แผนที่ /155

แผนที่ /155

ImprintIconชื่อTierBossRegion
§Carcass Map0, 0, 0, 0, 14Amalgam of Nightmares
Glennach Cairns
ùSummit Map0, 0, 0, 0, 16Mephod, the Earth Scorcher
Mephod, the Earth Scorcher
Lex Ejoris
µLava Lake Map0, 0, 0, 0, 15Kitava, The Destroyer
Lex Ejoris
\Palace Map0, 0, 0, 0, 15God's Chosen
The Hallowed Husk
Lira Arthain
>Vaal Temple Map0, 0, 0, 0, 16K'aj Q'ura
K'aj Y'ara'az
K'aj A'alai
Valdo's Rest
Plaza Map0, 5, 9, 11, 14The Goddess
Valdo's Rest
®Dark Forest Map0, 0, 10, 12, 15The Cursed King
Valdo's Rest
©Crimson Temple Map0, 0, 11, 13, 15The Sanguine Siren
Lira Arthain
Sunken City Map0, 0, 0, 14, 16Armala, the Widow
Lex Ejoris
ûCore Map0, 0, 11, 13, 15Eater of Souls
Eater of Souls
Lex Ejoris
èShrine Map0, 9, 12, 13, 15Piety the Empyrean
Piety the Empyrean
New Vastir
ñMalformation Map0, 8, 12, 13, 15Nightmare Manifest
Lex Ejoris
¿Death and Taxes0, 0, 0, 0, 16Avatar of Apocalypse
Valdo's Rest
°Necropolis Map0, 0, 0, 0, 16Burtok, Conjurer of Bones
Valdo's Rest
åCrystal Ore Map0, 0, 12, 14, 16Lord of the Hollows
Messenger of the Hollows
Champion of the Hollows
New Vastir
ÔActon's Nightmare0, 0, 9, 11, 14Rose
Thorn
Lex Proxima
¾Overgrown Shrine Map0, 0, 9, 11, 14Maligaro the Mutilator
Lex Proxima
×Pit Map0, 0, 0, 0, 15Olof, Son of the Headsman
New Vastir
ÿAcid Caverns Map0, 0, 9, 12, 14Rama, The Kinslayer
Kalria, The Fallen
Invari, The Bloodshaper
Lokan, The Deceiver
Lokan, The Deceiver
Marchak, The Betrayer
Berrots, The Breaker
Vessider, The Unrivaled
Morgrants, The Deafening
Glennach Cairns
ÎFactory Map0, 0, 9, 11, 14Pesquin, the Mad Baron
Valdo's Rest
ÃSpider Forest Map0, 0, 0, 12, 14Enticer of Rot
Tirn's End
ÂPrimordial Pool Map0, 0, 0, 14, 16Nightmare's Omen
Haewark Hamlet
,Lair Map0, 0, 0, 13, 16Lycius, Midnight's Howl
Lex Proxima
ÙHall of Grandmasters0, 0, 0, 0, 15Tirn's End
;Promenade Map0, 0, 0, 0, 15Blackguard Avenger
Blackguard Tempest
Tirn's End
ÅThe Coward's Trial0, 0, 0, 13, 16Infector of Dreams
Lex Proxima
}Cursed Crypt Map0, 0, 0, 13, 16Pagan Bishop of Agony
Lex Proxima
!Arachnid Tomb Map0, 0, 0, 0, 16Hybrid Widow
New Vastir
wBelfry Map0, 0, 0, 0, 14Lord of the Grey
Lex Proxima
Scriptorium Map0, 6, 10, 12, 14Gisale, Thought Thief
Glennach Cairns
)Vault Map0, 0, 0, 0, 15Guardian of the Vault
Haewark Hamlet
_Waste Pool Map0, 9, 12, 14, 16Portentia, the Foul
Lex Ejoris
ÌWaterways Map0, 0, 0, 0, 14Fragment of Winter
Valdo's Rest
ŸSepulchre Map0, 6, 10, 12, 15Doedre the Defiler
Doedre the Defiler
Lex Proxima
{Mineral Pools Map0, 0, 10, 12, 14Shock and Horror
Lex Proxima
rArmoury Map0, 0, 0, 11, 14Warmonger
Tirn's End
"Geode Map0, 9, 12, 13, 16Avatar of Undoing
Lira Arthain
]Overgrown Ruin Map0, 0, 0, 0, 15Visceris
Lira Arthain
ÓArachnid Nest Map0, 0, 0, 12, 14Spinner of False Hope
