โต๊ะคราฟ /775 ⍟

โต๊ะคราฟ /775 ⍟

IDModRequireItemClassesUnlock
Niko2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Vault ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Fissure ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Abyssal Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Howling Den ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Sweltering Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Beast Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Haunted Remains ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Primeval Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Zanamap_item_drop_quantity_+% [1]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 1
Zanamap_item_drop_quantity_+% [2]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 3
Zanamap_item_drop_quantity_+% [3]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 5
Zanamap_item_drop_quantity_+% [4]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 7
Zanamap_item_drop_quantity_+% [5]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 9
Zanamap_item_drop_quantity_+% [6]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 11
Zanamap_item_drop_quantity_+% [7]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 13
Zanamap_item_drop_quantity_+% [8]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 15
Zanaโชคเข้าข้างผู้กล้า3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 5
Zanamap_item_drop_quantity_+% [0]
พื้นที่อยู่ในครอบครองของ Rogue Exile เพิ่มขึ้น 12 ตัว
map_ignore_rogue_exile_rarity_bias [1]
map_set_league_category [2]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่นี้มี กองมอนสเตอร์ที่มีมอนสเตอร์แรร์ เพิ่มอีก 10 กอง
มอนสเตอร์ระดับ แรร์ ทุกตัวมีม็อด Nemesis
map_set_league_category [6]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่มีสถานบูชาเพิ่มขึ้น 6 แห่ง
map_set_league_category [5]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ZanaMagic Monster มีม็อด Bloodline
map_set_league_category [12]
พื้นที่นี้มี กองมอนสเตอร์เมจิก เพิ่มอีก 6 กอง
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaสังหารศัตรูได้ต่อเนื่องได้ Rampage Bonus
map_set_league_category [9]
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 20%
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 6 กล่อง
map_set_league_category [7]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่นี้อาจจะมีพวก Mysterious Harbinger
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_set_league_category [23]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanamap_set_league_category [18]
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 5 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanamap_set_league_category [13]
พื้นที่มีกลุ่ม Warband เพิ่มขึ้น 3
map_extra_content_weighting [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 2
Zanamap_item_drop_quantity_+% [0]
พื้นที่อยู่ในครอบครองของ Rogue Exile เพิ่มขึ้น 3 ตัว
map_ignore_rogue_exile_rarity_bias [1]
map_set_league_category [2]
map_extra_content_weighting [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 4
Zanaพื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_set_league_category [7]
map_extra_content_weighting [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 6
Zanaพื้นที่มีสถานบูชาเพิ่มขึ้น 4 แห่ง
map_set_league_category [5]
map_extra_content_weighting [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 9
Zanamap_set_league_category [18]
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 12
Zanaสังหารศัตรูใกล้กันมีโอกาส 15% ที่จะเรียกมอนสเตอร์จาก Beyond เข้ามา
map_set_league_category [10]
map_extra_content_weighting [1]
5x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 15
Zanamap_set_league_category [30]
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
6x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 16
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaค่า Strength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaค่า Dexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
Helenaค่า Intelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
Helenaลบม็อดที่คราฟ1x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouringประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยAspirant's Trial, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยAspirant's Trial ระดับ Eternal, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(4–6)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(5–8)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยAspirant's Trial, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(7–9)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(9–12)%
1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยAspirant's Trial ระดับ Eternal, Aspirant's Trial
Helenaค่า Strength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Ascent
Helenaค่า Strength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Western Forest
Helenaค่า Dexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Ascent
Helenaค่า Dexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Western Forest
Helenaค่า Intelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Ascent
Helenaค่า Intelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Western Forest
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Imperial Gardens, The Imperial Gardens
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Tunnel, The Tunnel
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–14)%3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้าThe Caverns
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–19)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าThe Chamber of Innocence
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–24)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าบทส่งท้าย, Oriath
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Beacon
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Desecrated Chambers
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Cage Map
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(71–85)4x CurrencyRerollRareChaos OrbชุดเกราะPlateau Map
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ถุงมือ, ซองธนูAtoll Map
Helenaดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสร้อยห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือAtoll Map
Helenaดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationประชิดสองมือDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)6x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationประชิดสองมือThe Beacon
Helenaค่า มานาสูงสุด +(75–84)2x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือThe Desecrated Chambers
Helenaค่า มานาสูงสุด +(85–94)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือCage Map
Helenaค่า มานาสูงสุด +(35–44)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(45–54)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Beacon
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Desecrated Chambers
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCage Map
Helenaค่า มานาสูงสุด +(25–34)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(35–44)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดThe Beacon
Helenaค่า มานาสูงสุด +(45–54)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดThe Desecrated Chambers
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่ด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Chamber of Sins ชั้น 2, The Chamber of Sins Level 2
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่Pen Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Sewers
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Quarry
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือRelic Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Ancient Pyramid
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือShavronne's Tower
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือThe Boiling Lake
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (82–99)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือDesert Spring Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ancient Pyramid
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวShavronne's Tower
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Boiling Lake
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (55–66)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวDesert Spring Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (11–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Crypt, The Crypt
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (21–30)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCastle Ruins Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Catacombs, The Catacombs
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ซองธนู, เข็มขัดAcademy Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือThe Vastiri Desert
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–15)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–20)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือThe Vastiri Desert
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (21–28)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–11)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Vastiri Desert
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Crematorium
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Dread Thicket
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Crematorium
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dread Thicket
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวExcavation Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Crematorium
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dread Thicket
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Causeway
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Causeway
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Causeway
