 TargetNotMediumNear TargetIsPlayer ForceTargetEnemy
#Aggressive Movement
LeapSlam120TargetNotNear

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"

Stats
{
}

Actor
{	
	basic_action = "ChangeToStance1"
	basic_action = "ChangeToStance2"
	basic_action = "ChangeToStance3"
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/GladiatorBosses/GladiatorBossEliteMapStandalone"] = {
  name = "Avatar of the Forge",
  life = 2.7,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Mace",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
    "GladiatorBossEliteVaalGroundSlam",
    "Melee",
    "GladiatorBossLeapSlam",
    "GladiatorBossEliteGlacialHammer",
    "GladiatorBossCyclone",
    "GladiatorBossIceCrash",
    "GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer",
    "GladiatorBossEliteDoubleStrike",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteVaalGroundSlam"] = {
  name = "Vaal Ground Slam",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "The character slams the ground with a Staff, Mace or Sceptre, creating a wave that travels in all directions and damages enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Vaal] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "knockback_distance_+%",
    "animation_effect_variation",
    "enemy_knockback_direction_is_reversed",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "global_knockback",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {-15, -20, 200, -1, 1, 0, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossLeapSlam"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Jump into the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "cast_time_overrides_attack_duration",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 25, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1}, },
    [2] = {1, 25, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1}, },
    [3] = {1, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteGlacialHammer"] = {
  name = "Glacial Hammer",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Hits enemies, converting some of your physical damage to cold damage. If an enemy is frozen and is on less than one third life, they will shatter when hit by Glacial Hammer. If striking three times in a row, the third strike will freeze enemies more easily. Requires a Mace, Sceptre or Staff.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.Type53] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "base_chance_to_freeze_%",
    "chill_duration_+%",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 25, 15, 0, 10, 0, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 25, 15, 1, 10, 0, levelRequirement = 11, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 25, 15, 1, 10, 0, levelRequirement = 20, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {50, 25, 15, 2, 10, 5, levelRequirement = 29, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {50, 25, 15, 2, 10, 5, levelRequirement = 32, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {50, 25, 15, 3, 10, 5, levelRequirement = 37, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {50, 25, 15, 4, 10, 10, levelRequirement = 42, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {50, 25, 15, 4, 10, 10, levelRequirement = 50, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [9] = {50, 35, 15, 5, 10, 10, levelRequirement = 52, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [10] = {50, 35, 15, 5, 10, 10, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [11] = {50, 35, 15, 5, 10, 15, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [12] = {50, 35, 15, 6, 10, 15, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [13] = {50, 35, 15, 6, 10, 15, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [14] = {50, 35, 15, 7, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [15] = {50, 35, 15, 8, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [16] = {50, 35, 15, 8, 10, 20, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [17] = {50, 35, 15, 9, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [18] = {50, 35, 15, 9, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [19] = {50, 35, 15, 10, 10, 25, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossCyclone"] = {
  name = "Cyclone",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 0.85,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Damage enemies around you, then perform a spinning series of attacks as you travel to a target location. Cannot be supported by Ruthless or Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.Type65] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "attack_speed_+%",
    "cyclone_movement_speed_+%_final",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 9, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 13, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 18, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {0, 0, 10, -50, levelRequirement = 24, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {2, 2, 10, -50, levelRequirement = 27, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {5, 4, 10, -50, levelRequirement = 30, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {7, 6, 10, -50, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [9] = {9, 8, 10, -50, levelRequirement = 35, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [10] = {12, 10, 10, -50, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [11] = {14, 12, 10, -50, levelRequirement = 40, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [12] = {16, 14, 10, -50, levelRequirement = 43, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [13] = {19, 16, 10, -50, levelRequirement = 46, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [14] = {21, 18, 10, -50, levelRequirement = 48, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [15] = {24, 20, 10, -50, levelRequirement = 50, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [16] = {26, 22, 10, -50, levelRequirement = 52, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [17] = {28, 24, 10, -50, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [18] = {31, 26, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [19] = {33, 28, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [20] = {35, 30, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 60, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [21] = {38, 32, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 62, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [22] = {40, 34, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 64, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [23] = {42, 36, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 66, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [24] = {44, 37, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [25] = {45, 38, 10, -50, baseMultiplier = 1.2, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [26] = {46, 39, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [27] = {47, 40, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [28] = {48, 41, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [29] = {49, 42, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [30] = {51, 43, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [31] = {52, 44, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [32] = {53, 45, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [33] = {54, 46, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [34] = {55, 47, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [35] = {56, 48, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [36] = {58, 49, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [37] = {59, 50, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [38] = {60, 51, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [39] = {61, 52, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [40] = {64, 54, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 84, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [41] = {66, 56, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 86, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [42] = {68, 58, 10, -50, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 88, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossIceCrash"] = {
  name = "Ice Crash",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Slam the ground, damaging enemies in an area around the impact in three stages. Enemies take slightly less damage on the second and third stage. Works with Swords, Maces, Sceptres, Axes, Staves and Unarmed.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
    "ice_crash_second_hit_damage_+%_final",
    "ice_crash_third_hit_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 28, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 37, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 44, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {50, -25, -25, 0, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 58, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {50, -25, -25, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteVaalGlacialHammer"] = {
  name = "Vaal Glacial Hammer",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Hits enemies, converting some of your physical damage to cold damage. It traps enemies with you in a circle of ice so that they can't escape. Requires a Mace, Sceptre or Staff.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Vaal] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_cold",
    "base_chance_to_freeze_%",
    "chill_duration_+%",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "base_skill_effect_duration",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, levelRequirement = 38, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, baseMultiplier = 1.4, levelRequirement = 56, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 20, 35, 29, 50, 4000, 0, baseMultiplier = 1.8, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["GladiatorBossEliteDoubleStrike"] = {
  name = "Double Strike",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Performs two fast strikes with a melee weapon.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.PhysicalSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "physical_damage_+%",
    "base_skill_number_of_additional_hits",
  },
  levels = {
    [1] = {6, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
SpectreN
Area
Modความเร็ว
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]

ได้รับ Endurance Charge
ได้รับ Endurance Charge
monster_share_charges_with_pack [1]
ได้รับ Frenzy Charge
Tagswb_elite, red_blood, human, humanoid
Damage100%
พลังชีวิต270%
Ailment Threshold270%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeGladiatorBossEliteMap
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+100%
Accuracy+100%
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/GladiatorBosses/GladiatorBossEliteMapElder"] = {
  name = "Avatar of the Forge",
  life = 2.7,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Mace",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
  },
  modList = {
  },
}