Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
โต๊ะคราฟท์ /760 ⍟

โต๊ะคราฟท์ /760 ⍟

IDModRequireItemClassesUnlock
นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่คลังอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่รอยแตกอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงอะบิส ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ถ้ำสัตว์หอน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่หลุมรูร้อนระอุ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่หลุมรูสัตว์ร้าย ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากเฮี้ยน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงดึกดำบรรพ์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่โพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
ซานะmap item drop quantity +% [1]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 1
ซานะmap item drop quantity +% [2]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 3
ซานะmap item drop quantity +% [3]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 5
ซานะmap item drop quantity +% [4]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 7
ซานะmap item drop quantity +% [5]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 9
ซานะmap item drop quantity +% [6]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 11
ซานะmap item drop quantity +% [7]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 13
ซานะmap item drop quantity +% [8]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 15
ซานะโชคเข้าข้างผู้กล้า3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 5
ซานะด่านมี เอ็กไซล์อันธพาล อีก 12 คน เป็นเจ้าถิ่น
map ignore rogue exile rarity bias [1]
map set league category [2]
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี กองมอนสเตอร์ที่มีมอนสเตอร์ แรร์หนึ่งตัว อีก 10 กอง
มอนสเตอร์ระดับ แรร์ ทุกตัวมีม็อด Nemesis
map set league category [6]
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี สถานบูชา อีก 6 แท่น
map set league category [5]
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะMagic Monster มีม็อด Bloodline
map set league category [12]
ด่านมี กองมอนสเตอร์ระดับ เมจิก อีก 6 กอง
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะสังหารศัตรูได้ต่อเนื่องได้ Rampage Bonus
map set league category [9]
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 20%
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี กล่องนิรภัย อีก 6 ใบ
map set league category [7]
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านอาจมี Harbinger ลึกลับ
ด่านมี Harbinger อีก 4 ตน
map set league category [23]
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะmap set league category [18]
ด่านมี หีบเพแรนดัส อีก 5 ใบ
ด่านมี คาดิโร เพแรนดัส
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านอาจมี อะบิส
ด่านนี้มี อะบิส อีก 1 แห่ง
map set league category [24]
map extra content weighting [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 2
ซานะด่านมี เอ็กไซล์อันธพาล อีก 3 คน เป็นเจ้าถิ่น
map ignore rogue exile rarity bias [1]
map set league category [2]
map extra content weighting [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 4
ซานะด่านมี สถานบูชา อีก 3 แท่น
map set league category [5]
map extra content weighting [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 6
ซานะด่านมี กองมอนสเตอร์ที่มีมอนสเตอร์ แรร์หนึ่งตัว อีก 5 กอง
มอนสเตอร์ระดับ แรร์ ทุกตัวมีม็อด Nemesis
map set league category [6]
map extra content weighting [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 9
ซานะด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map extra content weighting [1]
5x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 12
ซานะด่านมี แท่นบูชาพิธีกรรม
map extra content weighting [1]
13x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 15
ซานะmap affliction league [1]
map set league category [33]
ด่านมี กระจกเดลิเรียม หนึ่งบาน
16x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 16
เฮเลน่าค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่า Strength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่า Dexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่า Intelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
เฮเลน่าลบม็อดที่คราฟท์1x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouringประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–6)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(5–8)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ทุกธาตุ +(7–9)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(9–12)%
1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่า Strength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Strength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า Dexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Dexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า Intelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Intelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ, สวนจักรพรรดิ
เฮเลน่าค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์, อุโมงค์
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–14)%3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้าโพรงถ้ำ
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–19)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าโถงแห่งอินโนเซน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–24)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูประภาคาร
เฮเลน่าค่า พลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าค่า พลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Cage Map
เฮเลน่าค่า พลังชีวิตสูงสุด +(71–85)4x CurrencyRerollRareChaos OrbชุดเกราะPlateau Map
เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ถุงมือ, ซองธนูAtoll Map
เฮเลน่าดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสร้อยบ่อแห่งการเยียวยา, สถานพำนักแห่งกำลังวังชา, หรือ สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ
เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือAtoll Map
เฮเลน่าดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือบ่อแห่งการเยียวยา, สถานพำนักแห่งกำลังวังชา, หรือ สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ
เฮเลน่าดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือบ่อแห่งการเยียวยา, สถานพำนักแห่งกำลังวังชา, หรือ สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(55–64)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationประชิดสองมือDefault
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(65–74)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือประภาคาร
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(75–84)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(85–94)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือCage Map
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(35–44)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDefault
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(45–54)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือประภาคาร
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(55–64)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(65–74)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCage Map
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(25–34)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดDefault
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(35–44)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดประภาคาร
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(45–54)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่บททดสอบเขาวงกต ใน โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่Pen Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือRelic Chambers Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือพีระมิดโบราณ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือหอคอยของแชฟรอนน์
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือทะเลสาบเดือด
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (82–99)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือDesert Spring Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวพีระมิดโบราณ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวหอคอยของแชฟรอนน์
