Martyr of Innocence

Martyr of Innocence
Highborn Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 48-145
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 52, 89 Str, 89 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
ได้รับสกิล Vengeance เลเวล 15
โอกาสบล็อค การโจมตี +(12–16)% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เสริมความเสียหาย ไฟ (350–400) ถึง (500–600)
เสริมความเสียหาย ไฟ (230–250) ถึง (300–350) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%
เจาะต้านทาน ไฟ 15% ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
ถ้าติดไฟอยู่จะไม่ได้รับผลแช่แข็งและ Chill
เจ้ามีความผิด
เพลิงนี้จะผลาญมลทินของเจ้า
Martyr of Innocence
poe.ninjaMartyr of Innocence
Release Version2.6.0
BaseTypeHighborn Staff
SkillVengeance
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง

โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง

GroupStaffBlockPercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • staff block % Min: 18 Max: 18 Global
 • TagsBlock
  ได้รับสกิล Vengeance เลเวล 15

  ได้รับสกิล Vengeance เลเวล 15

  GroupDisplayGrantsVengeance
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Granted SkillVengeance
  มีโอกาสโจมตีสวนกลับใส่ศัตรูทุกตัวเมื่อคุณถูกโจมตี มีผลให้ระยะของอาวุธเพิ่มขึ้นกับสกิลนี้ ต้องการอาวุธสายระยะประชิด
  Vengeance (เลเวล 15)
  Cooldown: 1.2 Second
  มีโอกาส 30% ที่จะติดสกิลนี้หากโดนโจมตี
  เสริมความเสียหาย กายภาพ 39 ถึง 59 ให้กับการโจมตี
  Stats
 • local display grants level X vengeance Min: 15 Max: 15 ในพื้นที่
 • Tagsskill
  โอกาสบล็อค การโจมตี +(12–16)% ขณะถือ ไม้พลอง

  โอกาสบล็อค การโจมตี +(12–16)% ขณะถือ ไม้พลอง

  GroupStaffBlockPercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • staff block % Min: 12 Max: 16 Global
 • TagsBlock
  เสริมความเสียหาย ไฟ (350–400) ถึง (500–600)

  เสริมความเสียหาย ไฟ (350–400) ถึง (500–600)

  GroupFireDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local minimum added fire damage Min: 350 Max: 400 ในพื้นที่
 • local maximum added fire damage Min: 500 Max: 600 ในพื้นที่
 • Tagselemental_damageความเสียหายธาตุไฟโจมตี
  เสริมความเสียหาย ไฟ (230–250) ถึง (300–350) ให้กับเวทย์

  เสริมความเสียหาย ไฟ (230–250) ถึง (300–350) ให้กับเวทย์

  GroupSpellAddedElementalDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • spell minimum added fire damage Min: 230 Max: 250 Global
 • spell maximum added fire damage Min: 300 Max: 350 Global
 • Tagselemental_damagecaster_damageความเสียหายธาตุไฟนักเวทย์
  เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%

  เพิ่มความเสียหาย ไฟ 100%

  GroupFireDamagePercentage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • fire damage +% Min: 100 Max: 100 Global
 • Tagselemental_damageความเสียหายธาตุไฟ
  เจาะต้านทาน ไฟ 15% ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้

  เจาะต้านทาน ไฟ 15% ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้

  GroupFirePenetrationIfBlockedRecently
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • fire penetration % if you have blocked recently Min: 15 Max: 15 Global
 • Tagselemental_damageความเสียหายธาตุไฟ
  ถ้าติดไฟอยู่จะไม่ได้รับผลแช่แข็งและ Chill

  ถ้าติดไฟอยู่จะไม่ได้รับผลแช่แข็งและ Chill

  GroupImmuneToFreezeAndChillWhileIgnited
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • immune to freeze and chill while ignited Min: 1 Max: 1 Global
 • Tagsธาตุน้ำแข็งสถานะเจ็บป่วย