Awakened เจ็ม /35

Awakened เจ็ม /35

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
WeaponElementalDamagePlusAwakened Elemental Damage with Attacks Support (72)
โจมตี, สนับสนุน
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
ชื่อ
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
ชื่อ
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
IncreasedAOEPlusAwakened Increased Area of Effect Support (72)
สนับสนุน, พื้นที่
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened
Awakened

Awakened(Awakened)

SpectreY
Area
Tagsred_blood, undead, zombie
Immuneemerge_speed_+% [Array]
Damage360%
พลังชีวิต999%
Ailment Threshold999%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeZombieBossMinionFast
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.305 Second
Damage Spread30%
เกราะ+50%
Accuracy+100%

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84Awakened862584479.61.30576113242428548004000

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Awakened772563995.41.30563277212977945004000

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Awakened5978131731.30542638164106852004000

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Awakened444132367.81.30527130118085676004000

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Awakened323031757.11.3051720384634681004000
Melee90OnlyLastTarget TargetNear
Melee30OnlyLastTarget
Melee 3

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Zombies/Zombie"

BaseEvents { }

Actor
{
	basic_action = "Emerge"
}


Transitionable
{
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Zombies/Zombie"

Transitionable
{
	create_untransitioned = "PlayAnimation( emerge ); PauseAnimation();"
	create_transitioned = "EnableTargetable();"
	on_transition = "EnableTargetable();"
}

Targetable
{
	targetable = false
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
0000
02000
04000
Path of Building
Spectre
-- Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Zombies/ZombieMinionHillockSpecialFast"] = {
  name = "Awakened",
  life = 9.99,
  fireResist = 0,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 3.6,
  damageSpread = 0.3,
  attackTime = 1.305,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "Melee",
  },
  modList = {
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}