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบเดือด
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (55–66)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวDesert Spring Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (11–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือบททดสอบเขาวงกต ใน สุสาน, สุสาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (21–30)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCastle Ruins Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สุสานใต้ดิน, สุสานใต้ดิน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ซองธนู, เข็มขัดAcademy Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–15)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–20)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (21–28)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–11)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวExcavation Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวBeach Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (37–51)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดสองมือช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (52–66)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดสองมือสวนพันธุ์พิษ, โถงเพาะพืช, หรือ สวนเปี่ยมพิษ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สวนเปี่ยมพิษ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสวนพันธุ์พิษ, โถงเพาะพืช, หรือ สวนเปี่ยมพิษ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สวนเปี่ยมพิษ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บวัตถุเก่าแก่
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(121–200)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(201–300)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้องประลอง, ลานประลองแห่งความอาจหาญ, หรือ หอแห่งนักสู้ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:หอแห่งนักสู้
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่สถานเก็บวัตถุเก่าแก่
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(121–150)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่วิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(151–220)2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่ห้องประลอง, ลานประลองแห่งความอาจหาญ, หรือ หอแห่งนักสู้ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:หอแห่งนักสู้
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่, สร้อยท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, สร้อยสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มค่า เกราะ (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มค่า เกราะ (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มค่า เกราะ (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าค่า เกราะ +(40–50)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าค่า เกราะ +(60–80)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าค่า เกราะ +(180–250)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าค่า หลบหลีก +(40–50)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าค่า หลบหลีก +(60–80)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าค่า หลบหลีก +(180–250)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าค่า โล่พลังงานสูงสุด +(27–34)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าค่า โล่พลังงานสูงสุด +(35–45)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าค่า โล่พลังงานสูงสุด +(56–69)2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–14)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยVault Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยLava Lake Map
เฮเลน่าค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, แหวนVault Map
เฮเลน่าค่า โล่พลังงานสูงสุด +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, แหวนLava Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่สายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Waterways Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (12–17) ถึง (26–30) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (46–64)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–9) ถึง (104–139)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–14) ถึง (162–197)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือBeach Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อยวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (41–48) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (18–21)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (23–27)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (18–24) ถึง (36–42)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเหมืองแร่
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (8–10) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–19) ถึง (28–33) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (59–63) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือBeach Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวBeach Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการ, แผนกแห่งวิศวกรรม, หรือ โรงงาน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โรงงาน
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือScriptorium Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–28)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการ, แผนกแห่งวิศวกรรม, หรือ โรงงาน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โรงงาน
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (45–75)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (76–105)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (30–49)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–69)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (17–21)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนู, สร้อยPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (22–27)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนู, สร้อยScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (5–10)%2x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดบททดสอบเขาวงกต ใน โรงอาบน้ำ, โรงอาบน้ำ
เฮเลน่าเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (11–15)%4x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดCarcass Map
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15–20)%1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือBazaar Map
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21–25)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือSiege Map
เฮเลน่าโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (13–15)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, โล่Bazaar Map
เฮเลน่าโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–18)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, โล่Siege Map
เฮเลน่าสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง (15–20)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือBazaar Map
เฮเลน่าสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือSiege Map
เฮเลน่าโอกาสที่จะบล็อค +(2–3)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่City Square Map
เฮเลน่าโอกาสที่จะบล็อค +(4–5)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่Dig Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อคเวทย์ (2–3)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่City Square Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อคเวทย์ (4–5)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่Dig Map
เฮเลน่าเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (8–11)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyแหวนBelfry Map
เฮเลน่าเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (12–15)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนLookout Map
เฮเลน่าลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 5%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่โถงมลทิน, ห้องเร่งปฏิกิริยาแห่งมลทิน, หรือ สถานบังเกิดมลทิน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานบังเกิดมลทิน
เฮเลน่าดรอปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian1x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะห้องปฏิบัติการช่างตีเกราะ, คลังเกราะ, หรือ โถงแห่งเหล็ก ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โถงแห่งเหล็ก
