Chilling Tower Mk I
Chilling Tower Mk I

Chilling Tower Mk I(Chilling Tower Mk I)

SpectreN
Area
Modblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
Tagsmud_blood, construct
Damage100%
พลังชีวิต100%
Ailment Threshold100%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeBlightTower
Attack Distance6 ~ 6
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
Accuracy+100%

BlightTowerChillingBeams
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +4 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2365.1 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 9 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff1
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +5 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2365.1 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 11 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff2
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2365.1 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 13 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff3
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2365.1 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 16 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84Chilling Tower Mk I287531430.31.5761916161854800000

BlightTowerChillingBeams
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +4 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2060 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 9 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff1
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +5 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2060 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 11 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff2
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2060 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 13 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff3
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 2060 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 16 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Chilling Tower Mk I257521275.71.5633414198794500000

BlightTowerChillingBeams
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +4 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1560.6 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 9 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff1
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +5 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1560.6 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 11 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff2
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1560.6 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 13 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff3
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1560.6 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 16 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Chilling Tower Mk I199271013.11.5426810940685200000

BlightTowerChillingBeams
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +4 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1099.8 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 9 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff1
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +5 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1099.8 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 11 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff2
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1099.8 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 13 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff3
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 1099.8 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 16 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Chilling Tower Mk I148047561.527167872567600000

BlightTowerChillingBeams
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +4 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 772.2 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 9 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff1
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +5 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 772.2 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 11 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff2
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 772.2 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 13 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second

BlightTowerChillingBeams_buff3
Siphoning Trap
โยนกับดักที่ยิงบีมดีบัฟใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่ง บีมนี้จะทำศัตรูติดสถานะแช่เย็นและสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งต่อวินาที บีมนี้จะให้พลังชีวิตกับมานาแก่ผู้เล่นตามจำนวนบีมดีบัฟที่โดนศัตรู
ระยะเวลาพื้นฐาน +7 วินาที
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เริ่มต้น 772.2 ต่อวินาที
ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด 16 ตัว
ลดความเร็วในการกระทำ 30% เมื่อหนาวสั่น

Spell Duration SkillCanMine Area Trap ColdSkill DamageOverTime Type59 NonHitChill CauseElementalStatus AreaSpell Type96
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 4 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Chilling Tower Mk I107685611.517225642468100000
conditions BlightTowerTargetInRange ForceTargetEnemy TargetStatXIsYOrHigher=(stats::is_blight_monster, 1)
{
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams3 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 0)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams_buff13 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 1)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams_buff23 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 2)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams_buff33 StatXIsYOrHigher=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 3)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams23 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 0)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams2_buff13 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 1)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams2_buff23 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 2)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams2_buff33 StatXIsYOrHigher=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 3)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams33 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 0)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams3_buff13 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 1)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams3_buff23 StatXIsY=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 2)
IceSiphonTrap BlightTowerChillingBeams3_buff33 StatXIsYOrHigher=(stats::is_buffed_by_buff_tower, 3)
}
stance stance2

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/LeagueBlight/Towers/BlightTowerColdBase"

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/LeagueBlight/Towers/BlightTowerColdBase"
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
0000
0000
0000
Path of Building
Spectre
-- Data\3_0\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/LeagueBlight/BlightTowerChilling"] = {
  name = "Chilling Tower Mk I",
  life = 1,
  fireResist = 0,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 6,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "BlightTowerChillingBeams",
    "BlightTowerChillingBeams_buff1",
    "BlightTowerChillingBeams_buff2",
    "BlightTowerChillingBeams_buff3",
  },
  modList = {
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["BlightTowerChillingBeams"] = {
  name = "Siphoning Trap",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 2,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Throws a trap that applies debuff beams to a number of nearby enemies for a duration. The beams chill enemies and deal cold damage over time. A beam is also applied to you, granting life and mana regeneration based on the number of debuff beams affecting enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trap] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.Type59] = true,
    [SkillType.NonHitChill] = true,
    [SkillType.CauseElementalStatus] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.Type96] = true,
  },
  statDescriptionScope = "debuff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
    "base_cold_damage_to_deal_per_minute",
    "ice_siphon_trap_max_beam_targets",
    "action_speed_+%_while_chilled",
  },
  levels = {
    [1] = {4000, 1, 9, -30, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 3, 1, 1}, },
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["BlightTowerChillingBeams_buff1"] = {
  name = "Siphoning Trap",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 2,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Throws a trap that applies debuff beams to a number of nearby enemies for a duration. The beams chill enemies and deal cold damage over time. A beam is also applied to you, granting life and mana regeneration based on the number of debuff beams affecting enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trap] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.Type59] = true,
    [SkillType.NonHitChill] = true,
    [SkillType.CauseElementalStatus] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.Type96] = true,
  },
  statDescriptionScope = "debuff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
    "base_cold_damage_to_deal_per_minute",
    "ice_siphon_trap_max_beam_targets",
    "action_speed_+%_while_chilled",
  },
  levels = {
    [1] = {5000, 1, 11, -30, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 3, 1, 1}, },
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["BlightTowerChillingBeams_buff2"] = {
  name = "Siphoning Trap",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 2,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Throws a trap that applies debuff beams to a number of nearby enemies for a duration. The beams chill enemies and deal cold damage over time. A beam is also applied to you, granting life and mana regeneration based on the number of debuff beams affecting enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trap] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.Type59] = true,
    [SkillType.NonHitChill] = true,
    [SkillType.CauseElementalStatus] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.Type96] = true,
  },
  statDescriptionScope = "debuff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
    "base_cold_damage_to_deal_per_minute",
    "ice_siphon_trap_max_beam_targets",
    "action_speed_+%_while_chilled",
  },
  levels = {
    [1] = {7000, 1, 13, -30, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 3, 1, 1}, },
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["BlightTowerChillingBeams_buff3"] = {
  name = "Siphoning Trap",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 2,
  incrementalEffectiveness = 0.06,
  description = "Throws a trap that applies debuff beams to a number of nearby enemies for a duration. The beams chill enemies and deal cold damage over time. A beam is also applied to you, granting life and mana regeneration based on the number of debuff beams affecting enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trap] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.Type59] = true,
    [SkillType.NonHitChill] = true,
    [SkillType.CauseElementalStatus] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.Type96] = true,
  },
  statDescriptionScope = "debuff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
    "base_cold_damage_to_deal_per_minute",
    "ice_siphon_trap_max_beam_targets",
    "action_speed_+%_while_chilled",
  },
  levels = {
    [1] = {7000, 1, 16, -30, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 3, 1, 1}, },
  },
}