เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
สัตว์ร้าย
ด่าน: Summit Map
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
Mephod, the Earth Scorcher
SpectreN
AreaSummit Map
Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, non_unique_map_boss, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood
พลังชีวิต
400%
ค่าเกราะ
+100%
Ailment Threshold
400%
ค่าต้านทาน
40 40 40 25
Damage
180%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 10
Attack Time
1.995 Second
Damage Spread
±20%
ค่าประสบการณ์
200%
Model Size
130%
Type
AbberathMap
Metadata
AbberathMap
เลเวล
79
พลังชีวิต
4,610,269
ค่าเกราะ
135,980
การหลบหลีก
6,892
โล่พลังงาน
0
Damage
1,467
ความเสียหายเวท
2,189
ความแม่นยำ
444
Attack Time
1.33665
ค่าประสบการณ์
138,039
Ailment Threshold
2,212,929
Chill
6,997
Shock
6,997
Brittle
39,587
Scorch
6,997
Sap
19,332
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 2329–3494
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
AbberathsFury
Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2 วินาที
คูลดาวน์: 20 วินาที
การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 1091 ถึง 1636
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathMeteorUpheaval
Spell, Damage, Fire, Triggerable
เวลาร่าย: 1.93 วินาที
คูลดาวน์: 8 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2272 ถึง 3408
ทำให้เกิด การปะทุ +10 ครั้ง
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathFireballCombo
Projectile, Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2.33 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2317 ถึง 3476
รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
projectile uses contact position [1]
AbberathEmerge
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2329–3494
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 33%
is area damage [1]
AbberathHide
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2329–3494
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
is area damage [1]
skill cannot be interrupted [1]
skill cannot be stunned [1]
TriggerSpawnersAbberath2Map
Triggerable
active skill area of effect radius +% final [200]
trigger spawners max count [4]
trigger spawners override row [23]
AbberathLeapSlam
Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
กระโจนทุบ (Leap Slam)
Base Damage: 2329–3494
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
cast time overrides attack duration [1]
is area damage [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"

Actor
{
	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
}

Positioned
{
	blocking = false
}

Transitionable
{
	num_states = 3
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Transitionable
{
	create_state_1 = "PlayAnimation( emerge_01 ); PauseAnimation(); DisableRendering();"
	create_state_2 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
	create_state_3 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
	on_transition_to_2 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
}

Targetable
{
	targetable = false
}

Animated
{
	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
	//Preloading AbberathJumpOut, created by PlayEffect
	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/AbberathJumpOut.ao"
}

Actor
{
	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
}

Render
{
	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
}
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Abberath/AbberathMap"] = {
  name = "Mephod, the Earth Scorcher",
  life = 4,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1.8,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.995,
  attackRange = 10,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "Melee",
    "AbberathLeapSlam",
    "TriggerSpawnersAbberath2Map",
    "AbberathsFury",
    "AbberathMeteorUpheaval",
    "AbberathFireballCombo",
    "AbberathEmerge",
    "AbberathHide",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.RangedAttack] = true,
    [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Multistrikeable] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathLeapSlam"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Travel] = true,
    [SkillType.Slam] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
    "active_skill_base_area_of_effect_radius",
    "is_area_damage",
    "cast_time_overrides_attack_duration",
  },
  levels = {
    [1] = {-40, 15, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["TriggerSpawnersAbberath2Map"] = {
  name = "TriggerSpawnersAbberath2Map",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "trigger_spawners_override_row",
    "trigger_spawners_max_count",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {23, 4, 200, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathsFury"] = {
  name = "AbberathsFury",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 2,
  baseFlags = {
    spell = true,
    area = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "base_skill_effect_duration",
    "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
    "is_area_damage",
    "cannot_stun",
  },
  levels = {
    [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 6500, -70, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
  name = "AbberathMeteorUpheaval",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.93,
  baseFlags = {
    spell = true,
    area = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "upheaval_number_of_spikes",
    "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 10, -70, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathFireballCombo"] = {
  name = "AbberathFireballCombo",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 2.33,
  baseFlags = {
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
    "active_skill_base_area_of_effect_radius",
    "base_is_projectile",
    "projectile_uses_contact_position",
  },
  levels = {
    [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, -30, 9, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathEmerge"] = {
  name = "AbberathEmerge",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "active_skill_damage_+%_final",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {-33, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathHide"] = {
  name = "AbberathHide",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "is_area_damage",
    "skill_cannot_be_interrupted",
    "skill_cannot_be_stunned",
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
  },
}
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • monster no drops [1]
  IdMonsterNoDrops
  FamilyMonsterNoDrops
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster no drops Min: 1 Max: 1 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  สัตว์ร้าย
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, elder_map_boss, goatman, humanoid, is_unarmed, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, non_attacking, not_dex, not_int, red_blood
  พลังชีวิต
  400%
  ค่าเกราะ
  +100%
  Ailment Threshold
  400%
  ค่าต้านทาน
  40 40 40 25
  Damage
  180%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 10
  Attack Time
  1.995 Second
  Damage Spread
  ±20%
  ค่าประสบการณ์
  200%
  Model Size
  130%
  Type
  AbberathMap
  Metadata
  AbberathMapElder

