แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Ambush Scarab
Gilded Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Bestiary Scarab
Gilded Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Breach Scarab
Gilded Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Gilded Cartography Scarab
Gilded Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Divination Scarab
Gilded Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Elder Scarab
Gilded Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Harbinger Scarab
Gilded Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Legion Scarab
Gilded Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Metamorph Scarab
Gilded Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Perandus Scarab
Gilded Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Reliquary Scarab
Gilded Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Shaper Scarab
Gilded Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%

Gilded Sulphite Scarab
Gilded Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Torment Scarab
Polished Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Ambush Scarab
Polished Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Bestiary Scarab
Polished Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Breach Scarab
Polished Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%

Polished Cartography Scarab
Polished Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Divination Scarab
Polished Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Elder Scarab
Polished Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Harbinger Scarab
Polished Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Polished Legion Scarab
Polished Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Polished Metamorph Scarab
Polished Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Polished Perandus Scarab
Polished Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Reliquary Scarab
Polished Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Shaper Scarab
Polished Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%

Polished Sulphite Scarab
Polished Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Torment Scarab
Rusted Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Ambush Scarab
Rusted Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Bestiary Scarab
Rusted Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Breach Scarab
Rusted Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%

Rusted Cartography Scarab
Rusted Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Divination Scarab
Rusted Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Elder Scarab
Rusted Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Harbinger Scarab
Rusted Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Legion Scarab
Rusted Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Metamorph Scarab
Rusted Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Perandus Scarab
Rusted Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Reliquary Scarab
Rusted Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Shaper Scarab
Rusted Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%

Rusted Sulphite Scarab
Rusted Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Torment Scarab
Winged Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Ambush Scarab
Winged Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Bestiary Scarab
Winged Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Breach Scarab
Winged Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%

Winged Cartography Scarab
Winged Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Divination Scarab
Winged Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Elder Scarab
Winged Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Harbinger Scarab
Winged Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Winged Legion Scarab
Winged Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Winged Metamorph Scarab
Winged Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Winged Perandus Scarab
Winged Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Reliquary Scarab
Winged Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Shaper Scarab
Winged Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%

Winged Sulphite Scarab
Winged Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Torment Scarab
แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Ambush Scarab
Gilded Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Bestiary Scarab
Gilded Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Breach Scarab
Gilded Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Gilded Cartography Scarab
Gilded Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Divination Scarab
Gilded Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Elder Scarab
Gilded Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Harbinger Scarab
Gilded Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Legion Scarab
Gilded Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Metamorph Scarab
Gilded Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Perandus Scarab
Gilded Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Reliquary Scarab
Gilded Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Shaper Scarab
Gilded Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%

Gilded Sulphite Scarab
Gilded Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Torment Scarab
Polished Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Ambush Scarab
Polished Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Bestiary Scarab
Polished Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Breach Scarab
Polished Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%

Polished Cartography Scarab
Polished Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Divination Scarab
Polished Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Elder Scarab
Polished Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Harbinger Scarab
Polished Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Polished Legion Scarab
Polished Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Polished Metamorph Scarab
Polished Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Polished Perandus Scarab
Polished Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Reliquary Scarab
Polished Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Shaper Scarab
Polished Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%

Polished Sulphite Scarab
Polished Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Torment Scarab
Rusted Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Ambush Scarab
Rusted Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Bestiary Scarab
Rusted Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Breach Scarab
Rusted Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%

Rusted Cartography Scarab
Rusted Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Divination Scarab
Rusted Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Elder Scarab
Rusted Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Harbinger Scarab
Rusted Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Legion Scarab
Rusted Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Metamorph Scarab
Rusted Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Perandus Scarab
Rusted Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Reliquary Scarab
Rusted Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Shaper Scarab
Rusted Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%

Rusted Sulphite Scarab
Rusted Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Torment Scarab
Winged Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Ambush Scarab
Winged Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Bestiary Scarab
Winged Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Breach Scarab
Winged Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%

Winged Cartography Scarab
Winged Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Divination Scarab
Winged Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Elder Scarab
Winged Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Harbinger Scarab
Winged Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Winged Legion Scarab
Winged Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Winged Metamorph Scarab
Winged Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Winged Perandus Scarab
Winged Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Reliquary Scarab
Winged Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Shaper Scarab
Winged Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%

Winged Sulphite Scarab
Winged Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Torment Scarab