Southbound

Southbound
Soldier Gloves
ถุงมือ
เกราะ: 92
โล่พลังงาน: 18
ต้องใช้ เลเวล 51, 40 Str, 40 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–36) ถึง (44–50) ให้กับการโจมตี
ต้านทาน น้ำแข็ง +(40–50)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–16)%
การโจมตีของคุณสามารถฆ่าศัตรูที่ถูกแช่แข็งได้เท่านั้น
เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 50%
ไกลออกไปทางใต้ ฤดูหนาวนั้นคืบคลานอยู่ใต้ผิวหนัง
ใต้หิมะนั้น มีผู้พเนจรนิทราอยู่
Southbound
poe.ninjaSouthbound
Release Version2.0.0
BaseTypeSoldier Gloves
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–36) ถึง (44–50) ให้กับการโจมตี

เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–36) ถึง (44–50) ให้กับการโจมตี

GroupColdDamage
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • attack minimum added cold damage Min: 30 Max: 36 Global
 • attack maximum added cold damage Min: 44 Max: 50 Global
 • Tagselemental_damageความเสียหายธาตุน้ำแข็งโจมตี
  ต้านทาน น้ำแข็ง +(40–50)%

  ต้านทาน น้ำแข็ง +(40–50)%

  GroupColdResistance
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base cold damage resistance % Min: 40 Max: 50 Global
 • Tagsธาตุน้ำแข็งต้านทาน
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–16)%

  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–16)%

  GroupMaximumLifeIncreasePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • maximum life +% Min: 12 Max: 16 Global
 • Tagsresourceพลังชีวิต
  การโจมตีของคุณสามารถฆ่าศัตรูที่ถูกแช่แข็งได้เท่านั้น

  การโจมตีของคุณสามารถฆ่าศัตรูที่ถูกแช่แข็งได้เท่านั้น

  GroupCanOnlyKillFrozenEnemies
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • hits can only kill frozen enemies Min: 1 Max: 1 Global
 • เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 25%

  เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 25%

  GroupChillAndFreezeDuration
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • freeze duration +% Min: 25 Max: 25 Global
 • chill duration +% Min: 0 Max: 0 Global
 • Tagsธาตุน้ำแข็งสถานะเจ็บป่วย
  เพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 50%

  เพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 50%

  GroupHeraldOfIceDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • herald of ice damage +% Min: 50 Max: 50 Global
 • Tagsความเสียหาย