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderBossClone"

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderBossClone"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/AbberathMapElder"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
    },
    modList = {
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  สัตว์ร้าย
  ด่าน: Summit Map
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  AreaSummit Map
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, non_unique_map_boss, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood
  พลังชีวิต
  400%
  ค่าเกราะ
  +100%
  Ailment Threshold
  400%
  ค่าต้านทาน
  40 40 40 25
  Damage
  180%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 10
  Attack Time
  1.995 Second
  Damage Spread
  ±20%
  ค่าประสบการณ์
  200%
  Model Size
  130%
  Type
  AbberathMap
  Metadata
  Abberath2Map
  เลเวล
  79
  พลังชีวิต
  4,610,269
  ค่าเกราะ
  135,980
  การหลบหลีก
  6,892
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  1,467
  ความเสียหายเวท
  2,189
  ความแม่นยำ
  444
  Attack Time
  1.33665
  ค่าประสบการณ์
  138,039
  Ailment Threshold
  2,212,929
  Chill
  6,997
  Shock
  6,997
  Brittle
  39,587
  Scorch
  6,997
  Sap
  19,332
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2329–3494
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1091 ถึง 1636
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2272 ถึง 3408
  ทำให้เกิด การปะทุ +10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2317 ถึง 3476
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 2329–3494
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  AbberathHellfireBarrageB
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5468 ถึง 6044
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [2]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageC
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5468 ถึง 6044
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [3]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageD
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5468 ถึง 6044
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [4]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageE
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5468 ถึง 6044
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [5]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  TriggerSpawnersAbberath1Map
  Triggerable
  active skill area of effect radius +% final [200]
  trigger spawners max count [6]
  trigger spawners override row [24]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  
  Actor
  {
  	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Life
  {
  	initial_life_percentage = 49
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Animated
  {
  	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Actor
  {
  	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk); RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2Map"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "Melee",
      "AbberathLeapSlam",
      "TriggerSpawnersAbberath1Map",
      "AbberathHellfireBarrageB",
      "AbberathHellfireBarrageC",
      "AbberathHellfireBarrageD",
      "AbberathHellfireBarrageE",
      "AbberathsFury",
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["Melee"] = {
    name = "Default Attack",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.RangedAttack] = true,
      [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
      [SkillType.Multistrikeable] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      attack = true,
      melee = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "skill_can_fire_arrows",
      "skill_can_fire_wand_projectiles",
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathLeapSlam"] = {
    name = "Leap Slam",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.Movement] = true,
      [SkillType.Travel] = true,
      [SkillType.Slam] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.4,
    baseFlags = {
      attack = true,
      area = true,
      melee = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "active_skill_attack_speed_+%_final",
      "active_skill_base_area_of_effect_radius",
      "is_area_damage",
      "cast_time_overrides_attack_duration",
    },
    levels = {
      [1] = {-40, 15, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["TriggerSpawnersAbberath1Map"] = {
    name = "TriggerSpawnersAbberath1Map",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.5,
    baseFlags = {
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "trigger_spawners_override_row",
      "trigger_spawners_max_count",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    },
    levels = {
      [1] = {24, 6, 200, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageB"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageB",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "number_of_additional_projectiles",
      "base_skill_effect_duration",
      "alternate_minion",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
      "firestorm_use_server_effects",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, 100, 20000, 2, -70, -25, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageC"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageC",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "number_of_additional_projectiles",
      "base_skill_effect_duration",
      "alternate_minion",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
      "firestorm_use_server_effects",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, 100, 20000, 3, -70, -25, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageD"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageD",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "number_of_additional_projectiles",
      "base_skill_effect_duration",
      "alternate_minion",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
      "firestorm_use_server_effects",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, 100, 20000, 4, -70, -25, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageE"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageE",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "number_of_additional_projectiles",
      "base_skill_effect_duration",
      "alternate_minion",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
      "is_area_damage",
      "firestorm_use_server_effects",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, 100, 20000, 5, -70, -25, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathsFury"] = {
    name = "AbberathsFury",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
      "cannot_stun",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 6500, -70, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "upheaval_number_of_spikes",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 10, -70, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_base_area_of_effect_radius",
      "base_is_projectile",
      "projectile_uses_contact_position",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, -30, 9, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  สัตว์ร้าย
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood, standalone_map_boss
  พลังชีวิต
  400%
  ค่าเกราะ
  +100%
  Ailment Threshold
  400%
  ค่าต้านทาน
  40 40 40 25
  Damage
  180%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 10
  Attack Time
  1.995 Second
  Damage Spread
  ±20%
  ค่าประสบการณ์
  200%
  Model Size
  130%
  Type
  AbberathMap
  Metadata
  Abberath2MapStandalone
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  557,385
  ค่าเกราะ
  57,580
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  766
  ความเสียหายเวท
  1,143
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1.33665
  ค่าประสบการณ์
  112,805
  Ailment Threshold
  351,153
  Chill
  1,110
  Shock
  1,110
  Brittle
  6,282
  Scorch
  1,110
  Sap
  3,068
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 1216–1824
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 708.4 ถึง 1063
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1476 ถึง 2214
  ทำให้เกิด การปะทุ +10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1505 ถึง 2258
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 1216–1824
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 3552 ถึง 3926
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"
  