Lex Ejoris
ÚCells Map0, 0, 10, 13, 15Shavronne the Sickening
Glennach Cairns
KAshen Wood Map0, 0, 0, 0, 15Lord of the Ashen Arrow
Lex Proxima
nBarrows Map0, 0, 11, 13, 15Beast of the Pits
Haewark Hamlet
MSpider Lair Map0, 0, 0, 0, 14Thraxia
Glennach Cairns
RAncient City Map0, 8, 11, 13, 15Legius Garhall
Lira Arthain
Doryani's Machinarium0, 0, 0, 13, 16The Apex Assembly
Valdo's Rest
lMaze Map0, 0, 0, 13, 16Shadow of the Vaal
Valdo's Rest
PSulphur Vents Map0, 0, 0, 14, 16The Gorgon
Lira Arthain
jCanyon Map0, 0, 12, 14, 16Gnar, Eater of Carrion
Stonebeak, Battle Fowl
Lira Arthain
FLighthouse Map0, 7, 9, 11, 14Uruk Baleh
El'Abin, Bloodeater
Leli Goya, Daughter of Ash
Bin'aia, Crimson Rain
Valdo's Rest
The Perandus Manor0, 5, 9, 11, 14Platinia, Servant of Prospero
Auriot, Prospero's Furnace Guardian
Rhodion, Servant of Prospero
Osmea, Servant of Prospero
Pallias, Servant of Prospero
Argient, Servant of Prospero
Rheniot, Servant of Prospero
Tirn's End
OChateau Map0, 5, 9, 11, 14Hephaeus, The Hammer
Tirn's End
1Relic Chambers Map0, 0, 9, 11, 14Litanius, the Black Prayer
Tirn's End
ÖCity Square Map0, 7, 12, 14, 15Carius, the Unnatural
Pileah, Corpse Burner
Pileah, Burning Corpse
Haewark Hamlet
+Arcade Map0, 0, 0, 13, 15Herald of Ashes
Herald of Thunder
Glennach Cairns
EBurial Chambers Map0, 0, 0, 0, 15Witch of the Cauldron
Haewark Hamlet
*Peninsula Map0, 0, 0, 14, 16Titan of the Grove
Haewark Hamlet
GLeyline Map0, 0, 0, 14, 16Mirage of Bones
New Vastir
dFungal Hollow Map0, 0, 0, 0, 14Aulen Greychain
Tirn's End
ICage Map0, 5, 9, 11, 14Executioner Bloodwing
Glennach Cairns
?Flooded Mine Map0, 0, 0, 11, 14The Eroding One
Glennach Cairns
cArid Lake Map0, 5, 9, 11, 14Drought-Maddened Rhoa
Lex Proxima
WDesert Map0, 0, 0, 11, 14Preethi, Eye-Pecker
Valdo's Rest
ËWharf Map0, 5, 9, 11, 14Stone of the Currents
Tirn's End
0Tower Map1, 4, 8, 10, 14Liantra
Bazur
Lex Proxima
÷Park Map1, 4, 8, 10, 14Suncaller Asha
Valdo's Rest
[Mausoleum Map1, 4, 8, 10, 14Tolman, the Exhumer
Tirn's End
iVolcano Map1, 4, 8, 10, 14Forest of Flames
Glennach Cairns
çDesert Spring Map2, 6, 9, 11, 14Terror of the Infinite Drifts
Terror of the Infinite Drifts
Tirn's End
#Oba's Cursed Trove2, 6, 9, 11, 14Shock and Horror
Lex Proxima
øCaldera Map2, 5, 9, 11, 14The Infernal King
Glennach Cairns
ÊCoves Map2, 6, 9, 11, 14Telvar, the Inebriated
Pirate Treasure
Glennach Cairns
.Colonnade Map2, 5, 9, 11, 14Tyrant
Glennach Cairns
zPier Map2, 6, 9, 11, 14Ancient Architect
Valdo's Rest
xWasteland Map2, 6, 9, 11, 14The Brittle Emperor
Valdo's Rest
^The Twilight Temple2, 5, 9, 11, 14Helial, the Day Unending
Selenia, the Endless Night
Tirn's End
=Moon Temple Map2, 5, 9, 11, 14Sebbert, Crescent's Point
Tirn's End
æCaer Blaidd, Wolfpack's Den2, 6, 9, 11, 14Winterfang
