Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์
[33] The Upper Sceptre of God
Draconarius Wilhelm Flamebrand

ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์(Draconarius Wilhelm Flamebrand)

SpectreN
Area[33] The Upper Sceptre of God
Modสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Tagsred_blood, human, humanoid
Damage216%
พลังชีวิต480%
Ailment Threshold480%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeAxisSoldierEliteDominusBoss
Attack Distance6 ~ 14
Attack Time1.245 Second
Damage Spread20%
เกราะ+40%
Accuracy+100%

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 25%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [110369]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 20%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 939.4 ถึง 1409
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์345032564.21.2453657122625854802020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 25%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [96134]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 20%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 862.4 ถึง 1294
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์3090222871.2453040319877794502020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 5%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [72828]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 60%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 725.8 ถึง 1089
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์239121816.31.2452048715316685202020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [51322]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 110%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 583.3 ถึง 875
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์177651355.41.2451303511021567602020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
เพิ่มความเสียหาย อีก 45%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [36034]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 134%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 467.1 ถึง 700.6
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์129211005.81.24582667899468102020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
เพิ่มความเสียหาย อีก 50%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [2579]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 112%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 83.88 ถึง 125.8
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
33ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์2682150.61.245120563899400000
LightningStrike60OnlyLastTarget TargetNear
Melee45OnlyLastTarget
LightningStrike60ShiftAttack
LeapSlam30TargetNotNear OnFullLife TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30OnlyLastTarget TargetFar TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30TargetNotNear OnLessThan50PercentLife TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30OnLessThan25PercentLife TargetNotOnBurningGround
Melee 3

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Axis/Axis"

NPC
{
	marker_enabled = false
}

Transitionable
{
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Axis/Axis"

Render
{
	has_light = false
}

Life
{
	on_spawned_alive = "AddEffectPackToVisualSlotAttachedObject( Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk, MainHand );"
	on_death = "RemoveEffectPackFromVisualSlotAttachedObject( Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk, MainHand );"
}

Preload
{
	preload_epk = "Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk"
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
0000
1010100
2020200
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Axis/AxisEliteSoldierBoss1"] = {
  name = "Draconarius Wilhelm Flamebrand",
  life = 4.8,
  fireResist = 20,
  coldResist = 20,
  lightningResist = 20,
  chaosResist = 0,
  damage = 2.16,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.245,
  attackRange = 14,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "Two Hand Mace",
  skillList = {
    "Melee",
    "MonsterLeapSlamGroundFire",
    "DragonFireballStrike",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterLeapSlamGroundFire"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1.1111,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Jump into the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_art_variation",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute",
    "base_skill_effect_duration",
    "is_area_damage",
    "cast_time_overrides_attack_duration",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 50, 1.4, 4000, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [2] = {0, 45, 1.4, 4000, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [3] = {0, 40, 1.4, 4000, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [4] = {0, 35, 1.4, 4000, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [5] = {0, 30, 1.4, 4000, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [6] = {0, 25, 1.4, 4000, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [7] = {0, 20, 1.4, 4000, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [8] = {0, 15, 1.4, 4000, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [9] = {0, 10, 1.4, 4000, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [10] = {0, 5, 1.4, 4000, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [11] = {0, 0, 1.4, 4000, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [12] = {0, -5, 1.4, 4000, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [13] = {0, -10, 1.4, 4000, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [14] = {0, -15, 1.4, 4000, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [15] = {0, -20, 1.4, 4000, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [16] = {0, -25, 1.4, 4000, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["DragonFireballStrike"] = {
  name = "Lightning Strike",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 2.4444,
  incrementalEffectiveness = 0.0325,
  description = "Infuses your melee weapon with electrical energies as you swing. In addition to converting some of your physical damage to lightning damage, the stored energy is released from the weapon as projectiles as you strike, flying out to hit farther-away enemies. The projectiles cannot miss if the melee attack hits a target.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.FiresProjectilesFromSecondaryLocation] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_fire",
    "active_skill_attack_damage_+%_final",
    "number_of_additional_projectiles",
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "monster_projectile_variation",
    "skill_art_variation",
    "total_projectile_spread_angle_override",
  },
  levels = {
    [1] = {60, 112, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [2] = {60, 126, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [3] = {60, 128, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 66, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [4] = {60, 130, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [5] = {60, 134, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [6] = {60, 137, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [7] = {60, 140, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [8] = {60, 130, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [9] = {60, 120, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [10] = {60, 110, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [11] = {60, 100, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [12] = {60, 90, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [13] = {60, 80, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [14] = {60, 70, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [15] = {60, 60, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [16] = {60, 50, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [17] = {60, 40, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [18] = {60, 30, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [19] = {60, 20, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
  },
}
SpectreN
Area
Modสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Tagsred_blood, human, humanoid
Damage216%
พลังชีวิต480%
Ailment Threshold480%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeAxisSoldierEliteDominusBoss
Attack Distance6 ~ 14
Attack Time1.245 Second
Damage Spread20%
เกราะ+40%
Accuracy+100%