  Actor
  {
  	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"
  
  Animated
  {
  	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Actor
  {
  	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk); RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapStandalone"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "Melee",
      "AbberathLeapSlam",
      "AbberathsFury",
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
      "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
      "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["Melee"] = {
    name = "Default Attack",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.RangedAttack] = true,
      [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
      [SkillType.Multistrikeable] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      attack = true,
      melee = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "skill_can_fire_arrows",
      "skill_can_fire_wand_projectiles",
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathLeapSlam"] = {
    name = "Leap Slam",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.Movement] = true,
      [SkillType.Travel] = true,
      [SkillType.Slam] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.4,
    baseFlags = {
      attack = true,
      area = true,
      melee = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "active_skill_attack_speed_+%_final",
      "active_skill_base_area_of_effect_radius",
      "is_area_damage",
      "cast_time_overrides_attack_duration",
    },
    levels = {
      [1] = {-40, 15, levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathsFury"] = {
    name = "AbberathsFury",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "base_skill_effect_duration",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
      "cannot_stun",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 6500, -70, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "upheaval_number_of_spikes",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 10, -70, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_base_area_of_effect_radius",
      "base_is_projectile",
      "projectile_uses_contact_position",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, -30, 9, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GSStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, -70, levelRequirement = 0, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GTStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  สัตว์ร้าย
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, not_dex, not_int, physical_affinity, red_blood
  พลังชีวิต
  400%
  ค่าเกราะ
  +100%
  Ailment Threshold
  400%
  ค่าต้านทาน
  40 40 40 25
  Damage
  180%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 10
  Attack Time
  1.995 Second
  Damage Spread
  ±20%
  ค่าประสบการณ์
  200%
  Model Size
  130%
  Type
  AbberathMap
  Metadata
  Abberath2MapArchnemesis
  เลเวล
  68
  พลังชีวิต
  557,385
  ค่าเกราะ
  57,580
  การหลบหลีก
  4,739
  โล่พลังงาน
  0
  Damage
  766
  ความเสียหายเวท
  1,143
  ความแม่นยำ
  290
  Attack Time
  1.33665
  ค่าประสบการณ์
  112,805
  Ailment Threshold
  351,153
  Chill
  1,110
  Shock
  1,110
  Brittle
  6,282
  Scorch
  1,110
  Sap
  3,068
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1476 ถึง 2214
  ทำให้เกิด การปะทุ +10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1505 ถึง 2258
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 3552 ถึง 3926
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  extends "Metadata/Monsters/LeagueArchnemesis/PantheonApparition"
  
  Actor
  {
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  extends "Metadata/Monsters/LeagueArchnemesis/PantheonApparition"
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapArchnemesis"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
      "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
      "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "upheaval_number_of_spikes",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 10, -70, levelRequirement = 47, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "active_skill_base_area_of_effect_radius",
      "base_is_projectile",
      "projectile_uses_contact_position",
    },
    levels = {
      [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, -30, 9, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GSStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      spell = true,
      area = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
      "spell_minimum_base_fire_damage",
      "spell_maximum_base_fire_damage",
      "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
      "is_area_damage",
    },
    levels = {
      [1] = {1.8999999761581, 2.0999999046326, -70, levelRequirement = 0, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GTStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = {}, cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  สัตว์ร้าย
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, goatman, humanoid, is_unarmed, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, non_attacking, not_dex, not_int, red_blood
  พลังชีวิต
  400%
  ค่าเกราะ
  +100%
  Ailment Threshold
  400%
  ค่าต้านทาน
  40 40 40 25
  Damage
  180%
  ความแม่นยำ
  100%
  โอกาสคริติคอล
  +5%
  ตัวคูณคริติคอล
  +130%
  Attack Distance
  6 ~ 10
  Attack Time
  1.995 Second
  Damage Spread
  ±20%
  ค่าประสบการณ์
  200%
  Model Size
  130%
  Type
  AbberathMap
  Metadata
  Abberath2MapElder

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Life
  {
  	corpse_usable = false
  }
  
  Stats
  {
  	base_cannot_be_damaged = 1
  	base_cannot_be_stunned = 1
  	cannot_be_knocked_back = 1
  	is_hidden_monster = 1
  	immune_to_curses = 1
  	immune_to_auras_from_other_entities = 1
  	set_immune_vaal_lighting_warp = 1
  }
  
  Transitionable
  {
  	
  }
  
  Preload
  {
  	preload_object = "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderAbsorb"
  	preload_object = "Metadata/MiscellaneousObjects/ElderPortal"
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Transitionable
  {
  	on_transition = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/affecting_target.epk );"
  	create_transitioned = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/affecting_target_instant.epk );"
  }
  
  Animated
  {
  	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/entrance.ao"
  	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/absorb/absorb.ao"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapElder"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
    },
    modList = {
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.