Storm Eye
Solus, Pack Alpha
Tirn's End
9Underground River Map2, 6, 9, 11, 14It That Fell
Tirn's End
TResidence Map2, 5, 9, 11, 14Excellis Aurafix
Tirn's End
QLava Chamber Map2, 6, 9, 11, 14Fire and Fury
Lex Proxima
ÁCoral Ruins Map2, 6, 9, 11, 14Captain Tanner Lightfoot
Lex Proxima
qUnderground Sea Map2, 6, 9, 11, 14Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Lex Proxima
kHaunted Mansion Map2, 5, 9, 11, 14Barthol, the Pure
Barthol, the Corruptor
Lex Proxima
ÑFields Map2, 5, 9, 11, 14Drek, Apex Hunter
Lex Proxima
6Conservatory Map2, 5, 9, 11, 14The Forgotten Soldier
Valdo's Rest
UGlacier Map2, 6, 9, 11, 14Rek'tar, the Breaker
Lex Proxima
3Dungeon Map2, 5, 9, 11, 14Penitentiary Incarcerator
Valdo's Rest
XBeach Map2, 6, 9, 11, 14Glace
Glennach Cairns
CLookout Map2, 5, 9, 11, 14The Grey Plague
Lex Proxima
oPhantasmagoria Map2, 5, 9, 11, 14Erythrophagia
Glennach Cairns
ÀMao Kun3, 6, 10, 12, 14Fairgraves, Never Dying
Tirn's End
âPrimordial Blocks Map3, 6, 10, 12, 14High Lithomancer
Lira Arthain
Dig Map3, 6, 9, 12, 14Stalker of the Endless Dunes
Glennach Cairns
éArsenal Map3, 7, 10, 11, 14The Steel Soul
Lex Proxima
œGhetto Map3, 7, 10, 12, 14Lady Stormflay
New Vastir
«Racecourse Map3, 6, 10, 11, 14Shredder of Gladiators
Crusher of Gladiators
Bringer of Blood
Glennach Cairns
³Villa Map3, 6, 10, 12, 14The High Templar
Lex Proxima
ÒMesa Map3, 7, 10, 11, 14Oak the Mighty
Valdo's Rest
<Orchard Map3, 7, 10, 12, 15Vision of Justice
Glennach Cairns
yBog Map3, 6, 10, 12, 14Skullbeak
Haewark Hamlet
vShipyard Map3, 7, 10, 12, 15Musky "Two-Eyes" Grenn
Susara, Siren of Pondium
Lussi "Rotmother" Roth
Valdo's Rest
tArena Map3, 6, 10, 11, 14Avatar of the Huntress
Avatar of the Skies
Avatar of the Forge
Lex Proxima
ÐHallowed Ground3, 7, 10, 12, 14Maker of Mires
Haewark Hamlet
LCemetery Map3, 7, 10, 12, 14Erebix, Light's Bane
Haewark Hamlet
sEstuary Map3, 7, 10, 11, 14Sumter the Twisted
Lira Arthain
|Plateau Map3, 7, 10, 12, 14Puruna, the Challenger
Poporo, the Highest Spire
Lex Proxima
/Shore Map3, 6, 10, 12, 14Belcer, the Pirate Lord
Tirn's End
ÉMud Geyser Map3, 6, 10, 11, 14Tunneltrap
Valdo's Rest
²The Vinktar Square3, 7, 10, 11, 14Avatar of Thunder
Lex Proxima
4Courtyard Map3, 7, 10, 11, 14Oriath's Virtue
Oriath's Vengeance
Oriath's Vigil
Lex Proxima
gVaults of Atziri3, 7, 10, 11, 14Lex Proxima
~Vaal Pyramid Map3, 7, 10, 11, 14The Broken Prince
The Fallen Queen
The Hollow Lady
Lex Proxima
YBazaar Map3, 6, 10, 12, 15Ancient Sculptor
Lex Proxima
JGardens Map3, 7, 10, 12, 15Sallazzang
Sallazzang
Lira Arthain
ßPoorjoy's Asylum3, 6, 10, 12, 14Mistress Hyseria
Tirn's End
-Temple Map3, 6, 10, 12, 14Jorus, Sky's Edge
Tirn's End
BThicket Map3, 6, 9, 11, 14The Primal One
New Vastir
ÈWhakawairua Tuahu3, 7, 10, 12, 14Tormented Temptress