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวBeach Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (37–51)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceประชิดสองมือThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (52–66)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceประชิดสองมือThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดสองมือห้อง Poison Garden, Cultivar Chamber, หรือ Toxic Grove ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Toxic Grove
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Poison Garden, Cultivar Chamber, หรือ Toxic Grove ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Toxic Grove
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Ossuary
Helenaค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Reliquary
Helenaค่า ความแม่นยำ +(121–200)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Temple of Decay Level 2
Helenaค่า ความแม่นยำ +(201–300)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Sparring Room, Arena of Valour, หรือ Hall of Champions ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hall of Champions
Helenaค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่The Reliquary
Helenaค่า ความแม่นยำ +(121–150)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่The Temple of Decay Level 2
Helenaค่า ความแม่นยำ +(151–220)2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่ห้อง Sparring Room, Arena of Valour, หรือ Hall of Champions ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hall of Champions
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่, สร้อยThe Sewers
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, สร้อยThe Ossuary
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaค่า เกราะ +(40–50)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaค่า เกราะ +(60–80)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaค่า เกราะ +(180–250)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaค่า หลบหลีก +(40–50)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaค่า หลบหลีก +(60–80)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaค่า หลบหลีก +(180–250)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(27–34)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(35–45)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(56–69)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
Helenaเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–14)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยLaboratory Map
Helenaเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยLava Lake Map
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, แหวนLaboratory Map
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, แหวนLava Lake Map
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (12–17) ถึง (26–30) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (46–64)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–9) ถึง (104–139)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (10–14) ถึง (162–197)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือBeach Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–5) ถึง (41–48) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (18–21)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Sewers
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (23–27)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Ossuary
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (18–24) ถึง (36–42)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Quarry
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Sewers
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ossuary
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Quarry
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือThe Sewers
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (8–10) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยThe Ossuary
Helenaเสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยThe Ossuary
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–19) ถึง (28–33) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–5) ถึง (59–63) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationประชิดสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyประชิดสองมือThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวBeach Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDungeon Map
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–28)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (45–75)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (76–105)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือPort Map
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (30–49)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–69)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวPort Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (17–21)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนู, สร้อยDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (22–27)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนู, สร้อยPort Map
Helenaเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (5–10)%2x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Bath House, The Bath House
Helenaเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (11–15)%4x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดCarcass Map
Helenaมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15–20)%1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือSiege Map
Helenaมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21–25)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือBazaar Map
Helenaโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15–20)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือSiege Map
Helenaโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือBazaar Map
Helenaสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง (15–20)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือSiege Map
Helenaสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือBazaar Map
Helenaโอกาสที่จะบล็อค +(2–3)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่Dark Forest Map
Helenaโอกาสที่จะบล็อค +(4–5)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่Dig Map
Helenaโอกาสบล็อคเวท (2–3)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่Dark Forest Map
Helenaโอกาสบล็อคเวท (4–5)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่Dig Map
Helenaเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (8–11)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyแหวนBelfry Map
Helenaเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (12–15)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนLookout Map
Helenaลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 5%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่ห้อง Corruption Chamber, Catalyst of Corruption, หรือ Locus of Corruption ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Locus of Corruption
Helenaดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian1x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะห้อง Armourer's Workshop, Armoury, หรือ Chamber of Iron ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Chamber of Iron
Helenaรัศมีของแสงขึ้นอยู่กับโล่พลังงานแทนพลังชีวิต4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, แหวนห้อง Armourer's Workshop, Armoury, หรือ Chamber of Iron ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Chamber of Iron
Helenaเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (11–15)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationหมวกThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–20)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyหมวกBurial Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbถุงมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (13–17)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (18–22)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยBurial Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (37–51)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือBurial Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Hatchery, Automaton Lab, หรือ Hybridisation Chamber ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hybridisation Chamber
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–34)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวBurial Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Hatchery, Automaton Lab, หรือ Hybridisation Chamber ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hybridisation Chamber
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–5)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (6–8)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่, สร้อยThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (15–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อยThe Dried Lake
Helenaคำราม ไม่สามารถทำให้สกิล เดินทาง อยู่ในสภาวะ ฮึกเหิม ได้1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, เข็มขัดThe Chamber of Innocence
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15–17)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18–20)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21–23)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65–72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53–58)%
นำ (3–4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59–66)%
นำ (5–6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–75)%