เฮเลน่ารัศมีของแสงขึ้นอยู่กับโล่พลังงานแทนพลังชีวิต4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, แหวนห้องปฏิบัติการช่างตีเกราะ, คลังเกราะ, หรือ โถงแห่งเหล็ก ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โถงแห่งเหล็ก
เฮเลน่าเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (11–15)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationหมวกวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–20)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyหมวกSepulchre Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (13–17)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (18–22)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยSepulchre Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (37–51)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือSepulchre Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือสถานฟักไข่, ห้องวิจัยจักรกล, หรือ โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–34)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวSepulchre Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสถานฟักไข่, ห้องวิจัยจักรกล, หรือ โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–5)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (6–8)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่, สร้อยทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (15–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อยทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าคำราม ไม่สามารถทำให้สกิล เดินทาง อยู่ในสภาวะ ฮึกเหิม ได้1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, เข็มขัดโถงแห่งอินโนเซน
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
โอกาส (21–24)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
โอกาส (25–28)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
โอกาส (29–34)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
โอกาส (21–24)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
โอกาส (25–28)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
โอกาส (29–34)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (60–64)%
โอกาส (21–24)% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (65–72)%
โอกาส (25–28)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (73–80)%
โอกาส (29–34)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15–17)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18–20)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21–23)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65–72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53–58)%
นำ (3–4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59–66)%
นำ (5–6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–75)%
นำ (7–8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26–32)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26–32)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33–38)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–45)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39–45)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19–21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19–21)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22–24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22–24)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6–7)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6–7)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8–10)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (11–13)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (6–7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (8–10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Dexterity +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Dexterity +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Dexterity +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity และ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity และ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity และ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength และ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนจำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x CurrencyModValuesDivine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็นมานา
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ความเสียหายที่ได้รับ 5% ถูกเยียวยาเป็นมานา
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ความเสียหายที่ได้รับ 6% ถูกเยียวยาเป็นมานา
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–6)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ และ หลบหลีก +(105–150)8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ และ หลบหลีก +(151–213)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ และ หลบหลีก +(214–285)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนค่า หลบหลีก +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า หลบหลีก +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า หลบหลีก +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3–4)%3x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5–6)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุน(5–6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
จุน(7–8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8–10)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11–14)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x CurrencyModValuesDivine Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายขึ้น (5–6)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟ1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย สายฟ้า1x CurrencyModValuesDivine Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนจำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6–7)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8–10)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbโล่เปิดผนึก
จุน(0.5–0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสร้อย, โล่เปิดผนึก
จุน(0.7–1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6–7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8–9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(1000–1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(1601–2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า เกราะ +(2201–3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x CurrencyVaalVaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนคุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของสกิลที่ไม่ใช่ วาล์ (30–40)% ในระยะเวลาห้ามเก็บ วิญญาณ1x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของสกิลที่ไม่ใช่ วาล์ (41–50)% ในระยะเวลาห้ามเก็บ วิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของสกิลที่ไม่ใช่ วาล์ (51–60)% ในระยะเวลาห้ามเก็บ วิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–10)%
เลเวลของหินสกิล พื้นที่ ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนกระสุนจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
เลเวลหินสกิล กระสุน ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนระยะการฟาด +1
เลเวลของหินสกิล ประชิด ที่ใส่ +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 150 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนมีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (9–10)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนูเปิดผนึก
จุนมีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูเปิดผนึก
จุนมีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า พลังชีวิตสูงสุด +(28–33)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า พลังชีวิตสูงสุด +(34–40)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า พลังชีวิตสูงสุด +(41–45)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(28–33)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(34–40)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า มานาสูงสุด +(41–45)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21–25)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26–30)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
จุนคุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
จุนโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(16–18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(19–22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(23–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนเสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเสริมป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเสริมป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก
จุนทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก
จุนทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23–25)% เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26–28)% เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29–31)% เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (16–20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (21–25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (26–30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26–30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31–36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81–100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101–120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121–140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวกเปิดผนึก
จุนป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 25% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 30% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 35% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนทริกเกอร์สกิลที่ใส่ไว้เมื่อคุณมีสถานะ Focus โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
จุนรับความเสียหาย (21–25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนมิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนสกิลจะไม่ใช้ มานา หรือ พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (12–14)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, ลีโอ
จุนเพิ่มความเสียหาย (15–17)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, ลีโอ
จุนเลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +11x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนเลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +22x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -12x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -22x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -34x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ -42x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ -52x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7–-6)4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนเพิ่มความเสียหายขึ้น (31–36)% ขณะดูดพลัง3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, วอรีชี
จุนเพิ่มความเสียหายขึ้น (37–43)% ขณะดูดพลัง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, วอรีชี
จุนคุณภาพของหินสกิล ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, ฮาคู
จุนคุณภาพของหินสกิล ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, ฮาคู
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, ทอร่า
จุนการโจมตีไม่อาจหลบได้3x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก, เวแกน
จุนโจมตีแรงขึ้น (19–23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก, กัฟ
จุนโจมตีแรงขึ้น (24–28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก, กัฟ
จุนเพิ่ม ความหายาก ของไอเทมที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36–40)%8x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceหมวกเปิดผนึก, ยานัส
จุนเพิ่ม ความหายาก ของไอเทมที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41–45)%4x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวกเปิดผนึก, ยานัส
จุนนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (11–13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (14–16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (11–13)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (14–16)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (11–13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (14–16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนเพิ่ม คุณสมบัติ 5%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, ฮิลล็อค
จุนเพิ่ม คุณสมบัติ 6%4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, ฮิลล็อค
จุนนำ (7–8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, กราวิเชียส
จุนนำ (9–10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, กราวิเชียส
จุนมีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก, จอร์กิน
จุนรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5–6)% เป็น ไฟ แทน1x CurrencyModValuesDivine Orbหมวกเปิดผนึก, คอเรลล์
จุนรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7–8)% เป็น ไฟ แทน1x CurrencyAddModToRareExalted Orbหมวกเปิดผนึก, คอเรลล์
จุนโอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก, ริน
จุนไม่ติดสถานะแช่แข็ง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbรองเท้าเปิดผนึก, ริน
จุนตัวคูณคริติคอล +(18–20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, คามีเรีย
จุนตัวคูณคริติคอล +(21–23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, คามีเรีย
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, แอชลิ่ง
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, แอชลิ่ง
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, ไรเกอร์
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, ไรเกอร์
จุนฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนมีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนลดการใช้มานา (20–25)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนเพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่ดรอป (20–30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล (40–60)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนทริกเกอร์เวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณใช้สกิล โดยมีคูลดาวน์ 8 วินาที3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ2x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11–13)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (14–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (17–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนโอกาสบล็อคการโจมตี (5–7)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (8–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้4x CurrencyRerollRareChaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
จุนโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15–20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15–20)%
6x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6–7)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–9)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–12)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–16)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17–20)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาด +1
1x CurrencyModValuesDivine Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวของ Focus (21–25)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
นาวาลีไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย Unbearable Whispers V, Unbearable Whispers V
นาวาลีไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Unbreathing Queen V, The Unbreathing Queen V
นาวาลีสามารถมีม็อดคราฟได้สูงสุด 3 ม็อด2x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูศาลสีซีด, ศาลสีซีด
นาวาลีการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Plaguemaw V, The Plaguemaw V
นาวาลีการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท5x CurrencyImplicitModBlessed Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Feral Lord V, The Feral Lord V
ประชิดมือเดียว /267 ⍟

ประชิดมือเดียว /267 ⍟

IDModRequireUnlock
นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbคลังอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbรอยแตกอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงอะบิส ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingถ้ำสัตว์หอน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingหลุมรูร้อนระอุ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingหลุมรูสัตว์ร้าย ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingซากเฮี้ยน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingโพรงดึกดำบรรพ์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
เฮเลน่าค่า Strength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