New Vastir
8Strand Map3, 7, 10, 12, 14Master of the Blade
Massier
New Vastir
DCrater Map3, 6, 10, 12, 15Megaera
Tirn's End
HIceberg Map3, 6, 10, 11, 14Yorishi, Aurora-sage
Jeinei Yuushu
Otesha, the Giantslayer
Glennach Cairns
bPen Map3, 6, 10, 12, 14Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Lex Ejoris
NGraveyard Map3, 6, 9, 11, 14Thunderskull
Steelpoint the Avenger
Champion of Frost
Valdo's Rest
hGrotto Map3, 7, 10, 13, 16Void Anomaly
Tirn's End
ðTerrace Map4, 8, 11, 13, 16Varhesh, Shimmering Aberration
Glennach Cairns
7Reef Map4, 8, 11, 13, 15Nassar, Lion of the Seas
New Vastir
úDefiled Cathedral Map4, 7, 10, 12, 14Woad, Mockery of Man
Lira Arthain
üColosseum Map4, 7, 10, 12, 14Ambrius, Legion Slayer
Haewark Hamlet
:Precinct Map4, 7, 11, 13, 15Orra Greengate
Torr Olgosso
Damoi Tui
Eoin Greyfur
Wilorin Demontamer
Augustina Solaria
Igna Phoenix
Haewark Hamlet
uSiege Map4, 7, 10, 12, 14Tahsin, Warmaker
Lex Ejoris
ÕThe Putrid Cloister4, 7, 11, 13, 15Headmistress Braeta
Glennach Cairns
(Museum Map4, 7, 11, 13, 15He of Many Pieces
Glennach Cairns
ÛTropical Island Map4, 8, 12, 14, 16Blood Progenitor
Glennach Cairns
$Olmec's Sanctum4, 7, 11, 12, 15Olmec, the All Stone
Lex Ejoris
VBone Crypt Map4, 7, 11, 12, 15Xixic, High Necromancer
Lex Ejoris
Pillars of Arun4, 8, 11, 13, 15Talin, Faithbreaker
New Vastir
ADunes Map4, 8, 11, 13, 15The Blacksmith
New Vastir
ÜRamparts Map4, 7, 11, 13, 16The Reaver
Lex Proxima
mIvory Temple Map4, 8, 11, 12, 15Platinia
Auriot
Rhodion
Pallias
Argient
Rheniot
New Vastir
ÏToxic Sewer Map4, 7, 11, 12, 15Arachnoxia
Lex Ejoris
ZChannel Map4, 8, 11, 13, 15The Winged Death
Lira Arthain
fCourthouse Map4, 7, 10, 12, 15Bolt Brownfur, Earth Churner
Thena Moga, the Crimson Storm
Ion Darkshroud, the Hungering Blade
Lira Arthain
SExcavation Map4, 7, 10, 12, 14Shrieker Eihal
Breaker Toruul
Lex Ejoris
2Marshes Map4, 8, 11, 13, 15Tore, Towering Ancient
Lira Arthain
5Jungle Valley Map4, 7, 11, 14, 16Queen of the Great Tangle
Glennach Cairns
ÆAcademy Map4, 7, 11, 12, 14The Arbiter of Knowledge
Haewark Hamlet
»Basilica Map5, 9, 12, 14, 16Konley, the Unrepentant
New Vastir
êCastle Ruins Map5, 8, 12, 13, 15Leif, the Swift-Handed
Haewark Hamlet
ŒInfested Valley Map5, 8, 12, 14, 16Gorulis, Will-Thief
Lex Ejoris
ÄLaboratory Map5, 9, 12, 14, 16Riftwalker
Lira Arthain
ÇMaelström of Chaos5, 9, 12, 14, 16Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Haewark Hamlet
ÍAtoll Map5, 9, 12, 14, 16Puruna, the Challenger
Haewark Hamlet
ePort Map5, 8, 11, 13, 15Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Lex Ejoris
aAlleyways Map5, 8, 11, 12, 15Calderus
Lex Ejoris
Eye of the Storm17Sirus, Awakener of Worlds
Sirus, Awakener of Worlds
สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Baran, The Crusadermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Baran, The Crusadermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Baranite Inquisitorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
Mana DemiurgeN
Arcane AnchorN
DaemonN
Veritania, The Redeemermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Veritania, The Redeemermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
Sky SentryN
Cloud RetchY
Snow HawkN
Al-Hezmin, The Huntermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Al-Hezmin, The Huntermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Tunnelling CobraN
Tunnelling ViperN
Hunter Aspสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Hunter Scorpionglobal_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
Blistered ArachN
Tunnelling AspUnwavering
N
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
Drox, The Warlordmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Drox, The Warlordmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
War FowlN
Guard FowlN
Loyal MilitantN
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
N
Bone ChewerN
Vexillum ImmortalisN
Frightened Citizenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Infected Watchermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Hordemonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Undying Worshippermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Settlermonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
N
Corrupted Brood Nursemonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Furyfoot Devilสร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
Leap
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Fire Throwermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Bone Lordปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Pythonสร้างความเสียหาย เคออส
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Invadermonster_no_map_drops [1]
N
Elite Mercenaryใช้ Cleave
monster_no_map_drops [1]
Y
Elite MercenaryCharge
monster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Mage Mercenarymonster_no_map_drops [1]
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Hired Ruffianmonster_no_map_drops [1]
Y
Hired Thugmonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Corrupted Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Martyrระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Larvaระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Fused Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Baran, The CrusaderN
Veritania, The RedeemerN
Al-Hezmin, The HunterN
Drox, The WarlordN
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
monster_no_drops_or_experience [1]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Boss /4