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 25%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [110369]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 20%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 939.4 ถึง 1409
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์345032564.21.2453657122625854802020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 25%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [96134]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 20%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 862.4 ถึง 1294
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์3090222871.2453040319877794502020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
ลดความเสียหาย อีก 5%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [72828]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 60%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 725.8 ถึง 1089
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์239121816.31.2452048715316685202020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [51322]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 110%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 583.3 ถึง 875
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์177651355.41.2451303511021567602020200

MonsterLeapSlamGroundFire
iconleapslam
Leap Slam
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อฟาดลงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยอาวุธที่คุณถือสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศัตรูที่คุณโจมตีจะถูกผลักออก จะต้องใช้กับ ขวาน, กระบองหรือคทา, ดาบ, ไม้พลอง เท่านั้น ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
skill_art_variation [0]
เพิ่มความเสียหาย อีก 45%
leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute [36034]
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

is_area_damage cast_time_overrides_attack_duration Attack Area Melee MovementSkill TravelSkill SlamSkill
เวลาในการร่าย: 1.4 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second

DragonFireballStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 134%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
สร้างความเสียหาย ไฟ 467.1 ถึง 700.6
monster_projectile_variation [1]
skill_art_variation [2]
total_projectile_spread_angle_override [70]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์129211005.81.24582667899468102020200
LightningStrike60OnlyLastTarget TargetNear
Melee45OnlyLastTarget
LightningStrike60ShiftAttack
LeapSlam30TargetNotNear OnFullLife TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30OnlyLastTarget TargetFar TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30TargetNotNear OnLessThan50PercentLife TargetNotOnBurningGround
LeapSlam30OnLessThan25PercentLife TargetNotOnBurningGround
Melee 3

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Axis/Axis"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMonster"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Axis/Axis"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMonster"

Life
{
	on_spawned_alive = "AddEffectPackToVisualSlotAttachedObject( Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk, MainHand );"
	on_death = "RemoveEffectPackFromVisualSlotAttachedObject( Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk, MainHand );"
}

Preload
{
	preload_epk = "Metadata/Effects/Microtransactions/Weapon_effects/Weapon_effects/red/inferno/2h_mace/2h_mace.epk"
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
0000
1010100
2020200
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Axis/AxisEliteSoldierBoss1Standalone"] = {
  name = "Draconarius Wilhelm Flamebrand",
  life = 4.8,
  fireResist = 20,
  coldResist = 20,
  lightningResist = 20,
  chaosResist = 0,
  damage = 2.16,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.245,
  attackRange = 14,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "Two Hand Mace",
  skillList = {
    "Melee",
    "MonsterLeapSlamGroundFire",
    "DragonFireballStrike",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterLeapSlamGroundFire"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1.1111,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Jump into the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.SlamSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_art_variation",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "leap_slam_base_ground_fire_damage_to_deal_per_minute",
    "base_skill_effect_duration",
    "is_area_damage",
    "cast_time_overrides_attack_duration",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 50, 1.4, 4000, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [2] = {0, 45, 1.4, 4000, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [3] = {0, 40, 1.4, 4000, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [4] = {0, 35, 1.4, 4000, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [5] = {0, 30, 1.4, 4000, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [6] = {0, 25, 1.4, 4000, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [7] = {0, 20, 1.4, 4000, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [8] = {0, 15, 1.4, 4000, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [9] = {0, 10, 1.4, 4000, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [10] = {0, 5, 1.4, 4000, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [11] = {0, 0, 1.4, 4000, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [12] = {0, -5, 1.4, 4000, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [13] = {0, -10, 1.4, 4000, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [14] = {0, -15, 1.4, 4000, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [15] = {0, -20, 1.4, 4000, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
    [16] = {0, -25, 1.4, 4000, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 3, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["DragonFireballStrike"] = {
  name = "Lightning Strike",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 2.4444,
  incrementalEffectiveness = 0.0325,
  description = "Infuses your melee weapon with electrical energies as you swing. In addition to converting some of your physical damage to lightning damage, the stored energy is released from the weapon as projectiles as you strike, flying out to hit farther-away enemies. The projectiles cannot miss if the melee attack hits a target.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.FiresProjectilesFromSecondaryLocation] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_fire",
    "active_skill_attack_damage_+%_final",
    "number_of_additional_projectiles",
    "spell_minimum_base_fire_damage",
    "spell_maximum_base_fire_damage",
    "monster_projectile_variation",
    "skill_art_variation",
    "total_projectile_spread_angle_override",
  },
  levels = {
    [1] = {60, 112, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 33, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [2] = {60, 126, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 54, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [3] = {60, 128, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 66, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [4] = {60, 130, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 67, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [5] = {60, 134, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [6] = {60, 137, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 69, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [7] = {60, 140, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [8] = {60, 130, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 71, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [9] = {60, 120, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [10] = {60, 110, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 73, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [11] = {60, 100, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [12] = {60, 90, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 75, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [13] = {60, 80, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 76, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [14] = {60, 70, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 77, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [15] = {60, 60, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [16] = {60, 50, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 79, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [17] = {60, 40, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [18] = {60, 30, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 81, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
    [19] = {60, 20, 4, 0.8, 1.2, 1, 2, 70, critChance = 6, levelRequirement = 82, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1}, },
  },
}