Kongming's Stratagem

Kongming's Stratagem
Ivory Spirit Shield
โล่
โอกาสบล็อค: 22
โล่พลังงาน: 33
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 41, 100 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่สามารถบล็อคได้
ผู้เชียวชาญการต่อสู้ไม่โกรธ
ผู้เชี่ยวชาญการเอาชนะไม่กลัว
ดังนั้นผู้เฉลียวฉลาดชนะก่อนจะสู้
ขณะที่คนโง่พยายามสู้เพื่อชนะ
Kongming's Stratagem
poe.ninjaKongming's Stratagem
Release Version2.1.0
BaseTypeIvory Spirit Shield
SkillFog of War
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%

เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%

GroupSpellDamage
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • spell damage +% Min: 15 Max: 20 Global
 • Tagscaster_damageความเสียหายนักเวทย์
  Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน

  Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน

  GroupCreateSmokeCloudWhenTrapTriggered
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Granted SkillFog of War
  สร้างม่านควันในพื้นที่ทำให้ศัตรูภายในม่านควันมองอะไรไม่เห็น
  CreateSmokeCloud (เลเวล 20)
  Cooldown: 1 Second
  ระยะเวลาพื้นฐาน +3 วินาที
  ติดเวทนี้หากกับดักอันในอันหนึ่งของผู้เล่นทำงาน
  Stats
 • local display trigger level x smoke cloud on trap triggered Min: 20 Max: 20 ในพื้นที่
 • Tagsskill
  ค่า Intelligence +(20–30)

  ค่า Intelligence +(20–30)

  GroupIntelligence
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • additional intelligence Min: 20 Max: 30 Global
 • Tagsค่าคุณสมบัติ
  เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%

  เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%

  GroupDefencesPercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local energy shield +% Min: 250 Max: 300 ในพื้นที่
 • Tagsโล่พลังงานสูงสุดป้องกัน
  เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด

  เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด

  GroupFireDamageToBlindEnemies
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • fire damage +% to blinded enemies Min: 30 Max: 50 Global
 • Tagselemental_damageความเสียหายธาตุไฟ
  ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด

  ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด

  GroupSpellDamageTakenFromBlindEnemies
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • spell damage taken +% from blinded enemies Min: -30 Max: -30 Global
 • Tagsนักเวทย์
  ไม่สามารถบล็อคได้

  ไม่สามารถบล็อคได้

  GroupLocalShieldHasNoBlockChance
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local no block chance Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • TagsBlock