เขตของสมุดแผนที่ Boss /4

เขตของสมุดแผนที่ /8

เขตของสมุดแผนที่ /8

Codeชื่อ
OutsideTopLeftHaewark Hamlet
InsideTopLeftTirn's End
InsideTopRightLex Proxima
OutsideTopRightLex Ejoris
OutsideBottomLeftNew Vastir
InsideBottomLeftGlennach Cairns
InsideBottomRightValdo's Rest
OutsideBottomRightLira Arthain
Quest /8

Quest /8

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11ไล่ตามความฝัน
Normal
คิรัค ได้ของให้คุณช่วยตามหาพี่น้องของเขา, Baran, โดยใช้เครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ วางแผนที่ลงในเครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ จากนั้นใช้งานเครื่องเปิดแผนที่
11เก็บชิ้นส่วน
Normal
คุยกับ Kirac ใน โอริอาท เพื่อเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายสาบสูญของพี่น้องของเขา ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซานะ
11The Awakener of Worlds
Normal
สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
11The Crusader
Normal
Baran ซึ่งเป็นพี่น้องของ คิรัค ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ ค้นหาในแผนที่ตามมุมต่างๆของสมุดแผนที่เพื่อหาเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
11ผู้สังหารเอลเดอร์
Normal
คุณได้พบกับ ซานะ ในแผนที่ คุยกับเธอ

รางวัล: ไพ่พยากรณ์
11The Hunter
Normal
Al-Hezmin ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
11The Redeemer
Normal
Veritania ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหานางในเขต {0} แล้วสยบนางซะ
11The Warlord
Normal
Drox ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
เขตของสมุดแผนที่ Drops /20

เขตของสมุดแผนที่ Drops /20

Conqueror Unique /4

Conqueror Unique /4

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Leash of Oblation Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดผลของสกิล Offering 25%
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%

Leash of Oblation
Manastorm Fossilised Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที

Manastorm
The Black Cane Royal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)

The Black Cane
The Ivory Tower Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต

The Ivory Tower
วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

Iconชื่อUpgradeเลเวล
Zanaจบแผนที่ในสมุดแผนที่ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มเลเวลของ Zana
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 4
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 25
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 80
 • เลเวล 7: 120
 • Junสยบสมาชิกระดับสูงขององค์กรอิมมอร์ทัลเพิ่มเลเวลของ Jun
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 20
 • เลเวล 5: 30
 • เลเวล 6: 40
 • เลเวล 7: 50
 • Nikoดำดิ่งลึกลงไปในเมืองอะซูไรต์เพื่อเพิ่มเลเวลของ Niko
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 10
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 50
 • เลเวล 5: 90
 • เลเวล 6: 140
 • เลเวล 7: 200
 • Alvaสำรวจห้องในวิหารแอ็ทโซแอทล์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มเลเวลของ Alva
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 15
 • เลเวล 3: 30
 • เลเวล 4: 40
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 60
 • เลเวล 7: 70
 • Einharจับมอนสเตอร์ใน Bestiary เพื่อเพิ่มเลเวลของ Einhar
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 45
 • เลเวล 5: 80
 • เลเวล 6: 120
 • เลเวล 7: 160
 • Atlas ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28

  Atlas ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28

  Iconชื่อ
  Minotaur Portrait Frame
  เพิ่ม Minotaur Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Hydra Portrait Frame
  เพิ่ม Hydra Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Chimera Portrait Frame
  เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Phoenix Portrait Frame
  เพิ่ม Phoenix Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Minotaur Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Minotaur helmet
  Minotaur Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Minotaur Boots
  Minotaur Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Minotaur gloves
  Minotaur Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Minotaur body armour
  Hydra Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Hydra helmet
  Hydra Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Hydra Boots
  Hydra Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Hydra gloves
  Hydra Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Hydra body armour
  Chimera Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Chimera helmet
  Chimera Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Chimera Boots
  Chimera Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Chimera gloves
  Chimera Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Chimera body armour
  Phoenix Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Phoenix helmet
  Phoenix Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Phoenix Boots
  Phoenix Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Phoenix gloves
  Phoenix Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Phoenix body armour
  Minotaur Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
  Hydra Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
  Chimera Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
  Phoenix Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
  Atlas Table
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Map Board
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Scattered Papers
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Shaper Fragment
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