นำ (7–8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26–32)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26–32)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33–38)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–45)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39–45)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19–21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19–21)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22–24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22–24)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(36–40)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(36–40)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(36–40)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5–6)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7–8)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9–10)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5–6)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7–8)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junมีโอกาส (6–7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(11–12)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(13–14)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(15–17)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(11–12)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(13–14)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(15–17)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(11–12)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(13–14)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(15–17)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็นมานา
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ความเสียหายที่ได้รับ 5% ถูกเยียวยาเป็นมานา
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ความเสียหายที่ได้รับ 6% ถูกเยียวยาเป็นมานา
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–6)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(105–150)8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(151–213)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(214–285)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3–4)%3x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5–6)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(5–6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(7–8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8–10)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11–14)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x CurrencyModValuesDivine Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (5–6)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟ1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junจำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6–7)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่เปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8–10)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbโล่เปิดผนึก
Jun(0.5–0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสร้อย, โล่เปิดผนึก
Jun(0.7–1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6–7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8–9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1000–1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1601–2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(2201–3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junคุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (30–40)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul1x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (41–50)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (51–60)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–10)%
เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junอาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junระยะการฟาด +1
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 60 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (9–10)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21–25)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26–30)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junคุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(16–18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(19–22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(23–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก
Junฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23–25)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26–28)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29–31)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (16–20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (21–25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (26–30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26–30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31–36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81–100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101–120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121–140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวกเปิดผนึก
Junป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 80% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 100% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 120% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junรับความเสียหาย (21–25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junสกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (11–13)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (14–16)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (17–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +11x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +22x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -12x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -22x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -34x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-5–-4)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7–-6)2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-9–-8)4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (24–30)% ขณะดูดพลัง2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (31–36)% ขณะดูดพลัง3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (37–43)% ขณะดูดพลัง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(5–6)%4x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–10) ถึง (14–15)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (8–9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junการโจมตีไม่อาจหลบได้3x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก, Vagan
Junโจมตีแรงขึ้น (16–18)% ระหว่างรับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (19–23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (24–28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (31–35)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36–40)%8x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41–45)%4x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวกเปิดผนึก, Janus
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 4%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 5%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 6%4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junนำ 6% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (7–8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (9–10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junมีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก, Jorgin
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3–4)% เป็น ไฟ แทน3x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5–6)% เป็น ไฟ แทน1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7–8)% เป็น ไฟ แทน1x CurrencyAddModToRareExalted Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junโอกาส 60% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junโอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junไม่ติดสถานะแช่แข็ง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junตัวคูณคริติคอล +(15–17)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (10–11)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(18–20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(21–23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–10)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8–10)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, Riker
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junมีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (8–12)%
6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junลดการใช้มานา (20–25)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่ดรอป (20–30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (60–80)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ2x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสบล็อคการโจมตี (5–7)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (25–35)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (25–35)%
6x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6–7)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–9)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–12)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–16)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17–20)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาด +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย Unbearable Whispers V, Unbearable Whispers V
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Unbreathing Queen V, The Unbreathing Queen V
Navaliสามารถมีม็อดคราฟได้สูงสุด 3 ม็อด2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Pale Court, The Pale Court
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Plaguemaw V, The Plaguemaw V
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท5x CurrencyImplicitModBlessed Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Feral Lord V, The Feral Lord V
ประชิดมือเดียว /270 ⍟

ประชิดมือเดียว /270 ⍟

IDModRequireUnlock
