เมอร์เวล พรายน้ำ
ปีศาจ
ด่าน: ถ้ำโทสะ
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 250%
monster dropped item rarity +% [10000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ลดอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 65%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
heal aura owner % max life on death [0]
Merveil, the Siren
SpectreN
Areaถ้ำโทสะ
Tagsนักเวท, cold_affinity, demon, flesh_armour, has_dual_wield_melee, has_one_hand_sword, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, medium_movement, melee, not_dex, not_str, physical_affinity, ranged, red_blood, slashing_weapon
พลังชีวิต
650%
Energy Shield From Life
100%
Ailment Threshold
650%
ค่าต้านทาน
40 40 40 25
Damage
240%
ความแม่นยำ
100%
โอกาสคริติคอล
+5.5%
ตัวคูณคริติคอล
+130%
Attack Distance
6 ~ 9
Attack Time
1.455 Second
Damage Spread
±30%
ค่าประสบการณ์
200%
Model Size
150%
Type
IllusionBoss
Metadata
BossMerveil
เลเวล
13
พลังชีวิต
696
เกราะ
107
การหลบหลีก
339
โล่พลังงาน
107
Damage
35
ความเสียหายเวท
35
ความแม่นยำ
26
Attack Time
1.455
ค่าประสบการณ์
594
Ailment Threshold
696
Chill
2
Shock
2
Brittle
12
Scorch
2
Sap
6
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 25–46
โอกาสคริติคอล: 5.5%
Attack Time: 1.455 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
MerveilIceSpear
Spell, Triggerable
โอกาสคริติคอล: 10%
เวลาร่าย: 1.77 วินาที
MerveilTeleport
Spell
เวลาร่าย: 1 วินาที
MerveilAnimateWeapon
Spell
เวลาร่าย: 1 วินาที
คูลดาวน์: 9 วินาที
ระยะเวลาพื้นฐาน 15 วินาที
MerveilIcestorm
Spell, Damage, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Triggerable, Fire, Cascadable, CanRapidFire, AreaSpell
พายุไฟ (Firestorm)
เวลาร่าย: 0.9 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
ฝนลูกไฟตกทั่วพื้นที่เป้าหมาย ลูกไฟจะระเบิดเมื่อตกถึงพื้น สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้
MerveilSummonStatue
Spell, Triggerable
เวลาร่าย: 0.7 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/ActBoss"

Stats
{
	set_item_drop_slots = 0
	set_monster_no_drops = 1
	set_monster_has_second_form = 1
	set_monster_can_spawn_with_talisman = 1
	use_melee_pattern_range = 1
}

Animated
{
	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act1/merveil/death/merv_explodeconnection.ao"
}

Life
{
	corpse_usable = false
}

Transitionable
{
}

NPC
{
	marker_enabled = false
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/ActBoss"

BaseEvents
{
	on_construction_complete = "ForEachOfType( Metadata/Critters/MerveilIllusion/female, { Delete(); } ); ForEachOfType( Metadata/Critters/MerveilIllusion/male, { Delete(); } );"
}

Life
{
	on_spawned_dead = "HideMeshSegment( seawitchShape ); DetachAll();"
}

Render
{
	has_light = true
}

Transitionable
{
	on_transition = "PlayAnimation( speech_intro ); PlayTextAudio( MerveilStartFight , Metadata/NPC/Act1/Merveil, 0);"
	create_untransitioned = "PlayAnimation( idle );"
}
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/seawitchillusion/BossMerveil"] = {
  name = "Merveil, the Siren",
  life = 6.5,
  energyShield = 1,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 2.4,
  damageSpread = 0.3,
  attackTime = 1.455,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Sword",
  weaponType2 = "One Hand Sword",
  skillList = {
    "Melee",
    "MerveilIcestorm",
    "MerveilIceSpear",
    "MerveilTeleport",
    "MerveilAnimateWeapon",
    "MerveilSummonStatue",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.RangedAttack] = true,
    [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Multistrikeable] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MerveilIcestorm"] = {
  name = "Firestorm",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Flaming bolts rain down over the targeted area. They explode when landing, dealing damage to nearby enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
    [SkillType.Multicastable] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.Cascadable] = true,
    [SkillType.CanRapidFire] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.9,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 15, statInterpolation = , cost = { }, },
    [2] = {levelRequirement = 40, statInterpolation = , cost = { }, },
    [3] = {levelRequirement = 57, statInterpolation = , cost = { }, },
    [4] = {levelRequirement = 66, statInterpolation = , cost = { }, },
    [5] = {levelRequirement = 67, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MerveilIceSpear"] = {
  name = "MerveilIceSpear",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.77,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 15, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MerveilTeleport"] = {
  name = "MerveilTeleport",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MerveilAnimateWeapon"] = {
  name = "MerveilAnimateWeapon",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 13, statInterpolation = , cost = { }, },
    [2] = {levelRequirement = 44, statInterpolation = , cost = { }, },
    [3] = {levelRequirement = 59, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MerveilSummonStatue"] = {
  name = "MerveilSummonStatue",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.7,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 13, statInterpolation = , cost = { }, },
    [2] = {levelRequirement = 44, statInterpolation = , cost = { }, },
    [3] = {levelRequirement = 59, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 250%
monster dropped item rarity +% [10000]
IdMonsterActBossAct1
FamilyMonsterActBoss
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • monster slain experience +% Min: 250 Max: 250 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 10000 Max: 10000 Global
 • cannot be taunted when taunted ms [0]
  IdTauntImmunityDurationActBoss
  FamilyTauntImmunityDuration
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be taunted when taunted ms Min: 0 Max: 0 Global
 • ลดอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 65%
  IdMonsterEnergyShieldRegenRate-65
  FamilyEnergyShieldRegeneration
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • energy shield recharge rate +% Min: -65 Max: -65 Global
 • Craft Tagsdefences energy_shield
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityActBoss
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • heal aura owner % max life on death [0]
  IdBossHealOnPlayerDeath
  FamilyBossHealOnPlayerDeath
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • heal aura owner % max life on death Min: 0 Max: 0 Global
 • heal_on_nearby_death
  รัศมี: 120
  heal aura owner % max life on death [0]
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.