เฮเลน่าค่า Dexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
เฮเลน่าค่า Intelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
เฮเลน่าลบม็อดที่คราฟท์1x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปราณีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่า Strength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Strength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า Dexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Dexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า Intelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่า Intelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbป่าตะวันตก
เฮเลน่าค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ, สวนจักรพรรดิ
เฮเลน่าค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์, อุโมงค์
เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceAtoll Map
เฮเลน่าดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบ่อแห่งการเยียวยา, สถานพำนักแห่งกำลังวังชา, หรือ สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ
เฮเลน่าดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbบ่อแห่งการเยียวยา, สถานพำนักแห่งกำลังวังชา, หรือ สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(35–44)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(45–54)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประภาคาร
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(55–64)2x CurrencyRerollRareChaos Orbโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าค่า มานาสูงสุด +(65–74)4x CurrencyRerollRareChaos OrbCage Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationบททดสอบเขาวงกต ใน โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyPen Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเหมืองแร่
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbRelic Chambers Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationพีระมิดโบราณ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหอคอยของแชฟรอนน์
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbทะเลสาบเดือด
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (55–66)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbDesert Spring Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (11–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationบททดสอบเขาวงกต ใน สุสาน, สุสาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (21–30)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbCastle Ruins Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationบททดสอบเขาวงกต ใน สุสานใต้ดิน, สุสานใต้ดิน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyAcademy Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–11)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationทะเลสาบอันเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbสวนพันธุ์พิษ, โถงเพาะพืช, หรือ สวนเปี่ยมพิษ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:สวนเปี่ยมพิษ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationสถานเก็บวัตถุเก่าแก่
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(121–200)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่า ความแม่นยำ +(201–300)2x CurrencyRerollRareChaos Orbห้องประลอง, ลานประลองแห่งความอาจหาญ, หรือ หอแห่งนักสู้ ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:หอแห่งนักสู้
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเหมืองแร่
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbExcavation Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbBeach Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้องปฏิบัติการ, แผนกแห่งวิศวกรรม, หรือ โรงงาน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โรงงาน
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationPort Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyScriptorium Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–28)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้องปฏิบัติการ, แผนกแห่งวิศวกรรม, หรือ โรงงาน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โรงงาน
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (30–49)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–69)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbScriptorium Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–34)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemySepulchre Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสถานฟักไข่, ห้องวิจัยจักรกล, หรือ โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กับดัก (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyห้องปฏิบัติการกับดัก, ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร, หรือ ห้องวิจัยการป้องกัน ในวิหารแอ็ทโซแอทล์, ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์:ห้องวิจัยการป้องกัน
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะลุกไหม้
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะแช่แข็ง
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะแช่แข็ง
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (36–41)%
โอกาส (13–15)% ที่จะช็อต
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (42–50)%
โอกาส (16–17)% ที่จะช็อต
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (51–60)%
โอกาส (18–20)% ที่จะช็อต
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6–7)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6–7)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8–10)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (11–13)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant focus skill [1]
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
จุนเลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +11x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนเลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +22x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนคุณภาพของหินสกิล ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismเปิดผนึก, ฮาคู
จุนคุณภาพของหินสกิล ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, ฮาคู
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก, ทอร่า
จุนการโจมตีไม่อาจหลบได้3x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, เวแกน
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyModValuesDivine Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนทริกเกอร์เวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณใช้สกิล โดยมีคูลดาวน์ 8 วินาที3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนต้านทาน สายฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
จุนค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
จุนค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
นาวาลีไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย Unbearable Whispers V, Unbearable Whispers V
นาวาลีไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้2x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย The Unbreathing Queen V, The Unbreathing Queen V
นาวาลีสามารถมีม็อดคราฟได้สูงสุด 3 ม็อด2x CurrencyAddModToRareExalted Orbศาลสีซีด, ศาลสีซีด
นาวาลีการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี1x CurrencyAddModToRareExalted Orbคำทำนาย The Plaguemaw V, The Plaguemaw V
นาวาลีการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท5x CurrencyImplicitModBlessed Orbคำทำนาย The Feral Lord V, The Feral Lord V
ประชิดสองมือ /267 ⍟

ประชิดสองมือ /267 ⍟

IDModRequireUnlock
นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์แห่งแรก ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbคลังอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbรอยแตกอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbโพรงอะบิส ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingถ้ำสัตว์หอน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingหลุมรูร้อนระอุ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingหลุมรูสัตว์ร้าย ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingซากเฮี้ยน ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingโพรงดึกดำบรรพ์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbโพรงถ้ำอะซูไรต์ ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbซากโพรง ใน เหมืองอะซูไรต์
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orb