Niko2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbอะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbอะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAzurite Vault ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAzurite Fissure ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAbyssal Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingHowling Den ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingSweltering Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingBeast Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingHaunted Remains ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingPrimeval Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Helenaต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaค่า Strength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า Dexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า Intelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaลบม็อดที่คราฟ1x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaค่า Strength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Strength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า Dexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Dexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า Intelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Intelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Imperial Gardens, The Imperial Gardens
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Tunnel, The Tunnel
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceAtoll Map
Helenaดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaค่า มานาสูงสุด +(35–44)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(45–54)6x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationThe Beacon
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Desecrated Chambers
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)4x CurrencyRerollRareChaos OrbCage Map
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Chamber of Sins ชั้น 2, The Chamber of Sins Level 2
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyPen Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Sewers
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Quarry
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbRelic Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Ancient Pyramid
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationShavronne's Tower
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Boiling Lake
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (55–66)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbDesert Spring Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (11–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Crypt, The Crypt
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (21–30)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbCastle Ruins Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Catacombs, The Catacombs
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAcademy Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Vastiri Desert
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–11)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Dried Lake
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Vastiri Desert
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbCrimson Temple Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Crematorium
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Dread Thicket
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Crematorium
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Dread Thicket
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Causeway
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Causeway
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbห้อง Poison Garden, Cultivar Chamber, หรือ Toxic Grove ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Toxic Grove
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceThe Belly of the Beast Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ossuary
Helenaค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Reliquary
Helenaค่า ความแม่นยำ +(121–200)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Temple of Decay Level 2
Helenaค่า ความแม่นยำ +(201–300)2x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Sparring Room, Arena of Valour, หรือ Hall of Champions ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hall of Champions
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Sewers
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ossuary
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Quarry
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Crematorium
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Dread Thicket
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Causeway
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวทย์4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวทย์2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Chamber of Sins Level 1
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวทย์4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyPort Map
Helenaเพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationDungeon Map
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyPort Map
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–28)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (30–49)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationDungeon Map
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–69)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbPort Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–34)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationThe Lunaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyBurial Chambers Map
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Hatchery, Automaton Lab, หรือ Hybridisation Chamber ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hybridisation Chamber
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationThe Solaris Temple Level 2
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5–6)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7–8)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9–10)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5–6)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7–8)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +11x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก, Catarina
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +22x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, Catarina
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(5–6)%4x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismเปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismเปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, Haku
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (8–9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก, Tora
Junการโจมตีไม่อาจหลบได้3x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, Vagan
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, It That Fled
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
Junค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย Unbearable Whispers V, Unbearable Whispers V
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย The Unbreathing Queen V, The Unbreathing Queen V
Navaliสามารถมีม็อดคราฟได้สูงสุด 3 ม็อด2x CurrencyAddModToRareExalted OrbThe Pale Court, The Pale Court
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี1x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย The Plaguemaw V, The Plaguemaw V
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท5x CurrencyImplicitModBlessed Orbคำทำนาย The Feral Lord V, The Feral Lord V
ประชิดสองมือ /270 ⍟

ประชิดสองมือ /270 ⍟

IDModRequireUnlock
Niko2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbอะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbอะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAzurite Vault ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAzurite Fissure ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbAbyssal Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingHowling Den ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingSweltering Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingBeast Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingHaunted Remains ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingPrimeval Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic OrbRuined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Helenaต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
Helenaค่า Strength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า Dexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า Intelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaลบม็อดที่คราฟ1x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Crystal Veins
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbDoedre's Cesspool
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial
Helenaค่า Strength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Strength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า Dexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Dexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า Intelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyThe Ascent
Helenaค่า Intelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Western Forest
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Imperial Gardens, The Imperial Gardens
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Tunnel, The Tunnel
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceAtoll Map
Helenaดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)6x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationThe Beacon
Helenaค่า มานาสูงสุด +(75–84)2x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Desecrated Chambers
Helenaค่า มานาสูงสุด +(85–94)4x CurrencyRerollRareChaos OrbCage Map
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Chamber of Sins ชั้น 2, The Chamber of Sins Level 2
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyPen Map
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Sewers
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationThe Ossuary
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbThe Quarry
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x