แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 5 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 3 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 3 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Gilded Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 4 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
แต่ละกองพันจะมีนายพลอยู่ด้วย
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 60%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%
Gilded Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 7 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 2 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 2 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 35%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%
Polished Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 3 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Polished Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 66% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Polished Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 40%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%
Polished Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 5 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 1 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 1 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%
Rusted Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 2 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 2 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 33% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 20%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%
Rusted Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 3 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 9 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ป่า เพิ่ม 5 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 5 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 85%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%
Winged Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 7 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Legion Scarab
พื้นที่มีการเผชิญหน้ากับ กองพัน เพิ่มขึ้น 2 แห่ง
กองพัน แต่ละแห่งจะมาพร้อมคลังอาวุธ
กองพัน แต่ละแห่งจะมีแม่ทัพนำทัพหนึ่งคน
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี Legion Encounters เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกสองชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 2 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Winged Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 7 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Winged Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 100%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%
Winged Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 12 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 5 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 3 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 3 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Gilded Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 4 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
แต่ละกองพันจะมีนายพลอยู่ด้วย
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 60%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%
Gilded Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 7 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 2 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 2 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 35%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%
Polished Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 3 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Polished Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 66% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Polished Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 40%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%
Polished Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 5 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 1 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 1 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%
Rusted Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 2 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 2 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 33% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 20%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%
Rusted Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 3 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 9 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ป่า เพิ่ม 5 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 5 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 85%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%
Winged Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 7 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Legion Scarab
พื้นที่มีการเผชิญหน้ากับ กองพัน เพิ่มขึ้น 2 แห่ง
กองพัน แต่ละแห่งจะมาพร้อมคลังอาวุธ
กองพัน แต่ละแห่งจะมีแม่ทัพนำทัพหนึ่งคน
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี Legion Encounters เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกสองชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 2 ชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Winged Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 7 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Winged Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 100%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%
Winged Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 12 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]